Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ZAKON O BIRAČKOM SPISKU

("Sl. list RCG", br. 10/2014, 20/2015, 92/2017, 17/2019 - odluka US i 3/2020)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se vođenje biračkog spiska, postupak provjere upisa u birački spisak, zaključivanje biračkog spiska, izrada izvoda iz biračkog spiska i vođenje biračkih mjesta.

Birački spisak

Član 2

Birački spisak je izvedena elektronska zbirka ličnih podataka crnogorskih državljana koji imaju biračko pravo.

Birački spisak je javna isprava, služi samo za izbore i vodi se po službenoj dužnosti.

U birački spisak se upisuju lica koja su stekla uslove za ostvarivanje biračkog prava.

Birački spisak je stalan i redovno se ažurira.

Organ nadležan za vođenje biračkog spiska

Član 3

Birački spisak vodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4

Birački spisak se vodi kao elektronska zbirka ličnih podataka o biračima.

U okviru biračkog spiska razvrstavaju se podaci o biračima za područje jedinice lokalne samouprave, i po biračkim mjestima određenim za jedinicu lokalne samouprave.

Birač može biti upisan u birački spisak samo na jednom biračkom mjestu.

Vođenje biračkog spiska

Član 5

Vođenje biračkog spiska obuhvata:

1) formiranje biračkog spiska;

2) analizu podataka iz biračkog spiska i preduzimanje mjera radi obezbjeđenja njihove međusobne usklađenosti i tačnosti;

3) evidentiranje biračkih mjesta;

4) određivanje biračkog područja (djelova grada, grupe naselja);

5) evidentiranje posebnih biračkih mjesta (zatvor...)

6) podjelu ili spajanje biračkih mjesta, na osnovu odluke nadležne izborne komisije;

7) unošenje podataka o odluci o poništenju i ponavljanju izbora i evidentiranje biračkih mjesta na kojima se izbori ponavljaju, na osnovu odluke nadležne izborne komisije;

8) unošenje podataka da birač glasa na posebnom biračkom mjestu;

9) evidentiranje zaključenja biračkog mjesta;

10) zaključivanje biračkog spiska;

11) pripremu i ovjeru štampanih izvoda iz biračkog spiska;

12) (brisano)

13) uvid u birački spisak;

14) uvid u promjene koje su uticale na promjene u biračkom spisku;

15) druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Način vođenja biračkog spiska

Član 6

Birački spisak se formira na osnovu podataka iz registra prebivališta, registra crnogorskih državljana, i matičnih registara rođenih i umrlih (u daljem tekstu: Izvorni registar), za raspisane izbore, odnosno glasanje.

Crnogorski državljanin ostvaruje biračko pravo na biračkom mjestu, na kojem je upisan u birački spisak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Birački spisak vodi se kao elektronska zbirka ličnih podataka primjenom jedinstvenog programskog rješenja koje izrađuje Ministarstvo.

Zaključeni birački spisak i izvod iz biračkog spiska čuvaju se 5 godina od dana zaključivanja biračkog spiska, odnosno od dana štampanja izvoda iz biračkog spiska.

Član 7

U postupku odlučivanja o promjenama u biračkom spisku primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 8

Svi izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. POSTUPAK VOĐENjA I SADRŽAJ BIRAČKOG SPISKA

1. Upis u birački spisak

Lica koja se upisuju u birački spisak

Član 9

U birački spisak upisuju se državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora (u daljem tekstu: birač), prema mjestu prebivališta.

Birač koji ima boravište u inostranstvu upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu prije odlaska u inostranstvo.

Birač koji se u svojstvu pripadnika Vojske Crne Gore, civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave nalazi u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, vojnoj vježbi, u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu.

Podaci o biraču koji se upisuju u birački spisak

Član 10

U birački spisak upisuje se jedinstveni redni broj sloga pod kojim je izvršen upis u birački spisak, lično ime birača, jedinstveni matični broj birača, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, pol, mjesto prebivališta i adresa, datum prijave poslednjeg prebivališta i primjedba.

Lično ime birača upisuje se na jeziku i pismu na kojem je upisano u izvornom registru.

Posebna evidencija biračkih mjesta

Član 11

Uz birački spisak vodi se kao elektronska baza podataka posebna evidencija:

- biračkih područja, koja sadrži naziv jedinice lokalne samouprave, broj i naziv biračkog područja, kao i brojeve biračkih mjesta koja mu pripadaju;

- biračkih mjesta, koja sadrži naziv jedinice lokalne samouprave, broj, naziv, adresu i opis biračkog mjesta, kao i nazive ulica sa brojevima kojima su označene stambene i poslovne zgrade u toj ulici ili dijelu ulice, koji pripadaju biračkom mjestu, odnosno nazive naseljenih mjesta.

Posebnu evidenciju biračkih mjesta iz stava 1 ovog člana, saglasno odlukama organa za sprovođenje izbora o određivanju biračkih mjesta, vodi i ažurira Ministarstvo, posebno za teritoriju svake jedinice lokalne samouprave, polazeći od rasporeda birača na biračkim mjestima na kojima su sprovedeni prethodni izbori.

Akt o određivanju biračkih mjesta organ za sprovođenje izbora dostavlja Ministarstvu odmah nakon donošenja.

Razvrstavanje birača na biračka mjesta, prema azbučnom redu početnih slova prezimena i imena birača, a za slova koja nijesu sadržana u azbuci, poslije slova Š, po abecednom redu početnih slova prezimena i imena birača, za sve jedinice lokalne samouprave vrši Ministarstvo.

2. Promjene u biračkom spisku

Član 12

Promjena u biračkom spisku podrazumijeva upis, brisanje, izmjenu, dopunu ili ispravku (u daljem tekstu: promjene).

Promjene u biračkom spisku vrše se po službenoj dužnosti ili na zahtjev birača.

Promjene podataka u biračkom spisku vrše se na način što se promjene podataka o biračima u izvornim registrima automatski prenose u birački spisak, do njegovog zaključivanja.

Podacima iz stava 3 ovog člana smatraju se:

1) lični podaci koji su pogrešno bili unijeti u birački spisak;

2) lični podaci koji su izmijenjeni usljed promjene adrese i/ili prebivališta;

3) lični podaci koji su izmijenjeni usljed promjene ličnih dokumenata ili ličnog imena;

4) informacije o promjeni biračkog mjesta, nastale usljed otvaranja novog ili ukidanja postojećeg biračkog mjesta, odnosno njihove podjele na više biračkih mjesta.

Organi koji, u okviru svoje nadležnosti, vode službene evidencije o građanima dužni su da Ministarstvu u elektronskoj formi dostave podatke koji utiču na tačnost i ažurnost vođenja biračkog spiska u roku od sedam dana od dana nastalih promjena.

Promjene u biračkom spisku vrše se na način da se za svakog birača može nedvosmisleno utvrditi kada je promjena nastala, koja je vrsta promjene nastala i koje je službeno lice promjenu izvršilo.

Brisanje birača iz biračkog spiska može se vršiti samo na osnovu odluke koju donosi Ministarstvo

Skenirane verzije svih dokumenata na kojima se zasnivaju promjene u biračkom spisku sastavni su dio zbirke podataka biračkog spiska.

Promjene u biračkom spisku po službenoj dužnosti

Član 12a

Promjena u biračkom spisku po službenoj dužnosti vrši se na osnovu podataka iz službenih evidencija i javnih isprava, elektronskih registara ili evidencija koje se vode na osnovu zakona.

Ministarstvo je dužno po službenoj dužnosti izvršiti upis u birački spisak državljanina Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, u roku od 48 časova od dana kada to lice, na osnovu podataka iz elektronskih registara ili evidencija koje se vode na osnovu zakona, ispuni uslove za ostvarivanje biračkog prava.

Promjene u biračkom spisku na zahtjev birača

Član 13

Birač može, organu nadležnom za vođenje biračkog spiska, podnijeti zahtjev za promjenu u biračkom spisku.

Promjena u biračkom spisku na zahtjev birača vrši se na osnovu podataka ili javnih isprava koje dostavi podnosilac zahtjeva odnosno podataka iz elektronskih registara ili evidencija koje se vode na osnovu zakona.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana birač podnosi dokaze koji se odnose na predmet njegovog zahtjeva da se izvrši određena promjena u biračkom spisku.

Birač može zahtijevati promjenu u biračkom spisku, ako:

1) nije upisan u birački spisak;

2) je podatak o njemu u biračkom spisku netačan ili nepotpun;

3) nijesu unijeti ili su nepravilno unijeti podaci o biračkom mjestu na kojem birač ima pravo da glasa.

U periodu izborne kampanje, zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti Ministarstvu najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Odlučivanje po zahtjevu

Član 14

Ako utvrdi da je zahtjev iz člana 13 stav 4 tač. 1 i 2 ovog zakona osnovan, Ministarstvo će rješenjem izvršiti odgovarajuću promjenu u izvornom registru i tu promjenu automatski unijeti u birački spisak.

Kad utvrdi da je zahtjev iz člana 13 stav 4 tačka 3 osnovan, Ministarstvo će rješenjem ispraviti podatke o biračkom mjestu na kojem birač glasa i izvršiti drugu promjenu u biračkom spisku i odgovarajućem izvornom registru na koji se promjena odnosi.

Ministarstvo će odbiti zahtjev za promjenu u biračkom spisku ako utvrdi da je neosnovan.

Rješenje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, Ministarstvo je dužno donijeti u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva.

Rješenje se bez odlaganja dostavlja podnosiocu zahtjeva.

Protiv rješenja iz stava 4 ovog člana može se podnijeti tužba Upravnom sudu u roku od 48 časova od časa dostavljanja rješenja.

Upravni sud po tužbi odlučuje u roku od 24 časa od časa prijema tužbe.

Brisanje iz biračkog spiska

Član 15

Iz biračkog spiska brišu se birači koji su izgubili biračko pravo smrću, gubitkom crnogorskog državljanstva i odjavom prebivališta iz Crne Gore.

Brisanje iz biračkog spiska evidentira se na način što se u rubrici "Primjedba" unese pravni osnov i broj i datum donošenja rješenja na osnovu kojeg je izvršeno brisanje.

U postupku dostave rješenja, podnošenje tužbe i odlučivanja po tužbi primjenjuju se odgovarajuće odredbe člana 14 ovog zakona.

Podaci o biračima brisanim iz biračkog spiska vode se u posebnoj bazi podataka koja je sastavni dio biračkog spiska.

Izlaganje biračkog spiska

Član 16

U roku od tri dana od dana raspisivanja izbora Ministarstvo, preko sredstava javnog informisanja i na svom WEB site-u oglašava da izlaže birački spisak, odnosno dio biračkog spiska za jedinicu lokalne samouprave za koju su raspisani izbori na uvid biračima, i obavještava birače o vremenu i načinu uvida, i mogućnosti da zatraže promjenu podataka upisanih u birački spisak.

Birač ima pravo uvida u podatke koji se o njima vode u biračkom spisku.

Ministarstvo će putem elektronskih komunikacija, biraču učiniti dostupnim podatke koji se o njemu vode u biračkom spisku.

Objavljivanje podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku

Član 17

Ministarstvo je dužno da, u roku od 48 časova od dana raspisivanja izbora, javno objavi u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori na državnom nivou, s tim da prikaz mora sadržati podatke o biračima koji su stekli biračko pravo i osnov sticanja tog prava, kao i podatke o licima koja su izgubila biračko pravo, kao i osnov gubitka tog prava.

Podatke iz stava 1 ovog člana Ministarstvo javno objavljuje u roku od 48 časova od dana konačnog zaključenja biračkog spiska iz člana 18 ovog zakona.

Numerički tabelarni prikaz podataka iz st. 1 i 2 ovog člana sadrži:

1) broj birača;

2) broj novoupisanih birača i to:

- birača koji su biračko pravo stekli punoljetstvom,

- birača koji su prijavili prebivalište u Crnoj Gori i

- birača koji su biračko pravo stekli prijemom u crnogorsko državljanstvo.

3) broj birača za koje je izvršena promjena upisa na osnovu prijave, odnosno odjave prebivališta u Crnoj Gori;

4) broj birača brisanih po osnovu:

- činjenice smrti,

- gubitka crnogorskog državljanstva i

- odjave prebivališta.

5) broj birača koji su promijenili lično ime;

6) broj birača kojima je promijenjen jedinstveni matični broj;

7) broj birača kojima je promijenjen datum prijave poslednjeg prebivališta;

8) broj birača kojima je promijenjen datum prijave prebivališta u Crnoj Gori;

9) broj birača kojima je promijenjeno biračko mjesto zbog otvaranja novog ili ukidanja postojećeg biračkog mjesta, odnosno podjele na više biračkih mjesta ili promjene adrese stana.

Ministarstvo je dužno da parlamentarnoj stranci, podnosiocu potvrđene izborne liste, i nevladinoj organizaciji kojoj je od strane nadležnog organa izdato ovlašćenje za praćenje izbora, na njihov zahtjev, dostavi numerički tabelarni prikaz podataka o biračima na koje se promjene iz st. 1, 2 i 3 ovog člana odnose.

Podatke o biračima iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana Ministarstvo objavljuje, odnosno dostavlja i za lokalne izbore, kada se isti ne održavaju istovremeno sa izborima na državnom nivou.

U slučaju iz stava 5 ovog člana numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku za jedinicu lokalne samouprave u kojoj se održavaju izbori, objavljuje se u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori u toj jedinici lokalne samouprave.

Zaključenje biračkog spiska

Član 18

Ministarstvo rješenjem zaključuje birački spisak 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Rješenje iz stava 1 ovog člana obavezno sadrži ukupan broj birača u Crnoj Gori, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu, kao i datum zaključivanja biračkog spiska.

U trenutku zaključivanja biračkog spiska, Ministarstvo aktivira aplikaciju zaključivanja, koja formira zaključeni birački spisak za te izbore.

Ministarstvo je dužno da rješenje o zaključenju biračkog spiska dostavi Državnoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa njegovog donošenja.

Objavljivanje ukupnog broja birača

Član 19

Državna izborna komisija u roku od 24 časa od časa prijema podataka javno objavljuje broj birača u cjelini, po jedinicama lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu.

Pripremanje i dostavljanje izvoda iz biračkog spiska

Član 20

Ministarstvo priprema, štampa i ovjerava izvode iz biračkog spiska razvrstane po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mjestima i dostavlja ih Državnoj izbornoj komisiji u roku od pet dana od dana kada je donijeto rješenje o zaključenju biračkog spiska.

Izvod iz biračkog spiska za svako biračko mjesto sadrži sve podatke o biraču koje sadrži birački spisak iz člana 10 ovog zakona, kao i: redni broj upisa u okviru biračkog mjesta, mjesto za svojeručni potpis birača, naziv organa koji je sačinio izvod, datum sačinjavanja i oznaku biračkog mjesta za koje je izvod sačinjen.

Državna izborna komisija ovjerene izvode iz biračkog spiska dostavlja odgovarajućoj opštinskoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa prijema izvoda iz biračkog spiska.

Ako se istovremeno održava više izbora, priprema se onoliko izvoda iz biračkog spiska koliko se puta glasa.

U roku iz stava 1 ovog člana Ministarstvo na odgovarajućem elektronskom mediju, za potrebe elektronske identifikacije birača na biračkom mjestu izrađuje i elektronsku verziju izvoda iz biračkog spiska za svako biračko mjesto.

III. POSEBNA PRAVA UČESNIKA I POSMATRAČA NA IZBORIMA

Pravo na uvid u birački spisak

Član 21

Ministarstvo je dužno da opštinskoj izbornoj komisiji za birački spisak opštine, parlamentarnoj stranci, podnosiocu potvrđene izborne liste, i nevladinoj organizaciji kojoj je od strane nadležnog organa izdato ovlašćenje za praćenje izbora, na njihov zahtjev, u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva, elektronskim putem omogući uvid u birački spisak, kao i u promjene koje su u njemu izvršene.

Uvid u promjene iz stava 1 ovog člana podrazumijeva uvid u odluke na osnovu kojih su iste nastale.

Ministarstvo je dužno da subjektima iz stava 1 ovog člana, na njihov zahtjev, omogući pristup biračkom spisku i podacima iz stava 2 ovog člana, putem kompjuterske veze korišćenjem naprednog elektronskog sertifikata za korišćenje programskog rješenja iz stava 2 ovog člana, u vremenu od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Informacioni sistem za vođenje biračkog spiska je zaštićen na način da se podaci iz biračkog spiska ne mogu kopirati niti štampati, već se može vršiti uvid u isti.

Parlamentarna stranka, podnosilac potvrđene izborne liste i nevladina organizacija kojoj je od strane nadležnog organa izdato ovlašćenje za praćenje izbora dužne su da odrede najviše tri lica koja su ovlašćena i odgovorna za pristup informacionom sistemu u kojem se vodi birački spisak, i da o tome obavijeste Ministarstvo.

Ostvarivanje prava iz st. 1, 2 i 3 ovog člana Ministarstvo je dužno omogućiti parlamentarnoj stranci, na njen zahtjev, i u vremenu koje nije obuhvaćeno izbornom kampanjom.

Pravo na dostavljanje podataka

Član 22

(brisano)

Izdavanje javnih isprava

Član 23

Ministarstvo je dužno da javne isprave neophodne za ostvarivanje biračkog prava izda najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje.

Rok iz stava 1 ovog člana odnosi se na zahtjeve podnijete od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.

Pravo na uvid u službenu dokumentaciju

Član 24

Ministarstvo je dužno da ovlašćenom predstavniku parlamentarne stranke, ovlašćenom predstavniku potvrđene izborne liste, i ovlašćenom predstavniku nevladine organizacije kojoj je od strane nadležnog organa izdato ovlašćenje za praćenje izbora, na njihov zahtjev, omogući uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje se vrši promjena u biračkom spisku (dokumentacija: državljanstva, ličnih karata građana, odjave i prijave mjesta prebivališta, matičnog broja građana, matične registre rođenih i umrlih).

Ministarstvo je dužno da parlamentarnoj stranci omogući uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje se vrši promjena u biračkom spisku i u vremenu koje nije obuhvaćeno izbornom kampanjom.

Uvid se vrši u službenim prostorijama organa kod kojih se službena dokumentacija nalazi.

Način ostvarivanja uvida u službenu dokumentaciju iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Pravo na dostavu podataka

Član 25

(brisano)

IV. OSTVARIVANjE SARADNjE

Član 26

U postupku ostvarivanja saradnje iz ovog zakona Državna izborna komisija:

1) ima pravo pristupa svim elektronskim registrima i drugim evidencijama o građanima, koje sadrže podatke bitne za vođenje biračkog spiska;

2) ima pravo uvida u službenu dokumentaciju kojom raspolaže organ državne uprave, organ lokalne uprave i drugi organ i organizacija na osnovu koje se vrši promjena u biračkom spisku;

3) ukazuje Ministarstvu na potrebu otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u vođenju biračkog spiska;

4) vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Član 27

Učesnici izbornog procesa i ovlašćeni posmatrači izbora mogu podnijeti zahtjev za davanje mišljenja u vezi sa primjenom ovog zakona Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova daje mišljenje u roku od 48 časova od dana podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana.

Član 28

Državna izborna komisija je direktnim elektronskim linkovima i u realnom vremenu povezana sa zbirkom podataka biračkog spiska koju vodi Ministarstvo.

Državnoj izbornoj komisiji, putem direktnog elektronskog linka, dostupne su i ostale baze podataka i registri koji su uvezani sa zbirkom podataka biračkog spiska.

Član 29

Državna izborna komisija vrši uvid u birački spisak, izvorne registre i registar ličnih karata.

Ako Državna izborna komisija u vršenju uvida iz stava 1 ovog člana, utvrdi postojanje nepravilnosti, bez odlaganja ukazaće Ministarstvu na potrebu njihovog otklanjanja.

Član 30

U skladu sa nadležnostima propisanim ovim zakonom, Državna izborna komisija ima pravo da od organa državne uprave, organa lokalne uprave i drugih organa i organizacija zatraži dostavljanje konkretnih informacija i podataka od značaja za vođenje biračkog spiska.

Organi i organizacije iz stava 1 ovog člana dužni su tražene informacije i podatke dostaviti Državnoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 72 časa od dana prijema zahtjeva.

Organi i organizacije iz stava 1 ovog člana dužni su da Državnoj izbornoj komisiji, na njen zahtjev, omoguće uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje se vrše promjene u biračkom spisku, u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva.

Inspekcijski nadzor

Član 31

Inspekcijski nadzor u pogledu primjene ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje vođenje biračkih spiskova vrši upravna inspekcija preko upravnih inspektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Inspekcijski nadzor nad vođenjem biračkog spiska vrši se kroz redovne i vanredne inspekcijske nadzore, kao i postupanjem po predstavkama učesnika na izborima, ovlašćenih posmatrača izbora i Državne izborne komisije.

Redovni inspekcijski nadzori vrše se po godišnjem programu rada Upravne inspekcije.

Upravni inspektor u vršenju nadzora nad vođenjem biračkog spiska ovlašćen je da pristupanjem Centralnom sistemu izvrši provjeru da li se ažurno izvršavaju sve obaveze vođenja biračkog spiska utvrđene zakonom.

Nadzor nad ažuriranjem biračkog spiska vrši se provjerom svih službenih evidencija kao i dokaza na osnovu kojih se vrše promjene u biračkom spisku.

Vanredni inspekcijski nadzor obavezan je i vrši se u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, odnosno kada se raspišu prijevremeni izbori.

Po predstavci birača, parlamentarne stranke, podnosioca potvrđene izborne liste, ovlašćenih posmatrača izbora i Državne izborne komisije, upravni inspektori su dužni da izvrši inspekcijsku kontrolu, u roku od 48 časova od prijema predstavke.

Primjerke zapisnika o izvršenoj inspekcijskoj kontroli i primjerak akta kojim se nadležnom organu naređuje preduzimanje određenih mjera i radnji, upravni inspektori dužni su dostaviti podnosiocu predstavke, u roku od 48 časova od dana izvršenja inspekcijske kontrole.

Podzakonski akt

Član 32

Sadržaj i način korišćenja programskog rješenja iz člana 5 ovog zakona, način vođenja, izlaganja i zaključivanja biračkog spiska, kao i druga pitanja od značaja za tačno i ažurno vođenje biračkog spiska propisuje Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva.

Shodna primjena zakona

Član 33

Odredbe ovog zakona shodno se primjenjuju na izbor predsjednika Crne Gore i na izjašnjavanje glasača na referendumu.

Zaštita podataka o ličnosti

Član 34

Na prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o biračima primjenjuju se propisi kojima se uređuju zaštita ličnih podataka i informaciona bezbjednost.

Korišćenje podataka

Član 34a

Podaci iz biračkog spiska mogu se koristiti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti ili na osnovu pisane saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 35

Novčanom kaznom od 1.500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj:

1) odgovorno lice kome je povjereno vođenje biračkog spiska, ako ne obezbijedi njegovu tačnost i ažurnost (član 3);

2) ko izvrši upis birača u birački spisak suprotno odredbama člana 4 ovog zakona;

3) odgovorno lice kome je povjereno vođenje biračkog spiska, ako ne vodi posebnu evidenciju utvrđenu članom 11 stav 1 ovog zakona;

4) odgovorno lice organa za sprovođenje izbora, ako Ministarstvu ne dostavi akt o određivanju biračkih mjesta (član 11 stav 3);

5) odgovorno lice kome je povjereno vođenje biračkog spiska, ako ne vrši promjene u biračkom spisku na način utvrđen članom 12 stav 2 ovog zakona;

6) ne izvrši upis birača u roku utvrđenom članom 12a stav 2;

7) ko ne obezbijedi da se promjene podataka o biračima u izvornim registrima automatski prenesu u birački spisak na način utvrđen članom 12 st. 3 i 4 ovog zakona;

8) odgovorno lice u organu kome je povjereno vođenje odgovarajuće službene evidencije, ako Ministarstvu ne dostavi podatke ili ne učini to u roku iz člana 12 stav 5 ovog zakona (član 12 stav 5);

9) ko izvrši promjenu suprotno članu 12 stav 6 i članu 13 stav 2;

10) (brisano)

11) ko izvrši brisanje birača iz biračkog spiska suprotno odredbama člana 12 stav 7 ovog zakona;

12) (brisano)

13) odgovorno lice u Ministarstvu, ako postupi suprotno odredbama člana 14 st. 1 i 2 ovog zakona;

14) odgovorno lice u Ministarstvu, ako rješenje iz člana 14 st. 1, 2 i 3 ovog zakona ne donese u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva ili ga ne dostavi podnosiocu zahtjeva (član 14 st. 4 i 5);

15) odgovorno lice kome je povjereno vođenje biračkog spiska, ako postupi suprotno odredbama člana 15 st. 1 i 2 ovog zakona;

16) odgovorno lice u Ministarstvu, ako biraču ne omogući uvid u birački spisak (član 16);

17) odgovorno lice u Ministarstvu, ako javno ne objavi ili ovlašćenim subjektima ne dostavi podatke ili to ne učini u rokovima propisanim odredbama člana 17 ovog zakona;

18) ko izvrši izmjenu u biračkom spisku nakon zaključenja biračkog spiska propisano odredbom člana 18 stav 1 ovog zakona;

19) odgovorno lice u Ministarstvu, ako rješenje o zaključenju biračkog spiska ne dostavi Državnoj izbornoj komisiji u roku propisanom odredbom člana 18 stav 4 ovog zakona;

20) odgovorno lice u Državnoj izbornoj komisiji, ako postupi suprotno članu 19 ovog zakona;

21) odgovorno lice u Ministarstvu, ako ne postupi u roku propisanim članom 20 stav 1 ovog zakona;

22) odgovorno lice u Državnoj izbornoj komisiji, ako ne postupi u roku propisanim članom 20 stav 3 ovog zakona;

23) odgovorno lice u Ministarstvu, ako ovlašćenim subjektima ne omogući uvid u birački spisak ili to ne učini u propisanom roku, kao i subjekti koji imaju pravo uvida u birački spisak ako ne odrede lica koja su ovlašćena i odgovorna za pristup informacionom sistemu u kojem se vodi birački spisak i o tome ne obavijeste Ministarstvo (član 21);

24) odgovorno lice u Ministarstvu, ako javnu ispravu bitnu za ostvarivanje biračkog prava ne izda u rokovima propisanim članom 23 ovog zakona;

tač. 25) i 26) (brisano)

27) odgovorno lice u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ako ne da mišljenje iz člana 27 stav 1 ili to ne učini u propisanom roku (član 27 stav. 2);

28) odgovorno lice u nadležnom organu državne uprave, organu lokalne uprave, drugom organu ili organizaciji, ako Državnoj izbornoj komisiji ne omogući pristup zbirci podataka biračkog spiska, ostalim bazama podataka i registrima, ne dostavi tražene informacije i podatke ili joj onemogući pravo uvida u službenu dokumentaciju ili ne poštuje propisani rok (čl. 28 i 30);

29) odgovorno lice u Državnoj izbornoj komisiji, ako postupi suprotno odredbama člana 29 stav 2 ovog zakona;

30) odgovorno lice u Ministarstvu, ako ne postupi u roku propisanim članom 29 stav 3 ovog zakona;

31) odgovorno lice u Upravnoj inspekciji, ako ne izvrši inspekcijsku kontrolu ili to ne učini u poku propisanim članom 31 stav 7 ovog zakona;

32) odgovorno lice u Upravnoj inspekciji, ako ne dostavi primjerak zapisnika o izvršenoj inspekcijskoj kontroli i primjerak akta kojim se nadležnom opganu naređuje preduzimanje određenih mjera i radnji u poku propisanim članom 31 stav 8 ovog zakona.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Objedinjavanje postojećih biračkih spiskova u birački spisak koji će se voditi po ovom zakonu

Član 36

Ministarstvo u roku od 60 dana od dana stupanja snagu ovog zakona donijeće uputstvo kojim će urediti proceduru objedinjavanja postojećih biračkih spiskova jedinica lokalne samouprave i Centralnog biračkog spiska u birački spisak koji će se voditi po ovom zakonu.

Donošenje podzakonskih akata

Član 37

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja ranijih propisa

Član 38

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o biračkim spiskovima ("Službeni list CG", broj 40/08 i 40/11) i podzakonski propisi doneseni radi primjene odredaba tog zakona.

Stupanje na snagu zakona

Član 39

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. novembra 2014. godine.

Na izborima koji budu raspisani do dana početka primjene ovog zakona koristiće se birački spiskovi ustanovljeni po propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog zakona.

Do dana početka primjene ovog zakona, odnosno do okončanja izbora iz stava 2 ovog člana, organi lokalne uprave jedinice lokalne samouprave nadležni za vođenje biračkog spiska i organ državne uprave nadležan za vođenje Centralnog biračkog spiska, u obavezi su da biračke spiskove vode po propisima na osnovu kojih su vođeni prije stupanja na snagu ovog zakona.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o biračkom spisku

("Sl. list CG", br. 20/2015)

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o biračkom spisku

("Sl. list CG", br. 92/2017)

Član 8*

(prestalo da važi)