Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE ČLANA SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA: Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana


Uprava za dijasporu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore poziva sve zainteresovane nevladine organizacije (NVO) da se prijave na Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

• upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;

• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u vezi sa pitanjima saradnje sa iseljenicima;

• u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz oblasti saradnje sa iseljenicima;

• predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

• više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije može biti lice koje:

• je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

• posjeduje radno iskustvo u oblasti saradnje sa iseljenicima;

• nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Nevladina organizacija, dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

• kopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;

• kopije akta o osnivanju i statuta;

• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini iz oblasti saradnje sa iseljenicima;

• kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje;

• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o radnom iskustvu u oblasti saradnje sa iseljenicima;

• izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije na e-mail adresu: dijaspora@mfa.gov.me, ili dostavljanjem poštom ili lično na adresu Uprave za dijasporu:Bulevar revolucije 15 (stara zgrada Pobjede),
81000 Podgorica, sa napomenom: "Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za saradnju sa iseljenicima".

Prijedlog kandidata/kinje za člana/icu u Savjetu za saradnju sa iseljenicima biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, 29.08.2016.