Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O BUDžETU CRNE GORE ZA 2019. GODINU

("Sl. list CG", br. 87/2018 i 45/2019)

 

I OPŠTI DIO

Član 1

Budžet Crne Gore za 2019. godinu dat je u sljedećoj tabeli:

Budžet Crne Gore

Iznos u €

IZVORNI PRIHODI

1,834,032,913.76

Porezi i doprinosi

1,656,883,465.06

Ostali prihodi

177,149,448.70

IZDACI

1,976,630,978.40

Tekuća budžetska potrošnja

1,652,741,304.99

Kapitalni budžet CG

295,925,000.00

Otplata garancija

9,434,672.41

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

18,530,001.00

DEFICIT

-142,598,064.64

PRIMARNI DEFICIT

-46,845,364.64

OTPLATA DUGA

373,600,000.00

Otplata glavnice rezidentima

44,100,000.00

Otplata glavnice nerezidentima

329,500,000.00

IZDACI ZA KUPOVINU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

40,220,000.00

NEDOSTAJUĆA SREDSTVA

-556,418,064.64

FINANSIRANjE

556,418,064.64

Pozajmice i krediti

370,418,064.64

Primici od prodaje imovine

6,000,000.00

Korišćenje depozita države

180,000,000.00

Član 2

"Primici u iznosu od 2.390.450.978,40€ raspoređuju se na:

1. TEKUĆI BUDžET

913.737.430,65€

 

2. REZERVE

25.000.000,00€

 

3. BUDžET DRŽAVNIH FONDOVA

714.003.874,34€

 

4. KAPITALNI BUDžET

295.925.000,00€

 

5. TRANSAKCIJE FINANSIRANjA

441.784.673,41€".

 

Član 3

"Primici po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija

O P I S

Iznos u €

 

PRIMICI I DEPOZITI DRŽAVE

2,390,450,978.40

7

PRIMICI

2,210,450,978.40

71

Tekući prihodi

1,781,041,249.76

711

Porezi

1,122,669,950.99

7111

Porez na dohodak fizičkih lica

120,237,518.04

7112

Porez na dobit pravnih lica

71,194,860.13

7113

Porez na imovinu

1,862,816.41

7114

Porez na dodatu vrijednost

657,905,657.67

7115

Akcize

234,801,605.30

7116

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

27,167,589.83

7118

Ostali porezi

9,499,903.60

712

Doprinosi

534,213,514.08

7121

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

327,876,749.17

7122

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

178,851,341.72

7123

Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti

14,950,709.44

7124

Ostali doprinosi

12,534,713.74

713

Takse

15,318,488.93

7131

Administrativne takse

9,613,484.68

7132

Sudske takse

1,333,293.38

7133

Boravišne takse

1,700,468.02

7136

Ostale takse

2,671,242.85

714

Naknade

31,390,844.86

7141

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa

966,434.01

7142

Naknada za korišćenje prirodnih dobara

4,454,334.45

7143

Ekološke naknade

365,513.14

7144

Naknade za priređivanje igara na sreću

10,481,725.89

7148

Naknade za puteve

3,312,533.73

7149

Ostale naknade

11,810,303.64

715

Ostali prihodi

77,448,450.91

7151

Prihodi od kapitala

45,250,884.59

7152

Novčane kazne i oduzete imovinske koristi

13,203,508.99

7153

Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti

3,455,346.22

7155

Ostali prihodi

15,538,711.11

72

Primici od prodaje imovine

6,000,000.00

7200

Primici od prodaje imovine

6,000,000.00

73

Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine

8,511,664.00

731

Primici od otplate kredita

8,511,664.00

74

Donacije i transferi

44,480,000.00

741

Donacije i transferi

44,480,000.00

7411

Tekuće donacije

44,480,000.00

75

Pozajmice i krediti

370,418,064.64

751

Pozajmice i krediti

370,418,064.64

 

DEPOZITI DRŽAVE

180,000,000.00

Izdaci po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija

O P I S

Iznos u €

4

IZDACI

2,390,450,978.40

41

Tekući izdaci

815,284,772.99

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

472,054,246.15

4111

Neto zarade

277,071,404.36

4112

Porez na zarade

38,904,160.97

4113

Doprinosi na teret zaposlenog

96,688,942.71

4114

Doprinosi na teret poslodavca

53,806,837.61

4115

Opštinski prirez

5,582,900.50

412

Ostala lična primanja

15,328,225.45

4121

Naknada za zimnicu

600.00

4122

Naknada za stanovanje i odvojen život

2,481,753.56

4123

Naknada za prevoz

429,336.00

4124

Jubilarne nagrade

221,280.42

4125

Otpremnine

1,008,243.99

4127

Ostale naknade

11,187,011.48

413

Rashodi za materijal

36,691,827.66

4131

Administrativni materijal

6,733,578.20

4132

Materijal za zdravstvenu zaštitu

1,869,600.00

4133

Materijal za posebne namjene

8,668,850.44

4134

Rashodi za energiju

8,833,761.31

4135

Rashodi za gorivo

9,343,787.71

4139

Ostali rashodi za materijal

1,242,250.00

414

Rashodi za usluge

83,080,244.97

4141

Službena putovanja

5,065,320.61

4142

Reprezentacija

667,829.73

4143

Komunikacione usluge

6,065,503.19

4144

Bankarske usluge i negativne kursne razlike

4,088,759.34

4145

Usluge prevoza

1,032,370.00

4146

Advokatske, notarske i pravne usluge

5,941,753.29

4147

Konsultantske usluge, projekti i studije

45,079,717.00

4148

Usluge stručnog usavršavanja

1,600,721.06

4149

Ostale usluge

13,538,270.75

415

Rashodi za tekuće održavanje

23,137,903.60

4151

Tekuće održavanje javne infrastrukture

15,759,000.00

4152

Tekuće održavanje građevinskih objekata

2,985,278.35

4153

Tekuće održavanje opreme

4,393,625.25

416

Kamate

95,752,700.00

4161

Kamate rezidentima

8,362,700.00

4162

Kamate nerezidentima

87,390,000.00

417

Renta

9,821,101.76

4171

Zakup objekata

9,635,710.57

4172

Zakup opreme

153,866.79

4173

Zakup zemljišta

31,524.40

418

Subvencije

30,814,600.00

4181

Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga

30,814,600.00

419

Ostali izdaci

48,603,923.40

4191

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

6,356,346.27

4192

Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

1,824,519.00

4193

Izrada i održavanje softvera

15,857,851.11

4194

Osiguranje

3,069,640.85

4195

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama

6,234,027.00

4196

Komunalne naknade

3,642,338.00

4197

Kazne

6,551.00

4198

Takse

59,390.00

4199

Ostalo

11,553,260.17

42

Transferi za socijalnu zaštitu

557,842,584.42

421

Prava iz oblasti socijalne zaštite

80,990,000.00

4211

Dječiji dodaci

5,200,000.00

4212

Boračko invalidska zaštita

6,000,000.00

4213

Materijalno obezbjeđenje porodice

14,600,000.00

4214

Porodiljska odsustva

16,120,000.00

4215

Tuđa njega i pomoć

23,100,000.00

4216

Ishrana djece u predškolskim ustanovama

1,000,000.00

4217

Izdržavanje štićenika u domovima

3,970,000.00

4218

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite

11,000,000.00

422

Sredstva za tehnološke viškove

18,202,468.97

4221

Garantovane zarade

300,000.00

4222

Otpremnine za tehnološke viškove

3,702,468.97

4224

Naknade nezaposlenim licima

14,000,000.00

4225

Ostalo

200,000.00

423

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

429,025,014.45

4231

Starosna penzija

253,907,019.62

4232

Invalidska penzija

68,663,187.40

4233

Porodična penzija

84,475,817.31

4234

Naknade

9,370,654.86

4235

Dodaci

2,010,305.36

4236

Ostala prava

10,598,029.90

424

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

19,000,100.00

4241

Liječenje van Crne Gore

19,000,100.00

425

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja

10,625,001.00

4251

Ortopedske sprave i pomagala

2,100,001.00

4252

Naknade za bolovanje preko 60 dana

4,800,000.00

4253

Naknade za putne troškove osiguranika

3,725,000.00

43

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

220,947,786.96

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

200,612,637.24

4311

Transferi za zdravstvenu zaštitu

107,380,000.00

4312

Transferi obrazovanju

23,482,229.00

4313

Transferi institucijama kulture i sporta

5,242,000.00

4314

Transferi nevladinim organizacijama

6,021,401.05

4315

Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

5,625,787.15

4316

Transferi za jednokratne socijalne pomoći

2,093,370.00

4317

Transferi za lična primanja pripravnika

7,505,000.00

4318

Ostali transferi pojedincima

18,062,285.22

4319

Ostali transferi institucijama

25,200,564.82

432

Ostali transferi

20,335,149.72

4324

Transferi opštinama

6,272,949.72

4326

Transferi javnim preduzećima

14,062,200.00

44

Kapitalni izdaci

367,531,159.62

441

Kapitalni izdaci

367,531,159.62

4411

Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja

219,638,251.00

4412

Izdaci za lokalnu infrastrukturu

24,669,800.00

4413

Izdaci za građevinske objekte

36,774,513.31

4414

Izdaci za uređenje zemljišta

678,500.00

4415

Izdaci za opremu

36,522,592.31

4416

Izdaci za investiciono održavanje

3,760,503.00

4417

Izdaci za zalihe

267,000.00

4418

Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti

40,220,000.00

4419

Ostali kapitalni izdaci

5,000,000.00

45

Krediti i pozajmice

2,280,001.00

451

Pozajmice i krediti

2,280,001.00

4513

Pozajmice i krediti pojedincima

1,480,001.00

4515

Ostale pozajmice i krediti

800,000.00

46

Otplata dugova

401,564,673.41

461

Otplata duga

373,600,000.00

4611

Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima

44,100,000.00

4612

Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima

329,500,000.00

462

Otplata garancija

9,434,672.41

4622

Otplata garancija u inostranstvu

9,434,672.41

4630

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

18,530,001.00

47

Rezerve

25,000,000.00

4710

Tekuća budžetska rezerva

25,000,000.00

Član 4

Dinamika potrošnje budžetom odobrenih sredstava za fiskalnu godinu realizovaće se zavisno od ostvarenja prihoda za određeni mjesec.

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može, na predlog Ministarstva finansija, usvojiti kriterijume za utvrđivanje redosljeda prioriteta u plaćanju Budžetom utvrđenih obaveza.

Član 5

Potrošačka jedinica može ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su, planom potrošnje, odobrena od strane Ministarstva finansija.

Član 6

Izdaci koji se finansiraju iz prihoda koje potrošačka jedinica ostvaruje vršenjem sopstvene djelatnosti ili pružanjem usluga, a na osnovu zakonskih ovlašćenja, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom.

Izdaci koji se finansiraju iz prihoda koji su namjenski opredjeljeni u skladu sa zakonom, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom.

Potrošnja u tekućem mjesecu iz st. 1 i 2 ovog člana odobravaće se na osnovu izvještaja Državnog trezora o ostvarenju prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana za prethodni mjesec, osim za januar mjesec. Za januar mjesec ova sredstva odobravaće se po mjesečnom planu potrošnje.

Prihodi koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, kao i sredstva po osnovu refundacije troškova od strane NATO izvršiće se do iznosa od 5.000.000,00 eura i služiće za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima uključujući i uniforme, kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane Crne Gore. Ove izdatke Ministarsvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4415-Izdaci za opremu, 4416-Izdaci za investiciono održavanje i 4513-Pozajmice i krediti pojedincima, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Član 7

Obaveze u tekućoj godini nastale po osnovu pravosnažnih sudskih odluka koje se tiču radnih sporova i sporova u vezi sa radom, finansiraće se iz sredstava opredjeljenih u okviru budžeta budžetskog korisnika kod koga je nastala navedena obaveza.

Sredstva koja su u tekućoj godini namijenjena isplati prinudnih sudskih rješenja, a koja se obezbjeđuju u okviru budžeta Ministarstva finansija, na poziciji 4630 - Otplata obaveza iz prethodnih godina, nakon nastanka troška po ovom osnovu, preusmjeriće se u korist iste pozicije budžetskog korisnika kod koga je nastao navedeni trošak, shodno odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Član 8

Sredstva Fonda za podršku opštinama za pred-finansiranje donatorskih projekata obezbijediće se u budžetu u iznosu do 2,00 miliona eura.

Član 9

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja i to:

1) Svjetske banke, za projekte:

a) "Unapredjenje poreske administracije";

b) "Energetska efikasnost u Crnoj Gori";

c) "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS);

d) "Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje" (HOT SPOTS) i

e) "Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost";

f) "Projekat implementacije Plana optimizacije, u okviru sprovođenja reforme javne uprave".

2) Njemačke banke za razvoj (KfW):

a) "Energetska efikasnost u javnim ustanovama",

3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

a) "Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima (1000+)",

4) Evropske investicione banke (EIB), za projekte:

a) "Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja".

5) Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN-IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima;

6) Abu Dabi Fond za razvoj:

a) Program Razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda-ADMAS;

6) Za potrebe Ministarstva odbrane, za nabavku helikoptera i oklopnih vozila.

Sredstva navedenih finansijskih aranžmana izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 10

Izdaci Kapitalnog budžeta koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, i to:

Evropske investicione banke (EIB), za projekte:

1) "Rekonstrukcija puteva i zaobilaznice oko gradova";

2) "Sanitarne deponije";

3) "Vodosnabdijevanje i otpadne vode";

4) "Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori";

5) "Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja".

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekte:

1) "Unaprijeđenje lokalnih puteva";

2) "Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori".

Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

1) "Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori";

2) "Izgradnja zatvora u Mojkovcu".

Njemačka razvojna banka (KfW), za projekat:

1) "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju";

Kineska EXIM banka, za projekat:

1) Izgradnja autoputa "Bar-Boljari", prioritetna dionica Smokovac - Uvač - Mataševo (evidentiraće se kroz Kapitalni budžet, budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj, kredit Exim banke i sopstvena sredstva).

Član 11

Izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Izdaci opredjeljeni za potrebe projekta sticanja crnogorskog državljanstva prijemom radi realizacije programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, u okviru budžeta Sekretarijata za razvojne projekte, na programu "Program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore", na poziciji 4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Prihodi koje Sekretarijat za razvojne projekte ostvari u okviru projekta sticanja crnogorskog državljanstva prijemom radi realizacije Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, a po osnovu položenih sredstava za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, za namjenu utvrđenu članom 18 Zakona o regionalnom razvoju, izvršavaće se do iznosa ostvarenja. Ove izdatke, Sekretarijat za razvojne projekte, evidentiraće na programu "Program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore" na pozicijama u okviru grupe izdataka 431-Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, 432-Ostali transferi i 441-Kapitalni izdaci.

Član 12

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, istovremeno se vrši transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge, uz prethodnu saglasnost potrošačke jedinice iz koje se vrši prelazak.

Član 13

Vlada će u 2019. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 218.800.000,00 eura.

U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2019. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

1. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta - Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 eura;

2. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za Projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima (nastavak Projekta 1000+ stanova), u iznosu od 10.000.000,00 eura;

3. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za nastavak Projekta "Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori" u iznosu od 10.000.000,00 eura;

4. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za ulaganje u infrastrukturu u oblasti obrazovanja u iznosu od 18.000.000,00 eura;

5. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) Aneks Ugovora za Projekat Sanacaija puteva i obilaznica oko gradova u iznosu do 6.000.000,00 eura;

6. Zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke oklopnih vozila, u iznosu od 30.000.000,00 eura, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

7. Sa Svjetskom bankom u okviru projekta sprovođenja reforme javne uprave, za potrebe implementacije Plana optimizacije i stvaranja uslova za isplatu otpremnine zaposlenima u slučaju proglašenja tehnološkog viška, prilikom odlaska u penziju i sporazumnog prekida radnog odnosa, shodno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u iznosu od 15.000.000,00 eura;

8. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), projekat "Rekonstrukcija magistralnih puteva", u ukupnoj vrijednosti od 40.000.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos od 15.000.000,00 eura;

9. Sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), projekat "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2", u ukupnoj vrijednosti od 28.800.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos od 10.000.000,00 eura;

10. Sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), projekat "Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama - Faza III ", u iznosu od 45.000.000,00 eura;

11. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu od 40.000.000,00 eura;

12. Sa Svjetskom bankom Aneks Ugovora o zajmu za Projekat Reforma poreske administracije u iznosu do 4.800.000,00 eura

Sredstva svih potpisanih i realizovanih finansijskih aranžmana, iz stava 2 ovog člana, izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Vlada će u 2019. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 87.200.000,00 eura, i to:

1. Za kreditni aranžman između Elektroprivrede Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), za Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica u iznosu od 33.000.000,00 eura;

2. Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 14.000.000,00 eura;

3. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za realizaciju tri projekta JP Regionalni vodovod - Crnogorsko primorje u iznosu od 12.000.000,00 eura;

4. Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu od 13.000.000,00 eura;

5. Za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe JP "Regionalni vodovod - Crnogorsko primorje", u iznosu od 11.000.000,00 eura;

6. Za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe realizacije kapitalnog projekta Opštine Ulcinj u iznosu od 3.000.000,00 eura;

7. Za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe realizacije kapitalnog projekta stambene zadruge radnika prosvjete "Solidarno" u iznosu do 1.200.000,00 eura.

Član 14

Nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta za 2019. godinu do 557.000.000,00 eura Vlada će u 2019. godini obezbijediti: u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda; finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do visine izvršenja; finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve.

Za finansiranje potreba iz stava 1 ovog člana, Vlada može, u 2019. godini, obezbijediti sredstva kroz aranžmane sa Kineskom Exim bankom; sa međunarodnim finansijskim institucijama; emisijom obveznica na inostranom tržištu; kroz emisiju domaćih obveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama i iz depozita.

Vlada može zaključiti kreditni aranžman za finansiranje projekta izgradnje autoputa "Bar -Boljari", prioritetna dionica Smokovac - Uvač - Mataševo, kod Kineske Exim banke ili druge finansijske institucije do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.

Od ukupnog iznosa za projekat izgradnje autoputa, 85% sredstava, odnosno 943.991.500,00 US dolara, obezbijeđeno je zaključenjem kreditnog aranžmana sa Kineskom Exim bankom, dok će preostalih 15%, biti obezbijeđeno iz sopstvenih sredstava ili kroz emisiju obveznica na inostranom ili domaćem tržištu, emisijom državnih zapisa, ili zaključenjem kreditnih aranžmana sa domaćim ili inostranim finansijskim institucijama.

Sredstva potrebna za sprovođenje naknadnih i nepredvidivih radova u vezi sa izgradnjom prioritetne dionice auto-puta Smokovac-Mateševo biće realizovana iz kapitalnog budžeta do nivoa izvršenja.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, za potrebe refinansiranja i stvaranja rezerve, Vlada može, u 2019. godini, zaključiti kreditni aranžman sa finansijskim insitucijama, kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu u iznosu do 250.000.000,00 eura, uz garanciju Svjetske banke (Policy Based Guarantee - PBG), kao i kroz emisiju obveznica ili državnih zapisa na međunarodnom i/ili domaćem tržištu u iznosu do 500.000.000,00 eura.

Vlada, u 2019 godini, može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od rizika kamatnih i/ili valutnih promjena u vezi sa zaključenim kreditnim ugovorima, emitovanim hartijama od vrijednosti (obveznicama) i/ili izdatim garancijama u skladu sa ovim zakonom i/ili prethodnim godišnjim zakonima o budžetu Crne Gore.

Vlada može zaključiti aranžmane u cilju regulisanja prava i obaveza po osnovu neriješenih dužničko-povjerilačkih pitanja nastalih sukcesijom duga SFRJ.

Transakcije finansiranja izvršavaće se do nivoa njihovog ostvarenja.

Član 15

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Projekta izgradnja auto puta "Bar - Boljare".

Član 16

Sredstva opredijeljena za realizaciju projekta "Integrisano upravljanje granicom" i "Reforma javne uprave" ne mogu se preusmjeravati, odnosno koristiti za druge namjene.

Otpuštanje sredstava opredjeljenih za realizaciju projekata iz stava 1 ovog člana vršiće se u skladu sa dinamikom realizacije planiranih aktivnosti u tekućoj godini, a na osnovu redovnih kvartalnih izvještaja.

Član 17

Preusmjeravanje sredstava sa posebnih programa u okviru budžeta Uprave za imovinu, opredjeljnih za potrebe objedinjenih/centralizovanih nabavki, može biti realizovano, u skladu sa članom 45 Zakona o budžetu i fiskalne odogovornosti, uz obezbijeđenu prethodnu saglasnost organa za čije potrebe su sredstva opredijeljena u okvru budžeta Uprave za imovinu.

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje pregovaranjem, za potebe implementacije objedinjenih/centralizovanih nabavki, u smislu izmjene ugovora o javnoj nabavci, moguće je realizovati, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

Član 18

U cilju stvaranja tehničkih uslova za implementaciju projekta "podrška programu za samozapošljavanje", Ministarstvo finansija će izvršavati preusmjeravanje sredstava, shodno dinamici realizacije projekta, sa Ministarstva finansija, sa programa "Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći", na korespondirajuće stavke i izvore finansiranja u okviru budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

U smislu stava 1 ovog člana, sredstva za implementaciju projekta obezbijeđuju se iz donacija iz fondova Evropske unije i iz sredstva obezbijeđenih za kofinansiranje i preusmjeravaće se na način da se sredstva na poziciji Ostali transferi institucijama u okviru budžeta Ministarstva finansija, sa programa "Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći" preusmjeravaju na poziciju Ostali transferi pojedincima u okviru budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na program Podrška programu za samozapošljavanje, po jednakim iznosima sa korespondirajućih izvora finansiranja.

Član 19

Poreska potraživanja izuzetno se mogu naplatiti imovinom poreskih obveznika, u skladu sa propisom Vlade.

Poreska i ostala potraživanja Vlade mogu se naplatiti konverzijom u kapital u privrednim društvima, na osnovu saglasnosti Vlade, a na predlog resornih ministarstava.

Za naplaćena poreska potraživanja iz st. 1 i 2 ovog člana, teretiće prihodnu poziciju za poresko potraživanje koja se naplaćuje, dok će se na rashodnoj strani u istom iznosu opterećivati kapitalni izdatak. Naplata potraživanja ovim putem biće prikazana u završnom računu budžeta.

Član 20

Prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu u Crnoj Gori iz oblasti energetike, će se u 2019. godini koristiti za regulisanje međusobnih dužničko - povjerilačkih odnosa tih subjekata, proisteklih iz zakonskih obaveza snabdijevanja i balansiranja sistema, i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija u energetskom sektoru.

II POSEBNI DIO

Član 21

Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama i izdacima po ekonomskoj klasifikaciji, vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

III ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" a primjenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu

("Sl. list CG", br. 45/2019)

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".