Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 79 оd 07.12.2018.


 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LOKALNU STUDIJU LOKACIJE PREVOĐENjA DIJELA VODA RIJEKE ZETE U AKUMULACIJE "KRUPAC" I "SLANO"
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLjANSTVO PRIJEMOM RADI REALIZACIJE POSEBNOG PROGRAMA ULAGANjA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE
 • ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA U POSLOVANjU INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA CRNE GORE
 • ODLUKA O NAČINU IZRAČUNAVANjA KOEFICIJENTA ADEKVATNOSTI KAPITALA INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA CRNE GORE
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O OBRAZOVANjU RADNOG TIMA ZA VOĐENjE PREGOVORA O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANjU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA DOKTORA MEDICINE, DOKTORA STOMATOLOGIJE, ARHITEKATA I GRAĐEVINSKIH INŽENjERA IZMEĐU ZEMALjA ZAPADNOG BALKANA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE TRAJNOG NAPAJANjA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM AUTOPUTA BAR-BOLjARE, DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZMJEŠTANjA DALEKOVODA U KO LUTOVO NA TERITORIJI OPŠTINE PODGORICA SA TRASE AUTOPUTA BAR-BOLjARE, DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO
 • POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA INŽENjERSKE KOMORE CRNE GORE
 • POSLOVNIK O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA U SEKRETARIJATU IKCG
 • PRAVILNIK O VISINI ČLANARINE U INŽENjERSKOJ KOMORI CRNE GORE
 • PRAVILNIK O VOĐENjU REGISTRA ČLANOVA INŽENjERSKE KOMORE KOJIMA MIRUJE ČLANSTVO
 • PRAVILNIK O VOĐENjU REGISTRA ČLANOVA INŽENjERSKE KOMORE CRNE GORE
 • PRAVILNIK O DODJELI NAGRADA NAJBOLjIM STUDENTIMA TEHNIČKIH FAKULTETA IZ CRNE GORE
 • PRAVILNIK O DODJELjIVANjU JUBILARNE NAGRADE LICU U SLUŽBI U VOJSCI CRNE GORE
 • PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI INŽENjERSKE KOMORE CRNE GORE
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽEM POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANjA I ODOBRAVANjA TIPA MJERILA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, KADRA I OPREME ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE I STANDARDIMA I MJERAMA ZA USPOSTAVLjANjE I ODRŽAVANjE SISTEMA KVALITETA
 • RJEŠENjA O POSTAVLjENjU SUDSKOG VJEŠTAKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU" PODGORICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA PO JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANjE GLAVNOG REVIZORA I ZAMJENIKA GLAVNOG REVIZORA REVIZORSKOG TIJELA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKIJALIŠTA CRNE GORE"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA KONCESIJE CRNE GORE
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANjE U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA RAZVOJ KONKURENTNOSTI I INVESTICIJE U TURIZMU U MINISTARSTVU ODRZIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA GLAVNOG DRŽAVNOG ARHITEKTE U MINISTARSTVU ODRZIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANjE U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA V.D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA GLAVNOG DRŽAVNOG ARHITEKTE U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA TURISTIČKI RAZVOJ I STANDARDE U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU GLAVNE REVIZORKE REVIZORSKOG TIJELA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ZAMJENICE GLAVNOG REVIZORA REVIZORSKOG TIJELA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKIJALIŠTA CRNE GORE"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA KONCESIJE CRNE GORE
 • RJEŠENjE, BROJ: 0101-9086-3/2018
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U UJEDINjENIM ARAPSKIM EMIRATIMA
 • UREDBA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA
 • UREDBA O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU I USAVRŠAVANjU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
  • Adresa:


  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30