Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program)

15.03.2020.


Vlada Crne Gore je na 161. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, razmotrila Informaciju resornih ministara i rukovodilaca nadležnih institucija o realizaciji mjera koje su pripremljene i koje se preduzimaju radi kvalitetnog odgovora na zaštiti države i građana od opasnosti širenja virusa COVID-19 (korona virus).

U okviru sveobuhvatnih mjera za prevenciju importacije i sprečavanje daljeg širenja virusa COVID-19, Vlada je na predlog Ministarstva zdravlja donijela Odluku da se objekti u Danilovgradu i Ulcinju ustupe za sprovođenje mjera karantina.

U skladu sa činjenicom da je karantin mjera kojom se ograničava sloboda kretanja i utvrđuju obavezni zdravstveni pregledi zdravih lica koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim ili sa licem za koje postoji sumnja da je oboljelo od neke karantinske bolesti Vlada je za te potrebe odredila dosadašnji prostor Regionalne škole državne uprave (RESPA) kod Danilovgrada i prostor nekadašnje kasarne Zoganj kod Ulcinja.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala. Marakeški ugovor zahtijeva od ugovornih strana da se obezbijedi ograničenje ili izuzeće u odnosu na autorsko pravo, kako bi se omogućilo "korisnicima" ili "ovlašćenim subjektima" da urade sve izmjene koje su potrebne kako bi se napravila kopija nekog djela u pristupačnom fomatu za osobe sa teškoćama u pristupu štampanim djelima. Ugovorne strane obavezne su i da omoguće prekograničnu razmjenu onih pristupačnih kopija koje su napravljene u skladu sa ograničenjima i izuzecima iz Marakeškog ugovora, ili u skladu sa zakonom. U diskusiji je naglašeno da će sprovođenjem novih zakonskih normi biti znatno olakšan i povećan pristup knjigama, časopisima i drugim štampanim materijalima za populaciju koja ima poteškoće u čitanju štampanih materijala, a, samim tim, obezbijediće se i bolji pristup obrazovanju i poboljšana socijalna integracija i kulturna participacija ove ranjive kategorije građana.

Donijeta je Uredba o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program). Izmjene i dopune se donose zbog izmjena pravno tehničke prirode koje se odnose na terminološko usklađivanje pojedinih pojmova, uslova i kriterijuma propisanih IPARD II Programom. Stupanjem na snagu Uredbe stvara se pravna mogućnost za objavljivanje Javnih poziva na osnovu kojih će se u 2020. godini omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da ostvare pravo na sredstva podsticaja iz pretpristupnih fondova Evropske unije čiji je iznos viši od 20.000.000,00 eura.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini, za 2020. godinu. Predmet Odluke je dodjela prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama u kojima gazduje Uprava za šume, po spisku vrsta nedrvnih šumskih proizvoda i utvrđenih tržišnih cijena za 2020. godinu, u skladu sa raspisanim javnim oglasom.

Donijeta je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Zlatica B" u Glavnom gradu Podgorica. Cilj izrade Izmjena i dopuna DUP-a je stvaranje planskih pretpostavki za organizaciju i uređenje ovog prostora u smislu zadovoljavanja potreba korisnika prostora i Glavnog grada. Shodno razvojnim potrebama stvorće se planski preduslovi za urbani razvoj naselja, suzbijanje neplanske gradnje, poboljšanje sadržaja društvenog standarda, saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Vlada je razmotrila i usvojila Izvještaj sa IX sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je održan u Podgorici 5. XII 2019. Sastanak Odbora je održan u kontekstu kontinuiranog i redovnog dijaloga sa Evropskom unijom. Na sastanku su razmotreni rezultati aktivnosti s prethodno održanih zajedničkih sektorskih pododbora, na kojima je detaljno razmatrano stanje i napredak ostvaren u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, kao i operativni zaključci, koji se odnose na napredak koji je Crna Gora ostvarila na planu institucionalnih, zakonodavnih, političkih i ekonomskih reformi, uz projekciju planiranih aktivnosti, a koji su sadržani u Izvještaju.

Usvojena je Informacija o zahtjevu Eni Montenegro BV Holandija i Novatek Montenegro BV Holandija, za produženje prvog Perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10. Imajući u vidu da su zahtjevi koncesionara ocijenjeni opravdanim i da se mogu prihvatiti kao tehnički problemi koji se nijesu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, odnosno koji su bili van razumne i predvidljive kontrole koncesionara, Vlada je odobrila produženje prvog Perioda istraživanja i Faze istraživanja iz Ugovora za period od godinu dana.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima. Projekat obuhvata izgradnju sistema za odsumporavanje, denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja, izgradnju sistema za tretman otpadnih voda i rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i šljake. Takođe, predviđeno je da sama TE Pljevlja bude toplotni izvor za grijanje Pljevalja. Na osnovu javnog poziva za izbor izvodjača radova za ekološku rekonstrukciju postojećeg bloka TE, kao prvorangirani izabran je Konzorcijum u sastavu DEC INTERNATIONAL – BEMAX - BB SOLAR - PERMONTE. Vodeći član ovog kozorcijuma je firma Dong Fang iz Kine, a vrijednost izabrane ponude iznosi 54.427.700 eura, sa PDV-om.

U diskusiji je naglašeno da je izrada tehničke dokumenatcije od strane Projektanta završena i da se nalazi kod Revidenta. Elaborat o uticaju na životnu sredinu, koji je sastavni dio Idejnog projekta, je urađen i usaglašen se Agencijom za zaštitu životne sredine. Revidovan Idejni projekat zajedno sa Elaboratom o uticaju na životnu sredinu su uslov za dobijanje građevinske dozvole. Sa izabranim izvođačem radova očekuje se uskoro potpisivanje Ugovora o Izvođenju Ekološke rekonstrukcije, što je uslov za početak radova na realizaciji Projekta. Poslije potpisivanja Ugovora počinje da teče rok od 39 mjeseci za završetak svih potrebnih poslova, počev od izrade Glavnog projekta do predaje postrojenja u probni rad sa garantnim rokom od 24 mjeseca.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016-2020, za 2020. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2019.godinu, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017-2020. godina, za 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije (2016-2020), za 2019. godinu. Izvještaj sadrži pregled realizovanih aktivnosti na poboljšanju transparentnosti rada, unapređenju organizacije i funkcionisanja, donošenju zakonskih i podzakonskih akata; izradi analiza, izvještaja i informacija; jačanju profesionalnih kapaciteta policijskih službenika i materijalno tehničke opremljenosti policije za efikasno obavljanje poslova, stručnom usavršavanju policijskih službenika kroz obuke u zemlji i inostranstvu, unapređenju saradnje sa građanima i dr. Na osnovu sagledavanja dobijenih podataka u Izvještaju se konstatuje da je tokom 2019. godine, od ukupno 70 aktivnosti, realizovano 58 (82,8 odsto), djelimično realizovano 10 (14 odsto) aktivnosti, dok su 2 (3 odsto) aktivnosti ostale nerealizovane.

Vlada je usvojila Izvještaj o realiizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010 – 2019. godina), za 2019. godinu.

Usvojen je Završni izvještaj o realizaciji Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (2016 - 2020). U Izvještaju je navedeno da je Akcionim planom za period 2019. godine, kao završne godine Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori planirano ukupno 69 aktivnosti, od čega je realizovano 38, odnosno 55,07 odsto, aktivnosti koje su trenutno u toku realizacije ima 25, ili 36,23 odsto, dok ukupan broj nerealizovanih aktivnosti iznosi 6, odnosno 8,6 odsto.

U Izvještaju se, između ostalog, navodi da je u pogledu unapređenja uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada u toku 2019. godine, raspisan javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja tih lica. Odobreno je finansiranje 57 projekata, ukupne vrijednosti 2.641.025,91 eura. Kroz ove projekte u prvoj fazi u procesu osposobljavanja uključena su 383 lica sa invaliditetom. Od ovog broja nakon prve faze slijedi zapošljavanje 287 lica tokom trajanja projekta, te će nakon isteka istog obaveza aplikanata biti da zaposle 134 lica od ukupnog broja zaposlenih u minimalnom trajanju od devet mjeseci.

U okviru obezbjeđivanja prava na obrazovanje bez diskriminacije i inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima kao ključni pokazatelj uspjeha navodi se proširenje podrške djeci – uvedeni su savremeni, asistivni pristupi, poboljšane kompetencjie profesionalaca koji rade u resursnim centrima, redovnih škola da pruže kvalitetnu podršku djeci sa smetnjama u razvoju, sa fokusom na autizam i smetnje u intelektualnom razvoju.

U cilju uspostavljanja savremenog i održivog sistema socijalne zaštite lica sa invaliditetom formirana je međuresorna radna grupa sa zadatkom da izradi jedinstvene kriterijume za utvrđivanje invaliditeta (za sve resore); da propiše uslove za uspostavljanje jedinstvenog tijela vještačenja i isprati uspostavljenje novog sistema.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Nacionalne stambene strategije za period 2011-2020. godine, Akcionog plana za period 2015-2020. godine i Programa socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020 godine, za izvještajni period 2018/19. godinu. Budući da je od ukupno 17 aktivnosti koje su planirane Programom, realizovano 3 dok su ostale u fazi realizacije, a imajući u vidu da su u pitanju projekti izgradnje objekata, koji zahtijevaju duži vremenski rok, ocijenjeno je da realizacija teče planiranom dinamikom.Ukupna planirana sredstva za aktivnosti planirane Programom iznose 65.825.306,49 eura, od kojih je realizovano 22.245.758,69 eura, dok ukupna planirana sredstva za aktivnosti drugih institucija koje sprovode projekte socijalnog stanovanja a koje nijesu planirane Programom socijalnog stanovanja iznose 22.379.300,00 eura od kojih je realizovano 20.395.000,00 eura.

U Izvještaju se konstatuje da su u ovoj oblasti ostvareni značajni rezultati, a posebno se ističe: da je riješeno stambeno pitanje za 116 raseljenih i interno raseljena lica kroz RHP program, dok realizacija ostalih podprojekata ide planiranom dinamikom; Kroz aktivnosti stambenih zadruga u 2019. godini je riješeno stambeno pitanje 117 zaposlenih u zdravstvu, dok će kroz projekat izgradnje stambene zadruge "Solidarno" biti obezbijeđeno 159 stambenih jedinica početkom 2020. Godine; Kroz aktivnosti Sindikata bezbjednosnih institucija obezbijeđeno je 390 stambenih jedinica za zaposlene u ovom sektoru, dok će ostali projekti biti realizovani početkom 2020. Godine, a kroz koje će biti obezbijeđeno još 159 stambenih jedinica. Takođe, uz podršku Vlade Crne Gore, a preko Fonda PIO, obezbijeđena su sredstva za rješavanje stambenih pitanja penzionera u sedam opština – u Cetinju se završava objekat sa 33 stambene jedinice, dok su u drugim opštinama planirana izgradnja cca 133 stambene jedinice. Obezbijeđena su sredstva u iznosu od preko 1.750.000,00 eura za ovu namjenu.

U raspravi je istaknuto da je Programom rada Vlade za 2020. godinu planirana izrada Stambene politike Crne Gore kojom će se definisati novi model stambene politike za rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima za sve kategorije stanovništva, precizirati ciljne grupe koje mogu ostvariti pravo na podršku države i jedinica lokalne samouprave u rješavanju stambenog pitanja, te odrediti načini i kriterijumi za ostvarivanje ovog prava i precizirati mehanizmi ostvarivanja prava na principima transparentnosti i objektivnosti.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 12.03.2020.


Naslov: Redakcija