Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

06.04.2020.


Vlada Crne Gore je bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i poslala Skupštini na razmatranje.

Predloženo je da član 40 stav 3 Zakona glasi: "Zabranjena je sa tekuće budžetske rezerve sa državnog i sa lokalnog nivoa dodjela socijalnih davanja u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori, osim u slučaju ratnog stanja, vanrednog stanja, epidemije ili pandemije zaraznih bolesti".

Predlaže se da Zakon stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu radi otklanjanja posljedica nastalih pandemijom novog koronavirusa COVID-19, koja se sastoj i u zaštiti života i zdravlja građana, kao i ublažavanja posljedica epidemije na socijalni status najugroženijih kategorije stanovništva u Crnoj Gori.

Razmotrena je Informacija o plaćanju prekovremenog rada i stimulaciji za zaposlene u sektoru javnog zdravstva za mart 2020. godine. Vlada je dala saglasnost da se u uslovima vanrednih okolnosti plaćanje prekovremenog rada za zaposlene radnike u sistemu javnog zdravstva za mart izvrši u visini stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada. Takođe, Vlada dala saglasnost i da se radnicima u sistemu javnog zdravstva koji su u toku marta bili prisutni na poslu, u skladu sa članom 15 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost isplati stimulans u visini do 15 odsto na zaradu. Imajući u vidu važnost održavanja zdravstvenog sistema u uslovima vanrednih okolnosti i privremenih mjera usljed epidemije korona virusa, na ovaj način se zdravstveni radnici izuzimaju od primjene naredbe svim korisnicima državnog budžeta da u periodu od 90 dana obustave isplatu varijabilnog dijela zarade.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji obaveza iz Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Lješnica - Bioče" Opština Bijelo Polje i donijela Odluku o produženju roka koncesije i prihvatila Aneks 3 Ugovora o koncesiji. Ocijenivši zahtjev koncesionara DOO "Montenegroput" za produženje opravdanim, Vlada je odlučila da se rok trajanja koncesije produžava za polovinu roka utvrđenog Ugovorom i trajaće do 7. oktobra 2025. godine.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018 - 2022, za 2019. godinu. Analizom ostvarenih strateških ciljeva, mjera i aktivnosti je konstatovano da je od ukupno 188 aktivnosti, 167 uspješno realizovano ili se realizuje u kontinuitetu, dok 21 aktivnost nije realizovana (nedostatak finansijskih sredstava, odlaganje realizacije iz objektivnih razloga, neophodnosti završetka prethodno započetih aktivnosti), što predstavlja 88,83 odsto ispunjenosti ukupno planiranih aktivnosti predviđenih za 2019. godinu. U pogledu utroška finansijskih sredstava, istaknuto je da je od ukupno planiranih 249.433.102,90 eura realizovano ukupno 259.740.436,08 eura, što predstavlja veći utrošak od 10.307.333,18 eura, do kojeg je došlo zbog povećanog plasmana povoljnih finansijskih sredstava za pružanje podrške crnogorskoj privredi, bolje iskorišćenosti EU fondova i donatorskih sredstava.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za period 2016 - 2020 za sprovođenje Strategije razvoja energetike do 2030. godine, za 2019. godinu. U Izvještaju je navedeno da se Sveobuhvatnom analizom dostavljenih podataka može zaključiti da se u okviru izvještajnog perioda sproveo veliki broj aktivnosti koje su doprinjele ostvarenju zacrtanih ciljeva Crne Gore u oblasti energetike: povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom, povećanje korišćenja obnovljive energije, unapređenje energetske efikasnosti i privlačenje investicija i razvijanje tržišne konkurencije. U dijelu povećanja sigurnosti snabdijevanja energijom se intezivno radilo na unapređenju cjelokupnog sistema, posebno kroz realizaciju projekata izgradnje i rekonstrukcije primarne i sekundarne distributivne elektroenergetske mreže. Pored ovoga, ističe se da su pozitivni efekti koje ostvareni uvođenjem savremenog sistema za mjerenje na smanjenje gubitaka na elektrodistributivnoj mreži CEDIS-a. U pogledu povećanja korišćenja obnovljivih izvora realizovano je više projekata od kojih su najznačajniji završetak izgradnje dvije vjetroelektrane ukupne instalisane snage od 118 MW, kao i otvaranje novog poglavlja u smislu investiranja u obnovljive izvore energije na temelju tržišnih principa sa finansijsko održivim kriterijumima.

Usvojen je Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2019. godini koji se, shodno Zakonu, Vlada najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini Crne Gore. Izvještaj sadrži prikaz trenutnog stanja o obezbjeđivanju javnih okupljanja i javnih priredbi, prikaz javnih okupljanja, javnih priredbi - sportskih priredbi povećanog rizika, kao i način saradnje Uprava policije i organizatora javnih okupljanja i javnih priredbi. U 2019. godini, policija je izvršila 425 obezbjeđenja javnih okupljanja i 651 obezbjeđenje javnih priredbi. Na kojima je prisustvovalo oko 880.000 građana. Od ukupnog broja, Uprava policije je u tri slučaja donijela rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje javnog okupljanja, i u jednom slučaju rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje javne priredbe. U izvještajnom periodu, registrovano je jedno javno okupljanje koje je rezultiralo nasiljem ili neredom (neprijavljeno javno okupljanje ispred zgrade CEDIS-a u Podgorici, 10. 04. 2019. godine u organizaciji grupe građana "Odupri se"). U Izvještaju je konstatovano da prilikom obezbjeđenja javnih okupljanja i javnih priredbi nijesu registrovani slučajevi narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, da su policijski službenici prilikom obezbjeđivanja postupali u skladu sa Zakonom, te da se njegova primjena u prošloj godini može ocijeniti pozitivnom i da je Zakon ostvario svoju svrhu.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021. godina, za 2019. godinu. U Izvještaju se ističe da se sa realizacijom u kontinutetu započelo po svim ključnim strateškim mjerama koje su usmjerene na unapređenje poštovanja ljudskih prava lica lišenih slobode, da se intezivno radi na unapređenju zdravstvene zaštite, programima tretmana zatvorenika i njihove radne okupacije. Takođe je započela realizacija značajna infrastrukturna unapređenja, kao i kadrovsko snaženje kapaciteta, posebno službe obezbjeđenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. U pogledu primjene alternativnih sankcija, kao posebno važnog strateškog područja, zaključeno je da je izvršenje kazne rada u javnom interesu značajno unaprijeđeno i da je u prošloj godini izvršen veći broj kazni u odnosu na prethodni period, sa visokim stepenom uspješnosti i efikasnom kontrolom, a da je, u slučajevima kada se osuđena lica nijesu pridržavala radnih obaveza, došlo je do zamjene kazne zatvorskom kaznom od strane suda. Izvještaj statistički i sadržajno upućuje na zaključak da je u trećoj godini implementacije strateškog okvira ostvaren visok stepen realizacije, a da su razlozi za djelimičnu realizaciju, kao i za nerealizaciju pojedinih strateških mjera objektivne prirode.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022, za 2019. godinu.

U Izvještaju je dat detaljan statistički pregled stepena realizacije planiranih aktivnosti u izvještajnom periodu, navedena su ključna dostignuća, tabelarni pregled ostvarenog po strateškim ciljevima, nakon čega slijede preporuke za naredne faze sprovođenja strateškog dokumenta. S obzirom da su aktivnosti koje je trebalo sprovesti u 2019. godini u Akcionom planu realno planirane u skladu sa odgovarajućim indikatorima rezultata, nije bilo izazova i problema u njihovoj implementaciji i najveći broj aktivnosti su pravovremeno realizovane.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Plana realizacije Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori (2018-2021) za 2019. godinu. Prikaz realizacije definisanih mjera i aktivnosti upućuje na zaključak da je u izvještajnom periodu najveći broj aktivnosti realizovan - 40, 2 aktivnosti su u toku, dok 7 mjera nije realizovano.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za mlade (2017- 2021) za 2019. godinu. Izvještaj pokazuje da je u ovom periodu ukupan procenat realizovanih aktivnosti planiranih Akcionim planom 95 odsto – 76 aktivnosti, pri čemu je 90 odsto ili 72 aktivnosti potpuno realizovano i 5 odsto ili 4 aktivnosti djelimično realizovano. Ukupno 5 odsto, odnosno 4 aktivnosti nijesu realizovane. Za implementaciju aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je preko 1.000.000,00 eura budžetskih sredstava iznose. Jedan dio aktivnosti je realizovan zahvaljujući donatorskim sredstvima međunarodnih organizacija.

Donijet je i Plan realizacije Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori (2018-2021) za period 2020-2021. godina.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovodjenje Programa Kreativna Crne Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020, za 2020. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu. Program je koncipiran kao interesektorska platforma kojom su planirane različite aktivnosti u funkciji afirmacije i valorizacije državnog i kulturnog identiteta Crne Gore i prezentacije njenog multikulturnog konteksta, uz razvoj linija podrške za kreativni sektor. Program je dizajniran kroz tri osnovne grupe projektnih aktivnosti:

 - Umjetničke, kulturološke i izdavačke projekte koje će Ministarstvo kulture inicirati kroz godišnje programe saradnje sa nacionalnim kulturnim i obrazovnim institucijama i drugim državnim organima. Projekti će biti koncipirani u različitim modelima produkcije i distribucije sadržaja;

 - Godišnje projektne konkurse za 2018, 2019 i 2020. godinu za sektor kreativnih industrija u funkciji produkcije sadržaja koji referišu na inovativne oblike prezentacije identiteta i prezentaciju Države, uz primjenu savremenog dizajna i multimedije, kao i za naučno-istraživačke projekte u polju crnogorske kulturne istorije, crnogorskih studija kulture, istorije i teorije umjetnosti Crne Gore;

 - MontenegroArtLines Visitor Program – program umjetničkih rezidencija inostranih umjetnika koji svojim boravkom stvaraju arhiv pogleda drugog na Crnu Goru.

Aktivnosti planirane za 2020. godinu, finansiraće se iz Budžeta Ministarstva kulture sa Programa "Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija" u iznosu od 250.000,00 eura.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 2.04.2020.


Naslov: Redakcija