Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave

02.03.2020.


Vlada Crne Gore je na 159. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, dala saglasnost na Program rada i finansijski plan Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2020. godinu. Ocijenjeno je da visoke stope ekonomskog rasta i prihoda od turizma kao ključne privrede grane, te povećanje broja noćenja i profil gostiju potvrđuju Crnu Goru kao kvalitetnu, prestižnu i sigurnu turističku i investicionu destinaciju. Vlada će nastaviti da vodi politiku i preduzima mjere kako bi imidž naše zemlje bio ne samo održan na ovako visokom nivou već i unapređivan.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprječavanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu za period 2019-2021. godine, za 2019. godinu. Konstatovano je da je međuresorsko Koordinaciono tijelo, koje čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za šume, Uprave policije, Vrhovnog državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Poreske uprave i NVO sektora, sprovelo Akcioni plan koji sadrži preventivne mjere – čiji je cilj predupređivanje pojava koje spadaju u nelegalne aktivnosti; mjere monitoringa i detekcije – čiji je cilj aktivno praćenje i otkrivanje nelegalnih aktivnosti; i represivne mjere – čiji je cilj osiguravanje da počinioci nelegalnih aktivnosti budu procesuirani i kažnjeni na adekvatan način.

U raspravi je konstatovano da pojedine nadležne institucije neadekvatno reaguju u predmetima koji se tiču kršenja zakona u oblasti šumarstva. Vlada, budući da je riječ o značajnom državnom resursu, poziva Tužilaštvo da aktuelizuje rad na predmetima koji su pokrenuti, a koji se tiču kršenja zakona u oblasti šumarstva.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom su, u skladu sa novim zakonskim rješenjima, definisane izmjena nadležnosti pojedinih ministarstava i organa državne uprave.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva. Odlukom je određen novi sastav, mandat članova i zadatak Komisije. Zadatak Komisije je da, u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, izvrši procjenu rizika za aerodrome Podgorica i Tivat, uz uvažavanje metodologije Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) i Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC). Propisano je da procjenu rizika Komisija vrši najmanje jednom godišnje, o čemu obavještava Nacionalni odbor za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, organ državne uprave nadležan za poslove vazdušnog saobraćaja i Agenciju za civilno vazduhoplovstvo. Komisija se obrazuje na period od četiri godine.

Vlada je usvojila Informaciju o ispunjenju pretpostavki u vezi sa upisom i plaćanjem akcijskog kapitala Crne Gore u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD), kroz generalno i selektivno povećanje kapitala. Tim povodom, Vlada je prihvatila generalno i selektivno povećanje kapitala Crne Gore u IBRD-u, tekst Memoranduma o propisima i Obrazac za upis akcija.

Usvojen je Objedinjeni izvještaj o radu Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori i o radu Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori. U diskusiji je iskazano zadovoljstvo uspješnim radom komisija i ostvarenim rezultatima i naglašeno da će Vlada, preko resornih ministarstava za ljudska i manjinska prava, prosvjete i kulture, kao i djelovanjem mješovitih komisija, nastaviti da radi na daljem unapređenju saradnje sa tim vjerskim zajednicama, u cilju afirmacije vjerskih sloboda, te očuvanja multikonfesionalnog sklada i rješavanju svih onih zajedničkih pitanja koja su predmet zaključenih govora.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju regionalnog kreativnog centra (haba) u Bijelom Polju. U raspravi je ocijenjeno da će se uspostavljanjem regionalnog centra u Bijelom Polju strateški, infrastrukturno, administrativno i programski osnažiti i afirmisati razvoj kreativnih i kulturnih industrija u sjevernom dijelu naše države. Stvarajući podsticajan ambijent za razvoj kreativne ekonomije, Ministarstvo kulture želi da u prvi plan istakne i afirmiše lokalnu kulturu, nasljeđe, umjetnike i kreativne proizvode, te da uspostavi održive mehanizme za njihovu dalju proizvodnju i plasman kako na lokalnom tako i na međunardnom planu. Procijenjeno je da bi kreativni hab regionalnog karaktera, na mjestu bivšeg vojnog kompleksa u Cerovu bio održiva investicija, uz paralelni razvoj rezidencija, koje će omogućiti i umjetničku razmjenu na međunarodnom nivou. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo kulture da sa partnerima sprovede Međunarodni otvoreni konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja adaptacije vojnog kompleksa "Cerovo" u funkciji uspostavljanja Kreativnog centra (haba) Bijelo Polje.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Starog zatvora u Kotoru u okviru projekta "Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija" sa prijedlogom za preusmjerenje sredstava. Riječ je o projektu koji će kao rezultat imati rekonstrukciju objekta nekadašnjeg Zatvora u Starom gradu Kotoru, sa ciljem uspostavljanje kreativnog haba. Prepoznajući činjenicu da razvoj kreativnih industrija podrazumijeva obezbjeđivanje prostornih kapaciteta za rad umjetnika, Ministarstvo kulture je u svojstvu glavnog partnera, a u okviru Interreg IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora pokrenulo realizaciju projekta ovog projekta koji ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i društveno-ekonomski razvoj kroz implementaciju zajedničkih inicijativa na lokalnom i regionalnom nivou. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 4.281.675,26 eura, od čega 85 odsto prihvatljivih troškova finansira Evropska unija, a 15 odsto svaki projektni partner, srazmjerno svom budžetu. Odobreni budžet Ministarstva kulture, kao glavnog partnera, iznosi 1.271.336,81 eura, a nacionalno kofinansiranje 190.700,53 eura. Period realizacije projekta je 37 mjeseci i 16 dana, a njegov završetak planiran je 30. juna 2022. godine.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Programa za realizaciju preporuka za unapređenje obrazovne politike 2019-2021 na osnovu rezultata studije PISA 2015, za 2019. godinu. U Izvještaju je konstatovano da se u dosadašnjem toku sprovođenja Programa aktivnosti realizuju u skladu sa definisanim strateškim ciljevima. Budući da će naredno PISA testiranje biti organizovano 2021. godine, naglašeno je da je u narednom periodu neophodno posvetiti pažnju promovisanju značaja rezultata ovog testiranja za obrazovni sistem zemlje. Ujedno, učenici moraju da se upoznaju sa tipom zadataka koji se dobija tokom testiranja, gdje su dati svi podaci, ali se traži povezivanje, razmišljanje, logičko zaključivanje i često je više odgovora tačno uz pravo obrazloženje. U cilju unapređenja eksterne evaluacije i samoevaluacije škola neophodno je dalje nastaviti sa unapređivanjem podzakonskih akata, kao osnove za dalji rad. S obzirom na to da kvalitet jednog obrazovnog sistema u velikoj mjeri zavisi od kvaliteta nastave i kompetencija nastavinka, nastaviće se i obuke nastavnika u cilju unapređenja njihovih vještina, što će dovesti do poboljšanja rezultata na PISA testiranju.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019-2025, za 2019. godinu. Strategija uključuje principe, teorijska i praktična dostignuća u pravcu razvoja potencijala djece sa posebnim obrazovnim potrebama, ali i samog društva. Vodeće načelo Strategije je - Promocija, zaštita, osiguranje punog i ravnopravnog učešća sve djece sa posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnom obrazovanju, bez diskriminacije, isključivanja i na osnovu jednakosti sa drugima. Konstatovano je da se aktivnosti koje su započete u skladu sa planom realizuju očekivanom dinamikom. U prethodnom periodu posebna pažnja je posvećena ranoj i kontinuiranoj podršci djeci, a neposredan rad je baziran na njihovim potrebama, mogućnostima i individualizovano se koncipira. U svrhu snaženja kompetentnosti se sprovode ciljane, specijalizovane obuke i praktično vođenje kadra, uz stalnu podršku specijalizovanih, bolje organizovanih i više dostupnih profesionalaca. Takođe, teži se uvezivanju sistema i razvijanju nedostajućih usluga, na bazi podataka iz prakse i prateće evidencije. Zaključeno je da se u narednom periodu mora raditi na unapređenju uslova i servisa koji treba da osnaže sistem inkluzivnog obrazovanja.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Savjeta za reviziju za period jul 2018. - decembar 2019. godine.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je podnio Vladi Usmenu informaciju o sprovođenju Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. U raspravi je konstatovano da se Zakon uglavnom poštuje, te da su subjektima kod kojih je utvrđeno kršenje zakonskih odredbi određivane propisane kazne. I ovom prilikom, Vlada je iskazala odlučnost i istrajnost u primjeni Zakona, kao i podršku nadležnim organima u obavljanju kontinuiranog inspekcijskog nadzora i dosljednog sprovođenja propisanih normi.


IZVOR: Vebsajt Vlade CG, 27.02.2020.


Naslov: Redakcija