Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON

O FINANSIRANjU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANjA

("Sl. list CG", br. 52/2014, 76/2015 - odluka US, 83/2016 i 92/2017)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se način sticanja i obezbjeđivanja finansijskih sredstava za redovan rad i izbornu kampanju političkih subjekata, zabrane i ograničenja raspolaganja državnom imovinom, fondovima i javnim ovlašćenjima u toku kampanje i kontrola, nadzor i revizija finansiranja i finansijskog poslovanja političkih subjekata u cilju ostvarivanja zakonitosti i javnosti njihovog poslovanja.

Politički subjekt i izborna kampanja

Član 2

Politički subjekti, u smislu ovog zakona, su: političke partije, koalicije, grupe birača i kandidati za izbor Predsjednika Crne Gore.

Izborna kampanja, u smislu ovog zakona, predstavlja skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Izvori finansiranja

Član 3

Politički subjekti sredstva za redovan rad i izbornu kampanju mogu sticati iz javnih i privatnih izvora, u skladu sa ovim zakonom.

Kontrola finansiranja

Član 4

Kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja vrši Agencija za sprječavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) osnovana u skladu sa posebnim zakonom.

Javni izvori

Član 5

Javni izvori, u smislu ovog zakona, su sredstva koja se izdvajaju iz budžeta Crne Gore i budžeta lokalne samouprave (u daljem tekstu: budžetska sredstva).

Privatni izvori

Član 6

Privatni izvori, u smislu ovog zakona, su: članarine, prilozi, prihodi od djelovanja političkih subjekata, prihodi od imovine, legati i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih institucija u Crnoj Gori.

Članarina je novčani iznos koji član političkog subjekta redovno plaća, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ili drugim aktom političke partije, a koji na mjesečnom nivou ne može preći iznos od 10% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.

Prilozi su:

- uplate koje fizička i pravna lica, privredna društva i preduzetnici dobrovoljno daju političkom subjektu;

- pružanje usluge ili proizvodi dati političkom subjektu bez naknade ili pod uslovima kojima se taj politički subjekat stavlja u povlašćeni položaj u odnosu na druge potrošače, zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija pod uslovima koji odstupaju od tržišnih, kao i otpis dijela dugova (u daljem tekstu: nenovčani prilog).

Organ upravljanja pravnog lica, odnosno privrednog društva iz stava 3 ovog člana dužan je da o prilogu donese odluku i dostavi je primaocu priloga.

Dobrovoljni rad volontera za potrebe političkog subjekta, koji ne zahtijeva posebne kvalifikacije, ne smatra se uslugama iz stava 3 ovog člana.

Nenovčani prilozi se obračunavaju prema tržišnoj vrijednosti i prijavljuju kao prihod.

Način obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima utvrđuje se pravilima Agencije.

Prihod od djelovanja je prihod koji politički subjekat ostvari od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizovanja manifestacija.

Prihod od imovine čine prihodi koje politički subjekat ostvaruje od prodaje i davanja u zakup imovine u svojini političkog subjekta ili prihodi po osnovu svojinskog udjela u drugim pravnim licima, odnosno privrednim društvima.

Legat je poklon koji se sastoji od novca ili pokretnih dobara umjetničke, kulturne ili istorijske vrijednosti ili nepokretnosti koji se političkom subjektu stavlja na raspolaganje i korišćenje.

Zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih institucija u Crnoj Gori su krediti, zajmovi i ostale usluge banaka i drugih finansijskih institucija, u skladu sa zakonom.

Privatni izvori iz stava 1 ovog člana mogu se prikupljati samo preko odgovarajućeg žiro računa.

Korišćenje budžetskih sredstava

Član 7

Budžetska sredstva mogu se koristiti za finansiranje:

1) redovnog rada političkih subjekata;

2) troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika i izbor Predsjednika Crne Gore.

Budžetska sredstva iz stava 1 tačka 1 ovoga člana ne obuhvataju sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe političkih subjekata.

Sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe poslaničkih klubova obezbjeđuje Skupština Crne Gore (u daljem tekstu Skupština), a za obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe odborničkih klubova skupština jedinice lokalne samouprave, odnosno organ zadužen za poslove imovine.

Pravo na budžetska sredstva

Član 8

Pravo na budžetska sredstva iz člana 7 stav 1 tačka 1 ovog zakona ima politički subjekat koji učestvuje na izborima i osvoji najmanje jedan poslanički, odnosno odbornički mandat.

Pravo na budžetska sredstva iz člana 7 stav 1 tačka 2 ovog zakona ima podnosilac potvrđene i proglašene izborne liste, odnosno kandidature za izbor Predsjednika Crne Gore.

Korišćenje sredstava iz privatnih izvora

Član 9

Za finansiranje redovnog rada i troškova izborne kampanje politički subjekat može koristiti sredstva iz privatnih izvora, u skladu sa ovim zakonom.

II. FINANSIRANjE REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA

Član 10

Troškovi redovnog rada političkih subjekata su troškovi koji se odnose na: troškove zarada zaposlenih i troškove angažovanja stručnjaka i saradnika; poreze i doprinose; administrativne i kancelarijske troškove, uključujući troškove zakupa prostorija za rad, režijske troškove, troškove prevoza, troškove organizacije sastanaka i događaja, troškove promocije rada i ciljeva političkih subjekata između izbora, troškove međunarodnih aktivnosti političkih subjekata, troškove organizovanja obuka za članove i aktiviste političkih subjekata, troškove istraživanja javnog mnjenja, troškove za nabavku i održavanje opreme, provizije banaka i slični troškovi svojstveni redovnom radu političkih subjekata.

Raspodjela budžetskih sredstava

Član 11*

Budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini iznose 0,5% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

Budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine, Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: skupština opštine) iznose 1,1% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta (tekući budžet), za godinu za koju se budžet opštine, Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: opština) donosi.

Izuzetno, za opštine čiji je budžet manji od pet miliona eura, budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine iznose od 1,1% do 3% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta (tekući budžet), za godinu za koju se budžet opštine donosi.

Sredstva iz st. 1, 2 i 3 ovog člana u visini od 20% raspodjeljuju se u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini, odnosno skupštinama opština, a ostalih 80% sredstava, srazmjerno ukupnom broju poslaničkih, odnosno odborničkih mandata koja imaju u trenutku raspodjele.

Sredstva iz stava 4 ovog člana koja dobije politički subjekat koji je na izborima nastupao kao koalicija, odnosno grupa birača, raspodjeljuju se u skladu sa sporazumom, odnosno aktom o obrazovanju tih političkih subjekata.

Ukoliko poslanik ili poslanici, odbornik ili odbornici nakon konstituisanja skupštine u koju su izabrani napušte ili promijene članstvo u političkom subjektu, finansijska sredstva koja se raspoređuju u skladu sa stavom 4 ovog člana ostaju političkom subjektu kojem je poslanik, odnosno odbornik pripadao u trenutku konstituisanja skupštine.

Organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: organ lokalne uprave) sredstva iz stava 4 ovog člana mjesečno prenosi političkom subjektu, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave obustaviće uplatu sredstava iz stava 4 ovog člana političkom subjektu, ako u roku iz člana 37 ovog zakona ne podnese godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu.

Finansiranje iz privatnih izvora

Član 12

Visina sredstava iz privatnih izvora koje politički subjekat prikuplja za redovan rad u tekućoj kalendarskoj godini može iznositi do 100% sredstava koja mu pripadaju iz budžetskih sredstava u skladu sa članom 11 stav 4 ovog zakona.

Politički subjekat koji nema pravo na budžetska sredstva može prikupljati sredstva iz privatnih izvora u visini do 10% ukupnih sredstava iz člana 11 stav 1 ovog zakona.

Odluku o visini članarine za tekuću godinu politički subjekat dostavlja Agenciji najkasnije do kraja januara tekuće godine, a Agencija je objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.

Za finansiranje političkog subjekta fizičko lice može da uplati najviše 2.000 eura, a pravno lice najviše 10.000 eura na godišnjem nivou.

Odluku o visini budžetskih sredstava iz stava 1 ovog člana donosi Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave, najkasnije do 31. januara tekuće godine i objavljuje na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

III. FINANSIRANjE IZBORNE KAMPANjE ZA IZBOR POSLANIKA I ODBORNIKA

Troškovi izborne kampanje

Član 13

Troškovi izborne kampanje su troškovi koji se odnose na: predizborne skupove, reklamne spotove i reklamni materijal, medijsko predstavljanje, oglase i publikacije, istraživanja javnog mnjenja, angažovanje opunomoćenih predstavnika političkog subjekta u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, režijske troškove i opštu administraciju, kao i troškove prevoza u periodu izborne kampanje.

Politički subjekat je dužan da dostavi Agenciji i objavi iznos cijene i iznos eventualno ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne kampanje.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje dužni su da Agenciji dostave cjenovnik izbornog oglašavanja u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora.

Agencija je dužna da cjenovnik iz stava 3 ovog člana, u roku od sedam dana od dana prijema, objavi na svojoj internet stranici.

Troškovi izborne kampanje političkog subjekta ne smiju preći iznos sredstava iz čl. 14 i 17 ovog zakona.

Raspodjela budžetskih sredstava

Član 14

Budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje iz člana 13 stav 1 ovog zakona, za izbor poslanika i odbornika, obezbjeđuju se u godini u kojoj se održavaju redovni izbori i to u iznosu od 0,25% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

Sredstva iz stava 1 ovog člana u visini od 20% raspodjeljuju se u jednakim iznosima političkim subjektima, u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista.

Sredstva iz stava 1 ovog člana u visini od 80% raspodjeljuju se političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata.

Sredstva iz stava 3 ovog člana raspodjeljuju se u roku od deset dana od dana kad politički subjekti dostave Agenciji izvještaje o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom iz člana 39 ovog zakona.

Način prenosa budžetskih sredstava

Član 15

Sredstva iz člana 14 stav 3 ovog zakona Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave prenosi političkim subjektima, nakon dobijanja obavještenja od nadležne izborne komisije o broju osvojenih mandata i obavještenja Agencije o ispunjenju uslova iz člana 14 stav 4 ovog zakona.

Akt o prenosu sredstava iz stava 1 ovog člana, sa odgovarajućom dokumentacijom objavljuje se na internet stranici Ministarstva, odnosno opštine, u roku od sedam dana od dana njegovog donošenja.

Vanredni izbori

Član 16

U slučaju održavanja vanrednih izbora potrebna sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje se određuju i raspodjeljuju iz tekuće budžetske rezerve u skladu sa članom 14 ovog zakona.

Sredstva iz privatnih izvora

Član 17

Politički subjekat može prikupljati sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje iz privatnih izvora samo u vrijeme trajanja izborne kampanje.

Visina sredstava iz privatnih izvora, koja politički subjekat prikupi za finansiranje troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika, ne može preći tridesetostruki iznos sredstava koja mu pripadaju u smislu člana 14 stav 2 ovog zakona.

Obaveza otvaranja posebnog žiro računa

Član 18

U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje politički subjekat otvara poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste o čemu, u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju, i taj račun se ne može koristiti u druge svrhe.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju da politički subjekat započne izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste dužan je da, prije početka izborne kampanje, otvori račun iz stava 1 ovog člana.

Sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na račun iz stava 1 ovog člana i sva plaćanja troškova izborne kampanje politički subjekat vrši sa tog računa.

Kada dva ili više političkih subjekata podnesu zajedničku listu, sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje tih političkih subjekata uplaćuju se na račun iz stava 1 ovog člana jednog od političkih subjekata, kojeg ti politički subjekti sporazumno odrede, o čemu obavještavaju Agenciju.

Ako sredstva za finansiranje izborne kampanje prikupljena iz privatnih izvora pređu iznos iz člana 17 stav 2 ovog zakona, višak sredstava se prebacuje na stalni žiro račun političkog subjekta ili političkih subjekata u skladu sa međusobnim sporazumom.

Ako ukupan iznos sredstava na stalnom žiro računu političkog subjekta pređe iznos iz člana 12 st. 1 i 2 ovog zakona, vrši se povraćaj sredstava u budžet Crne Gore, odnosno budžet lokalne samouprave.

Obaveza zatvaranja posebnog žiro računa

Član 18a

Politički subjekat je dužan da poseban žiro račun iz člana 18 ovog zakona zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora o čemu, u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju.

Odgovorno lice

Član 19

Politički subjekat određuje lice odgovorno za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja (u daljem tekstu: odgovorno lice).

Potpis odgovornog lica deponuje se kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa.

Politički subjekat obavještava Agenciju i Državnu revizorsku instituciju u roku od tri dana od dana određivanja lica iz stava 1 ovog člana, kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na status tog lica.

IV. FINANSIRANjE IZBORNE KAMPANjE KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Raspodjela budžetskih sredstava

Član 20

Budžetska sredstva za finansiranje dijela troškova izborne kampanje iz člana 13 stav 1 ovog zakona, kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore obezbjeđuju se u iznosu od 0,07% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

U slučaju održavanja samo jednog izbornog kruga, sredstva iz stava 1 ovog člana raspodjeljuju se na sljedeći način:

1) 20% svim kandidatima kojima je utvrđena kandidatura, u jednakim iznosima, u roku od 10 dana od dana utvrđivanja liste kandidata;

2) 80% kandidatima koji su osvojili preko 3% glasova, proporcionalno procentu osvojenih glasova.

U slučaju održavanja dva izborna kruga, sredstva iz stava 1 ovog člana raspodjeljuju se na sljedeći način:

1) 20% svim kandidatima kojima je utvrđena kandidatura, u jednakim iznosima, u roku od 10 dana od dana utvrđivanja liste kandidata;

2) 40% kandidatima koji su osvojili preko 3% glasova, proporcionalno procentu osvojenih glasova;

3) 40% obojici kandidata proporcionalno procentu osvojenih glasova.

Raspodjela sredstava iz stava 2 tačka 2 i stava 3 tač. 2 i 3 ovog člana izvršiće se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u roku od sedam dana od dana dostavljanja Agenciji izvještaja o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom iz člana 39 ovog zakona.

U slučaju održavanja vanrednih izbora, potrebna sredstva za pokriće troškova izborne kampanje određuju se i raspodjeljuju u skladu sa st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana.

Sredstva iz privatnih izvora

Član 21

Politički subjekat može prikupljati sredstva iz privatnih izvora samo u vrijeme trajanja izborne kampanje.

Visina sredstava iz privatnih izvora koja kandidat prikupi za finansiranje izborne kampanje ne može preći ukupni iznos sredstava iz člana 20 stav 1 ovog zakona.

Ukupna vrijednost uplate i priloga fizičkog lica, odnosno preduzetnika za finansiranje izborne kampanje ne može preći iznos od 2.000 eura, a ukupna vrijednost uplate i priloga pravnog lica, odnosno privrednog društva za finansiranje izborne kampanje ne može preći iznos od 10.000 eura.

Obaveza otvaranja posebnog žiro računa

Član 22

U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje kandidat otvara poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata o čemu, u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju, i taj račun se ne može koristiti u druge svrhe.

Sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na račun iz stava 1 ovog člana i sva plaćanja troškova izborne kampanje vrše se sa tog računa.

Ako sredstva za finansiranje izborne kampanje prikupljena iz privatnih izvora pređu iznos iz člana 21 stav 2 ovog zakona vrši se povraćaj sredstava u budžet Crne Gore.

Troškovi izborne kampanje političkog subjekta ne smiju preći iznos sredstava iz čl. 20 i 21 ovog zakona.

Obaveza zatvaranja posebnog žiro računa

Član 22a

Kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore je dužan da poseban žiro račun iz člana 22 ovog zakona zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, o čemu u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju.

Odgovorno lice

Član 23

Kandidat je dužan da odredi odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja.

Potpis odgovornog lica deponuje se kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa.

Kandidat, odnosno podnosilac predloga kandidata, obavještava Agenciju u roku od tri dana od dana određivanja lica iz stava 1 ovog člana, kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na status tog lica.

V. ZABRANE I OGRANIČENjA

Zabrana finansiranja

Član 24

Zabranjeno je političkim subjektima primanje materijalne, finansijske pomoći i nenovčanih priloga od: drugih država, privrednih društava i pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koja nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica i organizacija, nevladinih organizacija, kazina, kladionica i drugih priređivača igara na sreću.

Zabranjeno je licu koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo sa elementima korupcije i organizovanog kriminala da finansira političkog subjekta.

U periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, fizičkom i pravnom licu iz st. 1 i 2 ovog člana zabranjeno je vođenje medijskih i javnih kampanja u ime ili za potrebe političkih subjekata.

Politički subjekti ne mogu se zaduživati kod fizičkih lica.

Pravna lica, privredna društva i preduzetnici i sa njima povezana pravna i fizička lica, koji su, na osnovu ugovora sa nadležnim organima, u skladu sa zakonom, vršili poslove od javnog interesa ili su zaključili ugovor u postupku javnih nabavki, u periodu od dvije godine koji prethodi zaključivanju ugovora, za vrijeme trajanja tog poslovnog odnosa, kao i dvije godine nakon prestanka tog poslovnog odnosa, ne mogu davati priloge političkim subjektima.

Fizičko i pravno lice u odnosu na koje je poreski organ pokrenuo postupak prinudne naplate donošenjem zaključka o prinudnoj naplati poreske obaveze ne može davati priloge političkim subjektima.

Pravno lice koje u trajanju od tri mjeseca nije izmirilo dospjele obaveze prema zaposlenima ne može davati priloge političkim subjektima.

Zabrana vršenja pritiska

Član 25

Zabranjeno je političkim subjektima, pravnim i fizičkim licima vršenje pritiska na pravna lica, privredna društva i fizička lica prilikom prikupljanja priloga ili bilo koje druge aktivnosti vezane za izbornu kampanju i finansiranje političkih subjekata.

Zabrana upotrebe državnih sredstava i distribucije propagandnog materijala

Član 26

Zabranjeno je korišćenje prostorija državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova, državnih fondova i privrednih društava čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave za pripremu i realizaciju aktivnosti kampanje, ukoliko se isti uslovi ne obezbijede svim učesnicima u izbornom procesu.

Zabranjena je distribucija propagandnog materijala političkog subjekta u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave.

Član 27

Zabranjeno je plaćeno reklamiranje u Crnoj Gori državnih organa i organa lokalne samouprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i državnih fondova koje na bilo koji način može favorizovati političke subjekte ili njihove predstavnike u toku izborne kampanje.

Ograničenje upotrebe državnih sredstava

Član 28

Državnim i lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama, osim Državnoj izbornoj komisiji i opštinskim izbornim komisijama, zabranjena je mjesečna potrošnja veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, osim u slučajevima vanrednog stanja, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko se izbori održavaju u prvoj polovini godine zabranjena je mjesečna potrošnja budžetskim potrošačkim jedinicama veća od iznosa određenih mjesečnim planom potrošnje koji utvrdi Ministarstvo ili organ lokalne uprave na početku fiskalne godine.

Sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, su dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih radnom tijelu Skupštine nadležnom za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces ( u daljem tekstu: Privremeni odbor).

Transparentnost socijalnih davanja

Član 29

Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalnog staranja prikuplja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrstama i primaocima socijalne pomoći.

Opštine prikupljaju podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou u toku izborne kampanje, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći.

Podaci iz st. 1 i 2 ovog člana objavljuju se na internet stranicama institucija koje ih prikupljaju, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka, i dostavljaju se na petnaestodnevnom nivou Privremenom odboru i Agenciji.

Transparentnost budžetskih rashoda

Član 30

Ministarstvo na petnaestodnevnom nivou na svojoj internet stranici objavljuje izvode iz državnog trezora kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Organ lokalne uprave na petnaestodnevnom nivou, na internet stranici opštine, objavljuje izvode iz lokalnog trezora kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Podaci iz st. 1 i 2 ovog člana dostavljaju se na petnaestodnevnom nivou Privremenom odboru i Agenciji, vodeći računa o zaštiti lićnih podataka.

Zabrana otpisa dugova

Član 31

Zabranjeno je pravnim licima čiji je osnivač, djelimični ili većinski vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave da, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon izbora, vrše otpis dugova građanima, uključujući račune za utrošenu električnu energiju, vodu, kao i račune za sve vrste javnih usluga.

Korišćenje službenih automobila

Član 32

Zabranjeno je javnim funkcionerima korišćenje službenih automobila u periodu izborne kampanje, osim u slučajevima službene potrebe.

Zabrana iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na lica koja imaju status štićenih ličnosti.

Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni su da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Putni nalozi iz stava 3 ovog člana dostavljaju se Agenciji na nedeljnom nivou, koja ih nakon prijema odmah dostavlja Privremenom odboru.

Zapošljavanje i angažovanje zaposlenih lica

Član 33

U državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, mogu se izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Organi i pravna lica iz stava 1 ovog člana dužni su da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Agencija je dužna da dostavljena akta iz stava 2 ovog člana, u roku od sedam dana od dana dostavljanja objavi na svojoj internet stranici.

Zabranjeno je angažovanje, u toku radnog vremena, na aktivnostima izborne kampanje javnim funkcionerima, izuzev poslanicima i odbornicima, i zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima.

Član 34

Mjere i ograničenja iz člana 28 stav 3, člana 31, člana 32 st. 3 i 4 i člana 33 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, primjenjuju se u slučaju održavanja izbora za Predsjednika Crne Gore, izbora za poslanike i izbora za odbornike ako na tim izborima ima najmanje 20% birača od ukupno upisanih u birački spisak.

Ako se izbori za odbornike održavaju u jednoj ili više opština na kojima ima manje od 20% birača od ukupno upisanih u birački spisak, mjere i ograničenja iz člana 28 stav 3, člana 29 stav 2, člana 30 stav 2, člana 31, člana 32 st. 3 i 4 i člana 33 st. 1, 2 i 3 ovog zakona primjenjuju se samo na teritoriji tih opština.

Član 35

Način vršenja kontrole primjene odredaba čl. 24 do 34 ovog zakona uređuje se posebnim aktom koji donosi Agencija.

VI. FINANSIJSKO POSLOVANjE POLITIČKOG SUBJEKTA

Oporezivanje prihoda političkog subjekta

Član 36

Prihodi koje je politički subjekat stekao od članarine i priloga ne podliježu oporezivanju.

Ostali prihodi koje je politički subjekat stekao oporezuju se u skladu sa zakonom.

Obaveza vođenja računovodstvene evidencije

Član 37

Politički subjekat je dužan da vodi računovodstvenu evidenciju o prihodima, imovini i rashodima po porijeklu (posebno za sredstva iz javnih i privatnih izvora), visini i strukturi prihoda, imovine i rashoda, u skladu sa propisom Ministarstva.

Politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Prilikom dostavljanja izvještaja iz stava 2 ovog člana politički subjekat je dužan da, kao prateća dokumenta, dostavi Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji finansijske izvještaje i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio.

Izvještaj iz stava 2 ovog člana dostavlja se u štampanoj i elektronskoj formi na obrascu koji utvrdi Ministarstvo.

Agencija je dužna da dokumenta iz st. 2 i 3 ovog člana objavi na svojoj internet stranici, u roku od sedam dana od dana prijema.

Unutrašnja kontrola finansijskog poslovanja

Član 38

Politički subjekat je dužan da svojim aktima uredi način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja.

Politički subjekat je dužan da odredi lice odgovorno za finansijsko poslovanje, propiše način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta i donese finansijski plan i program rada do kraja tekuće za narednu godinu.

VII. PODNOŠENjE I OBJAVLjIVANjE IZVJEŠTAJA

Podnošenje izvještaja o utrošenim sredstvima za izbornu kampanju

Član 39

Politički subjekat je dužan da sačini izvještaj o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju i podnese Agenciji, sa pratećom dokumentacijom, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana dostavlja se u štampanoj i elektronskoj formi na obrascu koji utvrdi Agencija.

Ako se za više izbora koji se održavaju u istom danu vodi zajednička izborna kampanja, politički subjekat dostavlja objedinjen izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava Agenciji, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

U izvještajima iz st. 1 i 3 ovog člana iskazuju se ukupno prikupljena sredstva, odvojeno za budžetska sredstva i sredstva iz privatnih izvora.

Politički subjekat, uz izvještaje iz st. 1 i 3 ovog člana, dostavlja i izvode iz banke koji prikazuju sve prihode i rashode sa tih računa, u periodu od njihovog otvaranja do dana podnošenja izvještaja sa dokumentacijom.

Objavljivanje izvještaja

Član 40

Agencija je dužna da izvještaje iz člana 39 ovog zakona, u roku od sedam dana od dana prijema, objavi na svojoj internet stranici.

Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore

Član 41

Kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore je dužan da Agenciji dostavi izvještaj o prihodima i imovini, za sebe, bračnog ili vanbračnog supružnika i djecu ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, u roku od 15 dana od dana podnošenja kandidature.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici Agencije, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.

Objavljivanje imena fizičkih i pravnih lica

Član 42

Politički subjekat je dužan da petnaestodnevno u toku izborne kampanje dostavlja Agenciji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica.

Obrazac i sadržinu izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Agencija.

Agencija je dužna da na svojoj internet stranici objavi izvještaj iz stava 1 ovog člana, u roku od sedam dana od dana prijema.

Dostavljanje privremenog izvještaja

Član 42a

Politički subjekat je dužan da pet dana prije dana održavanja izbora dostavi Agenciji privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje.

Obrazac i sadržinu izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Agencija.

Agencija je dužna da na svojoj internet stranici objavi izvještaj iz stava 1 ovog člana, u roku od 24 časa od časa prijema.

VIII. NADZOR

Organi sprovođenja

Član 43

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, vrši Agencija.

Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Postupanje i odlučivanje u slučaju povrede zakona

Član 44

Postupak u kome se odlučuje da li postoji povreda ovog zakona i izriču mjere u skladu sa ovim zakonom pokreće Agencija.

Postupak iz stava 1 ovog člana Agencija može pokrenuti po službenoj dužnosti, na osnovu sopstvenih saznanja ili prijave fizičkog ili pravnog lica.

Agencija će propisati način i postupak prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje zbog sumnje u postojanje povreda ovog zakona.

O pokretanju postupka iz stava 1 ovog člana Agencija obavještava političkog subjekta.

Utvrđivanje činjenica i okolnosti

Član 45

Postupak iz člana 44 ovog zakona vodi direktor Agencije preko lica koje ovlasti Agencija (u daljem tekstu: ovlašćeni službenik).

Ovlašćeni službenik dužan je da, po službenoj dužnosti, pribavi podatke i obavještenja o činjenicama koje su neophodne za vođenje postupka i odlučivanje, o kojima službenu evidenciju vode nadležni državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave i lokalne samouprave, odnosno javna preduzeća, privredna društva, ustanove ili druga pravna ili fizička lica.

Organi, pravna i fizička lica iz stava 2 ovog člana dužni su da, u roku koji ne može biti duži od 15 dana i na način koji odredi Agencija, dostave tražene podatke i obavještenja, odnosno stave na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom.

Ukoliko organi, pravna i fizička lica iz stava 2 ovog člana ne postupe u roku i na način iz stava 3 ovog člana, dužni su da o razlozima, bez odlaganja, obavijeste Agenciju.

U slučaju iz stava 4 ovog člana Agencija obavještava organ koji vrši nadzor nad njihovim radom i podnosi poseban izvještaj Skupštini.

Sprovođenje kontrole i nadzora u toku izborne kampanje

Član 46

U toku trajanja izborne kampanje politički subjekti su dužni da vode i redovno ažuriraju evidencije o sredstvima prikupljenim iz privatnih izvora i troškovima izborne kampanje.

U cilju sprovođenja kontrole i nadzora u toku izborne kampanje, Agencija je dužna da redovno prikuplja podatke o svim aktivnostima političkih subjekata u toku trajanja izborne kampanje vezano za utrošena sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje.

Politički subjekat je dužan da na zahtjev i u roku koji odredi Agencija, a ne dužem od tri dana, dostavi podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje poslova iz njene nadležnosti.

Agencija sprovodi kontrolu i nadzor u toku izborne kampanje obračuna nenovčanih priloga, plaćenog medijskog oglašavanja, zabrane finansiranja političkih subjekata ili vođenja kampanja u njihovo ime i ostalih zabrana i ograničenja propisanih zakonom.

Ako Agencija tokom sprovođenja kontrole ili nadzora pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona dužna je da, u roku od 15 dana od dana uočene nepravilnosti ili kršenja zakona, podnese prijavu ili inicijativu nadležnom organu.

Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekata, Agencija izrađuje i objavljuje na svojoj internet stranici, 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Način vršenja kontrole i nadzora tokom izborne kampanje bliže će se urediti Pravilnikom koji donosi Agencija.

Primjena pravila upravnog postupka

Član 47

Na postupak utvrđivanja povrede ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Mjere

Član 48

Agencija izriče mjeru upozorenja političkom subjektu ako u postupku kontrole utvrdi nedostatke koji se mogu otkloniti.

Ako politički subjekat ne postupi po mjeri upozorenja, do isteka roka koji je u odluci određen, ili se radi o kršenju ovog zakona čiji se nedostaci ne mogu otkloniti, Agencija podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

U slučaju povrede zakona iz člana 11 stav 10, člana 14 stav 4 i člana 20 stav 4 ovog zakona, Agencija donosi odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava političkom subjektu do donošenja pravosnažne odluke u prekršajnom postupku.

Agencija može izreći političkom subjektu mjeru djelimičnog ili potpunog gubitka prava na budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje u slučaju kada sredstva za finansiranje izborne kampanje ne koristi u cilju finansiranja troškova izborne kampanje u skladu sa članom 13 ovog zakona, kao i u slučaju sticanja sredstava suprotno čl. 18 i 22 ovog zakona.

Odluka Agencije iz stava 4 ovog člana je konačna i protiv te odluke može se pokrenuti upravni spor.

Odluku iz st. 3 i 4 ovog člana Agencija dostavlja Ministarstvu, odnosno organu lokalne uprave.

Shodna primjena

Član 49

Sredstva prikupljena suprotno ovom zakonu oduzeće se u skladu sa Zakonom o prekršajima.

Revizija

Član 50

Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja, na osnovu koje daje mišljenje i preporuke za otklanjanje nepravilnosti i preduzima druge mjere, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim su utvrđena prava, obaveze i način rada te institucije.

IX. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 51

Novčanom kaznom od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne donese odluku o prilogu i ne dostavi je primaocu priloga (član 6 stav 4);

2) za finansiranje političkog subjekta uplati više od 10.000 eura na godišnjem nivou (član 12 stav 4);

3) pruža usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje a ne dostavi Agenciji cjenovnik izbornog oglašavanja (član 13 stav 3);

4) za finansiranje izborne kampanje izvrši uplatu ili prilog u vrijednosti većoj od 10.000 eura (član 21 stav 3);

5) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora vodi medijsku i javnu kampanju u ime ili za potrebe političkih subjekata (član 24 stav 3);

6) postupi suprotno članu 24 stav 5 ovog zakona;

7) da prilog političkom subjektu, a u odnosu na koje je poreski organ pokrenuo postupak prinudne naplate donošenjem zaključka o prinudnoj naplati poreske obaveze (član 24 stav 6);

8) da prilog političkom subjektu a u trajanju od tri mjeseca nije izmirilo dospjele obaveze prema zaposlenima (član 24 stav 7);

9) vrši pritisak na pravna lica, privredna društva i fizička lica prilikom prikupljanja priloga ili bilo koje druge aktivnosti vezane za izbornu kampanju ili finansiranje političkih subjekata (član 25);

10) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora vrši otpis dugova građanima, uključujući račune za utrošenu električnu energiju, vodu, kao i račune za sve vrste javnih usluga (član 31);

11) ne objavljuje sedmodnevno na internet stranici sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora (član 32 stav 3);

12) ne dostavi Agenciji, na nedeljnom nivou, putne naloge iz člana 32 stav 3 ovog zakona (član 32 stav 4);

13) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora zaposli lice na određeno vrijeme, odnosno zaključi ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova suprotno članu 33 stav 1 ovog zakona;

14) sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentaciom ne dostavi Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke (član 33 stav 2);

15) u roku i na način koji odredi Agencija ne dostavi tražene podatke i obavještenja, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom (član 45 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Član 52

Novčanom kaznom od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj politički subjekat, ako:

1) ne dostavi Agenciji i ne objavi iznos cijene i iznos eventualno ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne kampanje (član 13 stav 2);

2) višak sredstava za finansiranje izborne kampanje prikupljenih iz privatnih izvora ne prebaci na stalni žiro račun političkog subjekta ili političkih subjekata u skladu sa međusobnim sporazumom (član 18 stav 5);

3) ne izvrši povraćaj sredstava u budžet Crne Gore, odnosno budžet lokalne samouprave ukoliko ukupan iznos sredstava na stalnom žiro računu pređe iznos iz člana 12 st. 1 i 2 ovog zakona (član 18 stav 6);

4) ne odredi lice odgovorno za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja (član 19 stav 1);

5) potpis odgovornog lica ne deponuje kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa (član 19 stav 2);

6) u roku od tri dana od dana određivanja lica iz člana 19 stav 1 ovog zakona, ne obavijesti Agenciju i Državnu revizorsku instituciju kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na status tog lica (član 19 stav 3);

7) vrši distribuciju propagandnog materijala političkog subjekta u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave (26 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u političkom subjektu novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Član 53

Novčanom kaznom od 10.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj politički subjekat, ako:

1) privatne izvore iz člana 6 ovog zakona ne prikuplja preko odgovarajućeg žiro računa (član 6 stav 12);

2) prikupi sredstva iz privatnih izvora za redovan rad u tekućoj kalendarskoj godini u iznosu većem od 100% sredstava koja mu pripadaju iz budžetskih sredstava u skladu sa članom 11 stav 4 ovog zakona (član 12 stav 1);

3) prikupi sredstva iz privatnih izvora u iznosu većem od 10% ukupnih sredstava iz člana 11 stav 1 ovog zakona ukoliko nema pravo na budžetska sredstva (član 12 stav 2);

4) odluku o visini članarine za tekuću godinu ne dostavi Agenciji najkasnije do kraja januara tekuće godine (član 12 stav 3);

5) troškovi izborne kampanje pređu iznos sredstava iz čl. 14 i 17 ovog zakona (član 13 stav 5);

6) za finansiranje troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika uplati veći iznos od tridesetostrukog iznosa sredstava koja mu pripadaju u smislu člana 14 stav 2 ovog zakona (član 17 stav 2);

7) u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje ne otvori poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste (član 18 stav 1);

7a) u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 18 stav 1);

8) poseban žiro račun iz člana 18 stav 1 ovog zakona koristi u druge svrhe (član 18 stav 1);

8a) započne izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste a ne otvori poseban račun iz člana 18 stav 1 ovog zakona (član 18 stav 2);

9) sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje ne uplati na račun iz člana 18 stav 1 ovog zakona i sva plaćanja troškova izborne kampanje ne vrši sa tog računa (član 18 stav 3);

9a) poseban žiro račun iz člana 18 ovog zakona ne zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora (član 18a);

9b) u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 18a);

10) prikupi sredstva iz privatnih izvora za finansiranje troškova izborne kampanje u iznosu većem od ukupnog iznosa sredstava iz člana 20 stav 1 ovog zakona (član 21 stav 2);

11) u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje ne otvori poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata (član 22 stav 1);

11a) u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 22 stav 1);

11b) poseban žiro račun iz člana 22 ovog zakona ne zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora (član 22a);

11c) u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 22a);

12) poseban žiro račun iz člana 22 stav 1 ovog zakona koristi u druge svrhe (član 22 stav 1);

13) sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje ne uplati na račun iz člana 22 stav 1 ovog zakona i sva plaćanja troškova izborne kampanje ne vrši sa tog računa (član 22 stav 2);

14) troškovi izborne kampanje pređu iznos sredstava iz čl. 20 i 21 ovog zakona (član 22 stav 4);

15) primi materijalnu i finansijsku pomoć i nenovčane priloge od: drugih država, privrednih društava i pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koja nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica i organizacija, nevladinih organizacija, kazina, kladionica ili drugih priređivača igara na sreću (član 24 stav 1);

16) se zadužuje kod fizičkih lica (član 24 stav 4);

17) vrši pritisak na pravna lica, privredna društva i fizička lica prilikom prikupljanja priloga ili bilo koje druge aktivnosti vezane za izbornu kampanju ili finansiranje političkih subjekata (član 25);

18) ne vodi računovodstvenu evidenciju o prihodima, imovini i rashodima po porijeklu, visini i strukturi prihoda, imovine i rashoda (član 37 stav 1);

19) ne podnese završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu (član 37 stav 2);

20) ne dostavi, kao prateća dokumenta, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji finansijske izvještaje i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio (član 37 stav 3);

21) svojim aktima ne uredi način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja (član 38 stav 1);

22) ne odredi lice odgovorno za finansijsko poslovanje, ne propiše način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta i ne donese finansijski plan i program rada do kraja tekuće za narednu godinu (član 38 stav 2);

23) u roku od 30 dana od dana održavanja izbora ne podnese Agenciji izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju, sa pratećom dokumentacijom (član 39 stav 1);

24) izvještaj iz člana 39 stav 1 ovog zakona ne dostavi u štampanoj i elektronskoj formi na obrascu koji utvrdi Agencija (član 39 stav 2);

25) uz izvještaje iz člana 39 st. 1 i 3 ovog zakona ne dostavi izvode iz banke koji prikazuju sve prihode i rashode sa tih računa u periodu od njihovog otvaranja do dana podnošenja izvještaja sa dokumentacijom (član 39 stav 5);

26) petnaestodnevno u toku izborne kampanje ne dostavlja Agenciji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica (član 42 stav 1);

27) pet dana prije dana održavanja izbora ne dostavi Agenciji privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje (član 42a stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u političkom subjektu novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Član 54

Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice Agencije, ako:

1) najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema odluke o visini članarine političkog subjekta za tekuću godinu istu ne objavi na svojoj internet stranici (član 12 stav 3);

1a) cjenovnik iz člana 13 stav 3 ovog zakona, u roku od sedam dana od dana prijema, ne objavi na svojoj internet stranici (član 13 stav 4);

2) dostavljena akta iz člana 33 stav 2 ovog zakona, u roku od sedam dana od dana dostavljanja, ne objavi na svojoj internet stranici (član 33 stav 3);

3) u roku od sedam dana od dana prijema ne objavi na svojoj internet stranici sva dokumenta iz člana 37 st. 2 i 3 ovog zakona (član 37 stav 5);

4) ne objavi na svojoj internet stranici izvještaje iz člana 39 ovog zakona, u roku od sedam dana od dana prijema (član 40);

5) ne objavi na svojoj internet stranici izvještaje iz člana 41 stav 1 ovog zakona, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema (član 41 stav 2);

6) ne objavi izvještaj iz člana 42 stav 1 ovog zakona na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana prijema (član 42 stav 3);

7) ne objavi na svojoj internet stranici izvještaj iz člana 42a stava 1 ovog člana, u roku od 24 časa od časa prijema (član 42a stav 3).

Član 55

Novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, javnom preduzeću, javnoj ustanovi, državnom fondu i privrednom društvu čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, ako:

1) ne obezbijedi budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini u skladu sa članom 11 stav 1 ovog zakona;

2) ne obezbijedi sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine u skladu sa članu 11 stav 2 ovog zakona;

3) ne obezbijedi sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine u skladu sa članom 11 stav 3 ovog zakona;

4) ne prenese sredstva iz člana 11 stav 4 ovog zakona političkim subjektima mjesečno do petog u mjesecu za prethodni mjesec (član 11 stav 7);

5) ne obustavi uplatu sredstava iz člana 11 stav 4 ovog zakona političkom subjektu, ako u predviđenom roku iz člana 37 ovog zakona ne podnese godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu (član 11 stav 10);

6) ne donese odluku o visini budžetskih sredstava iz člana 12 stav 1 ovog zakona najkasnije do 31. januara tekuće godine i ne objavi je na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana donošenja odluke (član 12 stav 5);

7) ne obezbijedi budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika u skladu sa članom 14 stav 1 ovog zakona;

8) sredstva iz člana 14 stav 1 ovog zakona u visini od 20% ne raspodijeli u jednakim iznosima političkim subjektima, u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista (član 14 stav 2);

9) sredstva iz člana 14 stav 1 ovog zakona u visini od 80% ne raspodijeli političkim subjektima srazmjerno broju osvojenih mandata (član 14 stav 3);

10) sredstva iz člana 14 stav 3 ovog zakona ne raspodijeli u roku od deset dana od dana kad politički subjekti dostave Agenciji izvještaje o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom iz člana 39 ovog zakona (član 14 stav 4);

11) sredstva iz člana 14 stav 3 ovog zakona ne prenese političkim subjektima, nakon dobijanja obavještenja od nadležne izborne komisije o broju osvojenih mandata i obavještenja Agencije o ispunjenju uslova iz člana 14 stav 4 ovog zakona (član 15 stav 1);

12) akt o prenosu sredstava iz člana 15 stav 1 ovog zakona sa odgovarajućom dokumentacijom ne objavi na internet stranici, u roku od sedam dana od dana njegovog donošenja (član 15 stav 2);

13) ne obezbijedi budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore u skladu sa članom 20 stav 1 ovog zakona;

14) sredstva iz člana 20 stav 2 tačka 2 i stava 3 tač. 2 i 3 ovog člana ne raspodijeli nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora i u roku od sedam dana od dana dostavljanja Agenciji izvještaja o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom iz člana 39 ovog zakona (član 20 stav 4);

15) vrši plaćeno reklamiranje u Crnoj Gori koje na bilo koji način može favorizovati političke subjekte ili njihove predstavnike u toku izborne kampanje (član 27);

16) je mjesečna potrošnja u državnim i lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora osim u slučajevima vanrednog stanja u skladu sa zakonom (član 28 stav 1);

17) se izbori održavaju u prvoj polovini godine, a mjesečna potrošnja u budžetskim potrošačkim jedinicama bude veća od iznosa određenog mjesečnim planom potrošnje koji utvrdi Ministarstvo ili organ lokalne uprave na početku fiskalne godine (član 28 stav 2);

18) od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici ne objavljuje analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu (član 28 stav 3);

18a) od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu sedmodnevno ne dostavljaju Privremenom odboru (član 28 stav 3);

19) podatke iz člana 29 st. 1 i 2 ovog zakona ne objavi na svojoj internet stranici i ne dostavi na petnaestodnevnom nivou Privremenom odboru i Agenciji (član 29 stav 3);

20) podatke iz člana 30 st. 1 i 2 ovog zakona ne objavi na svojoj internet stranici i ne dostavi na petnaestodnevnom nivou Privremenom odboru i Agenciji (član 30);

21) koristi službeni automobil u periodu izborne kampanje, osim u slučajevima službene potrebe (član 32 stav 1);

22) ne objavljuje sedmodnevno na internet stranici sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora (član 32 stav 3);

23) ne dostavi Agenciji, na nedeljnom nivou, putne naloge iz člana 32 stav 3 ovog zakona (član 32 stav 4);

24) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora zaposli lice na određeno vrijeme, odnosno zaključi ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova suprotno članu 33 stav 1 ovog zakona;

25) sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentaciom ne dostavi Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke (član 33 stav 2);

26) u roku i na način koji odredi Agencija ne dostavi tražene podatke i obavještenja, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom (član 45 stav 3).

Član 56

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore, ako:

1) ne izvrši povraćaj sredstava u budžet Crne Gore ukoliko sredstva za finansiranje izborne kampanje prikupljena iz privatnih izvora pređu iznos iz člana 21 stav 2 ovog zakona (član 22 stav 3);

2) ne odredi lice odgovorno za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja (član 23 stav 1);

3) potpis odgovornog lica ne deponuje kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa (član 23 stav 2);

4) ne obavijesti Agenciju u roku od tri dana od dana određivanja lica iz člana 23 stav 1 ovog zakona kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na status tog lica (član 23 stav 3);

5) ne sačini izvještaj o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju i ne podnese ga Agenciji, sa pratećom dokumentacijom, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora (član 39 stav 1);

6) ne dostavi uz izvještaje iz člana 39 st. 1 i 3 ovog zakona izvode iz banke koji prikazuju sve prihode i rashode sa tih računa, u periodu od njihovog otvaranja do dana podnošenja izvještaja sa dokumentacijom (član 39 stav 5);

7) ne dostavi Agenciji izvještaj o prihodima i imovini, za sebe, bračnog ili vanbračnog supružnika i djecu ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, u roku od 15 dana od dana podnošenja kandidature (član 41 stav 1).

Član 57

Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) na mjesečnom nivou uplati članarinu koja pređe iznos od 10% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu (član 6 stav 2);

2) za finansiranje političkog subjekta uplati više od 2.000 eura na godišnjem nivou (član 12 stav 4);

3) za finansiranje izborne kampanje izvrši uplatu ili prilog u vrijednosti većoj od 2.000 eura (član 21 stav 3).

4) je pravosnažno osuđeno za krivično djelo sa elementima korupcije i organizovanog kriminala a finansira političkog subjekta (član 24 stav 2);

5) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora vodi medijsku i javnu kampanju u ime ili za potrebe političkih subjekata (član 24 stav 3);

6) da prilog političkom subjektu, a u odnosu na koje je poreski organ pokrenuo postupak prinudne naplate donošenjem zaključka o prinudnoj naplati poreske obaveze (član 24 stav 6);

7) vrši pritisak na pravna lica, privredna društva i fizička lica prilikom prikupljanja priloga ili bilo koje druge aktivnosti vezane za izbornu kampanju ili finansiranje političkih subjekata (član 25);

8) koristi službeni automobil u periodu izborne kampanje, osim u slučajevima službene potrebe (član 32 stav 1);

9) je u toku radnog vremena angažovano na aktivnostima izborne kampanje (član 33 stav 4);

10) u roku i na način koji odredi Agencija ne dostavi tražene podatke i obavještenja, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom (član 45 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 tačka 2 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 4.000 eura.

Zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka

Član 58

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako proteknu dvije godine od dana kad je prekršaj izvršen.

Zastarjelost prekršajnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne četiri godine od dana kad je prekršaj izvršen.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti za sprovođenje zakona

Član 59

Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona, Državna izborna komisija i Ministarstvo donijeće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o finansiranju političkih partija ("Službeni list CG", br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14).

Usaglašavanje poslovanja

Član 60

Političke partije su dužne da usaglase svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odgovornost za prekršaje

Član 61

Za nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i prekršaja iz člana 54 ovog zakona, do početka rada Agencije, odgovorna je Državna izborna komisija.

Preuzimanje poslova

Član 62

Do početka rada Agencije, poslove iz nadležnosti Agencije propisane ovim zakonom obavljaće Državna izborna komisija.

Danom početka rada Agencije, Agencija će preuzeti svu dokumentaciju Državne izborne komisije koja se odnosi na finansiranje političkih subjekata.

Agencija će uskladiti podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona u roku od 30 dana od dana početka rada.

Istekom mandata Privremenog odbora poslove iz njegove nadležnosti preuzeće radno tijelo Skupštine nadležno za poslove antikorupcije.

Član 63

Obračunata, a neizmirena sredstva iz Budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave, koja nijesu prenesena političkim subjektima do dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave dužan je da ista u postupku predviđenom ovim zakonom uplati najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja zakona

Član 64

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe Zakon o finansiranju političkih pa­rti­ja ("Službeni list CG", br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14) i Zakon o finansiranju kampanje za izbor predsjednika Crne Gore, gradonačelnika i predsjednika opštine ("Službeni list CG", broj 8/09).

Stupanje na snagu i primjena

Član 65

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2015. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

("Sl. list CG", br. 83/2016)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

("Sl. list CG", br. 92/2017)

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".