Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o uslovima za sticanje zvanja i nivoima zvanja službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

03.02.2020.


Vlada Crne Gore je na održanoj 154. sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, prihvatila Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost na osnovu kojeg će biti omogućeno povećanje zarade zaposlenima u zdravstvu prosječno za 15,3 odsto u ovoj i narednoj godini.

Suočavajući se, kao i mnoge evropske države, sa velikom potražnjom za medicinskim kadrom u najrazvijenijim državama Evropske unije, Vlada povećanjem zarada daje odgovor na ovaj izazov pred kojim se nalazi naš zdravstveni sistem kao i zdravstveni sistemi država regiona i šire.

Vlada se upoznala sa Informacijom o trenutnoj situaciji u vezi sa Corona virusom i konstatovala da je crnogorski sistem zaštite uspostavljen u cjelini, da funkcioniše i da je sposoban da odgovori sadašnjim izazovima te da nema nikakve opasnosti po stanovništvo naše zemlje. Nadležni organi su zaduženi da u kontinuitetu prate situaciju i da o tome redovno izvještavaju javnost.

Donijeta je Uredba o uslovima za sticanje zvanja i nivoima zvanja službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija koja je usaglašena sa novim zvanjima službenika angažovanih na poslovima obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica, tretmana i reintegracije zatvorenika, njihove stručne obuke, zdravstvene zaštite i stručnog osposobljavanja i usavršavanja propisanih Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti ("Sl. list CG", br. 18/2019).

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 22 i Sektor 23", opština Tivat čiji je cilj da se, shodno razvojnim potrebama, stvore planski preduslovi za obezbjeđivanje uslova za dodatni razvoj djelatnosti koje su komplementarne sa razvojem turizma.

Donijeti su Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2020. godinu kojim je, među ostalim, izdvojeno gotovo milion eura podrške za izgradnju 33 seoska vodovoda širom Crne Gore i Odluku o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju programa subvencioniranja računa za električnu energiju, upoznala se sa Uputstvom o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju, koji će se primjenjivati od 1. januara do 31. decembra ove godine.

Imajući u vidu da su do sada po Programu Vlade subvenciju računa za električnu energiju koristile najugroženije kategorije stanovništva još od 2007.godine, kao i da su kategorije za ostvarivanje prava na subvenciju utvrđene Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije ("Sl. list CG", br. 81/2018) koja se primjenjuje od 1. januara 2019. godine, restriktivne odnosno da obuhvataju samo korisnike koji su istovremeno materijalno i zdravstveno ugroženi, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je predložilo da subvencioniranje računa za električnu energiju bude nastavljeno i u ovoj godini.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja zaduženo je da izmiri račune za januar, februar i mart 2019. godine po Programu subvencioniranja računa za električnu energiju u iznosu od 861.864,18 eura.

Vlada je donijela Odluku o planu privatizacije za 2020. godinu koju je u tri dana ranije razmotrio Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, usvojila Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za 2019. godinu i više akata koje je Savjet razmotrio i usvojio na XIX sjednici.

Usvojena je Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi druge garancije zasnovane na javnoj politici (PBG-Policy Based Guarantee).

Riječ je o drugoj garanciji zasnovanoj na javnoj politici koju je IBRD-a za Crnu Goru, odnosno o nastavku prethodne aktivnosti iz 2018. godine kada je IBRD odobrila našoj zemlji garanciju vrijednu 80 miliona eura, koja je predstavljala jaku polaznu poziciju za Crnu Goru u pregovorima sa komercijalnim bankama i omogućila obezbjeđenje 250 miliona eura kreditnih sredstava za finansiranje budžeta.

Kao i u prethodnom slučaju, odobrenje PBG 2 aranžmana uslovljeno je realizacijom snažnih reformskih procesa i stabilnom političkom situacijom u našoj zemlji.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Aerodroma Crne Gore AD i prihvatila prihvatila Predlog Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Aerodroma Crne Gore AD koji je proizašao je iz potrebe Aerodroma Crne Gore za korišćenjem raspoloživih kapaciteta Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore, radi održavanja i uređenja operativnih površina na Aerodromu Podgorica.

Usvojen je Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje komunikacione strategije "Crna Gora članica NATO-a" za 2019. godinu.

Vlada je dala saglasnost za Preusmjerenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve na Ministarstvo sporta i mladih za isplatu premija vaterpolo reprezentaciji Crne Gore za osvojeno treće mjesto na Evropskom prvenstvu održanom u Budimpešti.

Prihvaćen je Memorandum o saradnji između Vlade Crne Gore i Crnogorskog olimpijskog komiteta čiji je cilj kvalitetniji razvoj olimpizma, olimpijskog pokreta i sporta u Crnoj Gori.

Vlada je donijela odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Rigi i Solunu na čelu sa počasnim konzulima.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 30.01.2020.


Naslov: Redakcija