Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA O USLOVIMA ZA ODLAGANjE NAPLATE DOSPJELIH PORESKIH I NEPORESKIH POTRAŽIVANjA

("Sl. list CG", br. 27/2020 i 50/2020)

Član 1

Ovom uredbom propisuju se uslovi pod kojima se poreskim dužnicima koji nijesu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID19, može odobriti odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja, za period od 90 dana, od dana dospjeća obaveza (mart, april i maj 2020. godine).

Član 2

Ova uredba ne primjenjuje se na organe državne uprave, organe lokalne samouprave, organe lokalne uprave, javne ustanove, nezavisna regulatorna tijela, kao i privredna društva i pravna lica u kojima država ili lokalna samouprava imaju većinski vlasnički udio, a koja ne posluju po tržišnim principima.

Član 3

Poreskim i neporeskim potraživanjima, u smislu ove uredbe, smatraju se:

1) porez na dohodak fizičkih lica,

2) doprinosi za obavezno socijalno osiguranje,

3) obaveze nastale na osnovu reprograma poreskih potraživanja u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja ("Službeni list CG", broj 83/16), odnosno odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja na osnovu Uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list CG", broj 57/18).

Potraživanja iz stava 1 ovog člana, plaćaju se u 24 jednake mjesečne rate, od dana dospijeća obaveze.

Član 4

Radi odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja poreski dužnik treba da podnese organu uprave nadležnom za naplatu poreza prijavu datu na obrascu 1 koja čini sastavni dio ove uredbe, odnosno putem aplikacije na internet stranici uprave.

O potraživanjima i naplati potraživanja iz člana 3 ove uredbe vodi se evidencija.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Crna Gora Poreska uprava

Područna jedinica _______________

Datum ________

PRIJAVA

za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja

□ Odlaganje naplate obaveze dospjele u mjesecu ___________ 2020. god.

1. PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1.1. Poreski identifikacioni broj (PIB/JMBG)

________________________________________

1.2. Naziv poreskog obveznika

________________________________________

1.3. Sjedište poreskog obveznika

________________________________________

2. PORESKA I NEPORESKA POTRAŽIVANjA

□ porez na dohodak fizičkih lica;

□ doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

□ potraživanja nastala na osnovu reprograma poreskih potraživanja u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja ("Službeni list CG", broj 83/16), odnosno odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja na osnovu Uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list CG", broj 57/18).

Prijavu podnosim shodno članu 4 stav 1 Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja.

Podnosilac prijave:

________________________________________________________________

Adresa:

________________________________________________________________

Telefon:

________________________________________________________________