Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o računovodstvu i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

18.05.2020.


Vlada Crne Gore je u četvrtak 14. maja, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, dala saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Srednjoročnog plana IRF CG A.D. za period 2019 – 2022. godine usljed novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa. Smanjenje svih ekonomskih i privrednih aktivnosti usljed pandemije koronavirusa je dovelo do potrebe adekvatnog odgovora IRF-a, u cilju ublažavanja negativnih efekata na crnogorsku privredu. IRF će u narednom periodu kreirati programe podrške u skladu sa potrebama privrede i ekonomske politike Vlade Crne Gore, a sve u cilju očuvanja postojećih preduzeća, radnih mjesta, kao i pokretanja novih investicija, kako bi se očuvala crnogorska ekonomija. Programi će se kreirati u saradnji sa nadležnim ministarstvima, kako bi se raspoloživi resursi iskoristili na najbolji mogući način. Očekivano povećanje tražnje za adekvatnim progamima finansijske podrške i povećanje kreditne aktivnosti kreće se i do 30 odsto u odnosu na plan.

Usvojen je i Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2019. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu i predlozima Odluka. U Izvještaju se naglašava da je praksa uspješnog poslovanja nastavljena i u prošloj godini koju je IRF završio sa realizacijom 241,4 miliona eura, kroz 516 projekata, čime je plan od 180 miliona premašen za 35 odsto, Tokom desetogodišnjeg poslovanja IRF je plasirao preko milijardu eura, što je omogućilo otvaranje novih i očuvanje postojećih preko 16 000 radnih mjesta.

Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19. Rezultati programa za period 1-12. maj 2020. godine pokazuju da je 12.905 privrednih subjekata podnijelo zahtjeve. Od ovog broja je u istom periodu odobreno (već je isplaćeno, ili je u procesu isplate) 87 odsto ili 11.234 zahtjeva. Za 302 zahtjeva postupak obrade je u toku ili je zahtijevano dostavljanje dodatne dokumentacije. Na osnovu odobrenih zahtjeva, na dan 13. maj 2020. godine već su isplaćene, ili su u procesu isplate, zarade za 46.790 zaposlenih. Bruto iznos sredstava koji se odnosi na odobrene zahtjeve je 12,09 miliona eura. Subvencije za novo zapošljavanje, za april mjesec, odobrene su za 64 lica. Vlada je donijela zaključke kojima se privrednim društvima i preduzetnicima produžava rok za podnošenje zahtjeva i prigovora na 31. maj 2020. godine za subvencije zarada za april, odnosno na 30. jun 2020. godine za subvencije zarada za maj 2020. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju budžetskih sredstava Montenegro Arlinesu, za izmirenje troškova nastalih realizacijom specijalnih čarter letova za vrijeme prekida komercijalnog saobraćaja u period od 16. marta do 04. maja 2020. godine. Zaduženo je Ministarstvo finansija da za ovu namjenu, na osnovu odgovarajuće dokumentacije i dostavljenih faktura, iz Tekuće budžetske rezerve obezbijedi sredstava u iznosu od 501.641,21 eura.

Donijeta je Odluka o prestanku važenja Odluke da se u objektima u Podgorici, Golubovcima, Baru i Beranama sprovodi liječenje lica oboljelih od zarazne bolesti COVID-19.

Usvojena je Informacija o zahtjevima priređivača igara na sreću o potrebi oslobađanja od fiksnog dijela koncesione naknade za priređivanje igara na sreću dok traju mjere zabrane rada. Tim povodom, Vlada je utvrdila da od 15. marta do pestanka važenja mjera iz Naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa miruju prava i obaveze koncesionara po osnovu ugovora o koncesiji za priređivanje igara na sreću.

Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta – izgradnja magistralnog puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine cca 23 km.

Planirana izgradnja budućeg magistralnog puta je u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine i Prostorno-urbanističkog plana Prijestonice Cetinje. Investitor radova je Uprava za saobraćaj.

Pripremni radovi na izgradnji predmetne saobraćajnice bi obuhvatali geodetsko obilježavanje trase, odstranjivanje grmlja i drveća, iskop, utovar i odvoz zemljanog materijala za potrebe izrade pristupnih puteva novoj trasi, sa postojećih priključnih regionalnih saobraćajnica.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o računovodstvu kojim se uređuje se razvrstavanje pravnih lica registrovanih za obavljanje privrednih djelatnosti i djelova stranih društava, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, organizacija računovodstva, sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja, uslovi i način vršenja procjene vrijednosti imovine i druga pitanja od značaja za računovodstvo. Osnovni razlog za donošenje Zakona je usklađivanje postojeće regulative sa odgovarajućim direktivama EU. Novim Zakona će se omogućiti unapređenje postojeće legislative iz oblasti računovodstva i finansijskog izvještavanja. Predviđenim zakonskim rješenjem uređuje se i oblast procjene vrijednosti u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći. Važećim Zakonom o hitnoj medicinskoj pomoći ("Sl. list CG", br. 49/2008 i 40/2011 - dr. zakon), propisano je da se jedinice za hitnu medicinsku pomoć organizuju u skladu sa brojem stanovnika, geografskim specifičnostima, saobraćajnim vezama i udaljenošću od bolnica. Formiranjem novih opština Petnjica, Gusinje i Tuzi nametnula se obaveza, da se u skladu sa Zakonom i u ovim opštinama formira jedinica za hitnu pomoć. U cilju potpunije zdravstvene zaštite i pružanja hitne medicinske pomoći u svim opštinama, odlučeno je da se podstanice u opštinama Andrijevica, Plužine i Šavnik organizuju u jedinice hitne pomoći. Ovim Zakonom stvaraju se uslovi za pružanje kvalitetne i blagovremene hitne medicinske pomoći u svim opštinama u Crnoj Gori.

Vlada je donijela Odluku o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore. Radi se o planskom dokumentu kojim se detaljnije određuju ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja Crne Gore, uz uvažavanje specifičnih potreba koje proističu iz regionalnih posebnosti, razrađuju ciljevi planiranja prostora i uređuje racionalno korišćenje prostora i područja mora, u skladu sa ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno – istorijskim razvojem. Planom generalne regulacije Crne Gore, pored ostalog, određuje se namjena površina; uslovi uređivanja, izgradnje i korišćenja prostora; koridori i kapaciteti infrastrukture; granice građevinskih područja; granice obuhvata za koje se razrađuju detaljna urbanistička rješenja; granice zona urbane sanacije; prostor predviđen za razradu urbanističkim projektima; zaštićena područja; pravila uređenja i pravila građenja po zonama, pravila parcelacije, smjernice urbane sanacije; smjernice za izradu urbanističkih projekata; smjernice za zaštitu kulturne baštine i dr.

Donijeta je Odluka o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Nikšić". Djelatnost Javne ustanove, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, obuhvata pružanje usluga smještaja odraslim licima sa invaliditetom i starim licima, podrške za život u zajednici, pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, stručne podrške i sprovođenje odgovarajuće obuke pružaocima usluge porodičnog smještaja, radno-okupaciono angažovanje, kulturno-zabavnih aktivnosti, kao i zakonom propisanu zdravstvenu zaštitu. Smještajni kapacitet ustanove je 208 mjesta. Ukupna vrijednost rekonstrukcije postojećih objekata vojnog kompleksa Trebjesa za potrebe doma za odrasla lica sa invaliditetom i stara lica iznosi 5.178.743,70 eura od čega su donatorska sredstva 2.317.274,70 eura. Radovi na objektu se izvode planiranom dinamikom, a ugovoreni rok za završetak svih radova na izgradnji objekta je prvi kvartal 2021. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o novoj metodologiji pristupanja Evropskoj uniji.

Usvojena je i Informacija o Instrumentu pretpristupne podrške Evropske unije za period 2021-2027 (IPA III) i početku pripreme programa IPA 2021 i IPA 2022. U odnosu na praksu iz prethodnih perspektiva IPA I i IPA II, značajna novina u Ipi III će biti to da neće biti unaprijed definisani iznosi finansijske podrške po državama, već će postojati jedinstvi, zajednički budžet za sve države korisnice Ipe. Evropska komisija je osmislila ovakav pristup kako bi podstakla brže i efikasnije sprovođenje programa i projekata, ali i pružila državama korisnicama dodatne mogućnosti i nagradu za dobru dinamiku u sprovođenju reformi, što je ujedno u skladu s revidiranom metodologijom pristupanja Evropskoj uniji.

Kada je u pitanju programiranje podrške, iako iz perspektive korisnika neće biti većih izmjena u samom procesu, Evropska komisija će nastojati da kroz Ipu III osigura pristup koji će biti zasnovan na učinku, podržavajući države i institucije koje su se obavezale na veći obim reformi. Ključni kriterijumi za dobijanje finansijske podrške će biti relevantnost (strateški značaj) i zrelost predloženih projekata, shodno pravilima koje važe u državama članicama EU prilikom korišćenja Evropskih strukturnih i investicionih fondova. Ovakav pristup će značiti da će Evropska komisija svake godine, na nivou regiona Zapadnog Balkana i Turske, birati projekte koji su najbolje rangirani po kriterijumima strateškog značaja i zrelosti. U praksi će to značiti da će države sa spremnijim projektima i dobrim sistemom strateškog planiranja biti u mogućnosti da iskoriste više sredstava u odnosu na manje spremne države. Takođe, najavljena je i mogućnost korišćenja dodatnih sredstava za države koje budu brže napredovale u pregovaračkom procesu.

Vlada je usvojila Informaciju o nemogućnosti povraćaja sredstava u Fond za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo finansija da opštinama, koje imaju problem sa kašnjenjem uplate sredstava od donatora za realizaciju donatorskih projekata usljed pandemije izazvane virusom covid-19, odobri odlaganje povraćaja sredstava Fondu najduže na rok od 12 mjeseci od roka dospijeća obaveze.

Usvojena je Informacija o stvaranju adekvatnih uslova za stanovanje porodice pokojnog policijskog službenika Leković Milutuna. Imajući u vidu da se radi o službeniku koji je časno obavljao policijski posao i na njemu tragično izgubio život, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz budžetske rezerve opredijeli sredstva u ukupnom iznosu od 53.423 eura, i to: za kupovinu jednosobnog stana veličine 51 m² u novosagrađenoj zgradi u Meljinama – Herceg Novi, iznos od 41.000 eura, kao i za otplatu dijela kredita kod Addiko banke u iznosu od 12.423 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi sanacije Spomenika poginulim Lješnjanima u borbama za slobodu (Barutana, Glavni grad Podgorica) i Spomen-kompleksa na Grahovu (Opština Nikšić) Imajući u vidu značaj navedenih spomen-obilježja, a kako se u prethodnom periodu nisu sprovodile mjere tekućeg održavanja od strane subjekata kojima je isto povjereno (Mjesna zajednica Barutana i Savez boraca Nikšića i naroda Grahovskog kraja), ukazala se potreba za njihovom cjelovitom sanacijom. Shodno tome, JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore je sprovela analizu spomen-obilježja, koja je pokazala da je neophodno sprovesti značajnije intervencije u vrijednosti od cca 200.000 eura. U Informaciji se navodi da je Ministarstvo kulture, u skladu sa mogućnostima sopstvenog budžeta, u 2020. godini obezbijedilo 50.000 eura za realizaciju I faze sanacije. Kako je riječ o izuzetno značajnim spomen-kompleksima za očuvanje identiteta građana Crne Gore, Ministarstvo je iniciralo obezbjedjivanje nedostajućih sredstava za cjelokupnu sanaciju ovih objekata u 2020. godini. Centralna banka Crne Gore je iskazala spremnost da zbog značaja tih spomenika za Crnu Goru, obezbijedi iznos od 100.000 eura. Nedostajuća sredstva u iznosu od 50.000 eura će se obezbijediti kroz druge najavljene donacije.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i zaštitu đece od nasilja sa Akcionim planom 2017-2021. godine (za 2019. godinu). Akcioni plan za 2019.godinu sa 6 specifičnih strateških ciljeva obuhvata ukupno 41 aktivnost, od čega je sprovedeno i realizovano 5 aktivnosti – 12 odsto, u toku je ili se kontinuirano realizuje 33 – 78 odsto, dok nijesu realizovane 3 mjere – 10 odsto. U Izvještaju je ocijenjeno da je povećan stepen realizacije u odnosu na prethodni period. Usvajanje smjernica i uputstava od kojih zavisi i sama realizacija aktivnosti koje su dio Akcionog plana očekuje se u trećem, odnosno četvrtom kvartalu 2020. godine.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obvezicama za 2019. godinu. U Izvještaju je navedeno da je pravo na isplatu godišnje rate u iznosu od 2.159.930,71 eura za prošlu godinu ostvarilo je ukupno 4130 korisnika prava na obeštećenje. Fond je izdao i 214 potvrda o konverziji novčanog obeštećenja u obveznice u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 1.434.590,00 eura.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 15.05.2020.


Naslov: Redakcija