Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, donijeta Odluka o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave


Na održanoj 173. sjednici Vlada Crne Gore donijela je Strategiju za mlade 2017-2021, s Akcionim planom za 2017. godinu. U cilju uključivanja mladih u donošenje odluka i sprovođenje javnih politika, Strategijom je postavljen formalni okvir za sistematično unapređenje položaja mladih u Crnoj Gori i utvrđene su nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi i aktivnosti, kao i finansijske, administrativne i druge mjere za njihovo ostvarivanje. Kao strateški ciljevi u oblasti razvoja omladinske politike definisani su: otklanjanje barijera za pristup tržištu rada, podrška razvoju preduzetništva mladih, smanjenje neaktivnosti mladih, podrška razvoju neformalnog učenja, povećanje mobilnosti mladih, unapređenje kvaliteta kulturnih sadržaja za mlade, kao i unapređenje okvira za sprovodjenje Strategije. Uz Stategiju je usvojen i Akcioni plan za 2017. godinu sa detaljno određenim mjerama, aktivnostima i njihovim nosiocima.

Usvojena je i Analiza efekata implementacije Strategije razvoja nevladinih organizacija 2014 – 2016. U Analizi, koja će poslužiti kao polazište za izradu nove strategije, kritički se sagledavaju dostignuća i slabosti važećeg dokumenta. Pored ostalog, zaključeno je da je neophodna izmjena i dopuna važećeg Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/2011), jačanje kapaciteta Kancelarije za saradnju sa NVO i razvijanje volonterizma.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave u cilju obezbjeđivanja institucionalnog kontinuiteta i jače podrške reformi. Savjet će u saradnji sa Vladom usmjeravati proces reforme javne uprave, kroz prepoznavanje ključnih problema u realizaciji Strategije javne uprave i definisanje mjera za njihovo otklanjanje. Obrazovanjem Savjeta prestaje potreba za daljim funkcionisanjem tijela koja su do sada, na administartivnom nivou, koordinirala procesom reforme.

U cilju usklađivanja sa preporukama Evropske komisije o napretku Crne Gore i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/2003 i "Sl. list CG", br. 32/2011), Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama. Predloženim tekstom se uređuje način upravljanja i korišćenja elektronskih komunikacionih mreža, uslovi i način obavljanja djelatnosti u ovoj oblasti.

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o sprovođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici za period 2010-2015. godine. Zaključeno je da je evidentna posvećenost Vlade Crne Gore rješavanju problema nasilja u porodici, a Zakon o zaštiti od nasilja u porodici ("Sl. list CG", br. 46/2010 i 40/2011 - dr. zakon) ocijenjen kao vrlo dobar i usklađen sa međunarodnim standardima.

Vlada je usvojila Informaciju o dijelu neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova i Fonda za zdravstveno osiguranje po osnovnim stavkama, koje uslovljavaju nesmetan i kontinuiran rad. U skladu sa Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu ("Sl. list CG", br. 79/2015), Vlada je odobrila da se u tu svrhu izdvoji šest miliona eura.

Izvor: Izvor: Vebsajt Vlade, 29.09.2016.