Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV NVO ZA ČLANA KONSULTATIVNOG TIJELA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INFORMISANJA

11.10.2017.


Ministarstvo evropskih poslova poziva nevladine organizacije koje se bave temama iz oblasti evropske integracije, s fokusom na informisanje i edukaciju, da dostave predlog za izbor jednog predstavnika/ce u sastav Konsultativnog tijela zaduženog za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018.

Zadaci Konsultativnog tijela su:

- Praćenje sprovođenja Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. na osnovu akcionih planova;

- Priprema evaluacije i izvještaja o evaluaciji sprovođenja akcionih planova;

- Davanje Preporuka Operativnom tijelu u odnosu na ciljeve postavljene Strategijom.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Konsultativnog tijela.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

I - Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Konsultativnog tijela ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 • upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
 • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Konsultativnog tijela;
 • u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Konsultativnog tijela;
 • predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;
 • više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

II –Uslovi za kandidate/ kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Konsultativnog tijela može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom operativnog tijela;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

III – Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Konsultativnog tijela;
 • kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu operativnog tijela;
 • biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Konsultativnog tijela;
 • izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu Konsultativnog tijela.

IV - Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se arhivi Ministarstva evropskih poslova na adresu:

Ministarstvo evropskih poslova, Bulevar revolucije br. 15, 81000 Podgorica, sa napomenom: "Predlaganje kandidata za člana Konsultativnog tijela zaduženog za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. ".

Predlog kandidata za člana Konsultativnog tijela biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Konsultativnog tijela mogu se dostaviti na elektronsku adresu nada.vojvodic@mep.gov.me.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo evropskih poslova, 09.10.2017.


Izvod iz vijesti