Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 57 оd 10/08/2018


 • NAREDBA O ZABRANI UVOZA I TRANZITA POŠILjKI OVACA I KOZA, MESA I PROIZVODA OD OVACA I KOZA RADI SPREČAVANjA UNOŠENjA NAROČITO OPASNE ZARAZNE BOLESTI KUGE MALIH PREŽIVARA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI BAR ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI BAR ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O DONOŠENjU DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE "SEKTOR 10" - SPILA - RISAN - RT BANjA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA GLAVNOG GRADA PODGORICE U DIJELU GENERALNE URBANISTIČKE RAZRADE "GOLUBOVCI" I U DIJELU GENERALNE URBANISTIČKE RAZRADE "PODGORICA"
 • ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA TUŽILAČKOG SAVJETA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
 • ODLUKA O IZRADI KAPITALNOG BUDžETA I UTVRĐIVANjU I VREDNOVANjU KRITERIJUMA ZA IZBOR KAPITALNIH PROJEKATA
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA GLAVNOG GRADA PODGORICE U DIJELU GENERALNE URBANISTIČKE RAZRADE "GOLUBOVCI" I DIJELU GENERALNE URBANISTIČKE RAZRADE "PODGORICA" I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA RASPOLAGANjA NA NEPOKRETNOSTI GLAVNOM GRADU PODGORICA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA - PRIVOĐENjA NAMJENI
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA RASPOLAGANjA NA NEPOKRETNOSTIMA OPŠTINI MOJKOVAC RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA - OBEZBJEĐIVANjA POSLOVNIH PROSTORIJA ZA POTREBE POLITIČKIH SUBJEKATA
 • ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA KONCESIJE ZA DETALjNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA I EKSPLOATACIJU POJAVE NEMETALIČNE MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA "LjEŠEVIĆI - GAJEVI" (GRBALj)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U KO ROGAMI NA TERITORIJI OPŠTINE PODGORICA ZA POTREBE AUTOPUTA BAR - BOLjARE, DIONICA SMOKOVAC - MATEŠEVO I EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA IZGRADNjU SAOBRAĆAJNE VEZE AUTOPUTA BAR - BOLjARE SA MAGISTRALNIM PUTEM M-2 U KO DOLjANI NA TERITORIJI OPŠTINE PODGORICA
 • PRAVILNIK O VRSTAMA, STANDARDIMA I INDIKACIJAMA ZA MEDICINSKA SREDSTVA KOJA SE UGRAĐUJU U LjUDSKI ORGANIZAM
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU SPISKA DROGA, PSIHOTROPNIH SUPSTANCI I BILjA KOJE SE MOŽE KORISTITI ZA PROIZVODNjU DROGA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANjA, OBNAVLjANjA, ODNOSNO ODUZIMANjA LICENCE ZA RAD FARMACEUTA
 • PRAVILNIK O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM USLOVIMA, KAO I USLOVIMA ZA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA REKREATIVNE POTREBE I DRUGE VODE OD JAVNOZDRAVSTVENOG INTERESA
 • RJEŠENjE O UPISU U IMENIK MIRITELjA I ARBITARA ZA MIRNO RJEŠAVANjE RADNIH SPOROVA
 • RJEŠENjE, BROJ: 01 -50/694/1-2
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANjIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE VISINE DOŽIVOTNE MJESEČNE NAKNADE, STIPENDIJE, PREMIJE, SPORTSKE INVALIDNINE, NAGRADE ZA SPORTISTU GODINE I ZASLUŽNOG SPORTSKOG RADNIKA
 • UREDBA O NAČINU VRŠENjA KVALIFIKOVANIH USLUGA CERTIFIKOVANjA ZA ORGANE DRŽAVNE UPRAVE
 • UREDBA O USLOVIMA ZA ODLAGANjE NAPLATE PORESKIH I NEPORESKIH POTRAŽIVANjA
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30