Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PUTEVIMA: Predviđeno ukidanje pojedinih naknada, vozači sa invaliditetom biće oslobođeni plaćanja putarine, naknade prilikom registracije vozila kao i naknade za jedno vozilo koje je obilježeno znakom pristupačnosti

03.02.2020.


Predlogom zakona o putevima, koji je pripremilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, između ostalog, biće ukinute naknade za izgradnju objekata kojima je omogućen pristup sa puta, za postavljanje bilborda, kao i naknada za inostrana drumska vozila. Vozači sa invaliditetom biće oslobođeni plaćanja putarine, naknade prilikom registracije vozila kao i naknade za jedno vozilo koje je obilježeno znakom pristupačnosti.

Iz Ministarstva podsjećaju da je postojeći Zakon o putevima ("Sl. list RCG", br. 42/2004 i "Sl. list CG", br. 21/2009 - dr. zakon, 54/2009, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011, 40/2011 - dr. zakon i 92/2017) donešen 2004. godine, a 2009, 2011. i 2017. godine pretrpio je određene izmjene i dopune. Zbog toga su se stvorili uslovi za izradu novog zakona.

Predlog zakona sadrži tehničke propise i standarde koji će omogućiti projektovanje i izgradnju bezbjednih puteva.

"Naime, zakonskim i podzakonskim aktima uvodi se novi pristup koji se zasniva na projektovanju, izgradnji i održavanju putne infrastrukture na način da ta infrastruktura pored osnovne funkcije ima i preventivnu. To je stvaranje infrastrukture koja, tako reći, "prašta greške" učesnicima u saobraćaju, odnosno, umanjuje njihove posljedice", saopštio je direktor Direktorata za državne puteve Mirsad Ibrahimović.

Predlogom zakona o putevima predviđene su naknade koje plaćaju korisnici javnih puteva, a koje su bile sadržane i u važećem Zakonu o putevima, s tim da su određene naknade ukinute.

"Naime, u Predlogu zakona o putevima ukinute su četiri naknada, i to: naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta, naknada za postavljanje komercijalno-tržišnih, komercijalno-individualnih i komercijalno-informativnih natpisa na putu i pored puta, naknada za priključenje prilaznog puta na javni put, i naknada za inostrana drumska vozila, čime su se stvorili bolji poslovni uslovi", ukazao je Ibrahimović.

U cilju unapređenja njihovog položaja, osobe sa invaliditetom koje su vozači imaće određene beneficije.

"Predlogom zakona o putevima oslobođeni su plaćanja korisničke naknade i putarine, godišnje naknade pri registraciji drumskih motornih vozila i posebne godišnje naknade za drumska motorna vozila za jedno putničko vozilo koje je objeleženo znakom pristupačnosti", objasnio je direktor Direktorata.

Donošenje i implementacija ovog zakona predstavlja dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa propisima Evropske unije u oblasti putne infrastrukture.

"Ministarstvo saobraćaj i pomorstva je prilikom izrade Predloga zakona o putevima detaljno sagledalo i analiziralo zahtjeve svih zainteresovanih strana i predložilo najbolje rješenje u cilju ukidanja administrativnih i biznis barijera, a pri tome vodeći računa da se omogući nesmetan razvoj, izgradnja i održavanje puteva", zaključio je Ibrahimović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 02.02.2020.


Naslov: Redakcija