Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

36. SJEDNICA VLADE CRNE GORE: Utvrđeni predlozi zakona o drumskom saobraćaju, Carinskog zakona i donijeto više drugih akata

31.07.2017.


U okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada Crne Gore je, na 36. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o drumskom saobraćaju s Izvještajem sa javne rasprave. Cilj novog Zakona je otklanjanje nedostataka u oblasti drumskog saobraćaja koji su uočeni u praksi i uspostavljanje kvalitetnog, bezbjednog, pouzdanog i ekonomski prihvatljivog drumskog prevoza putnika i tereta. Utvrđenim zakonskim normama stvoreni su uslovi za uspostavljanje reda na saobraćajnom tržištu, eliminisanje rada nelegalnih prevoznika i stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za poslovanje drumskih prevoznika. Takođe, biće omogućena bolja organizacija prevoza, podizanje kvaliteta usluge prevoza i tereta, efikasnija zaštita prava i interesa putnika, kao i zaštita prevoznika koji posluju u skladu sa nacionalim i međunarodnim propisima.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona. Donošenjem izmijenjenih odredbi biće omogućena primjena Konvencije o zajedničkom tranzitu i Konvencije o olakšicama u trgovini robom, čime se ispunjava jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Izmjenama Carinskog zakona stvaraju se uslovi za implementaciju novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema u informacioni sistem Uprave carina.

Na sjednici je usvojen Peti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava za period januar – jun 2017. godine, s Drugim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika - aneksa Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje.Takođe, usvojen je i Peti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period januar – jun 2017. godine. Iimajući u vidu novi pristup u pregovaračkom procesu koji podrazumijeva energičnije aktivnosti u pravcu zatvaranja poglavlja, učenici u diskusiji su posebno ukazali na činjenicu da efikasno ispunjavanje mjerila u poglavljima 23 i 24 predstavlja uslov za uspješan tok pregovora. U tom smislu, pored ostalog, konstatovano je da treba uložiti dodatne napore u dosljednoj implementaciji usvojenih novih sistemskih rješenja u oblasti pravosuđa, kao i afirmaciji već postignutih rezultata.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu „Crnogorska privreda i NATO“ i donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za pružanje podrške privredniim društvima u ostvarenju ekonomskih benefita članstva u NATO-u i saradnje sa pojedinačnim NATO članicama. Ulaskom u NATO savez Crna Gora je stekla pravo da njeni privredni subjekti mogu učestvovati na NATO tržištu, odnosno na tenderima za nabavke i usluge koje raspisuju NATO agencije i pojedine članice NATO-a. Projektom je predviđeno da Koordinaciono tijelo, nakon analize posebnih tenderskih procedura i uslova, predloži uputstva za crnogorske privredne subjekte, kako bi na jednom mjestu dobili sve informacije neophodne za kodifikaciju kompanija i proizvoda, upis u NMCRL – NATO master katalog referenci logistike, upis u različite registre dobavljača NATO agencija, dobijanje potvrda o kvalifikovanosti i poslovnoj sigurnosti i slično. Takođe, dobiće i blagovremene informacije o uslovima i rokovima tendera.

Donijeta je Uredba o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade i premije za ostvarene sportske rezultate. Uredbom su propisani precizni kriterijumi za utvrđivanje visine naknada, odnosno premija, u zavisnosti od postignutih rezultata i način njihove isplate. U diskusiji je naglašeno da se Uredbom uvodi red do donošenja Zakona o sportu, kojim će se cjelovito i dugoročno riješiti i pitanje naknada i premija za ostvarene sportske rezultate.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na pripremi Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore s Izvještajem strateške procjene uticaja na životnu sredinu i donijela Program koji sadrži plan budućih aktivnosti na istraživanju i proizvodnji ugljovodonika u podmorju Crne Gore, u skladu sa Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika ("Sl. list CG", br. 41/2010, 40/2011 - dr. zakon i 62/2013). Izvještaj strateške procjene uticaja na životnu sredinu obuhvata opis svih aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, kao i procjene njihovog mogućeg uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Identifikovani su potencijalni, značajni uticaji na životnu sredinu i predložene mjere zaštite koje se odnose na sve aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, a predložene su i dodatne mjere neophodne za upravljanje i praćenje čitavog procesa.

Prihvaćen je Ugovor o ustupanju nepovratnih finansijskih sredstava i odgovornosti između Države Crne Gore i Crnogorskog elektroprenosnog sistema, čime se nastavljaju aktivnosti na realzaciji infrastrukturnih projekata kroz Instrument za pretpristupnu pomoć - Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF). Ugovor se na finansiranje projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije (dio I Projekta), kao i izgradnju 400 kV dalekovoda Pljevlja – Bajina Bašta i srodne investicije u crnogorskoj prenosnoj mreži povezane sa interkonekcijama prema Italiji i Srbiji, značajne za stabilan i pouzdan rad prenosnog sistema (dio II Projekta).

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi pristupanja Crne Gore potpornom fondu Savjeta Evrope – EURIMAGES. Donošenjem Zakona o kinematograliji ("Sl. list CG", br. 42/2015) i osnivanjem Filmskog centra Crne Gore krajem 2016. godine, stvorene su pretpostavke za sistematičan i organizovan razvoj ovog segmcnta kulture i vеćа ulaganja u sve dijelove kinematografskog sektora i na taj načun učlanjenje u fond EURIMAGES čiji je glavni cilj, od osnivanja 1989. godine promocija evropske filmske industrije podsticanjem filmske produkcije, distribucije i saradnje u Evropi. Fond u kojem je 37 država pruža finansijsku podršku dugometražnim, animiranim i dokumentarnim filmovima kao i koprodukcijama.

Na sjednici je utvrđena Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Protokola o saradnji između Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe. Protokolom će se na poseban način urediti međusobni odnosi, obaveze i način zajedničkog rada Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe. Ugovorne strane će, radi sveobuhvatnog i sistematskog praćenja problematike nestalih lica, razmijenjivati informacije, podatke i dokumentaciju o licima koja se vode kao nestala na spiskovima traženja jedne i druge strane, kao i o riješenim slučajevima nestalih lica, državljana Crne Gore i Republike Hrvatske.

Vlada je donijela Odluku o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Avganistanu (UNAMA). Službenik Uprave policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore Valentin Danaj ovom Odlukom upućuje se u Mirovnu misiju na godinu dana s mogućnošću produženja. Učešćem u mirovnim misijama ispunjavaju se međunarodne obaveze, koje su preuzete potpisivanjem i ratifikacijom međunarodnih pravnih instrumenata i jača se međunarodna pozicija naše zemlje.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma kojim se naša zemlja priključuje grupi od 147 država svijeta – potpisinica ovog obavezujućeg dokumenta. Cilj Sporazuma koji je stupio na snagu 4. novembra 2016. godine je transformacija svjetske ekonomije zasnovane na fosilnim gorivima i podsticanje ulaganja u obnovljive izvore energije kako bi se ograničio rast temperature na nivo ispod 2 stepena Celzijusa, u odnosu na pred-industrijski nivo, tj. u odnosu na 1990. godinu.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju sa predlogom Aneksa 1 Ugovora o realizaciji projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju. U skladu sa projektom čiji je cilj poboljšanje infrastrukture u oblasti sporta u Prijestonici, dodatna afirmacija sport među mladima i stvaranje uslova da dio reprezentativnih selekcija Fudbalskog saveza igra utakmice na Cetinju kao i dalji razvoj sportskog turizma. Ministarstvo finansija je zaduženo da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma – Direkcijom javnih radova planira u Kapitalnom budžetu za 2018. godinu sredstva u iznosu do 1.395.000 eura, a u 2019. i 2020. godini sredstva do visine od po 1.500.000 eura na ime kofinansiranja projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju.

Vlada je donijela Odluku o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa) i Odluku o prodaji drvnih sortimenata. Predmet prodaje su drvni sortimenti oduzeti zbog protivpravne sječe šuma u državnoj svojini, u područnim jedinicama Kolašin, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Andrijevica i Plav i drvni sortimenti dobijeni sječom šume sa trase puta ''Jezerine Lubnice'', u područnoj jedinici Kolašin.

Na sjednici je usvojena Informacija o Ugovoru o poslovnoj saradnji između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Investiciono razvojnog fonda Crne Gore u vezi sa daljom implementacijom ADMAS projekta. Osnovni cilj ovog projekta je pomoć preduzećima i gazdinstvima u sektoru poljoprivrede i srodnim sektorima u Crnoj Gori da uspostave sistem, povoljnijeg pristupa kreditnih sredstava, koji bi na taj način unaprijedio njihovo učešće na tržištu, kao i podigao njihove poslovne standarde.

Usvojen je Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2016. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2016. godinu. Agencija je u 2016. godini poslovala pozitivno ostvarivši višak prihoda nad rashodima u iznosu od 534.193 eura.

Vlada je usvojila Prijedlog za obezbjeđenje sredstava iz tekuće budžetske rezerve za finansijsku podršku Prijestonici Cetinje za realizaciju eksproprijacija nepokretnosti i Prijedlog za obezbjeđenje sredstava iz tekuće budžetske rezerve za finansijsku pomoć Opštini Ulcinj. Prijestonici će biti isplaćeno 250.000 eura, a Opštini Ulcinj 300.000 eura.

Godišnji odmori u Vladi, ministarstvima i drugim organima uprave u 2017. godini koristiće se, u skladu sa današnjim Zaključkom Vlade, od 31. jula do 21. avgusta 2017. godine. Ministri i starješine organa uprave obavezani su da sačine plan korišćenja godišnjih odmora, kojim će omogućiti kontinuitet u radu ministarstava, odnosno organa uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 27.07.2017.


Naslov: Redakcija