Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O DRŽAVNOJ IMOVINI: Jedinstvena evidencija državne imovine od marta 2020. godine

10.02.2020.


Sistem jedinstvene evidencije državne imovine treba da funkcioniše u martu naredne godine, dok će se u ovoj godini raditi njegovo testiranje.

Uprava za imovinu (UZI) je o tome obavijestila Državnu revizorsku instituciju (DRI) u Izvještaju o realizaciji preporuka koje je od vrhovne reviziji dobila u junu prošle godine. Tada je DRI objavio reviziji uspjeha "Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa", koji je pokazao da država Crna Gora deset godina poslije donošenja Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon - dalje: ZDI), i pored zakonom definisane obaveze, još nema uspostavljen jedinstveni sistem evidencije državne imovine, niti zakonom predviđeni registar nepokretnosti. ZDI je donesen 2009. godine i njime je bilo definisao da do ljeta 2010. godine UZI formira registar državne imovine.

Sistem jedinstvene evidencije državne imovine podrazumijevaće da svi državni i opštinski organi i preduzeća sami unose podatke u posebnu aplikaciju koja se zove ARS.

UZI, kojom rukovodi Blažo Šaranović, u izvještaju DRI je naveo da su završene obuke svih budžetskih korisnika koji će da koriste ARS sistem, da su kreirani nalozi za korišćenje web aplikacije svima koji su prošli obuke i da je taj posao završen krajem prošle godine.

Šaranović je objasnio da sada svi korisnici ARS aplikacije imaju obavezu da marta ove godine dostave UZI podatke o stanju imovine sa posljednjim popisom na 31. decembar i ti podaci će biti uneseni u testnu verziju ARS aplikacije samo jednom, a nakon toga će korisnici sami unositi podatke o novoj imovini.

"Posao i izazovi koji nas očekuju u daljem radu, primjeni podataka u jedinstvenu bazu podataka ARS u potpunosti zavise od organa koji će se naći u evidenciji, pa time očekujemo njihovu saradnju i sugestije. Ova godina je planirana kao testna u kojoj ćemo u saradnji sa njima dorađivati polja u ARS aplikaciji. Planirani prelazak sa testnog okruženja na produkciju je mart 2021. godine", naveo je Šaranović.

UZI je, po preporuci DRI, izradila bazu svih organa koji su po zakonu obavezni da dostavljaju podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini i predložila je Ministarstvu finansija da formira radnu grupu koja bi ovu bazu ozvaničila pravilnikom ili neki zakonom.

Šaranović je ukazao i da do februara, u dogovoru sa Upravom za nekretnine, trebaju u testnu ARS aplikaciju da se prenesu svi podaci iz softvera UZN i promjene koje u bazi podataka UZN ubuduće biće vidljive u ARS sistemu. "Nepokretna imovina koja se preuzima iz katastra nepokretnosti UZN nema vrijednost. Potrebno je procjena vrijednosti te imovine i njena naknadna evidencija", ukazao je Šaranović. DRI je u reviziji utvrdio da svi državni organi nijesu uspostavili interne procedure kojima je uređen proces evidentiranja državne imovine, kao i da Direkcija za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom nije sprovodila kontrole evidentiranja državne imovine

"Evidencija koju vodi UZI nije potpuna, jer ne sadrži podatke o državnoj imovini za sve organe koji je koriste. UZI nije preduzimala aktivnosti kako bi obezbijedila da svi organi koji koriste državnu imovinu dostave potrebne podatke. UZI ne posjeduje podatak koliko je organa (državni organi i javne službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno organi opštine i javne službe čiji je osnivač opština), bilo dužno da izvrši popis, procjenu i evidenciju nepokretnosti koje su u njihovoj nadležnosti i u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ZDI dostavi UZI. UZI nije preduzimala zakonom predviđene mjere kako bi obezbijedila da organi koji nijesu dostavili podatke o nepokretnim stvarima, a koje koriste ili koje su u njihovoj nadležnosti iste dostave", konstatovano je u izvještaju DRI.

Vladin registar pokretne i nepokretne državne imovine je nepotpun i sadrži samo podatke o grupama imovine, ali ne i informacije o njenoj vrijednosti, starosti ili korišćenju. Kada je u pitanju transparentnost raspolaganja imovinom, uprkos propisima, nijesu dostupne potpune informacije o prenosima i raspolaganju tom imovinom. Na to je ukazala Svjetska banka (SB) koja je prošle godine ocjenjivala javnu potrošnju i finansijsku odgovornost Vlade u budžetu za 2018. godinu. SB je Vladi za brigu o državnoj imovini dala najnižu ocjenu - D, a taj izvještaj je objavljen krajem januara.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 04.02.2020.


Naslov: Redakcija