Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o Carinskoj tarifi za 2020. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova

30.12.2019.


Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o Carinskoj tarifi za 2020. godinu kojom se utvrđuje visina carinskih stopa za narednu godinu, u skladu sa dinamikom utvrđenom Zakonom o potvrđivanju Protokola o pristupanju Crne Gore Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije.

Donijeta je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova. Budući da je nakon objavljivanja važeće Odluke došlo do promjene maksimalne cijene određenih ljekova, čiji proizvođači imaju zaključen poseban ugovor sa Ministarstvom zdravlja, izmjenama i dopunama su izvršene korekcije u smislu prikazivanja novih maksimalnih cijena, pri čemu trošak koji snosi Fond za zdravstveno osiguranje ostaje isti.

Vlada je donijela Odluku o određivanju rukovodioca izrade Prostornog plana Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostornog plana. Za rukovodioca izrade Plana određena je Svetlana Jovanović, diplomirani prostorni planer. Prostorni plan je strateški dokument i opšta osnova organizacije i uređenja prostora kojim se određuju državni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem države.

Utvrđen je Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 KV Pljevlja 2 - Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore. Cilj izrade DPP je stvaranje uslova za definisanje koridora i izgradnju dalekovoda kroz izradu relevantne studijske, analitičke i planske dokumentacije, kao i da se na osnovu urađenih analiza i varijantnih rješenja predloži najbolji model valorizacije i zaštite prostora. DPP-om su utvrđeni optimаlni uslovi i prаvilа zа izgrаdnju, korišćеnjе i održаvаnjе infrаstrukturnih sistеmа u infrаstrukturnom koridoru, kаo i povеzivаnjе postoјеćе mrеžе infrаstrukturnih sistеmа u јеdinstvеn sistеm.

Vlada je donijela Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2020. godinu. U raspravi je pojašnjeno da monitoring životne sredine predstavlja sistematsko mjerenje i ispitivanje parametara kao i ocjenjivanje indikatora stanja i zagađenja životne sredine. Na osnovu dostupnih podataka sa mjernih mjesta o stanju životne sredine dobija se jasan uvid u promjene kvaliteta i kvantiteta životne sredine, emisije zagađujućih materija i korišćenje prirodnih resursa.

Donijet je i Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2020. godinu.

Prihvaćen je Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, kojim je koeficijent za ovu oblast uvećan su za oko 9 odsto, kao i za 2021. još 3 odsto dodatno. Za implementaciju izmjena su planirana sredstva Prijedlogom zakona o budžetu za 2020. godinu. Po procjeni, pozicija bruto zarada u Budžetu Ministarstva prosvjete u 2020. godini biće uvećana za 11.800.000 eura, a u 2021. godini za dodatnih 4.200.000 eura (ukupno 16.000.0000 povećanja za Budžet 2021. godine u odnosu na 2019. godinu).

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem indirektnog i decentralizovanog upravljanja IPA fondovima sa prijegledom ključnih aktivnosti u IV kvartalu 2019. godine. Informacija je koncipirana tako da predoči glavne aktivnosti koje su se dogodile u tekućem kalendarskom kvartalu, a koje mogu imati uticaj na efikasnost u korišćenju fondova pretpristupne podrške. Na temelju aktivnosti koje su sprovođene od strane relevantnih IPA institucija za pojedinačne IPA programe, Direktorat za upravljačku strukturu priprema sveobuhvatan pregled i posebno ističe ključne rizike u sistemu, koje je neophodno tretirati u predstojećem periodu.

Vlada je usvojila Informaciju o Ugovoru o garanciji između Evropskog Investicionog Fonda kao garanta i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. kao korisnika - EaSi garancija i dala saglasnost na Ugovor o garanciji. Garantni instrument EaSi je posebno namijenjen mikrofinansiranju i socijalnom preduzetništvu. Jedan od njegovih ključnih ciljeva je povećanje dostupnosti i pristupa finansijama pripadnicima ugroženih grupa koji žele da pokrenu sopstveni biznis, mikro-preduzeća i socijalna preduzeća. EIF je odbrio ukupan obim portfelja od pet miliona eura, sa periodom dostupnosti od početka 2020. do kraja drugog kvartala 2024. godine.

Usvojena je Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u vezi Garancije zasnovane na javnoj politici (PBG-Policy Based Guarantee). Polazeći od pozitivnog iskustva vezanog za prvu garanciju zasnovanu na javnoj politici (PBG 2), o kojoj se pregovaralo tokom 2017. godine, a koja je rezultirala zaključenjem veoma uspješnog kreditnog aranžmana vrijednog 250 miliona eura, Crna Gora i Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) su, tokom 2018. i 2019. godine, nastavile pregovore u vezi sa realizacijom druge ovakve garancije. Imajući u vidu da je proaktivnim djelovanjem finansiranje 2020. godine gotovo zaokruženo putem emisije euroobveznica u 2019. godini, ideja je da se kroz PBG 2 aranžman obezbijede sredstva za finansiranje budžeta u 2021. godini. Takođe, potrebno je istaći da je Predlogom zakona o budžetu za 2020. godinu predviđeno zaduženje u iznosu do 250 miliona eura uz podršku PBG 2 aranžmana.

Vlada je usvojila Informaciju o Prijedlogu aneksa br. 2 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura i prihvatila Aneks 2 Ugovora. Imajući u vidu da su nastupile nepredviđene okolnosti zbog kojih je došlo do kašnjenja u izgradnji vjetroelektrane, kao i da je investitor uredno i blagovremeno izvršio sve svoje ugovorne obaveze, Aneksom 2 je predviđeno da se period zakupa automatski produžava za 12 mjeseci i ističe 07.06.2036. godine.

Usvojena je Informacija o Planu davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu i donijet Plan davanja koncesija. Koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina daju se radi obezbjeđenja odgovarajućeg javnog interesa, unaprjeđenja rudarske djelatnosti, obezbjeđenja održivog korišćenja neobnovljivog mineralnog resursa zasnovanog na njegovom dugoročnom korišćenju, veće zaposlenosti, kao i racionalnog, ekonomičnog, pravilnog i efikasnog korišćenja prirodnih bogatstava, tehničko-tehnološkog unaprjeđenja i očuvanja životne sredine.

Vlada je usvojila Informaciju o nastavku implementaciji Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede. U skladu sa metodologijom i definisanom procedurom, konstatovano je da su obje prijave pristigle na Javni poziv zadovoljile definisane kriterijume, i njihovim vrednovanjem su se stvorili uslovi za početak procedure odobravanja dodjele sredstava za podsticaj investicija. Investicionim projektom kompanije "Uniprom d.o.o." iz Nikšića planirano je zapošljavanje 70 radnika na proizvodnim kapacitetima, tako da ukupna vrijednost sredstava za podsticanje direktne investicije koja mogu biti dodijeljena iznosi 1.228.500,00 eura. projektom kompanije "P.Z.U. Stomatološki centar – Nikčević" iz Nikšića planirano zapošljavanje 17 novozaposlenih radnika na pružanju stručnih stomatoloških usluga, te ukupna vrijednost sredstava za podsticanje direktne investicije koja mogu biti dodijeljena iznosi 68.000,00 eura.

Usvojena je Informaciju o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, za IV kvartal 2019. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period jul – decembar 2019. godine. Prema podacima koji su prezentovani u Informaciji može se konstatovati da se većina projekata koji se realizuju u primorskom dijelu Crne Gore odvijaju u skladu sa ugovorenom dinamikom, tj. obavezama iz ugovora i Investicionih programa. Takođe, u proteklom periodu Država je kroz usvajanje prostorno planskih dokumenata stvorila neophodne preduslove za razvoj sjevera Crne Gore i započela projekte razvoja planinskih centara Kolašin 1600, Cmiljača, Žarski, kao i lokaliteta Savin kuk na Žabljaku. Kada je riječ o projektnim aktivnostima koje se realizuju na sjeveru Crne Gore i finansiraju kroz Kapitalni budžet, može se konstatovati povećanje efikasnosti realizacije. Kako se Vlada u inicijalnoj fazi, u cilju privlačenja renomiranih stranih investitora, opredijelila za razvoj tri skijališta na području Bjelasice i Komova - "Kolašin 1600", "Žarski" i "Cmiljača", planirana su značajna ulaganja u razvoj infrastrukture na ovim lokalitetima, čija vrijednost po Investicionim elaboratima iznosi blizu 70 miliona eura. Kapitalnim budžetom za ovu godinu, za sva tri lokaliteta ostvarena su ukupna ulaganja od 10.596.469,48 eura.

Donijeta je i Inovirana Strategiju Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije za poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika sa Opštim akcionim planom i Posebnim akcionim planom za kontrolu i iskorjenjivanje klasične kuge svinja kod domaćih i dvljih svinja u Crnoj Gori, nakon prestanka vakcinacije.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 27.12.2019.


Naslov: Redakcija