Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore"

01.06.2020.


Vlada Crne Gore je na 175. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici (DPP).

Najvažnijim dokumentom, koji je preduslov za ulazak u kapitalni energetski objekat hidroelektrane visine 170 m, instalisane snage 170 MW, kapaciteta 209 GWh, predviđena je niža kota akumulacionog jezera od one koja je naisplativija i sa kojom već bilo se saglasilo stanovništvo. Ovime je umanjena ekonomska isplativost, ali su zaštićeni svi elementi životne sredine.

U raspravi je više članova Vlade iskazalo punu podršku ovom strateškom projektu procijenjene vrijednosti 246 miliona eura ukazujući da su kvalitetnim dokumentom stvoreni su uslovi i za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja budući da višenamjensko akumulaciono jezero otvara mogućnosti valorizacije potencijala u više oblasti – saobraćaja, ribolova, turizma i dr.

DPP sadrži: granice područja za koje se plan donosi, izvod iz Prostornog plana Crne Gore, ocjenu postojećeg stanja prostornog uređenja, koncepciju namjene površina, uređivanja, izgradnju i korišćenje prostora, ekonomsko-demografsku analizu, zaštitne zone, koncepciju infrastrukturnih sistema i način njihovog povezivanja sa infrastrukturnim sistemima u okruženju, uslove, faze i dinamiku realizacije infrastrukturnih mreža i objekata, urbanističko-tehničke uslove ili smjernice za izgradnju objekata, prenos i distribuciju energije u skladu sa principima energetske efikasnosti i uz podsticanje učešća obnovljivih izvora energije, režim zaštite kulturne i prirodne baštine, mjere za zaštitu pejzažnih vrijednosti, mjere za zaštitu životne sredine, osnove zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća, smjernice i mjere za realizaciju plana, plan parcelacije, područja, zone, lokacije i objekte od opšteg interesa, ekonomsko-tržišnu projekciju, način, faze i dinamiku realizacije plana.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore".

Vlada je usvojila Informaciju o stimulaciji za zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika za april i maj 2020. godine i dala saglasnost da se zaposlenima u tim ustanovama isplati stimulans u visini do 15%. Usvojena je i Informacija o plaćanju naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravstva za april 2020. godine. Vlada je dala saglasnost da se ljekarima specijalizantima, kojima je usljed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom prekinut specijalistički staž, isplati naknada za odvojeni život u ukupnom bruto iznosu od 59.458,68 eura za april 2020. godine.

Usvojena je Informacija o prijedlogu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za zaključenje Sporazuma o poravnanju pred Centrom za posredovanje u predmetu P.br.990/18. Vlada je dala saglasnost da Zaštitnik zaključi Sporazum o poravnanju na iznos od 133.000 eura koji je prihvatio tužilac – kompanija "Kroling" doo Danilovgrad.

Vlada je usvojila Informaciju o izvedenim radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane i planiranim aktivnostima do kraja 2020. godine.

U dokumentu je ukazano da je izvedenim radovima postignuto nekoliko efekata: pročišćeno je korito desnog rukavca, materijal koji je izvađen je iskorišćen na najbolji način za prihranjivanje plaže koja je erodirala i dobili smo ponovo prostor koji je tokom vremena bio izgubljen te da je za završetak planiranih aktivnosti potrebno je izvesti čišćenje desnog rukavca u dužini još oko 1.400 metara.

Vlada je u okviru kadrovskih pitanja konstatovala prestanak mandata dugogodišnje sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo Dušanke Jauković zbog prestanka radnog odnosa usljed sticanja zakonskog uslova za penziju.

Premijer Duško Marković se zahvalio dosadašnjoj sekretarki Sekertarijata za zakonodavstvo rekavši da je bilo zadovoljstvo raditi sa Dušankom Jauković i učiti od nje.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 28.05.2020.


Naslov: Redakcija