Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreski obveznici dužni su da o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Za neispunjavanje ove obaveze novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 15.000 eura kazniće se pravno lice, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura preduzetnik


Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da su isti, u skladu sa članom 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004 i 29/2005 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015 - dalje: Zakon), dužni da o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Zbog nepoštovanja navedene zakonske odredbe primjenjivaće se kaznene mjere propisane članom 105 istog Zakona, koji predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniti poreski obveznik - pravno lice, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura poreski obveznik - preduzetnik, prema obveznicima koji ne obavijeste poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

U vezi sa navedenim, Poreska uprava poziva sve poreske obveznike da kroz JPR obrazac u najkraćem roku prijave nastale izmjene registracionih podataka, uključujući adresu sjedišta obavljanja djelatnosti i broj kontakt telefona.

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004 i 29/2005 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015)

Član 33

Lica iz člana 27 ovog zakona dužna su da o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Poreski prekršaji

Član 105

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj poreski obveznik - pravno lice, ako:

1) ne imenuje poreskog punomoćnika i o tome ne obavijesti nadležni poreski organ u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine u Crnoj Gori (član 26 stav 2);

2) ne podnese poreskom organu prijavu za registraciju u roku od pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar (član 32 stav 1);

3) ne obavijesti poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (član 33).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 1.000 eura.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 29.08.2016.