Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: • Usvojen Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave •


U narednom periodu očekuje se da će izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi obezbijediti uspješnije funkcionisanje sistema lokalne samouprave, kroz adekvatno regulisanje statusnih pitanja lokalnih službenika i namještenika, pitanja vezanih za upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou, načina sazivanja i održavanja sjednica skupštine opštine, roka za izbor predsjednika opštine, pitanja vezanih za odgovornost glavnog administratora, menadžera, starješina organa lokalne uprave, rukovodilaca stručnih i posebnih službi, te pitanja međuopštinske saradnje, poručeno je sa sjedice Koordinacionog tima za reformu lokalne samouprave koja je dana održana u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Na sjednici kojom je predsjedavala državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Jadranka Vojinović, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave, tijela koje je radi ekonomičnosti i efikasnosti upravljanja procesom reforme u oblasti lokalne samouprave, objedinjeno sa Savjetom za međuopštinsku saradnju i Komisijom za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u jedno tijelo- Koordincioni tim za reformu lokalne samouprave.

Koordinacioni tim je razgovarao i usvojio i plan aktivnosti za tekuću godinu, koji se odnosi na konkretne teme i dokumenta u kojima su prepoznati nosioci aktivnosti, kao i rokovi za njihovu realizaciju. Predstavnici iz redova ministarstava i lokalnih samouprava koji čine Koordinacioni tim razgovarali su i o Akcionom planu za reformu lokalne samouprave za prošlu godinu, u kojem je, kako je istaknuto, primjetan nizak nivo realizovanih normativnih mjera. U tom smilslu, u dijelu zaključaka predloženo je da MUP nastavi i intenzivira rad na pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju, Predloga analize o modelima organizacije lokalne samouprave u Crnoj Gori i podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o komunalnoj policiji, kao i da ministarstva finansija, održivog razvoja i turizma i poljoprivrede i ruralnog razvoja intenziviraju rad na pripremi zakonodavnih okvira iz njihove nadležnosti, a koji se tiču oblasti zarada zapolsenih u javnom sektoru, finansiranja lokalne samouprave, uređenja prostora i izgradnje objekata, životne sredine, te poljoprivrednog zemljišta.

Izvještaju o realizaciji Akcionog plana za Strategiju razvoja međuopštinske saradnje takođe je bila tema o kojoj se na današnjoj sjednici rspravljalo. Prisutni su zaključili da je potrebno intenzivirati rad na ovom polju, budući da određene opštine nijesu uopšte dostavile podatke vezane za realizaciju planiranih aktivnosti po kvartalima, dok su određene opštine dostavile nepotpune ili neadekvatne podatke.

Važna tačka dnevnog reda bila je i realizacija aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u jedinicama lokalne samouprave, gdje je preporučeno da bi opštine trebalo da adaptiraju postojeće akcione planove i u njih uvrste indikatore koji se odnose na pregovaračko Poglavlje 23. Pokrenuto je i pitanje praćenja i izvještavanja, gdje je konstatovano da bi Uprava za antikorupcijsku inicijativu i Zajednica opština Crne Gore trebalo da pomognu opštinama u iznalaženju modela izvještavanja iz kojeg će se moći dobiti realna i kompletna slika o aktivnostima i mjerama u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.

Govoreći o Planu unutrašnje reorganizacije javnog sektora za prethodu godinu, konstatovano je da do smanjenja broja zaposlenih u lokalnim samoupravama nije došlo, već da je naprotiv taj broj povećan, te da stoga ovaj cilj, zajedno sa ciljem da se unaprijedi kadrovsko planiranje, u 2014. godini nije ispunjen. Iako se na unapređenju efikasnosti, produktivnosti i poboljšanju kvaliteta usluga aktivno radi, preporučeno je da lokalne samouprave intenziviraju rad na realizaciji mjera u ovoj oblasti.

Predstojeća aktivnost, kako je najavila državna sekretarka Vojinović, jeste i intenzivan rad na izradi nove Strategije reforme javne uprave za period 2016. do 2020. godine, u kojoj će se jedan od tematskih okvira odnositi na lokalnu samoupravu. Stoga je predloženo da MUP, zajedno sa Zajednicom opština Crne Gore i uz podršku eksperata, u narednom periodu pristupi izradi strateškog dokumenta koji će sadržati jasne indikatore i koji će, između ostalog, ukazivati na pravac upućivanja sredstava lokalnim samoupravama i namjenu njegovog korišćenja, a koji će ujedno biti i pokazatelji na osnovu kojih će biti moguće aplicirati za IPA projekte ili direktu budžetsku podršku za njihovu realizaciju.

Izvor: Vebsajt Ministarstva unutrašnjih poslova, 8.5.2015.