Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SJEDNICA VLADE CRNE GORE ODRŽANA 27.12.2018. GODINE: Utvrđeno više predloga zakona

31.12.2018.


Vlada Crne Gore je na 104. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, razmotrila Predlog zakona o izmjeni Zakona o javnom redu i miru koji je Skupštini Crne Gore podnio potpredsjednik Skupštine Genci Nimanbegu i, s tim u vezi, dala Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naziv Predloga zakona se mijenja i glasi: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru. Dopune koje je Vlada amandmanski predložila tiču se uvođenja obaveze ustajanja prisutnih prilikom izvođenja himne što, zajedno sa kaznenim odredbama koje se tiču državnih simbola, postaje sastavni dio ovog Zakona. Takođe je Zakonom tretirano objavljivanje obmanjujućih sadržaja i putem bilborda kao i istorijskih neistina.

Utvrđen je Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola kojim se afirmišu vrijednosti zaštićene međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda i zaštite od diskriminacije po osnovu seksulane orjentacije kao jedan od prioritenih ciljeva politike Vlade u ovoj oblasti i kao nastavak dosadašnih aktivnosti Vlade na polju unapređenja ljudskih prava, smanjenja stepena diskriminacije i nejednakosti LGBTI osoba.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o apotekarskoj djelatnosti kojim se prvi put obavljanje apotekarske djelatnosti uređuje zakonom.

Utvrđen je Predlog zakona o medicinskim sredstvima, kojim se definišu: uslovi za proizvodnju i promet medicinskih sredstava, njihovo stavljanje na tržište i upotreba, klinička ispitivanja, kontrola kvaliteta i praćenje medicinskih sredstava na tržištu, ocenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava sa tehničkim zahtjevima, oglašavanje, obilježavanje medicinskih sredstava. Ovim zakonom nacionalno zakonodavstvo Crne Gore harmonizuje se sa pravnom tekovinom Evropske unije, čime se uspostavlja normativni okvir za sprečavanje nekvalitetnih i nesigurnih medicinskih sredstava nezadovoljavajućih performansi na tržištu i u zdravstvenim ustanovama, stvaraju uslovi za plasman proizvoda domaćih proizvođača medicinskih sredstava za u zemlje EU i druge zemlje, kao i uslovi za razvoj privrede u Crnoj Gori u cjelini.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji kojim se potpunije uređuje postupak liječenja neplodnosti kod žena i muškaraca asistiranim reproduktivnim tehnologijama korišćenjem polnih ćelija i tkiva bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i poklonjenim polnim ćelijama i embrionima kao i samo poklanjanje polnih ćelija.

Usvojena je Analiza opravdanosti sprovođenja i ostvarivanja prava iz dopunskog osiguranja. Ministarstvo zdravlja je zaduženo da do kraja januara 2019. godine Vladi dostavi izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, u cilju ukidanja dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Vlada je donijela Strategiju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019 - 2023. godine i usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, za 2019-2020. godinu. Strategijom se definišu integralna politika i pravac zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja stanovništva, kroz implementaciju aktivnosti i mjera usmjerenih na ostvarenje četiri cilja koja se odnose na: promociju mentalnog zdravlja i prevenciju mentalnih poremećaja; unapređenje službi zaštite mentalnog zdravlja; poštovanje i zaštitu ljudskih prava osoba sa poremećajima mentalnog zdravlja; kao i unapređenje kvalitetnih informacija na kojima se zasniva planiranje u oblasti mentalnog zdravlja kroz informacione sisteme i sprovođenje istraživanja.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, kojim se dodatno preciziraju određena zakonska rješenja, sa posebnim akcentom na usaglašavanje materijalnih sa kaznenim odredbama i eliminisanje problema koji su se javljali u prekršajnom postupku. Primjenom ovog zakona, pored ostalog, obezbijediće se efikasnije i kvalitetnije obavljanje djelatnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva, povećanje hotelskog smještaja, suzbijanje sive ekonomije i povećanje konkurentnosti.

Vlada je utvrdila Predlog kolektivnog ugovora u Aerodromima Crne Gore kojim su su prava radnika koncipirana po najvišim standardima, a obezbijeđena je i dugoročna zaštita svakog zaposlenog.

Utvrđen je Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti kojim će se jačati usluga posredovanja pri zapošljavanju, pravovremeno i ciljano sprovođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u cilju povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti, i obezbijediti minimalni iznos novčane naknade u skladu sa Konvencijom MOR-a br. 102 o minimalnoj normi socijalnog obezbjeđenja.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za podsticanje i unapređenje primjene alternativnog rješavanja sporova i Programa alternativnog rješavanja sporova 2019-2021 s Predlogom akcionog plana. Ovim aktima se ostvaruje pravo na alternativno rješavanje sporova, rasterećuju se sudovi i unapređuje poslovni ambijent jer su subjekti u prilci da rješavaju svoje probleme i sporove u međusobnoj komunikaciji.

U cilju rješavanja ključnih izazova na tržištu rada, Vlada je donijela Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2019. godinu. Planom su definisane mjere i aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru četiri ključna prioriteta Nacionalne strategije: unapređenje sprovođenja politike zapošljavanja; stvaranje optimalnih uslova za rast zaposlenosti i unapređenje ljudskih resursa; dalji razvoj i jačanje kohezije u oblastima tržišta rada i zapošljavanja, obrazovanja i socijalne inkluzije i socijalne zaštite i unapređenje procesa integracije Crne Gore u EU.

U skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, donijet je Plan obrazovanja odraslih za period 2019. - 2022. godine, u cilju povećanja zaposlenosti i smanjenja stope nezaposlenosti; unapređenja znanja, vještina i kompetencija i promovisanja socijalne inkluzije i smanjenja siromaštva.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu kojom je utvrđena kvota od 20.454 dozvole od čega su 3.552 dozvole za sezonsko zapošljavanje, a 5.000 dozvola može Ministarstvo rada i socijalnog staranja rasporediti dodatno za pojedine namjene. Prema djelatnostima za građevinarstvo je 5.500 dozvola, usluge smještaja i ishrane 4.507 dozvola, ostale uslužne djelatnosti 1.457 dozvola, trgovinu na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala 1.047 dozvola, i poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo 595 dozvola.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog godišnjeg plana rada za poslovnu 2019. godinu i Prijedlog finansijskog plana za 2019. godinu Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. U raspravi je navedeno da su i u 2019. godini aktivnosti Investiciono - razvojnog fonda usmjerene ka realizaciji prioriteta definisanih Programom rada Vlade, a odnose se na kreiranje novih radnih mjesta i dinamičniji ekonomski rast i razvoj, pružanje podrške posebnim ciljnim grupama sa naglaskom na socijalno preduzetništvo, ravnomjeran regionalan razvoj i unapređenje životnog standarda građana. Za finansijsku aktivnost u 2019. godini predviđeno je 180 miliona eura, od čega je planirano da se 120 miliona eura plasira kroz dugoročne kredite, a 60 miliona eura kroz kratkoročne kredite - fakoring.

Radi izgradnje solarne elektrane Vlada je donijela Odluku o davanju u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj. Zemljište površine 2.930.243 m², za koje postoji prostorno-planska dokumentacija sa namjenom za izgradnju solarnih elektrana i zemljišta površine 3.690.878 m², daje se u dugoročni zakup, na period od 30 godina, Konzorcijumu Fortum i EPCG - kojeg čine Fortum Corporation, Finska, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić i Sterling & Wilson International FZCO kao prvorangiranom ponuđaču po sprovedenom Javnom pozivu za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj, radi izgradnje solarne elektrane, po cijeni od 0,33 €/m².

Usvojena je Informacija u vezi dodjele prvenstvene koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor s Predlogom ugovora o prvenstvenoj koncesiji između Vlade Crne Gore i “Luka Kotor” AD Kotor i donijeta Odluku o dodjeli prvenstvene koncesije “Luci Kotor” AD Kotor i prihvatila Ugovor o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor. Koncesija se dodjeljuje na period od 12 godina. Koncesionar je dužan da realizuje Investiciju u iznosu od 5.053.440 eura u skladu sa Investicionim i Biznis planom. Godišnja fiksna naknada za korišćenje lučkog područja se određuje na iznos od 250.000 eura godišnje, a varijabilni dio Koncesione naknade se obračunava nakon dostavljenog revidovanog bilansa uspjeha bez troškova kamata, poreza i amortizacije u vrijednosti od 5 odsto EBITDA.

Usvojena je Informacija o analizi stanja u djelatnosti auto taksi prevoza putnika sa predlogom mjera i zaključaka za rješavanje problema auto taksi prevoznika. Vlada je zadužila nadležna ministarstva da pripreme i donesu izmjene i dopune relevantnih akata u ovoj oblasti, dok je Glavnom gradu Podgorici i opštinama: Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor, Bijelo Polje i Pljevlja preporučila da najkasnije do 31. marta 2019. godine formiraju koordinaciona tijela za praćenje suzbijanja sive ekonomije u oblasti javnog prevoza putnika na lokalnom nivou, od predstavnika inspekcije rada, poreske inspekcije, saobraćajne policije, komunalne-saobraćajne inspekcije i komunalne policije.

Donijet je Program podsticanja inovativnih startapova u Crnoj Gori s Akcionim planom. Program ima za cilj uspostavljanje uslova za inovativni ekosistem, s fokusom na startapove, što podrazumijeva uklanjanje zakonskih barijera, razvoj naprednih finansijskih šema, podsticanje i privlačenje talenata - kako bi se intenziviralo kreiranje znanja i nove vrijednosti, preduzetnička kultura i pristup tržištima za inovativne i preduzetničke projekte.

Usvojeni su Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Komunikacione strategije “Crna Gora članica NATO-a” za period jul - decembar 2018. i Godišnji izvještaj o predsjedavanju Crne Gore Američko - jadranskom poveljom (A5) koje je prošle sedmice usvojio Savjet za NATO.

Vlada je donijela Akcioni plan za implementaciju Strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore 2018-2020. Planom su definisane aktivnosti za sprovođenje strateških i operativnih ciljeva koji predstavljaju kombinaciju bezbjednosnih interesa i odgovora na izazove, rizike i prijetnje, koji su definisani Strategijom.

Donijeta je Strategija informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019- 2022. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje u 2019. godini. Nova Strategija informisanja je prilagođena aktuelnom trenutku u procesu pristupanja i savremenim komunikacionim kanalima, pa će doprinijeti da građani budu još bolje informisani o evropskoj integraciji Crne Gore. Strategiju prati Akcioni plan za 2019, koji sadrži 185 aktivnosti svih vladinih resora, Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, lokalnih samouprava i civilnog sektora.

Vlada je usvojila je Informaciju o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2018. godinu, koja sadrži pregled stanja i sprovedenih aktivnosti u okviru svakog programa podrške i Informacija o statusu i realizaciji projekata iz oblasti saobraćaja u okviru sprovođenja instrumenta pretpristupne pomoći (IPA projekata).

U cilju jačanja sistema zaštite potrošača na svim nivoima i daljeg unapređivanja u skladu sa standardima i dobrom praksom Evropske unije, Vlada je donijela Nacionalni program zaštite potrošača 2019 - 2021. godine sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2019 - 2021, za period 2019. godine. Ovim aktima definisani su ciljevi i aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju regulatornog okvira, jačanju nezavisnosti i reprezentativnosti organizacija za zaštitu potrošača, unapređenju mehanizama za pomoć potrošačima pri rješavanju prigovora, uspostavljanju odgovarajućeg sistema vansudskog rješavanja potrošačkih sporova i utvrđivanju odgovarajućih uslova za sprovođenje politike bezbjednosti proizvoda.

Radi sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane, Zakona o genetički modifikovanim organizmima i usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada je donijela Uredbu o uslovima i načinu korišćenja genetički modifikovane hrane ili hrane za životinje.

Donijet je Plan zaštite vode od zagađivanja za period od 2019. do 2024. godine. Ključni ciljevi definisani ovim Planom jesu zaštita voda od zagađenja iz svih izvora koji negativno utiču na kvalitet i kvantitet voda, kao i na životnu sredinu; sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja voda uticaja i stvaranje uslova za razumno i pravično korišćenje voda.

Vlada je donijela Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu. U Plan davanja koncesija za 2019. godinu uvršteni su: ležište tehničko-građevinskog kamena “Volujica”, opština Bar; pojava tehničko-građevinskog kamena “Velja Gorana”, opština Bar i ležište “Bijele šume” (bentoniti), opština Bar.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritnih projekata iz oblasti turizma (period jul - decembar 2018). Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da se veći dio projekata realizuje ugovorenom dinamikom, u skladu sa obavezama iz ugovora i Investicionih programa, kao i da može se konstatovati povećanje efikasnosti u realizaciji projekata, posebno u odnosu na prethodni izvještajni period.

Vlada je donijela Program razvoja ruralnog turizma i usvojila Akcioni plan razvoja ruralnog turizma 2019-2021. U raspravi je naglašeno da je prioritet razvoja ruralnog turizma razvoj diverzifikovane i autentične ruralne turističke ponude, kako bi se stvorili uslovi za poboljšanje životnog standarda stanovništva i zaustavljanje depopulacije ruralnih područja.

U skladu sa Zakonom o životnoj sredini, donijet je Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2019. godinu. Ovaj dokument, koji će biti realizovan u skladu sa smjernicama Evropske unije u ovoj oblasti, obuhvata 7 programa: kvalitet vazduha, program monitoringa alergenog polena u vazduhu, sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanje ekosistema priobalnog mora, stanje biodiverziteta, buka u životnoj sredini i radioaktivnost.

Vlada je donijela Odluku o godišnjem planu zvanične statistike 2019-2023. godine, kojim se definiše okvir proizvodnje aktivnosti zvanične statistike na godišnjem nivou, radi praćenje mjerenja rezultata aktivnosti o ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama, kao i pojavama iz oblasti radne i životne sredine. U skladu sa tim, planirana je realizacija 220 statističke aktivnosti, od kojih će 80 odsto biti realizovano od strane Zavoda za statistiku, kao glavnog nosioca i diseminatora statističkih podataka, dok će 20 odsto planiranih aktivnosti realizovati drugi proizvođači zvanične statistike.

Donijet je Program zvanične statistike 2019-2023. godine. Ovaj dokument predstavlja okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike za period od pet godina. Program, pored ostalog, sadrži pregled razvojnih ciljeva zvanične statistike; očekivanih rezultata po oblastima; podatke o njihovoj periodičnosti i stepenu usaglašenosti sa međunarodnim standardima, kao i pregled najvažnijih razvojnih aktivnosti koje se ne mogu raspodijeliti po oblastima.

Vlada je prihvatila Predlog za ponovno pokretanje projekta “Glas građana - ePeticije” i zadužila Ministarstvo javne uprave da obezbijedi neophodne uslove za rad web portala e- Peticije, a sva ministarstva da, u roku od 15 dana, odrede lica koja će biti odgovorna za praćenje i koordinaciju peticija iz njihove nedležnosti na web portalu e-Peticije. Ministarstvo javne uprave da, tokom 2019. godine, preduzme aktivnosti na unapređenju aplikativnog rješenja i proširenje projekta “Glas građana - e-Peticije” na jedinice lokalne samouprave.

Usvojeni su Izvještaj o incidentnim situacijama na internetu u Crnoj Gori i Izvještaj o uspostavljanju timova za upravljanje incidentnim situacijama na internetu u Crnoj Gori - lokalni CIRT timovi. U informacijama je navdeno da je, imajući u vidu sve veći broj napada na državnu informacionu infrastrukturu, neophodno jačanje ekspertskog kadra iz ove oblasti kao i da je od velikog značaja za državu uspostavljanje i formiranje lokalnih timova za upravljanje incidentnim situacijama u sajber prostoru u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, pravnim licima, kao i pravovremena razmjena svih informacija koje se odnose na sajber zaštitu.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016-2020. u 2019. godini i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016-2020. u 2018. godini. Implementacijom mjera i aktivnosti unapređuje se postojeći institucionalni sistem na način da se obezbjeđuje njegovo bolje pozicioniranje i konkurentnost na tržištu. U tom smislu, stvara se povoljniji ambijent za razvoj kreativnih industrija i kreativno djelovanje u kulturi, kao oblasti koja predstavlja potencijal za ekonomski razvoj.

Donijet je i Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu i usvojila Izvještaj o sprovođenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2018. godini. U cilju zaštite, valorizacije i unaprjeđenja stanja kulturnih dobara i promovisanja raznolikosti kulturne baštine Crne Gore, Programom za 2019. godinu planirana je podrška, finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u ukupnom iznosu od 1.106.398 eura, od čega 413.000 eura iz namjenskih sredstava. U 2018. godini od planiranih 116 projekata, 80 je u potpunosti realizovano, realizacija 31 projekta je u završnoj fazi, dok 5 projekata nije realizovano.

Usvojen je Godišnji izvještaj o sprovođenju Menadžment plana i stanju Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, za 2017. godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o prenošenju posmrtnih ostataka članova dinastije Petrović Njegoš kojom se predlaže prenošenje posmrtnih ostataka Mihaila Petrovića Njegoša sahranjenog u Francuskoj, na Cetinje, kao i posmrtnih ostataka tri sina kralja Nikole - knjaza Danila i vojvode Mirka, sahranjenih u Beču i princa Petra, sahranjenog u Italiji.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 29.12.2018.