Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA I IZJEDNAČAVANJU KVALIFIKACIJA


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA I IZJEDNAČAVANJU KVALIFIKACIJA

Član 1

U Zakonu o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija ("Sl. list CG", br. 57/2011)član 11 mijenja se i glasi:

"Priznavanje isprave o stečenom osnovnom, srednjem (opštem ili stručnom) i višem stručnom obrazovanju radi zapošljavanja vrši organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Priznavanje isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu osnovnog, srednjeg (opšteg ili stručnog) i višeg stručnog obrazovanja radi nastavka obrazovanja vrši odgovarajuća ustanova obrazovanja u kojoj se želi nastaviti obrazovanje (u daljem tekstu: škola).

Priznavanje isprave o stečenom visokom obrazovanju radi zapošljavanja vrši Ministarstvo preko Nacionalnog informacionog centra (u daljem tekstu: ENIC centar), kao posebne organizacione jedinice Ministarstva.

Priznavanje isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu visokog obrazovanja radi nastavka obrazovanja vrši odgovarajuća ustanova visokog obrazovanja u kojoj se želi nastaviti obrazovanje (u daljem tekstu: ustanova)."

Član 2

U članu 13 stav 2 tačka 2 briše se.

Član 3

U članu 16 stav 2 mijenja se i glasi:

"Zahtjev za priznavanje isprave sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu, školi, odnosno ustanovi, u skladu sa članom 11 ovog zakona."

Član 4

Čl. 17, 18 i 19 brišu se.

Član 5

U članu 20 stav 3 poslije riječi "kvalifikacije" zarez i riječ "akademski" brišu se.

Stav 5 mijenja se i glasi:

"Obrazloženje rješenja iz stava 1 ovog člana sadrži, naročito: ime i prezime nosioca inostrane obrazovne isprave, podatke o obrazovnoj ispravi, status škole odnosno ustanove, informaciju o studijskom programu, oblast i nivo obrazovanja u državi gdje je stečena diploma i druge okolnosti koje su od značaja za priznavanje isprave iz člana 14 odnosno člana 15 ovog zakona."

Član 6

Član 22 mijenja se i glasi:

"Izjednačavanje

Član 22

Izjednačavanje kvalifikacije vrši škola, odnosno ustanova koja realizuje uporediv obrazovni, odnosno studijski program u skladu sa aktom škole, odnosno ustanove.

Ukoliko u Crnoj Gori ne postoji škola, odnosno ustanova, koja realizuje uporediv obrazovni, odnosno studijski program izjednačavanje kvalifikacija vrši nadležno stručno tijelo.

Stručno tijelo iz stava 2 ovog člana je profesionalno udruženje sastavljeno od stručnjaka iz određene oblasti za koju se traži izjendačavanje kvalifikacije."

Član 7

U članu 23 st. 2 i 3 brišu se.

Član 8

Član 25 mijenja se i glasi:

"Ministarstvo, škola, ustanova, odnosno nadležno stručno tijelo su dužni da riješe po zahtjevu za izjednačavanje kvalifikacije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izjednačavanje kvalifikacije."

Član 9

Član 26 mijenja se i glasi:

"Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim rješenjima o priznavanju isprava o stečenom osnovnom, srednjem (opštem ili stručnom), višem stručnom i visokom obrazovanju.

Škola, odnosno ustanova, dužna je da čuva dokumentaciju i vodi evidenciju o izdatim rješenjima o priznavanju isprava odnosno izjednačavanju kvalifikacija u skladu sa propisima za odgovarajuću oblast obrazovanja.

Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo."

Član 10

Član 27 mijenja se i glasi:

"Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo."

Član 11

Poslije člana 30 dodaju se dva nova člana koji glase:

"Započeti postupak

Član 30a

Postupak priznavanja isprave, odnosno izjednačavanja kvalifikacije započet prije stupanja na snagu ovog zakona, završiće se po propisima po kojima je započet.

Podzakonski propis

Član 30b

Propis iz člana 26 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Stupanje na snagu

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete, 30.07.2015.