Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH UTICAJA NOVOG KORONAVIRUSA NA FINANSIJSKI SISTEM

("Sl. list CG", br. 19/2020 i 28/2020)

1. Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere koje se odnose na tretman kredita koje su odobrile banke, kao i druge mjere u cilju ublažavanja negativnih uticaja novog koronavirusa u poslovanju banaka i održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline.

2. Za vrijeme trajanja ove odluke, korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) odobrenih od strane banaka imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana.

Moratorijum iz stava 1 ove tačke obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnica, kamata, zatezna kamata, naknada i dr.).

Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum dužan je da elektronskim putem dostavi banci obavještenje da prihvata moratorijum, a ako to nije u mogućnosti dužan je da obavještenje dostavi banci u pisanoj formi.

Banka je dužna da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema obavještenja, obezbijedi sprovođenje moratorijuma.

Obavještenje da prihvata moratorijum korisnik kredita dostavlja i poslodavcu ili drugim licu preko kojeg se vrši otplata kredita, na način iz stava 3 ove tačke.

Poslodavci i druga lica preko kojih se vrši otplata kredita dužni su da, u toku trajanja moratorijuma, obustave isplate koje se odnose na otplate kredita odobrenih od strane banka, najkasnije u roku iz stava 4 ove tačke.

Banke su dužne da, u toku trajanja moratorijuma, obustave sve isplate koje se odnose na otplate kredita (otplate kredita sa transakcionog računa koji korisnik kredita ima u banci, trajne naloge za otplatu kredita i sl.).

Za vrijeme trajanja moratorijuma banka ne smije obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu.

Za korisnike kredita kojima se uvede moratorijum rok otplate kredita produžava se za period trajanja moratorijuma, s tim da moratorijum može trajati najduže do prestanka važenja ove odluke.

O uvođenju moratorijuma nije obavezno sačinjavati aneks ugovora o kreditu.

Banke su dužne da o obavještenje o pravu na moratorijum objave na svojim internet stranicama najkasnije do 30. marta 2020. godine, čime će se smatrati da je obavještenje dostavljeno svim korisnicima kredita.

3. Banka koja, na zahtjev korisnika kredita, u periodu važenja ove odluke, odobri korisniku kredita jednu ili više pogodnosti iz člana 43 stav 1 Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama ("Službeni list CG", br. 22/12, 55/12, 57/13, 44/17 od, 82/17, 86/18 i 42/19) - (u daljem tekstu: Odluka), može taj kredit u postupku klasifikacije aktive i izdvajanja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke tretirati kao novoodobreni kredit, ako:

1) korisnik kredita može dokumentovano dokazati banci da je njegova finansijska pozicija pogoršana, ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu, i

2) banka procijeni da će nakon izvršenog restrukturiranja biti poboljšana kreditna sposobnost korisnika kredita.

4. U periodu važenja ove odluke, banke mogu, pod uslovima i na način iz tačke 3 ove odluke, vršiti restrukturiranje i klasifikaciju i kredita na koje se, na dan stupanja na snagu ove odluke, primjenjuje Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima ("Službeni list CG, br. 58/19), uključujući i mogućnost ugovaranja dodatnog roka otplate koji je za najduže dvije godine duži od rokova iz tačke 2 i tačke 3 stav 1 te odluke i u slučaju kada kredit nije obezbijeđen kolateralom iz tačke 2 te odluke.

5. O sprovođenju mjera iz ove odluke banke su dužne da mjesečno izvještavaju Centralnu banku Crne Gore u elektronskoj formi, najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, na obrascu COV-RM koji se daje u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

6. Tač. 1 do 5 ove odluke shodno se primjenjuju na davaoce i primaoce lizinga i na mikro kreditne finansijske institucije i korisnike njihovih kredita.

6a. Zabranjuje se bankama isplata dividende akcionarima, osim isplate u obliku akcija banke.

6b. Tokom trajanja mjera iz ove odluke, banka može, uz prethodno odobrenje Centralne banke, odobriti kredit ili drugu izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica, tako da ukupna izloženost prema tom licu, odnosno grupi povezanih lica prelazi limite izloženosti iz člana 58 Zakona o bankama.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ove tačke, dostavlja se detaljna informacija o razlozima za povećanje izloženosti, sa iznosom prekoračenja i rokom u kojem će banka svesti tu izloženost u propisane okvire.

7. Ova odluka trajaće do donošenja odluke Centralne banke Crne Gore o prestanku njenog važenja.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje