Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST KULTURE


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo kulture uputilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture.

Ministarstvo kulture poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti kulture da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu gore navedenog akta.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Radne grupe.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe, ako ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima kulture;
 • da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela;
 • nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

 1. kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 2. kopije akta o osnivanju i statuta;
 3. pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti kulture;
 4. kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 5. izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
 6. fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
 7. biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u predmetnoj oblasti;
 8. izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
 9. izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje

sa napomenom: "predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture".

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Za člana radnog tijela Ministar kulture će, u roku od pet dana od isteka roka za podnošenje predloga, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo kulture, 29.06.2015.