Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

05.05.2020.


Vlada Crne Gore je u četvrtak 30. aprila, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Trenutni razvoj epidemiološke situacije izazvane pojavom zarazne bolesti novog koronavirusa, ukazao je na potrebu bližeg uređivanja ponašanja stanovništva, poslodavaca i drugih subjekata u određenim situacijama, u skladu sa epidemiloškim indikacijama i propisivanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. U cilju dosljedne primjene ovog zakona, bilo je neophodno propisati i odgovarajuće kaznene odredbe i kazne u slučaju nepoštovanja propisanih obaveza. Imajući u vidu značaj zakonskih mjera, propisano je stupanje na snagu ovog zakona danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Usvojena je Informacija o izmjenama i dopunama Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 i izmijenjeni i dopunjeni Program pružanja podrške. U cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa, Vlada je 24. aprila 2020. godine donijela Program pružanja podrške privredi i zaposlenima. Kroz komunikaciju sa privrednicima uočeno je da šifra osnovne djelatnosti kod velikog broja subjekata ne odgovara stvarnom stanju, odnosno nije i djelatnost u kojoj oni pretežno i djeluju. Pristigao je i veliki broj upita o tome kako da oni ostvare svoje pravo. Neke primjedbe o svrstavanju manjeg broja djelatnosti u pojedine kategorija subvencija su se pokazale opravdanim, pa su u tom smislu izvršene određene izmjene u Programu. U informaciji se, pored ostalog navodi da je uporedo sa pripremom za implementaciju Programa otvorena i e-mail adresa za podršku i pitanja budućih potencijalnih korisnika program, na koju je za svega par dana stiglo više od 700 upita sa skoro 1.000 pitanja, i na većinu je odgovoreno.

Cijeneći da je u vanrednoj situaciji u Crnoj Gori zbog epidemije koronavirusa uloga zdravstvenih radnika od ključnog značaja, te da se od istih traži maksimalno angažovanje u cilju prevencije i suzbijanja širenja virusa, Vlada je usvojila Informaciju o plaćanju prekovremenog rada i stimulaciji za zaposlene u sektoru javnog zdravstva za april 2020.godine. Vlada je dala saglasnost da se zaposlenim radnicima u sektoru javnog zdravstva koji su u toku aprila mjeseca bili prisutni na poslu, u skladu sa članom 15 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost, isplati stimulans do 15 odsto, u visini stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjedjenju sredstava za isplatu varijabilnog dijela zarade, za mjesec april 2020 godine, zaposlenima u Upravi policije, u iznosu od 15 odsto osnovne zarade. Tim povodom, Zadužena je Uprava policije da, u okviru odobrenih budžetskih sredstava, isplati varijabilni dio zarade svim zaposlenim u Upravi policije u iznosu do 15 odsto osnovne zarade, uz obračun zarade za april 2020.godiine.

Donijeta je Uredba o uslovima i načinu korišćenja nepokretnih i pokretnih stvari za potrebe odbrane. Uredbom su određene nepokretne i pokretne stvari koje za potrebe odbrane koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore i propisano je da se one koriste pod uslovima i na način propisanim Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o odbrani, Zakonom o Vojsci Crne Gore i podzakonskim aktima za njihovo sprovođenje.

Vlada je donijela Odluku o visini novčane naknade za oštećenje organizma i za slučaj smrti pripadnika Vojske Crne Gore, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i policije i zaposlenog u organu državne uprave za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Razlog za donošenje ove Odluke je potreba usaglašavanja sa Zakonom o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

Donijeta je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici Izradom Izmjena i dopuna DUP, kojim su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, stvoreni su uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja. Takođe, obezbjeđeni su uslovi za valorizaciju ovog prostora, uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa. Izmjene i dopune DUP su pripremljene na način i po postupku predviđenim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, uključujući i sprovedenu javnu raspravu, kao i kompletnu proceduru vezanu za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Vlada je donijela i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije Regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada "Čelinska kosa", opština Bijelo Polje. Ovaj dokument je plan detaljne razrade i predstavlja pravni i planski osnov za izradu prethodnih neophodnih istraživanja i elaborata, studija, odluka i dogovora, a kasnije izrade tehničke dokumentacije koja se posebno odnosi na detaljna istraživanja koja obuhvataju geodeziju, geologiju, hidrogeologiju, geotehniku, hidrologiju i pedologiju.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2019. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019 – 2022. godine. kojim je definisano 185 aktivnosti, usmjerenih na blagovremeno i tačno informisanje građana o procesu pristupanja Crne Gore. U potpunosti je realizovano 160 (86.48 odsto), djelimično je realizovano 7 (3.78 odsto), a nije realizovano 18 aktivnost (9.72 odsto). U Izvještaju je ocijenjeno da su sprovedene aktivnosti pozitivno uticale na građane, što potvrđuje i posljednje istraživanje javnog mnjenja, koje pokazuje da je podrška građana za proces pristupanja EU i dalje stabilna i iznosi 66,4 odsto, dok pozitivan stav prema EU ima 66,1 odsto građana.

Vlada je usvojila Akcioni plan za 2020. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019 – 2022. godine, kojim je planirano je 165 aktivnosti. Od tog broja, Vlada, odnosno resori su nosioci 121 aktivnosti, Odbor za evropske integracije Skupštine Crne Gore 3 aktivnosti, Zajednica opština i lokalne samouprave 6 aktivnosti, Privredna komora 7 aktivnosti, dok su partnerske nevladine organizacije nosioci 28 aktivnosti. Akcioni plan za 2020, kao i prethodni, biće realizovan u partnerskom odnosu Vlade, Skupštine, lokalnih samouprava, akademske i poslovne zajednice i nevladinih organizacija, čime se potvrđuje posvećenost i važnost uključenosti svih segmenata društva u proces komuniciranja evropske integracije.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2019. godinu. Izvještaj prikazuje realizovane mjere i aktivnosti iz Akcionog plana i daje osvrt na kretanja na tržištu rada tokom 2019. Godine, kroz indikatore tržišta rada, a u cilju ispunjavanja prioriteta i ciljeva postavljenih Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020. Konstatovano je da je realizacija mjera i aktivnosti definisanih Planom uslovila trend oporavka indikatora tržišta rada tokom pojedinih kvartala, a koji se ogledaju u smanjenju anketne stope nezaposlenosti, uz povećanje zaposlenosti u odnosu na početak godine. Tako je, prema podacima Monstata (Anketa o radnoj snazi za I i II kvartal 2019), stopa aktivnosti stanovništva od 15-64 godine povećana je sa 64,3 u prvom kvartalu na 66,7 odsto u drugom, stopa zaposlenosti sa 54,5 odsto u prvom na 56,9 odsto u drugom kvartalu, dok je stopa nezaposlenosti sa 15,2 odsto u prvom smanjena na 14,7 odsto u drugom kvartalu 2019. godine.

Vlada je razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja za 2019. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2019. godinu. Sistem obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori vrši se na osnovu Evropskih standarda i smjernica - ESG, usvojenih na Ministarskoj konferenciji u Jerevanu 2015. godine. Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je postala operativna i funkcionalna u septembru 2018. godine. U izvještaju je naglašeno da je tokom prošle godine realizovan 51 postupak eksterne evaluacije, i to akreditacije studijskih programa, od čega je 49 akreditovano, a dva su odbijena. Deset ustanova visokog obrazovanja je podnijelo zahtjev za reakreditaciju od čega su reakredotovane tri, a postupci evaluacije za preostalih sedam su započeti u 2019. i biće završeni u 2020. godini. Pored akreditacije studijskih programa i reakreditacije ustanova, Zakon je, početkom 2019., dopunjen odredbom kojom u nadležnost Agencije spada i akreditacija programa visokog obrazovanja za cjeloživotno učenje. S obzirom da studijske programe i ustanove evaluiraju eksterni eksperti, Agencija je otvorila poziv za prijavu eksperata tokom čitave godine, a liste ažurira kvartalno. Poziv za studente je objavljen u septembru 2019. i okupio je mahom studente iz zemlje i manji dio iz inostranstva. Tokom 2019. Agencija je raspolagala sa listom od 163 eksperta i 10 studenata.

Vlada je dala Mišljenje kojim se prihvata Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Miloš Nikolić, Andrija Popović, Genci Nimanbegu, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović, Danijel Živković i poslanica Jovanka Laličić. Imajući u vidu činjenicu da predloženi zakon ima za cilj da doprinese prevenciji unošenja i širenja korona virusa u zatvoru, u Mišljenju je ocijenjeno da se predloženim zakonskim rješenjima ne narušava svrha kažnjavanja, prvenstveno zbog proporcionalno odmjerenih oslobođenja od izvršenja kazne, uz jasno propisane izuzetke od primjene za pravosnažne osude za određena teška krivična djela, a sa posebnim aspektom ograničene primjene na povratnike. Ističe se da je Komitet Savjeta Evrope za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajuće postupanja ili kažnjavanja (CPT), kroz Izjavu o principima vezanim za tretman lica lišenih slobode u kontekstu pandemije zaraze korona virusa (COVID-19) od 20. marta 2020. Godine, svim državama članicama Savjeta Evrope preporučio da više koriste preinačenje kazni, raniji otpust i probaciju, što svakako omogućava institut amnestije u skladu sa našim krivičnim zakonodavstvom.

Prihvatajući mišljenja Ministarstva finansija, Vlada je odbacila Predlog zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita, Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koje su Skupštini dostavili dr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović – Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović.

Vlada je utvrdila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Trenutno u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine 4 izvršioca su zaposlena na određeno vrijeme, dok je na neodređeno vrijeme zaposleno 69 izvršilaca. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sistematizovano je ukupno 82 radna mjesta, što u odnosu na važeći pravilnik pokazuje da nije bilo povećanja radnih mjesta.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je, na predlog premijera Duška Markovića, imenovala Aleksandra Drljevića na mjesto Nacionalnog IPA koordinatora, do povratka Ivane Glišević – Đurović sa dužeg odsustva.

Vlada je, u skladu sa praksom koju je utemeljio premijer na početku mandata, donijela odluku da dodijeli Jasmini Perović i Milanu Vukićeviću iz Budve 6.000 eura povodom rođenja troje djece – po 2.000 eura za svako dijete.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 04.05.2020.


Naslov: Redakcija