Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O STRANCIMA: Primjena članova 64. i 66. Zakona primjenjivaće se od 1. novembra 2015. godine


Od početka primjene Zakona o strancima ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 28/2015) u periodu od 1. aprila do 21. avgusta 2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je izdalo ukupno 4,6 hiljada dozvola za privremeni boravak i rad.

 Iz MUP-a je saopšteno da zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu.

"Izuzetno, zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad može podnijeti MUP-u i poslodavac u mjestu namjeravanog boravka stranca, sjedištu poslodavca u Crnoj Gori ili mjestu rada stranca", dodali su iz MUP-a.

Stranac, odnosno poslodavac je, kako se navodi, dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova koji se odnose na to da ima sredstava za izdržavanje, obezbijeđen smještaj, zdravstveno osiguranje, važeću stranu putnu ispravu ili ličnu kartu koju mu je izdao nadležni organ druge države, da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude.

Takođe, u zavisnosti za koju vrstu dozvole za privremeni boravak i rad stranac podnosi zahtjev, potrebno je priložiti i različite dokaze o opravdanosti zahtjeva.

"MUP je, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), pripremilo Informator za radnike strance, u kojem se mogu naći sve informacije o vrstama boravka, potrebnoj dokumentaciji, proceduri podnošenje zahtjeva kao i proceduri produžetka boravka", objasnili su iz MUP-a.

Izmjene Zakona o strancima stupile su na snagu 3. juna 2015. godine, pri čemu je propisano da će se odredbe članova 64. i 66. Zakona primjenjivati od 1. novembra 2015. godine.

To znači da se prilikom prijema zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja, od stranca, odnosno poslodavca, ne traži potvrda od Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) da na evidenciji Zavoda nema nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se ponuda odnosi ili je lice sa evidencije ZZZ odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima, precizirali su iz MUP-a.

Zavod za zapošljavanje je od početka 2015. godine do kraja marta, u periodu kada je bio nadležan za tu oblast, izdao 8,38 hiljada radnih dozvola nerezidentima.

ZAKON O STRANCIMA ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 28/2015)

Ograničenje

Član 64

Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja stranca može se izdati samo ako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje) nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se dozvola odnosi ili je lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

Izuzetno, ograničenje iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na zapošljavanje izvršnog direktora stranog privrednog društva koje je registrovano u Crnoj Gori, odnosno izvršnog direktora stranog privrednog društva koje je osnivač privrednog društva registrovanog u Crnoj Gori, kao ni na stranca sa visokim obrazovanjem na rukovodećim poslovima u tom društvu, niti na stranca preduzetnika koji se samozapošljava, u skladu sa posebnim propisima.

Uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja

Član 66

Poslodavac može dati pisanu ponudu iz člana 65 stav 1 tačka 1 ovog zakona, nakon dobijanja potvrde od Zavoda za zapošljavanje da na evidenciji Zavoda nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se ponuda odnosi ili je lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

Potvrda iz stava 1 ovog člana, izdaje se najkasnije u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva za izdavanja potvrde i važi 60 dana od dana izdavanja.

Bliži način izdavanja potvrde iz stava 2 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Izvor: Vebsajt CdM, 30.08.2015.