Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ZAKON O POMORSKOJ I UNUTRAŠNjOJ PLOVIDBI

("Sl. list SRCG", br. 19/78, 8/79 - ispr., 19/87, 29/89 - dr. zakon, 39/89 - dr. zakon, 22/90 i 13/91 i "Sl. list RCG" 48/91 - dr. zakon, 17/92 - dr. zakon, 59/92 - uredba o usklađ. nov. kazni, 4/93 - uredba o usklađ. nov. kazni, 27/94 - dr. zakon i 2/2007 – dr. zakon i "Sl. list CG", br. 51/2008 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 62/2013 - dr. zakon)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se pitanja iz oblasti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u granicama Socijalističke Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika), koja se odnose na: bezbjednost plovidbe, plovne puteve, plovne i plutajuće objekte, uključujući posadu na njima, luke i pristaništa, prevoz na moru i unutrašnjim vodama i nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz oblasti pomorske i unutrašnje plovidbe.

Član 2

Bezbjednost plovidbe obuhvata uslove kojima moraju odgovarati: plovni putevi u obalnom moru i unutrašnjim vodama, luke i pristaništa, sidrišta, brodovi, čamci i ostali plovni i plutajući objekti, uključujući i posadu na njima, plovidba i pilotaža.

Član 3

Na moru i unutrašnjim plovnim putevima može se vršiti javni prevoz lica i stvari i prevoz lica i stvari za sopstvene potrebe.

Javni prevoz mogu vršiti organizacije udruženog rada ako ispunjavaju propisane uslove i ako tu svoju djelatnost registruju prema važećim propisima.

Radni ljudi mogu samostalnim ličnim radom sredstvima u svojini građana vršiti javni prevoz na način i pod uslovima propisanim posebnim zakonom.

Član 4

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši lučka kapetanija (u daljem tekstu: kapetanija).

Član 5

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na ratne brodove i ratne čamce ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

II. PLOVNI PUTEVI

Član 6

Plovni put u obalnom moru i na unutrašnjim vodama je pojas u tom moru i vodama dovoljno dubok i širok za bezbjednu plovidbu, koji je po potrebi i obilježen.

Član 7

Plovni put u obalnom moru i unutrašnjim vodama obilježava se objektima bezbjednosti plovidbe kojima se obilježavaju plovni putevi za koje važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe.

Član 8

Plovni put u obalnom moru i unutrašnjim vodama na kojem ne važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe (republički plovni put) mora se uređivati i na njemu se mora održavati plovnost i postavljati objekti za bezbjednost plovidbe radi obezbjeđenja njegovog pravilnog funkcionisanja.

Član 9

Za održavanje plovnosti i uređivanje republičkog plovnog puta stara se kapetanija.

Postavljanje i održavanje objekata bezbjednosti plovidbe na plovnom putu iz stava 1. ovog člana vrše ovlašćene organizacije udruženog rada.

Sredstva za finansiranje poslova iz st. 1. i 2. ovog člana obezbjeđuju se od naknade za korišćenje objekata bezbjednosti plovidbe i iz budžeta Republike.

Organizacije iz stava 2. ovog člana postavljaju i održavaju objekte bezbjednosti plovidbe i u lukama po posebnom sporazumu sa korisnikom luke.

Član 10

Za korišćenje objekata bezbjednosti plovidbe na republičkim plovnim putevima korisnici odnosno vlasnici čamaca, plovećih naprava i plutajućih objekata upisanih u upisnike lučkih kapetanija plaćaju naknadu.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana propisuje funkcioner koji rukovodi republičkim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja u sporazumu sa funkcionerom koji rukovodi republičkim organom uprave nadležnim za poslove finansija.

Član 11

Investitor, odnosno nosilac prava u pogledu raspolaganja, korišćenja i upravljanja ili sopstvenik objekata ili sredstava koji predstavljaju stalne ili privremene prepreke na plovnom putu (mostovi, kablovi, potonuli objekti i sl.) dužan je, u roku koji odredi kapetanija, da postavi i održava propisana svijetla i znakove za obilježavanje tih prepreka, odnosno da ih ukloni sa plovnog puta.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne postavi ili ne održava u ispravnom stanju propisano svijetlo ili znak ili ne ukloni objekat odnosno sredstvo, ovlašćena organizacija udruženog rada na zahtjev kapetanije, a na teret tog lica postaviće odnosno dovešće u ispravno stanje propisano svijetlo ili drugi znak ili ukloniti objekat ili sredstvo sa plovnog puta.

Član 12

Za postavljanje svijetla i znakova za obilježavanje prepreka na plovnom putu kapetanija određuje poziciju i karakteristike svijetla odnosno znakova, nautičko-tehničke uslove i mjere za bezbjednu plovidbu.

O uslovima i promjenama plovidbe kao i o trajanju i vrsti radova na plovnom putu iz stava 1. ovog člana kapetanija je dužna blagovremeno obavijestiti sve učesnike u plovidbi tim dijelom plovnog puta.

Član 13

Na plovnom putu mogu se održavati sportske priredbe i takmičenja po odobrenju kapetanije.

Odobrenjem iz stava 1. ovog člana određuje se naročito: mjere bezbjednosti koje je organizator sportske priredbe odnosno takmičenja dužan da preduzme, način na koji je organizator dužan da obavijesti javnost, mjere ograničenja plovidbe kao i druge potrebne mjere koje će se preduzeti povodom održavanja plovidbe odnosno takmičenja.

Član 14

U plovidbi na plovnim putevima primjenjuju se propisana pravila i propisani signali i oznake koji moraju zadovoljavati zahtjeve bezbjedne i uredne plovidbe.

III. PLOVNI OBJEKTI

Član 15

Odredbe ovog zakona odnose se na pomorske čamce, čamce unutrašnje plovidbe, ploveće naprave, skele, splavove i plutajuće objekte.

Skela u smislu ovog zakona, je plovni objekat koji služi za prevoz putnika i stvari.

Splav, u smislu ovog zakona, je skupina određenog ili neodređenog drveta međusobno povezana u jednu cjelinu, koji se koristi u turističke svrhe ili za prevoz drveta.

Plutajući objekat je sredstvo sa utvrđenim stabilitetom i nosivošću, bez sopstvenog pogona, namijenjeno za djelatnost uz obalu (pristan, kupališta, vodenice, skladišta, radionice, plutoni, restorani i sl.).

Odredbe ovog zakona ne odnose se na pomorske čamce i čamce unutrašnje plovidbe (u daljem tekstu: čamac) i to:

1) čamce koji su pripadnost broda ili drugog plovnog objekta,

2) sportske veslačke čamce, kajake ili slične sportske plovne objekte,

3) čamce koji nijesu duži od 3 metra, osim takve čamce specijalne konstrukcije i pogonskog sredstva koji mu omogućuje da klizi po vodi (gliser i sl.) i ako se njima ne obavlja privredna djelatnost.

Član 16

Čamac i ploveća naprava mogu se koristiti u plovidbi:

1) ako je utvrđena njihova sposobnost za plovidbu u pogledu konstrukcija, plovnih svojstava, pogonskih i drugih uređaja i opreme i

2) ako su čamac i ploveća naprava upisani u upisnik čamaca i plovećih naprava (u daljem tekstu: upisnik).

Član 17

Sposobnost čamca odnosno ploveće naprave za plovidbu utvrđuje se pregledom.

Pregled čamca i ploveće naprave može biti osnovni, redovni i vanredni.

Pregled vrši kapetanija.

Poslije izvršenog pregleda čamca odnosno ploveće naprave izdaje se isprava o sposobnosti za plovidbu čamca odnosno ploveće naprave.

Za preglede iz stava 2. ovog člana plaća se naknada.

Sposobnost plutajućih objekata za plutanje utvrđuje kapetanija.

Član 18*

U upisnik se upisuju čamci, ploveće naprave, skele i plutajući objekti organizacija udruženog rada i drugih pravnih lica i građana i stranih pravnih i fizičkih lica, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području kapetanije koja vodi upisnik.

U upisnik se moraju upisati čamci, ploveće naprave, skele i plutajući objekti koji se stalno ili pretežno zadržavaju, ili plove u obalnom moru ili na unutrašnjim vodama bez obzira na sjedište odnosno prebivalište njihovog nosioca prava korišćenja odnosno sopstvenika.

Ako se promijeni nosilac prava korišćenja odnosno sopstvenik čamca ili ploveće naprave vrši se ponovni upis čamca i ploveće naprave.

Član 19

U upisnik se ne mogu upisati čamci, ploveće naprave, skele i plutajući objekti dok su upisani u upisnik druge kapetanije ili upisnik strane države.

Upisnik je javna knjiga, a izvod iz tog upisnika ima snagu javne isprave.

Član 20

Čamac, ploveća naprava, skela i plutajući objekat upisani u upisnik moraju imati oznaku, a mogu imati i ime.

Ime čamca, ploveće naprave, skele odnosno plutajućeg objekta određuje nosilac prava korišćenja odnosno vlasnik.

Član 21

Po svojoj namjeni čamac može biti:

- čamac za privredne svrhe (prevoz putnika i stvari uz naknadu, obavljanje ribolova, vađenje pijeska, šljunka i dr.),

- čamac za neprivredne svrhe (razonoda, sport i sl.),

- čamac za upravne svrhe (inspekcija, carinski nadzor i sl.).

Član 22

Čamcem, plovećom napravom i skelom može upravljati lice koje je za to stručno osposobljeno.

Lice koje upravlja čamcem odnosno plovećom napravom za privredne i upravne svrhe mora ispunjavati uslove propisane za zvanje mornar-motorist.

Član 23

Čamac, ploveća naprava, skela i plutajući objekat prilikom upisa moraju biti baždareni.

Baždarenje se obavlja prema tehničkim pravilima o načinu mjerenja i izračunavanja registarske tonaže odnosno istisnine koja su propisana za čamce, ploveće naprave, skele i plutajuće objekte.

Ako se prepravkom mijenja tonaža odnosno istisnina čamca, ploveće naprave, skele i plutajućeg objekta vrši se ponovno baždarenje.

Baždarenje čamca, ploveće naprave, skele i plutajućeg objekta vrši kapetanija.

Za baždarenje čamca, plovećih naprava, skela i plutajućih objekata plaća se naknada.

Član 24

Čamac, ploveća naprava, skela i plutajući objekat se brišu iz upisnika:

1) ako čamac, ploveća naprava, skela odnosno plutajući objekat propadne, nestane ili bude uništena,

2) ako se čamac, ploveća naprava, skela ili plutajući objekat trajno povuče iz upotrebe,

3) ako se na čamac više ne odnose odredbe ovog zakona (član 15).

Smatra se da su čamac, ploveća naprava, skela ili plutajući objekat propali ili nestali ako je od prijema poslednje vijesti o njima proteklo više od tri mjeseca. U tom slučaju smatra se da su čamac, ploveća naprava, skela, odnosno plutajući objekat propali ili nestali sledećeg dana nakon dobijanja poslednje vijesti o njima.

O izvršenom brisanju iz upisnika izdaje se rješenje.

IV. LUKE I PRISTANIŠTA

Čl. 25-39.

(prestalo da važi)

Član 40

Lučke naknade ne plaća brod, odnosno čamac koji se koristi za upravne svrhe, kao i brod odnosno čamac Jugoslovenske ratne mornarice i strani ratni brodovi.

Član 41

Korisnik luke po prethodno pismenom obavještavanju kapetanije određuje brodu, koji namjerava uploviti u luku, mjesto za privez uz operativnu obalu, odnosno mjesto na lučkom sidrištu.

Kapetanija može brodu radi bezbjednosti plovidbe narediti da se već privezani i usidreni brod premjesti na drugi vez odnosno sidrište ili da se pomakne sa dodijeljenog mu mjesta.

Član 42

Brod se ne smije usidriti na mjestu gdje je to izričito zabranjeno oznakom o zabrani sidrenja kao ni na pravcu koji je određen za prelaz brodova odnosno za izvođenje manevara brodova u luci.

Član 43

Brod, osim putničkog na redovnoj liniji, sa objavljenim redom plovidbe dužan je neposredno nakon dolaska u luku odnosno neposredno prije odlaska iz luke prijaviti kapetaniji svoj dolazak odnosno odlazak.

Član 44

Kada je brod u luci na njemu se mora nalaziti najmanje po jedna trećina članova posade svake službe.

Na brodu iz stava 1. ovog člana među članovima posade moraju se nalaziti po jedan oficir palube i stroja, a noću i brodska straža.

Član 45

Na brodu u raspremi, na popravku ili prepravci dok se nalazi u luci ili na sidrištu mora se nalaziti danju i noću određen broj stražara.

Broj i sastav stražara iz stava 1. ovog člana određuje kapetanija posebno za svaki slučaj.

Član 46

Red na brodu u luci održava zapovjednik broda odnosno lice koje ga zamjenjuje.

Ako zapovjednik broda ne može uspostaviti red na brodu može zatražiti pomoć nadležnog organa unutrašnjih poslova neposredno ili putem nadležne kapetanije.

O svakoj intervenciji na brodu organa unutrašnjih poslova ili drugih organa državne uprave mora se odmah obavijestiti nadležna kapetanija i zapovjednik broda, a o intervenciji na stranom brodu i diplomatsko konzularno predstavništvo zemlje čiju zastavu brod vije.

Član 46a)

Odobrenje za uplovljenje stranog ribarskog broda u unutrašnje morske vode izdaje republički organ uprave nadležan za poslove saobraćaja po prethodno pribavljenom mišljenju republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 47

Odobrenje za slobodan saobraćaj s obalom izdaje brodu i čamcu koji dolazi iz inostranstva nadležna kapetanija uz prethodnu saglasnost organa unutrašnjih poslova nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice i posebnu izjavu zapovjednika broda da na brodu nema karantinskih bolesti.

Član 48

U slučaju požara ili druge nezgode koja ugrožava luku korisnik luke je dužan u sporazumu sa kapetanijom preduzeti mjere da se požar ili druga nezgoda što prije suzbiju ili otklone.

Ako se ugrozi bezbjednost plovidbe u luci zbog požara ili druge nezgode, korisnik luke je dužan o tome odmah obavijestiti nadležnu kapetaniju i postupiti prema njenim uputstvima.

Kapetanija može brodu na kojem je izbio požar ili je nastala kakva druga nezgoda, narediti da isplovi iz luke.

Ako nastane požar ili druga nezgoda koja ugrožava bezbjednost ljudskih života, kapetanija je dužna narediti najbližem ili drugom brodu da odmah krene na mjesto požara odnosno nezgode radi spašavanja ugroženih ljudskih života.

Član 49

Korisnik luke dužan je od ovlašćene organizacije pribaviti potvrdu (atest) o broju i veličini brodova koji se istovremeno mogu privezati uz određenu napravu za privez.

Korisnik luke dužan je od ovlašćene organizacije pribaviti ispravu o najvećem dozvoljenom opterećenju svake izgrađene obale na kojoj će se ukrcavati odnosno iskrcavati teret ili koja će se na drugi način opterećivati.

Korisnik luke je dužan pribaviti ovu ispravu prilikom gradnje nove obale i prilikom popravke postojeće obale.

IVa) POSADA PLOVNIH OBJEKATA

Član 49a)

Čamac, odnosno ploveća naprava za prevoz putnika pored voditelja čamca mora imati i jedno lice kao člana posade.

Član posade može biti lice koje ima najmanje 15 godina, koje je završilo osmogodišnju školu i ispunjava posebne zdravstvene uslove.

Član 49b)

Svaki član posade čamca odnosno ploveće naprave za privredne svrhe mora imati pomorsku, odnosno brodarsku knjižicu.

Pomorske i brodarske knjižice izdaje lučka kapetanija. Lučka kapetanija vodi evidenciju izdatih pomorskih i brodarskih knjižica.

V. PREVOZ NA MORU I UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA

Član 50

Javni prevoz na moru i unutrašnjim plovnim putevima može se obavljati kao prevoz u linijskoj plovidbi i kao prevoz u slobodnoj plovidbi.

Javni prevoz je dostupan svim licima pod jednakim uslovima i vrši se na osnovu ugovora o prevozu između nosioca prava korišćenja broda ili drugog plovnog objekta i korisnika prevoza.

Član 51

Javni prevoz u linijskoj plovidbi vrši se na određenim relacijama po unaprijed utvrđenom redu plovidbe i za koji se cijena i drugi uslovi prevoza unaprijed utvrđuju tarifom.

Red plovidbe i tarifu utvrđuje nosilac prava korišćenja broda odnosno drugog plovnog objekta u skladu sa propisima.

Red plovidbe i tarifa moraju se objaviti na uobičajeni način najkasnije na 15 dana prije stupanja na snagu.

Član 52

Nosilac prava korišćenja broda ili drugog plovnog objekta mora se pridržavati utvrđenog i objavljenog reda plovidbe.

Red plovidbe ne može se ukinuti prije isteka vremena njegovog važenja.

Član 53

Javni prevoz u slobodnoj plovidbi je prevoz kod kojega se relacija, cijena i drugi uslovi prevoza utvrđuju ugovorom između korisnika prevoza i nosioca prava korišćenja broda odnosno drugog plovnog objekta.

Član 54

Nosilac prava korišćenja broda odnosno drugog plovnog objekta u javnom prevozu dužan je primiti na prevoz svako lice ili stvar u granicama dozvoljene nosivosti broda odnosno drugog plovnog objekta ako prevoz određenih stvari nije posebnim propisima drukčije uređen.

Član 55

Prevoz za sopstvene potrebe vrši se radi zadovoljavanja potreba nosilaca prava korišćenja broda odnosno drugog plovnog objekta.

Član 56

Javni prevoz u linijskoj i slobodnoj plovidbi kao i prevoz za sopstvene potrebe mora se vršiti na način i pod uslovima utvrđenim propisima o bezbjednosti plovidbe kao i drugim propisima koji se odnose na prevoz lica i stvari.

VI. VAĐENjE POTONULIH STVARI

Član 57

Potonulu stvar može vaditi domaće ili strano lice koje ima pravo da raspolaže tom stvari (ovlašćeno lice).

Potonula stvar može se vaditi na osnovu dozvole koju izdaje kapetanija.

Smatra se da poznato ovlašćeno lice ne namjerava da preduzme vađenje potonule stvari odnosno da je prekinulo ili napustilo to vađenje, ako u roku od 90 dana od dana kada je stvar potonula ne podnese pismenu izjavu kapetaniji da namjerava da vadi tu stvar odnosno ako u istom roku od dana dobijanja dozvole kapetanije ne započne vađenje ili ne nastavi radove na vađenju potonule stvari koje je prekinulo ili napustilo bez opravdanog razloga.

Smatra se da nepoznato ovlašćeno lice ne namjerava da vadi potonulu stvar, ako u roku od 90 dana od dana kada je stvar potonula ne podnese zahtjev za vađenje i dokaze o svom pravu na vađenje potonule stvari.

Član 58

U zahtjevu kojim se traži dozvola za vađenje potonule stvari mora se naznačiti potonula stvar, mjesto gdje ona leži, način i sredstva za vađenje, dokaz o pravu raspolaganja odnosno pravu svojine na toj stvari i vrijeme predviđeno za početak i završetak radova na vađenju potonule stvari.

U dozvoli za vađenje potonule stvari, kapetanija određuje uslove za bezbjednost plovidbe i rok početka i završetka radova.

Za potonule stvari na području od vojnog značaja dozvola se izdaje u saglasnosti sa nadležnim vojnim organom, a za stvari koje imaju ili se može pretpostaviti da imaju svojstvo spomenika kulture dozvola se izdaje u saglasnosti sa nadležnom organizacijom za zaštitu spomenika kulture.

Član 59

Ako potonula stvar predstavlja ili može prouzrokovati smetnju ili opasnost za plovidbu ili iskorišćavanje prirodnih bogatstava obalnog mora i unutrašnjih voda, kapetanija može narediti ovlašćenom licu da u određenom roku izvadi ili ukloni potonulu stvar.

Ako ovlašćeno lice ne postupi po rješenju donesenom po stavu 1. ovog člana, kapetanija može na trošak i rizik ovlašćenog lica a posredstvom ovlašćene organizacije udruženog rada potonulu stvar izvaditi ili ukloniti sa plovnog puta.

Izuzetno, ako potonula stvar predstavlja neposrednu opasnost ili smetnju za plovidbu, kapetanija može i bez donošenja prethodnog rješenja po stavu 1. ovog člana, odlučiti da se na trošak i rizik ovlašćenog lica, a posredstvom ovlašćene organizacije udruženog rada izvadi ili ukloni potonula stvar.

Kapetanija je dužna preduzeti mjere iz stava 3. ovog člana i kada ovlašćeno lice nije poznato, a potonula stvar predstavlja neposrednu opasnost za plovidbu.

Protivu rješenja iz ovog člana može se izjaviti žalba Republičkom organu uprave nadležnom za poslove saobraćaja u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Član 60

O početku, prekidu, nastavljanju ili napuštanju radova na vađenju ili uklanjanju potonule stvari ili nasukanog broda, ovlašćeno lice dužno je bez odlaganja izvijestiti kapetaniju koja je donijela rješenje o dozvoli vađenja ili uklanjanja te stvari.

Republika je dužna da u slučajevima iz člana 59. st. 2, 3. i 4. ovog zakona isplati ovlašćenoj organizaciji naknadu za izvršene radove na vađenju ili uklanjanju potonule stvari.

Republika ima pravo da od ovlašćenog lica naplati isplaćenu naknadu kao i troškove čuvanja stvari.

IV.b) POMORSKA PILOTAŽA

Član 60.a)

Pomorska pilotaža je vođene (pilotiranja) broda od strane stručnog lica (pilota) u cilju osiguranja bezbjednosti broda i plovidbe u lukama, tjesnacima i drugim područjima obalnog mora.

Član 60b)

Pomorska pilotaža može biti lučka i obalna pilotaža.

Pod lučkom pilotažom podrazumijeva se i pilotiranje broda u Bokokotorskom zalivu.

Lučka pilotaža je obavezna.

Član 60v)

Obaveznoj lučkoj pilotaži ne podliježu:

1) brodovi jugoslovenske trgovačke mornarice za upravne svrhe;

2) brodovi službe bezbjednosti plovidbe koji služe za održavanje pomorskih plovnih puteva i objekata za bezbjednost plovidbe na tim putevima;

3) brodovi organa unutrašnjih poslova koji služe za vršenje pograničnih poslova;

4) jugoslovenski putnički brodovi koji saobraćaju na redovnim linijama;

5) jugoslovenski teretni brodovi koji vrše snabdijevanje drugih brodova gorivom i vodom;

6) ostali brodovi do 500 BRT.

Član 60g)

Poslove lučke pilotaže vrši organizacija udruženog rada koja obavlja lučke usluge.

Pomorsku pilotažu obavljaju stručna lica - piloti radne organizacije koja vrši pomorsku pilotažu.

Za vršenje pomorske pilotaže pilot mora da ima određenu stručnu spremu, propisani plovidbeni staž i položen stručni ispit za pilota.

Za vrijeme vršenja pomorske pilotaže pilot je dužan da nosi službeno odijelo.

Član 60d)

Za vršenje pomorske pilotaže pilot mora da ima pilotsku legitimaciju koju izdaje lučka kapetanija.

Član 60đ)

Pomorska pilotaža započinje kada se pilot javi zapovjedniku broda radi vršenja pilotaže broda.

Za vrijeme vršenja pomorske pilotaže pilot ne smije da napušta svoju dužnost prije nego što završi pilotiranje broda.

Ako pilotiranje broda nije obavezno pilot će prekinuti pilotiranje kad to zahtijeva zapovjednik broda koji koristi usluge pomorske pilotaže.

Član 60e)

Pilot je dužan:

1) da odbije pilotiranje broda koji nije dobio od lučke kapetanije dozvolu za isplovljenje ili ako je brod prekrcran;

2) da za vrijeme pilotiranja broda daje savjete zapovjedniku broda u pogledu vođenja broda i manevrisanja brodom i da ga upozorava na propise i pravila koja važe u području obalnog mora u kojem se brod pilotira;

3) da po završnom pilotiranju broda obavijesti lučku kapetaniju, i to o:

a) zapaženom neispravnom funkcionisanju sredstava bezbjednosti plovidbe na plovnom putu;

b) svim povredama propisa i pravila iz oblasti bezbjednosti plovidbe, koje zapazi za vrijeme pilotiranja broda;

c) štetama koje za vrijeme pilotiranja pretrpi brod koji koristi usluge pomorske pilotaže i o štetama koje taj brod prouzrokuje drugom brodu.

Član 60ž)

Za usluge pomorske pilotaže brod plaća naknadu po tarifi koju donosi organizacija udruženog rada koja vrši poslove pomorske pilotaže.

VII. NADZOR

Član 61

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrše na svom području lučke kapetanije u Baru i Kotoru.

Kapetanije iz stava 1. ovog člana neposredno vrše inspekcijske, upravne i druge stručne i tehničke poslove bezbjednosti plovidbe kao i upravne i druge poslove iz oblasti pomorske i unutrašnje plovidbe, iz nadležnosti Republike.

Kapetanije iz stava 1. ovog člana vrše i poslove bezbjednosti plovidbe i druge poslove iz pomorske i unutrašnje plovidbe koji su saveznim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega stavljeni u nadležnost Republike, ako zakonom nije drukčije određeno.

Član 62

Područje kapetanije određuje Izvršno vijeće Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore na predlog republičkog organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Kapetanija može imati ispostave.

Ispostave osniva i njihovo područje određuje republički organ uprave nadležan za poslove saobraćaja na predlog lučke kapetanije.

Aktom o osnivanju ispostave određuju se i poslovi ispostave.

Član 63

Radnici koji rade na određenim radnim mjestima u kapetaniji dužni su da nose službena odijela za vrijeme vršenja službe.

Član 64

Inspekcijski poslovi obuhvataju vršenje inspekcijskog nadzora nad:

1) brodovima i drugim plovnim objektima (u daljem tekstu: brod) u pogledu njihove sposobnosti za plovidbu i ispravnosti njihovih postrojenja, uređaja, instrumenata, aparata i opreme prema stanju navedenom u brodskim ispravama,

2) članovima posade broda u pogledu njihovog osposobljavanja i ovlašćenja za vršenje određenih poslova u skladu sa ispravama o ukrcaju,

3) lukama, odnosno pristaništima u pogledu njihovih operativnih i drugih obala, lukobrana, potrebnih dubina, uređaja i postrojenja i drugih objekata namijenjenih za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, za ukrcavanje i iskrcavanje lica i stvari,

4) plovnim putevima u pogledu njihove dubine, širine radijusa, krivine i visine iznad tih puteva,

5) objektima bezbjednosti plovidbe u pogledu njihovog pravilnog postavljanja, održavanja (obilježavanja) i funkcionisanja,

6) radio službom koja služi bezbjednosti plovidbe, njihovim uređajima i opremom kao i održavanjem i radom te službe,

7) izgradnjom objekata koji se grade u obalnom moru i unutrašnjim vodama ili na njihovim obalama u pogledu njihovog uticaja na bezbjednost plovidbe,

8) prevozom lica i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine,

9) sprovođenjem ovog i drugih zakona i propisa u pogledu bezbjednosti plovidbe i zaštite ljudskih života.

Član 65

Inspekcijske poslove kapetanije neposredno vrše inspektori bezbjednosti plovidbe, i to:

1) nautički inspektor

2) brodostrojarski inspektor

3) hidrograđevinski inspektor i

4) radio inspektor.

Član 66

Za inspektora bezbijednosti plovidbe može se postaviti kapetan duge plovidbe, ili diplomirani mašinski inženjer, odnosno diplomirani elektroinženjer - smjer telekomunikacija, sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Član 67

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor bezbjednosti plovidbe ima pravo i dužnost da:

1) provjerava da li brod ima važeće propisane brodske isprave i knjige i da li stanje broda, njegovih postrojenja, uređaja i instrumenata, aparata i opreme odgovara stanju navedenom u brodskim ispravama,

2) pregleda isprave o ukrcaju i ovlašćenja članova posade brodova radi utvrđivanja da li članovi posade imaju valjane isprave o ukrcaju i ovlašćenja za vršenje određenih poslova na brodu,

3) vrši preglede luka odnosno pristaništa u pogledu osposobljenosti njihovih operativnih i drugih obala, lukobrana, potrebnih dubina, uređaja, postrojenja i drugih objekata namijenjenih za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova i drugih plovnih objekata za ukrcavanje i iskrcavanje lica i stvari,

4) pregleda plovne puteve u pogledu njihove dubine, širine radijusa, krivine i visine iznad plovnog puta potrebnih za bezbjednu plovidbu, uključujući i objekte bezbjednosti plovidbe na tim putevima u pogledu njihovog postavljanja, održavanja i funkcionisanja tih objekata za bezbjednu plovidbu,

5) nadzire radio službu koja služi bezbjednosti plovidbe, njene uređaje i opremu kao i održavanje i rad te službe,

6) nadzire izgradnju objekata koji se grade u obalnom moru i unutrašnjim vodama ili na njihovim obalama u pogledu njihovog uticaja na bezbjednost plovidbe,

7) nadzire prevoz lica i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine,

8) utvrđuje identitet i saslušava odgovorna lica i svjedoke o utvrđenim nedostacima koji su od uticaja za bezbjednost plovidbe,

9) koristi po ukazanoj potrebi mišljenja pojedinih stručnih lica, kao i stručnih, naučnih i drugih organizacija (ekspertiza),

10) vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima dati u nadležnost.

O izvršenim radnjama iz stava 1. ovog člana, inspektor bezbjednosti plovidbe dužan je da sastavi zapisnik.

Član 68

Ako je za izvršenje određenog inspekcijskog posla potrebna posebna stručnost koju nemaju inspektori bezbjednosti plovidbe, može se za izvršenje tih poslova ovlastiti specijalizovana stručna, naučna i druga organizacija udruženog rada kao i stručno lice.

Član 69

Inspektor bezbjednosti plovidbe dužan je da o vršenju pregleda prethodno obavijesti zapovjednika broda, odgovorno lice, organizaciju udruženog rada ili drugu organizaciju i organ uprave čiji se objekat pregleda, osim ako bi takva obavještenja mogla biti štetna za efikasno izvršenje odnosnog pregleda.

Član 70

Ako inspektor bezbjednosti plovidbe utvrdi da propisi o bezbjednosti broda kao i propisi o zaštiti ljudskih života nijesu uopšte ili nijesu pravilno primijenjeni, narediće zapovjedniku broda ili nosiocu prava raspolaganja brodom da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke.

Ako se utvrđeni nedostaci ne otklone u određenom roku ili ako su utvrđeni nedostaci takve prirode da ugrožavaju bezbjednost plovidbe, broda ili lica na njemu, inspektor bezbjednosti plovidbe zabraniće brodu dalju plovidbu i oduzeće mu isprave o sposobnosti broda za plovidbu.

Član 71

Ako inspektor bezbjednosti plovidbe utvrdi da je stanje u lukama odnosno pristaništima u pogledu operativnih i drugih obala, lukobrana, potrebnih dubina, uređaja, postrojenja i drugih objekata takvo da predstavlja opasnost za bezbjednost broda, narediće korisniku luke odnosno pristaništa da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke ili preduzme odgovarajuće mjere.

Ako se radovi ili mjere iz stava 1. ovog člana ne izvrše u određenom roku, inspektor bezbjednosti plovidbe može:

1) zabraniti pristajanje brodova određene veličine uz dio operativne ili druge obale za koju je utvrđen nedostatak dok ne bude omogućeno bezbjedno pristajanje takvih brodova,

2) zabraniti upotrebu operativne ili druge obale ili njenog dijela, kao i sidrišta koji neposredno ugrožava bezbjednost brodova, lica i stvari prilikom ukrcavanja, iskrcavanja ili prekrcavanja,

3) zabraniti saobraćaj u luci odnosno pristaništu i sidrištu dok je bezbjednost brodova neposredno ugrožena zbog neodržavanja lučkih odnosno pristanišnih objekata u ispravnom stanju ili potrebnih dubina.

Ako je stanje u luci odnosno pristaništu iz stava 1. ovog člana takvo da predstavlja neposrednu opasnost za bezbjednost brodova, lica i stvari, inspektor bezbjednosti plovidbe može preduzeti mjere iz stava 2. ovog člana bez prethodnog naređenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Član 72

Ako inspektor bezbjednosti plovidbe utvrdi da je stanje plovnog puta ili objekta za bezbjednost plovidbe na tom putu takvo da ugrožava bezbjednost plovidbe narediće organizaciji udruženog rada koja održava plovni put ili nosiocu prava raspolaganja da u određenom roku izvrši potrebne radove ili da preduzme odgovarajuće mjere za osposobljavanje tog puta.

Ako radovi ili mjere iz stava 1. ovog člana ne budu pravilno izvršene ili ne budu izvršene u određenom roku inspektor bezbjednosti plovidbe može danju i noću ili samo noću zabraniti ili ograničiti plovidbu svih brodova ili samo brodova određene veličine.

Ako se obavljanjem plovidbe ugrožavaju odbrambeni nasipi inspektor bezbjednosti plovidbe, na predlog ovlašćenog lica za odbranu od poplava, ograničiće ili obustaviti plovidbu na određenom dijelu plovnog puta.

Član 73

Ako inspektor bezbjednosti plovidbe utvrdi da se izgradnja objekata u obalnom moru ili unutrašnjim vodama ili na njihovim obalama izvodi bez građevinske dozvole ili protivno uslovima te dozvole ili na način koji ugrožava bezbjednost plovidbe, narediće izvođaču radova da privremeno obustavi dalje izvođenje tih radova.

Inspektor bezbjednosti plovidbe dužan je da o privremenoj obustavi radova iz stava 1. ovog člana obavijesti organ uprave nadležan za poslove građevinarstva koji je izdao građevinsku dozvolu.

Član 74

Ako inspektor bezbjednosti plovidbe utvrdi da član posade broda nema ovlašćenje za obavljanje određenih poslova ili nema valjane isprave o ukrcaju, narediće zapovjedniku broda da iskrca tog člana posade.

Član 75

Ako inspektor bezbjednosti plovidbe utvrdi da je brod ukrcao veći broj lica ili veću količinu tereta nego što je to dozvoljeno, ili da je teret smješten tako da ugrožava bezbjednost broda ili lica na njemu narediće da se iskrcaju prekobrojna lica odnosno da se iskrca količina tereta iznad dozvoljene ili da se teret smjesti na propisan način.

Ako zapovjednik broda ne izvrši naređenje iz stava 1. ovog člana, inspektor bezbjednosti plovidbe zabraniće isplovljenje brodu odnosno zabraniće njegovu dalju plovidbu.

Član 76

Kapetanija može na predlog inspektora bezbjednosti plovidbe u slučaju iz člana 71. stav 1. i člana 72. stav 1. ovog zakona obezbijediti izvršenje potrebnih radova preko druge organizacije udruženog rada, a na teret korisnika luke i organizacije koja održava plovne puteve.

Član 77

Inspektor bezbjednosti plovidbe dužan je o utvrđenom stanju i preduzetim mjerama iz čl. 70. do 75. ovog zakona pismeno obavijestiti zapovjednika broda, brodara, korisnika luke i organizaciju koja održava plovni put.

O utvrđenom stanju i preduzetim mjerama iz člana 70. stav 2. člana 71. st. 2. i 3. člana 72. stav 2. člana 73. stav 1. i člana 75. stav 2. ovog zakona inspektor bezbjednosti plovidbe dužan je pismeno obavijestiti republički organ uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Član 78

Ako inspektor bezbjednosti plovidbe ustanovi da je učinjen prekršaj dužan je podnijeti nadležnom organu za prekršaje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Ako inspektor bezbjednosti plovidbe ustanovi da je učinjen privredni prestup ili krivično djelo dužan je podnijeti prijavu nadležnom javnom tužilaštvu radi pokretanja postupka zbog privrednog prestupa odnosno krivičnog djela.

Organ kome je podnesena prijava za pokretanje postupka iz st. 1. i 2. ovog člana dužan je da o ishodu tog postupka obavijesti podnosioca prijave.

Član 79

Korisnici luka, organizacije koje održavaju plovne puteve, brodarske i druge organizacije udruženog rada, odgovorna lica tih organizacija i zapovjednik broda dužni su omogućiti inspektoru bezbjednosti plovidbe nesmetano obavljanje poslova inspekcije, davati mu potrebne podatke i pružati mu pomoć u licima i tehničkim sredstvima kada mu je ova pomoć potrebna za izvršenje određenog inspekcijskog posla.

Član 80

U vršenju inspekcijskih poslova inspektor bezbjednosti plovidbe izdaje naređenja i izriče zabrane pismenim rješenjem.

Protiv rješenja inspektora bezbjednosti plovidbe može se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti žalba republičkom organu uprave nadležnom za poslove saobraćaja.

Žalba odlaže izvršenje rješenja.

U rješenju iz stava 1. ovog člana može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja ako bi takvo odlaganje prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati opasnost za bezbjednost plovidbe, ugroziti ljudske živote ili prouzrokovati znatnu materijalnu štetu.

VIII. PREKRŠAJNI POSTUPAK

Član 81

Pomorski prekršaj odnosno prekršaj unutrašnje plovidbe je povreda propisa kojima se uređuju odnosi u obalnom moru i unutrašnjim vodama, njihovim obalama, lukama, odnosno pristaništima i brodovima u vezi sa bezbjednošću plovidbe i zaštitom ljudskih života, kao i sa saobraćajem na moru i unutrašnjim vodama.

Član 82

Prekršajni postupak za pomorske prekršaje i prekršaje unutrašnje plovidbe vodi u prvom stepenu komisija za prekršaje u kapetaniji.

Protiv rješenja komisije iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba komisiji za prekršaje u republičkom organu uprave nadležnom za poslove saobraćaja.

Član 83

Komisija za prekršaje sastoji se od predsjednika i dva člana, koji imaju zamjenike.

Predsjednik i članovi komisije kao i njihovi zamjenici imenuju se iz redova stručnih radnika kapetanije odnosno republičkog organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Komisiju za prekršaje u kapetaniji imenuje lučki kapetan, a komisiju za prekršaje u republičkom organu uprave, nadležnom za poslove saobraćaja, funkcioner koji rukovodi tim organom.

Član 84

Na postupak o pomorskim prekršajima i prekršajima unutrašnje plovidbe primjenjuju se odredbe Zakona o prekršajima, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 85**

Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako u određenom roku ne postavi ili ne održava svijetla i znakove za obilježavanje prepreka na plovnom putu ili ih ne ukloni sa plovnog puta (član 11. stav 1),

2) ako ne postupi po odredbama člana 30. tač. 1, 2, 3. i 4. ovog zakona,

3) ako u luci bez saglasnosti osnivača daje u zakup operativne obale i lukobrane ili njihove djelove ili ako prenese ili otuđi pravo korišćenja operativne obale i lukobrana (član 30. stav 2),

4) ako ne postupi po odredbi člana 31.a) ovog zakona,

5) ako vrši javni prevoz prije utvrđivanja reda plovidbe ili tarife ili ako na uobičajeni način ne objavi u određenom roku red plovidbe i tarifu (član 51),

6) ako se ne pridržava utvrđenog i objavljenog reda plovidbe ili ako red plovidbe ukine prije isteka vremena njegovog važenja (član 52).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 eura do 2.000 eura.

Član 86**

Novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura kazniće se za pomorski prekršaj, odnosno prekršaj unutrašnje plovidbe pravno lice:

1) ako održava sportske priredbe ili takmičenja na plovnom putu bez odobrenja ili protivno odobrenju (član 13),

2) ako koristi čamac ili ploveću napravu protivno odredbama člana 16. ovog zakona,

3) ako koristi čamac i ploveću napravu koji nijesu upisani u upisnik (član 18),

4) ako čamcem odnosno plovećom napravom upravlja lice koje nije stručno osposobljeno ili koje ne ispunjava propisane uslove (član 22),

5) ako koristi čamac i ploveću napravu koji nijesu baždareni (član 23),

6) ako ne obilježi područje luke (član 26. stav 3),

7) ako prethodno ne obavijesti kapetaniju o mjestu priveza broda (član 41. stav 1),

8) ako se na brodu u raspremi, popravci, ili prepravci ne nalazi propisana brodska straža (član 45),

9) ako u slučaju požara ili druge nezgode koja ugrožava luku, u sporazumu sa kapetanijom ne preduzme mjere da se požar ili druga nezgoda suzbije ili otkloni ili ako se zbog ovih okolnosti ugrozi bezbjednost plovidbe a o tome ne obavijesti kapetaniju ili ne postupi po uputstvima kapetanije (član 48),

10) ako od ovlašćene organizacije ne pribavi svjedodžbu o upotrebi naprava za privez ili ako ne pribavi ispravu o najvećem dozvoljenom opterećenju obale u smislu člana 49. ovog zakona,

11) ako ne izvijesti kapetaniju o početku, prekidu, nastavljanju ili napuštanju radova na vađenju odnosno uklanjanju potonule stvari (član 60),

12) ako spriječi inspektora bezbjednosti plovidbe da izvrši inspekcijski posao ili mu uskrati davanje potrebnih podataka ili obavještenja ili mu ne pruži pomoć u licima i tehničkim sredstvima kad je ova pomoć neophodna za izvršenje inspekcijskog posla (član 79),

13) ako ne izvrši ili ne izvrši u određenom roku naređenja inspektora bezbjednosti plovidbe.

Za pomorski prekršaj, odnosno prekršaj unutrašnje plovidbe iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura.

Član 86.a)**

Novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura kazniće se za pomorski prekršaj fizičko lice - pilot:

1) koji vrši pilotiranje broda a nema propisanu pilotsku legitimaciju (član 69d);

2) koji napusti svoju dužnost prije nego što završi pilotiranje (član 60đ);

3) koji vrši pilotiranje broda koji nije dobio dozvolu za isplovljavanje ili je pilotirao prekrcani brod (član 60e) tačka 1.);

4) koji ne obavijesti lučku kapetaniju o zapaženom neispravnom funkcionisanju sredstava bezbjednosti plovidbe na plovnom putu (član 60e) tačka 3) pod a);

5) koji ne obavijesti lučku kapetaniju o svim povredama propisa i pravila iz oblasti bezbjednosti plovidbe koje zapazi za vrijeme pilotiranja broda (član 60e) tačka 3) pod b);

6) koji ne obavijesti lučku kapetaniju o štetama koje za vrijeme pilotiranja pretrpi brod koji koristi usluge pomorske pilotaže i o štetama koje taj brod prouzrokuje drugom brodu (član 60.e) tačka 3) pod c.).

Član 87**

Novčanom kaznom od od 50 eura do 1.000 eura kazniće se za pomorski prekršaj odnosno prekršaj unutrašnje plovidbe zapovjednik broda ili odgovorni član posade:

1) ako ne izvrši naređenje kapetanije o premještanju broda u luci ili na sidrištu (član 41. stav 2),

2) ako neposredno do dolaska odnosno odlaska broda iz luke ne prijavi kapetaniji dolazak odnosno odlazak broda (član 43),

3) ako se na brodu u luci ne nalazi posada odnosno brodska straža u smislu odredaba čl. 44. i 45. ovog zakona,

4) ako brod saobraća s drugim brodovima, organima, organizacijama i građanima prije nego što dobije odobrenje za slobodan saobraćaj sa obalom (član 47),

5) ako po naređenju kapetanije ne isplovi iz luke brodom na kojemu je izbio požar ili ne krene na mjesto nezgode radi spašavanja ljudskih života (član 48).

Član 87.a)**

Novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura kazniće se za pomorski prekršaj odnosno prekršaj unutrašnje plovidbe vlasnik čamca odnosno ploveće naprave ako čamac odnosno ploveća naprava nema, pored voditelja čamca, još jedno lice kao člana posade (član 49.a.).

Član 87.b)**

Novčanom kaznom od od 50 eura do 1.000 eura kazniće se za pomorski prekršaj odnosno prekršaj unutrašnje plovidbe član posade čamca odnosno ploveće naprave ako nema pomorsku odnosno brodarsku knjižicu (član 49.b.).

Član 88**

Novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura kazniće se za pomorski prekršaj odnosno prekršaj unutrašnje plovidbe pojedinac ako izvrši neku od radnji iz člana 86. ovog zakona.

X. OVLAŠĆENjA, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 89

Izvršno vijeće Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore donosi propise o održavanju reda u lukama i na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putevima.

Funkcioner koji rukovodi republičkim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja donosi propise o:

1) načinu upisa čamca, plovećih naprava, skela i plutajućih objekata u upisnik, obrasca upisnika i drugih isprava i knjiga koje se vode u upisnik;

2) načinu utvrđivanja sposobnosti čamaca plovećih naprava, skela i plutajućih objekata za plovidbu i načinu određivanja njihovih imena i oznaka;

3) programu i načinu polaganja ispita i izdavanju uvjerenja za voditelja čamca, ploveće naprave i skele;

4) visini i načinu naplaćivanja naknada za preglede i baždarenje čamca, plovećih naprava, skela i plutajućih objekata;

5) načinu i postupku prijavljivanja rođenja i smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta i čuvanju izjave poslednje volje kao i postupka sa imovinom lica nestalih ili umrlih na brodu;

6) službenom odijelu radnika kapetanije i pilota pomorske pilotaže;

7) načinu obilježavanja pilotskih brodova i o pozivnim znakovima za pilotiranje, o stručnoj spremi, plovidbenom stažu, ispitnim programu i o načinu polaganja stručnog ispita pilota pomorske pilotaže, kao i obrascu pilotske legitimacije;

8) obrazovanju, sastavu i radu ispitne komisije za sticanje zvanja članova posade pomorskih brodova jugoslovenske trgovačke mornarice i o određivanju organa za izdavanje ovlašćenja za vršenje određenih poslova na brodu;

9) uslovima za plovidbu splavom, sastavu splava i periodima u toku godine u kojima se može vršiti plovidba splavom.

Funkcioner koji rukovodi republičkim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja, određuje i cijenu obrazaca za isprave koje izdaju kapetanije..

Član 90

(brisano)

Član 91

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o organizaciji službe bezbjednosti plovidbe ("Službeni list SRCG", br. 12/65 i 6/67).

Član 92

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Socijalističke Republike Crne Gore".

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

("Sl. list SRCG", br. 19/1987)

Član 31

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o pomorskoj pilotaži ("Službeni list SRCG", broj 8/73).

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Socijalističke Republike Crne Gore".

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

("Sl. list SRCG", br. 22/1990)

Član 6

Promjene u organizovanju postojeće Luke Bar izvršiće se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odluku o promjenama u organizovanju organizacije iz stava 1. ovog člana donijeće Skupština Socijalističke Republike Crne Gore.

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Socijalističke Republike Crne Gore".

Samostalni član Zakona o izmjenam
Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

("Sl. list SRCG", br. 13/1991)

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Socijalističke Republike Crne Gore".