Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O BUDžETU CRNE GORE ZA 2020. GODINU

("Sl. list CG", br. 74/2019)

 

I. OPŠTI DIO

Član 1

Budžet Crne Gore za 2020. godinu dat je u sljedećoj tabeli:

Budžet Crne Gore

Iznos u €

IZVORNI PRIHODI

2,054,360,284.15

Porezi i doprinosi

1,768,707,479.24

Ostali prihodi

285,652,804.92

IZDACI

2,104,320,533.32

Tekuća budžetska potrošnja

1,858,017,333.09

Kapitalni budžet CG

229,957,748.00

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

16,345,452.23

DEFICIT

-49,960,249.17

PRIMARNI SUFICIT

54,289,394.91

OTPLATA DUGA

539,590,000.00

Otplata glavnice rezidentima

119,710,000.00

Otplata glavnice nerezidentima

419,880,000.00

IZDACI ZA KUPOVINU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

1,010,000.00

NEDOSTAJUĆA SREDSTVA

-590,560,249.17

FINANSIRANjE

590,560,249.17

Pozajmice i krediti

100,000,000.00

Primici od prodaje imovine

6,000,000.00

Korišćenje depozita države

484,560,249.17

Član 2

Primici u iznosu od 2.644.920.533,32 € se raspoređuju na:

1. TEKUĆI BUDžET

1,000,325,197.06 €

2. REZERVE

88.500.000,00 €

3. BUDžET DRŽAVNIH FONDOVA

769,192,136.03 €

4. KAPITALNI BUDžET

229.957.748,00 €

5. TRANSAKCIJE FINANSIRANjA IZDATAKA

556.945.452,23 €

Član 3

Primici po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Član 4

Dinamika potrošnje budžetom odobrenih sredstava za fiskalnu godinu realizovaće se zavisno od ostvarenja prihoda za određeni mjesec.

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može, na predlog Ministarstva finansija, usvojiti kriterijume za utvrđivanje redosljeda prioriteta u plaćanju Budžetom utvrđenih obaveza.

Član 5

Potrošačka jedinica može ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su, planom potrošnje, odobrena od strane Ministarstva finansija.

Član 6

Izdaci koji se finansiraju iz prihoda koje potrošačka jedinica ostvaruje vršenjem sopstvene djelatnosti ili pružanjem usluga, a na osnovu zakonskih ovlašćenja, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom.

Izdaci koji se finansiraju iz prihoda koji su namjenski opredjeljeni u skladu sa zakonom, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom.

Potrošnja u tekućem mjesecu iz st. 1 i 2 ovog člana odobravaće se na osnovu izvještaja Državnog trezora o ostvarenju prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana za prethodni mjesec, osim za januar mjesec. Za januar mjesec ova sredstva odobravaće se po mjesečnom planu potrošnje.

Primici koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, kao i sredstva po osnovu refundacije troškova od strane NATO izvršiće se do iznosa od 5.000.000,00 eura i služiće za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima uključujući i uniforme, kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane Crne Gore. Ove izdatke Ministarstvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131- Administrativni materijal, 4413-Izdaci za građevinske objekte, 4415-Izdaci za opremu i 4416- Izdaci za investiciono održavanje, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Član 7

Obaveze u tekućoj godini nastale po osnovu pravosnažnih sudskih odluka koje se tiču radnih sporova i sporova u vezi sa radom, finansiraće se iz sredstava opredjeljenih u okviru budžeta budžetskog korisnika kod koga je nastala navedena obaveza.

Sredstva koja su u tekućoj godini namijenjena isplati prinudnih sudskih rješenja, a koja se obezbjeđuju u okviru budžeta Ministarstva finansija, na poziciji 4630 - Otplata obaveza iz prethodnih godina, nakon nastanka troška po ovom osnovu, preusmjeriće se u korist iste pozicije budžetskog korisnika kod koga je nastao navedeni trošak, shodno odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Član 8

Sredstva Fonda za podršku opštinama za pred-finansiranje donatorskih projekata obezbijediće se u budžetu u iznosu do 1,50 miliona eura.

Član 9

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja i to:

1) Svjetske banke, za projekte:

a) "Unapredjenje poreske administracije";

b) "Energetska efikasnost u Crnoj Gori";

c) "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS);

d) "Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje" (HOT SPOTS) i

e) "Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima";

f) "Rast i zapošljavanje"

2) Njemačke banke za razvoj (KfW):

a) "Energetska efikasnost u javnim ustanovama",

3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

a) "Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima (1000+)",

b) "Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori".

4) Evropska investiciona banka (EIB)

a) "Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja".

5) Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN-IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima;

6) Za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nadogradnje lako-oklopnih vozila;

Sredstva navedenih finansijskih aranžmana izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 10

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, i to :

Evropske investicione banke (EIB), za projekte:

1) "Vodosnabdijevanje i otpadne vode";

2) "Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori";

3) "Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja".

4) "Projekat izgradnje i rekonstrukcije objekata u oblasti zdravstva".

5) "Projekat Sanacija puteva i obilaznica" Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekte:

1) "Unaprijeđenje lokalnih puteva";

2) "Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori".

3) "Projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad";

Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

1) Projekat izgradnje kapitalnog objekta - Zatvor u Mojkovcu,

2) "Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori".

Njemačka razvojna banka (KfW), za projekat:

1) "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju"; Kineska EXIM banka, za projekat:

1) Izgradnja autoputa "Bar - Boljare", prioritetna dionica Smokovac - Uvač - Mataševo (evidentiraće se kroz Kapitalni budžet, budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj, kredit Exim banke i sopstvena sredstva).

Ostalo:

1) za potrebe generalnog remonta pruge, sanaciju mostova i modernizaciju depoa i radionica, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine

2) Za potrebe izgradnje objekata u oblasti pravosuđa i tužilaštva

Za realizaciju kapitalnog budžeta, za koje će se kreditor utvrditi tokom godine:

1) za izgradnje objekata bezbijednosti - kompleks objekata specijalne policije u Podgorici

2) za potrebe projekata "Izgradnja i rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture"

3) za potrebe projekata "Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata"

4) za potrebe projekata "Očuvanje životne sredine"

5) za potrebe projekata "Izgradnja lokalne infrastrukture"

6) za potrebe projekata "Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja"

7) za potrebe projekata "Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja"

8) za potrebe projekata "Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke"

9) za potrebe projekata "Unaprijeđenje turističke ponude"

Član 11

Izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Izdaci opredijeljeni za potrebe projekta sticanja crnogorskog državljanstva prijemom zbog posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, u okviru budžeta Sekretarijata za razvojne projekte, na pozicijama 4141 - Službena putovanja, 4146 - Advokatske usluge, notarske i pravne usluge, 4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije, 4193 - Izrada i održavanje softvera, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do visine ostvarenja prihoda.

Član 12

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, izuzetno od člana 45 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Ministarstvo finansija će po automatizmu izvršiti transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge, shodno dobijenoj specifikaicji, uz prethodno pribavljenu saglasnost potrošačke jedinice iz koje se vrši prelazak.

Član 13

Vlada će u 2020. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 257.000.000,00 eura.

U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2020. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

1. Sa Svjetskom bankom za potrebe realizacije projekta "Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima" u iznosu do 15.000.000,00 eura;

2. Sa Svjetskom bankom za potrebe dodatnog finansiranja "Drugog projekta energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP 2)", u iznosu do 4.500.000,00 eura;

3. Sa Svjetskom bankom za potrebe realizacije projekta "Rast i zapošljavanje", u iznosu do 10.000.000,00 eura;

4. Sa Evropskom investicinom bankom (EIB) za potrebe nabavke medicinske opreme i izgradnje i rekonstrukcije objekata u oblasti zdravstva, u iznosu do 10.000.000,00 eura;

5. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) Aneks Ugovora za Projekat Sanacija puteva i obilaznica oko gradova u iznosu do 6.000.000,00 eura;

6. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu do 40.000.000,00 eura;

7. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta - Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 eura;

8. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe dodatnog finansiranja Projekta rekonstrukcije i unapređenja lokalnih puteva-projekat rekonstrukcije puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice-Jezerine, u iznosu do 26.000.000,00 eura;

9. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe dodatnog finansiranja Projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad, u iznosu do 1.500.000,00 eura;

10. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), projekat "Rekonstrukcija magistralnih puteva", u ukupnoj vrijednosti od 40.000.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos do 15.000.000,00 eura;

11. Za potrebe finansiranja projekta generalnog remonta pruge, sanaciju mostova i modernizaciju depoa i radionica, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u iznosu do 14.000.00,00 eura;

12. za potrebe nabavke medicinske opreme i opremanja, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u iznosu do 10.000.000,00 eura;

13. Zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nadogradnje lako-oklopnih vozila, u iznosu do 35.000.000,00 eura.

14. Za potrebe realizacije kapitalnih projekata, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 eura.

15. Za potrebe izgradnje objekata u oblasti pravosuđa i tužilaštva, u iznosu do 15.000.000,00 eura; Vlada će u 2020. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 76.250.000,00 eura, i to:

1. Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe nabavke mehanizacije za održavanje pruga (građevinsko i elektrotehničko) i nove opreme za pomoćni voz, u iznosu do 11.000.000,00 eura;

2. Za kreditni aranžman za potrebe Željezničkog prevoza Crne Gore, a za potrebe nabavke novih vozova koji bi se koristili u lokalnom prevozu putnika, u iznosu do 14.000.000,00 eura;

3. Vlada će izdati pismo o potvrđivanju državne garancije na iznos od 12.000.000, 00 eura, za potrebe druge tranše kreditnog aranžmana između JP Regionalni Vodovod Crnogrosko promorje i Evropske banke za obnovu i razvoj, čija je ukupna vrijednost 24.000.000, 00 eura;

4. Za kreditni aranžman opštine Budva, u iznosu do 27.250.000,00 eura, za koji će kreditor biti određen tokom godine.

Član 14

Nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta, u 2020. godini, iznose 590.000.000,00 eura.

Za finansiranje potreba iz stava 1 ovog člana, Vlada će, u 2020. godini koristiti depozite, kao i sredstva iz aranžmana sa kineskom Exim bankom;

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Vlada može, u 2020. godini, obezbijediti kreditna sredstva, u iznosu do 250.000.000,00 eura, za finansiranje budžeta u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda; finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do visine izvršenja; finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve, putem zaključenja kreditnog aranžmana sa finansijskim insitucijama, sa ili bez garancije Svjetske banke (Policy Based Guarantee – PBG), kao i/ili kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu

Vlada se može zadužiti za finansiranje projekta izgradnje autoputa "Bar - Boljare", prioritetna dionica Smokovac - Uvač - Mataševo, kod Kineske Exim banke ili druge finansijske institucije do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.

Od ukupnog iznosa za projekat izgradnje autoputa, 85% sredstava, odnosno 943.991.500,00 US dolara, obezbijeđeno je zaključenjem kreditnog aranžmana sa Kineskom Exim bankom, dok će preostalih 15%, biti obezbijeđeno iz sopstvenih sredstava ili kroz emisiju obveznica na inostranom ili domaćem tržištu, emisijom državnih zapisa, ili zaključenjem kreditnih aranžmana sa domaćim ili inostranim finansijskim institucijama.

Vlada, u 2020. godini može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od rizika kamatnih i/ili valutnih promjena u vezi sa zaključenim kreditnim ugovorima, emitovanim hartijama od vrijednosti (obveznicama) i/ili izdatim garancijama u skladu sa ovim zakonom i/ili prethodnim godišnjim zakonima o budžetu Crne Gore.

Vlada može zaključiti aranžmane u cilju regulisanja prava i obaveza po osnovu neriješenih dužničko-povjerilačkih pitanja nastalih sukcesijom duga SFRJ.

Transakcije finansiranja izvršavaće se do nivoa njihovog ostvarenja.

Član 15

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Projekta izgradnja auto puta "Bar - Boljare".

Član 16

Sredstva opredijeljena za realizaciju projekta "Reforma javne uprave" ne mogu se preusmjeravati, odnosno koristiti za druge namjene.

Otpuštanje sredstava opredjeljenih za realizaciju projekata "Reforma javne uprave" vršiće se u skladu sa dinamikom realizacije planiranih aktivnosti u tekućoj godini.

Član 17

Preusmjeravanje sredstava sa posebnih programa u okviru budžeta Uprave za imovinu, opredjeljnih za potrebe objedinjenih/centralizovanih nabavki, može biti realizovano, u skladu sa članom 45 Zakona o budžetu i fiskalne odgovornosti, uz obezbijeđenu prethodnu saglasnost organa za čije potrebe su sredstva opredijeljena u okviru budžeta Uprave za imovinu.

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje pregovaranjem, za potebe implementacije objedinjenih/centralizovanih nabavki, u smislu izmjene ugovora o javnoj nabavci, moguće je realizovati, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

Član 18

U cilju stvaranja tehničkih uslova za implementaciju projekta "Podrška programu za samozapošljavanje", Ministarstvo finansija će izvršavati preusmjeravanje sredstava, shodno dinamici realizacije projekta, sa Ministarstva finansija, sa programa "Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći", na korespondirajuće stavke i izvore finansiranja u okviru budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

U smislu stava 1 ovog člana, sredstva za implementaciju projekta obezbijeđuju se iz donacija iz fondova Evropske unije i iz sredstva obezbijeđenih za ko-finansiranje i preusmjeravaće se na način da se sredstava na poziciji Ostali transferi institucijama u okviru budžeta Ministarstva finansija, sa programa "Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći" preusmjeravaju na poziciju Ostali transferi pojedincima u okviru budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na program Podrška programu za samozapošljavanje, po jednakim iznosima sa korespondirajućih izvora finansiranja.

Član 19

Prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu u Crnoj Gori iz oblasti energetike, će se u 2020. godini koristiti za regulisanje međusobnih dužničko - povjerilačkih odnosa tih subjekata, proisteklih iz zakonskih obaveza snabdijevanja i balansiranja sistema, i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija u energetskom sektoru.

II. POSEBNI DIO

Član 20

Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama i izdacima po ekonomskoj klasifikaciji, vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" a primjenjivaće se od 1. januara 2020. godine.