Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA: Zakon je stupio na snagu 25. avgusta 2016. godine. Notarska komora pripremila je odgovarajuća pravila i proceduru koji obezbjeđuju da se u najkraćem roku izvrši određivanje notara koji će sačinjavati notarske zapise o pravnim poslovima iz člana 9. stav 4. Zakona


25. avgusta 2016. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima ("Sl. list RCG", br. 55/2016) koji u članu 9. stav 4. i 5. izričito propisuje:

"... Notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, sastavlja notar sa službenog područja iz stava 2, odnosno stava 3 ovog člana, pri čemu se mora voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti notara u vršenju ovih poslova.

Ravnomjernu zastupljenost notara iz stava 4 ovog člana, obezbjeđuje Notarska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora), određivanjem notara koji će sastaviti notarski zapis prema abecednom redu ličnog imena notara..."

Neophodno je Notarskoj komori Crne Gore podnijeti odgovarajući zahtjev za određivanje notara i to na obrascu za notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala.

Notarski zapis o pravnom poslu iz člana 9. stav 4. Zakona o notarima može sačiniti samo notar kojeg odredi Notarska komora Crne Gore.

Notarska komora Crne Gore pripremila je odgovarajuća pravila i proceduru koji obezbjeđuju da se u najkraćem roku izvrši određivanje notara koji će sačinjavati notarske zapise o pravnim poslovima iz člana 9. stav 4. Zakona o notarima.

Izvor: Vebsajt Notarska komora, 26.08.2016.