Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Odluka o odbijanju zahtjeva za revizijom presude

23.03.2020.


Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ("Evropski sud") odbio je zahtjev podnosioca predstavke za revizijom presude KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (pravično zadovoljenje) (br. 28766/06 od 22. oktobra 2019.godine), čime je ova presuda postala pravosnažna.

Evropski sud je donio dvije presude u predmetu KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore. U glavnoj presudi od 26. juna 2018. godine, Evropski sud je odlučio o meritumu predmeta i utvrdio povrede člana 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) i člana 13 (pravo na djelotvorni pravni lijek) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Konvencija"), kao i povredu člana 1 Protokola br.1 (zaštita imovine) uz Konvenciju. U presudi o pravičnom zadovoljenju od 22. oktobra 2019.godine, Evropski sud je obavezao državu Crnu Goru da plati preduzeću KIPS DOO ("prvi podnosilac predstavke") ukupan iznos od 4,535,595.20 eura na ime izgubljene dobiti zbog povrede člana 1 Protokola br.1 uz Konvenciju.

Nakon donošenja presude o pravičnom zadovoljenju, prvi podnosilac predstavke je 17. februara 2020.godine, u skladu sa Pravilom 80 Poslovnika Suda, podnio zahtjev za revizijom presude. U zahtjevu je u bitnom istakao da se ne može prihvatiti stanovište Evropskog suda iz pobijane presude da je prvi podnosilac predstavke trpio izgubljenu dobit samo za period od dvije godine, tj.2006. i 2007.godine, te da je presuda zasnovana na netačno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju. Konkretno, prvi podnosilac predstavke je smatrao da izgradnjom drugog tržnog centra na teritoriji Glavnog grada Podgorica – TC Cijevna, nije prestala povreda imovinskih prava, te da je iznos pravičnog zadovoljenja morao biti znatno veći od dosuđenog. U tom smislu, dostavio je relevantnu dokumentaciju, a naročito izvještaj Centra za forenzička istraživanja od 6. februara 2020.godine, prema kojem je iznos pravičnog zadovoljenja opredijelio, i to: na ime izgubljene dobiti iznos od 43,644,900.69 eura, a na ime zatezne kamate za period od 01.01.2007.godine – 31.01.2020.godine iznos od 23,529,370.43 eura, što u ukupnom iznosi 67,174,271.12 eura.

Polazeći od zahtjeva prvog podnosioca predstavke i argumentacije stranaka iz predmetnog postupka, kolegijum sudija je donio odluku da u skladu sa Pravilom 80 stav 2 Poslovnika Suda, odbije predmetni zahtjev. Odluka o odbijanju zahtjeva se ne donosi sa posebnim obrazloženjem, iz razloga što je kolegijum sudija nakon ispitivanja dostavljene dokumentacije očigledno utvrdio da je predmetni zahtjev neosnovan, odnosno da ne postoje nove činjenice koje bi po svojoj naravi mogle odlučno uticati na ishod spora, te ne postoji razlog da se presuda iznosi pred Velikim vijećem. Ovom odlukom je potvrđena presuda o pravičnom zadovoljenju, a naročito u dijelu koji se odnosi na visinu izgubljene dobiti koju je trpio prvi podnosilac predstavke zbog povrede njegovih imovinskih prava. Na taj način je i u konačnom prihvaćena argumentacija iznijeta u pravnoj odbrani države u ovom postupku, prema kojoj je prvi podnosilac trpio štetu u poslovanju samo u periodu od dvije godine, u kom dijelu je i opredijeljenja visina pravičnog zadovoljenja koje se ima isplatiti prvom podnosiocu predstavke.

Na ovu odluku stranke nemaju pravo žalbe i presuda KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (pravično zadovoljenje) je time postala pravosnažna. Presuda će biti prevedena i objavljena.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 20.03.2020.


Naslov: Redakcija