Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost

30.11.2020.


Vlada Crne Gore je u četvrtak, 19. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost, kojom su predviđene personalne promjene u sastavu ovog tijela.

Usvojena je Informacija o izmjeni Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske razvojne agencije, Institucije "Proparco" i "Expertise France" u Crnoj Gori i prihvaćen tekst izmijenjenog Sporazuma. U Informaciji se pojašnjava da se izmjene tiču odredbi koje se odnose na oporezivanje zarada inostranih zaposlenih u predstavništvu Francuske razvojne agencije. Ukazano je da te izmjene nemaju nikakvog efekta na fiskalni sistem Crne Gore, već da je jasnije određenje nužno zbog Konvencije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak koja je u primjeni između Crne Gore i Francuske, a koja uređuje modalitete oporezivanja dohotka zaposlenih u jednoj ili drugoj državi.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o realizaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. U Izvještaju se naglašava da je od 348 obaveza planiranih Nacionalnom strategijom realizovano 226, ili 80,35 odsto.

Strateški cilj – otvaranje Poglavlja 27, ostvaren je 10. decembra 2018. godine, kada je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu Crna Gora otvorila to poglavlje, što je ispraćeno upućivanjem od strane Evropske komisije Zajedničke pozicije, uključujući osam završnih mjerila za zatvaranje poglavlja. Završna mjerila i njihovo ispunjavanje biće predmet Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila za Poglavlje 27. Ostvarivanje operativnih ciljeva ogleda se u brojnim novim zakonskim i podzakonskim aktima koji su donesenu od 2016. godine u svih 10 podoblasti i njihovoj implementaciji. Poseban fokus u prethodnom periodu bio je na harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa evropskim acquis-em u oblasti životne sredine, i na tom polju postignut je značajan napredak. Donošenjem 123 propisa (24 zakona i 99 podzakonskih akata) od usvajanja Strategije s AP kojima se transponuje pravna tekovina EU u nacionalni pravni sistem u značajnoj mjeri unapređuju se domaći propisi u oblasti životne sredine i klimatskih promjena. Takođe, u velikoj mjeri je unaprijeđen strateški i programski okvir Poglavlja 27 kroz donošenje šest strategija.

Na osnovu Završnog izvještaja, konstatovano je da su postignuti značajni iskoraci i napredak u pravnom segmentu, ali i u institucionalnom (osnivanje Fonda za zaštitu životne sredine – Eko fonda, kao novog nacionalnog finansijskog mehanizma za investicije u zaštitu životne sredine, povratak samostalnog statusa Agenciji sa zaštitu prirode i životne sredine, kao organa nad kojim upravni nadzor vrši Ministarstvo održivog razvoja i turizma), kao i jačanje kapaciteta nadležnih institucija kroz brojne organizovane profesionalne obuke.

Usvojena je Informacija o Drugom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju "Crowe MNE" d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje kondo hotela Kolašin Resort & Spa, Kolašin. Na osnovu navedenog u Izvještaju je konstatovano da je preduzeće Kolašin Resort & Spa A.D. postupilo u skladu sa urgencijom dostavljenom na osnovu zaključka Vlade u vezi sa Prvim izvještajem o nalazima činjeničnog stanja, te da je došlo do značajnog ubrzavanja aktivnosti na realizaciji projekta, te da izgradnja hotela u ovom trenutku teče zadovoljavajućom dinamikom.

U Informaciji se navodi da je, povodom Prvog Izvještaja nezavisnog kontrolora kojim je konstatovano da je društvo Kolašin Resort & Spa u izvještajnom periodu u svrhu realizacije projeka utrošilo finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 55.187,08 eura, u skladu sa zaključkom Vlade, preduzeću dostavljena urgencija u cilju značajnog ubrzavanja aktivnosti na realizaciji projekta i što skorijeg otpočinjanja radova na izgradnji hotela.

Drugi Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 10.03.2020.-10.09.2020. godine, a Ministarstvu održivog razvoja i turizma je dostavljen 09.11.2020. godine. U skladu sa nalazima kontrole, potvrđeni su troškovi u realizaciji projekta za usluge koje su nastale u izvještajnom periodu u ukupnom iznosu od 1.124.425,10 eura. Od pomenutog iznosa, dio obaveza od 465.645,74 eura je izmiren nakon izvještajnog perioda, pa je konstatovano da su u izvještajnom periodu realizovana plaćanja u ukupnom iznosu od 658.779,36 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o mjerama namjenjenim sektoru turizma u okviru Trećeg paketa socio- ekonomskih mjera - kratkoročna mjera "Subvencija kamate na kreditne linije za likvidnost i obrtna sredstva". Podsjeća se da je usljed negativnih kretanja u turističkom sektoru, uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, Vlada je usvojila Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kojih su kreirane kratkoročne i dugoročne mjere podrške turizmu.

U Informaciji se navodi da je za mjeru "Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka" objavljen Javni poziv 18. avgusta, po kojem je omogućeno zainteresovanim fizičkim licima, privrednim društvima i preduzetnicima da ostvare pravo na subvenciju kamate tokom grejs perioda, datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, koji su ostvareni kod poslovnih banaka i Investiciono razvojnog fonda. Javni poziv otvoren je do 31. 12. 2020. godine, a za realizaciju ove mjere Vlada je u septembru odobrila sredstva u iznosu od 6.000.000. eura.

Za mjeru "Subvencija kamate na kredit za likvidnost i obrtna sredstva" predviđeno je obezbjeđenje kreditne linije kod Investiciono razvojnog fonda u iznosu do 20 miliona eura kreditnih linija, dok bi subvencija kamatne stope na odobrene kredite bila obezbijeđena iz Tekuće budžetske rezerve. Tim povodom, Ministarstvo finansija je ukazalo da je do kraja godine potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 100.000 eura koja su raspoloživa kod Ministarstva održivog razvoja i turizma. Sredstva bi bila obezbijeđena uz subvenciju 80 odsto kamate, a najviše do 3 odsto kamatne stope, tokom trajanja grejs perioda.

Usvojena je Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata. Ukupna naknada za rad članova Savjeta, za usluge u postupku revizije 3 planska dokumenta (Detaljnog urbanističkog plana "Drač – putnički terminal" u Glavnom gradu Podgorica; Detaljnog urbanističkog plana "Sadine" u Glavnom gradu Podgorica i Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica" u Glavnom gradu Podgorica;) iznosi neto 5.070,00 eura, odnosno 5.462,56 eura sa pripadajućim porezima i prirezima.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i na Listu uvrstila projekat: Izgradnja turističkog kompleksa Hotel sa vilama 4*, Žabljak. D.o.o. "Durmitor Development" sa sjedištem u Nikšiću dostavilo je Ministarstvu održivog razvoja i turizma prijavu na Javni poziv, sa pratećom dokumentacijom (Biznis plan, Revidovani glavni projekat, potvrde o raspoloživim sredstvima za finansiranje projekta, osnivačka akta i ostalu dokumentaciju od značaja za projekat). U dokumentaciji je, između ostalog, navedeno da je na Žabljaku planirana investicija u izgradnju hotela po klasičnom modelu poslovanja kategorije 4 zvjezdice, kapaciteta 35 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 20,47 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru kompleksa otvori 43 nova radna mjesta. U cilju potvrde raspoloživosti finansijskih sredstava za realizaciju projekta, podnosilac prijave je u skladu sa Javnim pozivom dostavio neopozivu bankarsku Garanciju izdatu od strane "Hipotekarne banke AD Podgorica", naplativu na prvi poziv, na iznos od 2,5 miliona eura sa rokom važenja do 11.11.2023. godine, što je i rok predstavljen u dostavljenom dinamičkom planu investicije. Istovremeno, podnosilac prijave je naveo da će ukupnu investiciju finansirati iz sopstvenih sredstava osnivača preduzeća.

Usvojena je Informacija o donaciji kompanije Bemax doo za gradnju nove škole u Tološima i prihvaćen Ugovor o donaciji između kompanije Bemax doo i Ministarstva prosvjete Crne Gore. U Informaciji je navedeno da je Kapitalnim budžetom za 2020. godinu kao jedan od prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti obrazovanja na teritiriji Glavnog grada, predviđen nastavak realizacije projekta izrade tehničke dokumentacije i izdradnje objekta nove osnovne škole u Tološima. U međuvremenu kompanija Bemax doo, kao društveno odgovorna kompanija, je izrazila zainteresovanost i uputila inicijativu da kroz model donacije realizuje projekat u cjelosti, što su izrazili u pismu namjere broj 125 od 12. novembra 2020. godine na osnovu kojeg je i sačinjen Ugovor o donaciji. Cilj donacije je da se izgradnjom novog i savremenog školskog objekta doprinese razvoju obrazovnog sistema Crne Gore i obezbijede kvalitetniji uslovi za školovanje za veliki broj učenika ovog dijela Podgorice.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Aneksa 1 Ugovora o korišćenju sredstava za realizaciju projekta "Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje" za remedijaciju lokacije Pljevlja br.10-00-12891 od 27.03.2018. godine, br. 101-154/14 od 30.03.2018. godine i br. 06-1793/1 od 2.4.2018. godine. U Informaciji se navodi da je, zbog nepredviđenih okolnosti, za realizaciju ovog projekta potreban iznos od 4.500.804,32 eura, što je za 500.804,32 eura više od iznosa definisanog Ugovorom, potpisanim između EPCG, MF i MORT-a. Predstavnici Investitora iz jedinice za implementaciju proiekta su zajedno sa predstavnicima ECPG dogovorili da bi predmetni Ugovor trebalo aneksirati u iznosu do 550.000,00 eura, kako bi razlika od 49.195,68 eura ostala kao rezerva za slučaj pojave novih iznenađenja, koja su očekivana uzevši u obzir kompleksnost radova, kao i razvoj epidemiološke situacije u Crnoj Gori.

Podsjeća se da se remedijacija na deponiji pepela i šljake Maljevac u Pljevljima realizuje u saradnji sa Elektroprivredom Crne Gore, u okviru Projekta Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje IWMCP", koji se finansira po Ugovoru o kreditu u ukupnom iznosu od 50 miliona evra, zaključenom između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Ministarstva finansija.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Okvirnog ugovora o kreditu između Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) i Crne Gore, za projekat Podrške crnogorskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) pogođenim COVID-OM 19, u iznosu od 40 miliona eura.

Administrativni odbor CEB-a je, u septembru 2020. godine, donio odluku o odobrenju Okvirnog ugovora o kreditu za projekat Podrške crnogorskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) pogođenim COVID-om 19 u iznosu od 40 miliona eura, sa rokom dospijeća od devet (9) godina, koji uključuje i najviše dvije godine grejs perioda. Navedeni zajam moći će se povući kroz najmanje dvije tranše, od kojih prva ne može biti veća od 75 odsto iznosa zajma.

Riječ je o prvoj tranši kredita, dok će druga tranša od 30 miliona eura biti odobrena naknadno, nakon što se sredstva iz prve tranše iskoriste. Okvirnim ugovorom o kreditu definisani su kriterijumi na osnovu kojih će, komercijalne banke, dodjeljivati sredstva prihvatljivim privrednim subjektima kao krajnjim korisnicima kreditnih sredstava. Riječ je o samostalnim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) uključujući i ona koji se bave zanatskim/preduzetničkim aktivnostima ili mala preduzeda u porodičnom vlasništvu.

Vlada je usvojila Informaciju o zahtjevu za obezbjeđivanje materijalnih sredstava Crnogorskom vijeću (R. Srbija). U Informaciji se naglašava da je Crnogorska zajednica najviše podložna pritiscima u R. Srbiji, koje prate konstantni medijski napadi, a čiji je cilj usmjeren na promjenu nacionalne svijesti unutar crnogorske manjine. Intezitet ovog procesa je evidentan kako se približava datum održavanja popisa stanovništva, planiranog za 2021. godinu. Od obnove crnogorske nezavisnosti 2006. godine status crnogorske zajednice u Srbiji se dodatno pogoršao, jer zadugo pripadnici crnogorske nacionalne manjine svoja kolektivna ljudska i manjinska prava zagaratovana Ustavom R.Srbije i međunarodnim dokumentima nijesu mogli ostvarivati na pravno valjan način.

Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, te posebnom biračkom spisku za nacionalne manjine u R. Srbiji usvojen je već davne 2002. godine, a status crnogorske nacionalne manjine Crnogorcima je priznat tek 2014. godine, kada je formiran Nacionalni savjet crnogorske nacionalne manjine. Ovo je tijelo koje je trebalo da okuplja i reprezentuje Crnogorce u R. Srbiji, no njegov rad zadnjih pola decenije prati kompromitacija, što dodatno narušava ugled naše zajednice u Republici Srbiji.

U takvim okolnostima, crnogorski orjentisane iseljeničke organizacije i istaknuti pojedinci, započeli su aktivnosti na konsolidaciji crnogorske zajednice u R.Srbiji, čiji je cilj objedinjavanje i institucionalna artikulacija interesa crnogorske nacionalne manjine. U tom kontekstu, fomirano je, kao supstitut postojećem Nacionalnom savjetu, Crnogorsko vijeće, kao krovna organizacija Crnogoraca u R.Srbiji.

Crnogorsko vijeće se 11.11.2020. godine obratilo Upravi za dijasporu zahtjevom za materijalnu pomoć u kojem su sadržani konkretni operativni ciljevi za zaustavljanje negativnih posljedica, a tiču se asimilacije dijela crnogorskih iseljenika. Imajući u vidu dostavljene programske aktivnosti ove organizacije, naročito one u predpopisnoj kampanji, ocijenjeno je da dostavljeni zahtjev Crnogorskog vijeća odgovara objektivnim potrebama crnogorske zajednice u Srbiji.

Takođe, usvojena je Informacija o zahtjevu Crnogorskog vijeća za obezbjeđivanje prostora za rad. Crnogorsko vijeće obratilo se Vladi zahtjevom za obezbjeđivanje prostora za rad ove organizacije u Beogradu i Vrbasu.

Ocijenivši da se u okolnostima u kojima djeluje Crnogorsko vijeće, uz zadatak unapređenja statusa crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji, značajnije aktivnosti mogu jedino realizavati uz obezbjeđivanje adekvatnog prostora za rad ove organizacije i okupljanje naše zajednice u ovoj zemlji, Vlada je zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da preduzme sve potrebne pravne radnje kako bi ustupila na korišćenje Crnogorskom vijeću adekvatan prostor u Vrbasu u vlasništvu Crne Gore (adresa: Maršala Tita br.47).

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela rješenja o postavljenjima Ive Vuković za generalnu direktoricu Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija i Bojane Bajić za generalnu direktoricu Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u istom Ministarstvu.

Vlada je donijela rješenje o imenovanju Komisije za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2020. godinu, kojom će predsjedavati Ljiljana Belada, predstavnica Ministarstvo ekonomije, a Komisija broji ukupno deset članova.

Donijeta su rješenja o razrješenju dužnosti državnih sekretara u Ministarstvu kulture Sandre Đurbuzović i Dražena Blažića, oboje na lični zahtjev.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 27.11.2020.


Naslov: Redakcija