Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 48 оd 12/07/2018


 • AKT O PROGLAŠENjU SASTAVA SUDSKOG SAVJETA
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ZARADAMA LICA U SLUŽBI U VOJSCI CRNE GORE
 • UREDBA O UTVRĐIVANjU ISPLATE OBEŠTEĆENjA BIVŠIM VLASNICIMA ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA U NOVČANIM SREDSTVIMA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O OTVARANjU KONZULATA CRNE GORE U ODESI – UKRAJINA
 • ODLUKA O ZATVARANjU KONZULATA CRNE GORE U KIJEVU – UKRAJINA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVLjANjU STRUKTURE ZA PREGOVORE O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENjA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENjEM OBJEKATA
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PROMET I UVOZ ŽIVINE ZA UZGOJ ILI PROIZVODNjU
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SERTIFIKATA O STEČENOJ NACIONALNOJ STRUČNOJ KVALIFIKACIJI
 • PRAVILNIK O BLIŽEM NAČINU I POSTUPKU IZDAVANjA I ODUZIMANjA LICENCE ZA RAD ISPITIVAČA U POSTUPKU STICANjA NACIONALNE STRUČNE KVALIFIKACIJE
 • PRAVILNIK O FORMIRANjU ZAJEDNIČKOG PREDUZEĆA ZA REALIZACIJU PROJEKTA "ISTRAŽIVANjE U OBLASTI UPRAVLjANjA VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO" U SKLADU SA EVROPSKIM MASTER PLANOM ZA UPRAVLjANjE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM
 • PRAVILNIK O NAČINU I PRAVILIMA VRŠENjA LETAČKIH OPERACIJA BALONOM
 • PRAVILNIK O VRSTI, NAČINU DOSTAVLjANjA I OBJAVLjIVANjA PODATAKA O ELEKTRONSKOJ KOMUNIKACIONOJ INFRASTRUKTURI I POVEZANOJ OPREMI KOJA MOŽE BITI OD INTERESA ZA ZAJEDNIČKO KORIŠĆENjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU SAVJETNICE PREDSJEDNIKA CRNE GORE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORICE UPRAVE ZA KADROVE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA SAVJETA ZA SARADNjU SA ISELjENICIMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA SAVJETA ZA SARADNjU SA ISELjENICIMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TIJELA CRNE GORE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA "AERODROMI CRNE GORE" AD PODGORICA
 • RJEŠENjE O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA "AERODROMI CRNE GORE" AD PODGORICA
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30