Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O POSTUPKU I METODOLOGIJI ZA FINANSIRANJE POSEBNIH ORGANIZACIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM: Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva


U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja uputilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti koje se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Za člana/icu radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve koje se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost koja se odnosi profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa pitanjima koja se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija uz predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe, dužna je da dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini koje se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dostavlja i:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radne grupe;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu koje se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se isključivo lično na arhivi Ministarstva, radnim danima (u period od 11:00 h do 16:00 h), na adresu:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Rimski trg broj 46,
81000 Podgorica

sa napomenom "predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 28.10.2015.