Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijete uredbe o grupama proizvoda nad kojima se vrši nadzor na tržištu i o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte

10.02.2020.


Vlada Crne Gore je na 156. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, donijela Program rada za 2020. godinu.

Ekonomske aktivnosti Vlade u ovoj godini oslanjaju se na uspješnu politiku vođenu u ovoj oblasti u protekle tri godine mandata koja se ogleda u kontinuiranim visokim stopama privrednog rasta, među najvišima u Evropi, visokom prilivu stranih direktnih investicija, značajnom smanjenju nezaposlenosti i kvalitetnoj realizaciji prioritetnih razvojnih projekata.

Strateški cilj ekonomske politike Vlade Crne Gore i u ovoj godini je održiv rast koji će doprinijeti daljem povećanju kvaliteta života građana.

U procesu evropske integracije Vlada Programom rada za 2020. godinu planira sprovođenje aktivnosti na realizaciji obaveza iz pregovaračkog procesa još intenzivnijom i kvalitetnijom dinamikom šaljući nedvosmislenu poruku svog ključnog strateškog prioriteta, kao jasan odgovor na vremenski horizont iz Strategije proširenja EU i znak spremnosti za učešće u dijalogu o budućnosti Evrope 2020-2022.

Program rada Vlade za 2020. godinu prožet je aktivnostima koje proističu iz evropske agende, sa značajnim brojem stavki iz Tematskog dijela i čak 30 obaveza iz Normativnog dijela, koje su ujedno i obaveze utvrđene Programom pristupanja Crne Gore EU 2020-2022.

U Tematskom dijelu Programa rada Vlade za 2020. godinu planirane su 143 obaveze, od čega 58 iz oblasti političkog sistema, unutrašnje i vanjske politike i 85 obaveza iz oblasti ekonomske politike i finansijskog sistema.

U Normativnom dijelu planirane su ukupno 48 obaveze, od čega 11 iz oblasti političkog sistema, unutrašnje i vanjske politike i 37 obaveza iz oblasti ekonomske politike i finansijskog sistema.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu kojim je dat presjek stanja realizacije obaveza u 2019. godini u tematskom i normativnom dijelu, kao i u oblasti praćenja realizacije prioritetnih razvojnih projekata, po resorima.

Ralizovano je ukupno 88,8 odsto obaveza iz Programa rada Vlade za 2019. godinu, što je ocijenjeno izuzetno uspješnim rezultatom. Pored tema predviđenih Programom rada, Vlada je u 2019. godini, razmotrila ukupno 1844 teme i to: 36 predloga zakona, 1 nacrt zakona, 42 uredbe, 289 odluka, 1 strategiju, 483 informacije, 120 izvještaja, 7 ugovora/sporazuma, 194 platforme, dala mišljenje ili saglasnost na 2 predloga zakona, 1 odluku, 6 inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, 6 amandmana i razmotrila 656 drugih tema iz nadležnosti Vlade.

U okviru procesa evropske integracije, Vlada je donijela Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020 – 2022. Program je strateški dokument koji obuhvata 33 pregovaračka poglavlja u tabelarnom prikazu. Kako se pravna tekovina Evropske unije konstantno mijenja i razvija, a imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa, Program pristupanja se na godišnjem nivou prilagođava promjenama u okviru procesa razvoja prava EU. U skladu s tim, ovaj dokument usklađen je sa novom pravnom tekovinom EU, ali i dinamikom donošenja nacionalnih zakonodavnih i strategijskih dokumenata, odnosno planiranim zapošljavanjima. PPCG je kroz pregovaračka poglavlja strukturiran na sljedeći način: uvod u poglavlje, planovi i potrebe (strateški i zakonodavni okvir) daljeg usklađivanja s pravnom tekovinom EU, kao i adminstrativni kapaciteti.

Programom pristupanja Crne Gore EU 2020–2022. planirano je donošenje 491 propisa, od čega 97 zakona, 278 podzakonskih akata i 116 strateških dokumenata. Za 2020. godinu planirano je donošenje 48 zakona i 178 podzakonskih akata, odnosno 56 strateških dokumenata. Plan jačanja administrativnih kapaciteta obuhvata zbirno podatke preraspodjele posla, mobilnosti unutar organa javne uprave, kao i nova zapošljavanja. Po tom osnovu planirano je ukupno angažovanje 442 službenika, od čega 267 u 2020. godini.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020, za 2019. godinu. U Izvještaju je navedeno da je, od ukupno 298 obaveza, ispunjeno 213, što čini 71 odsto realizacije. Od 222 zakona i podzakonskih akata realizovano je 146, odnosno 66 odsto. Takođe, od 76 strategijskih dokumenata, ispunjeno je 67, što čini 88 odsto.

Vlada je usvojila II prilog izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 1. novembar 2019. – 31. januar 2020. godine. Ovim dokumentom Crna Gora informiše Evropsku komisiju o stanju u oblasti političkih i ekonomskih kriterijuma, odnosno o napretku u dijelu preuzimanja obaveza iz članstva za 33 pregovaračka poglavlja. Prilog predstavlja značajnu polaznu osnovu Evropske komisije prilikom izrade godišnjeg izvještaja za Crnu Goru u kojem se konstatuju ostvareni rezultati i daju preporuke za dalji rad.

Donijeta je Uredba o grupama proizvoda nad kojima se vrši nadzor na tržištu, kojom su, u skladu sa izmjenama sistemskih zakona, utvrđene grupe proizvoda i nadležnih inspekcijskih organa koji vrše nadzor na tržištu nad pojedinim grupama proizvoda.

Vlada je donijela Uredbu o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte – prvi podzakonski akt koji proističe iz prošle godine usvojenog Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena ("Sl. list CG", br. 73/2019).

Uredbom se uvodi normativni okvir za ograničenje emisije gasova sa efekom staklene bašte industrijskih i energetskih postrojenja. Uspostavljanjem nacionalnog sistema za trgovinu emisionim jedinicama, doprinijeće se da Crna Gora bude u potpunosti spremna za ulazak u EU sistem trgovanja emisionim jedinicama, nakon ulaska u EU, i to postupnim prilagođavanjem postojećih emitera, kroz privremeni nacionalni okvir.

Usljed personalnih promjena u nadležnim organima, Vlada je donijela odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, kao i Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa i utvrdila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2020. godinu.

Izdvajanjem više od 28 miliona eura u ovoj godini za održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju željezničke infrastrukture i ugovaranjem naknade za pokrivanje dijela troškova nastalih u vezi sa pružanjem usluge prevoza putnika željeznicom kao djelatnošću od javnog interesa, Vlada preduzima korake na obezbjeđenju kvalitetnog, komfornog i sigurnog prevoza građana i robe željeznicom.

Tokom rasprave je ukazano da se u ovoj godini očekuje i pokretanje procedure nabavke još tri moderna elektromotorna voza čime će biti kompletiran kvalitetan lokalni saobraćaj.

Donijet je Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2020. godinu. Programom su obuhvaćene osnovne aktivnosti u oblasti upravljanja vodama, zaštite voda, zaštite od voda i efikasnijeg korišćenje voda, za koje je u 2020. godini Budžetom Crne Gore planirano 200.000 eura.

Vlada je donijela Strategiju prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024 godine, s Akcionim planom za 2020. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Prelaznog akcionog plana za 2019. godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godina. Polazeći od činjenice da su različiti oblici nasilnog ekstremizma i radikalizacije globalne pojave kojima se svako društvo mora aktivno i odlučno suprotstavljati na lokalnom, državnom, regionalnom i međudržavnom nivou, nova Strategija kao glavni strateški cilj postavlja povećanu otpornost društva, bolji odgovor institucija i snažniju međunarodna pozicija Crne Gore u borbi protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma.

U dokumentu se ističe da je Region Zapadnog Balkana jedno od najosjetljivih područja, imajući u vidu negativno nasljeđe iz ratova sa kraja 20. vijeka, preplijetanje različitih interesa i uticaja, ali i rizike od polarizacije u društvu. Različiti oblici govora mržnje na internetu i van njega koji se mogu registrovati u Crnoj Gori, kao i konkretni izrazi etno-nacionalističke radikalizacije, razlog su za potrebu za sveobuhvatnim pristupom vezano za ove negativne fenomene.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2019/2020. godinu i utvrdila tekst Javnog poziva za obogaćivanje i unapređenje turističke ponude na teritoriji ski centara i na sjeveru Crne Gore, kao i Javnog poziva za podršku manifestacijama/festivalima u periodu 01. novembar 2019. godine - 15. april 2020. godine na sjeveru Crne Gore. Tim povodom zadužena je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore da za realizaciju javnih poziva, kao i da za njihovo sprovođenje iz svojih sredstava opredijeli iznos od 66.942,00 eura.

Data je saglasnost da Opština Rožaje reprogramira postojeće kreditne obaveze kod Podgoričke banke AD. Preostale kreditne obaveze, za koje je traženo reprogramiranje, iznose oko 1.629.867,82 eura.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprijeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima). Tim povodom konstatovano je da je povećan stepen ukupne realizacije u izvještajnom periodu koji obuhvata vrijeme od 1. decembra do 1. februara u odnosu na prethodni period. Zaključcima su nosioci planskih obaveza na institucijalnom i personalnom nivou zaduženi da intenziviraju aktivnosti u okviru pet ključnih indikatora: započinjanje biznisa, plaćanje poreza, dobijanje građevinske dozvole, dobijanje priključka za električnu energiju i registracija nepokretnost.

Na predlog Ministarstva sporta, Vlada je dala saglasnost za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata, u ukupnom iznosu od 89.700,00 eura za projekte na adaptaciji fiskulturne sale JU OŠ "Kekec" u Sutomoru, sportskog terena u Podgorici i fiskulturne sale JU OŠ "Ratko Žarić" u Nikšiću.

Vlada je usvojila Informaciju o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albaniji za saniranje posljedica zemljotresa. U okviru donatorske konferencije koju organizuje Evropska komisija, Vlada je odlučila da Albaniji uputi novčanu pomoć u iznosu od 100.000 eura. U diskusiji je naglašeno da Vlada i ovom prilikom nedvosmisleno izražava spremnost naše države da, zajedno sa međunarodnim partnerima, iskaže solidarnost sa susjednom zemljom pogođenoj serijom razornih potresa.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 06.02.2020.


Naslov: Redakcija