Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREGLED ČLANOVA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM KOJI SE MIJENJAJU


PREGLED ČLANOVA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM KOJI SE MIJENJAJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

(1)  Ovim zakonom uređuju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i način upravljanja otpadom i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom.

(2)  Upravljanje otpadom je sprječavanje nastanka, smanjenje količina otpada ili ponovna upotreba otpada i sakupljanje, transport, prerada i odstranjivanje otpada, nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje deponija, uključujući i aktivnosti trgovca i posrednika otpadom.

Izuzeci od primjene

Član 2

Ovaj zakon ne primjenjuje se na:

1)    gasovite materije koje se emituju u vazduh;

2)    zemljište, uključujući neiskopano kontaminirano zemljište i građevinske objekte trajno povezane sa zemljom;

3)    nekontaminirano zemljište i druge materijale iskopane izvođenjem građevinskih radova, ako se taj materijal koristi za građevinske svrhe, u svom prirodnom obliku na gradilištu na kojem je iskopan;

4)    radioaktivni otpad;

5)    deaktivirane, odnosno delaborisane eksplozive;

6)    slamu i druge neopasne poljoprivredne ili šumske materijale, koji se nalaze u prirodi i koji se koriste u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije na način kojim se ne utiče negativno na životnu sredinu i zdravlje ljudi;

7)    sedimente koji se premještaju unutar površinskih voda, radi upravljanja vodama i vodotocima, sprječavanja poplava ili ublažavanja posljedica poplava, suša ili regeneracije zemljišta, ako se dokaže da su ti sedimenti bezopasni;

8)    električne i elektronske proizvode koji se koriste za potrebe naoružanja, municije i drugih predmeta neophodnih za odbranu i bezbjednost Crne Gore;

9)    baterije i akumulatore koje se koriste za potrebe naoružanja, municije i drugih predmeta neophodnih za odbranu i bezbjednost Crne Gore;

10) otpadne vode, otpad iz rudarstva, otpad koji nastaje na plovnim objektima, sporedne proizvode (nus proizvodi) životinjskog porijekla, uključujući prerađene proizvode životinjskog porijekla, osim onih namijenjenih spaljivanju, odlaganju na deponiji ili upotrebi u postrojenjima na biogas ili kompost, leševe uginulih životinja, uključujući životinje usmrćene radi suzbijanja epizootija i fekalne materije, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Značenje izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1)    biološko razgradivi otpad je otpad koji je pogodan za anaerobnu ili aerobnu razgradnju (biootpad, papir i karton);

2)    biomasa je biljni materijal nastao iz poljoprivrede ili šumarstva i prehrambene industrije, koji se koristi za grijanje ili u industrijskom procesu; vlaknasti biljni otpad iz proizvodnje primarne celuloze i papira iz celuloze ako se spaljuje na mjestu proizvodnje i ako se toplota dobijena spaljivanjem koristi za grijanje ili u industrijskom procesu; otpad od plute; drvni otpad, osim drvnog otpada koji sadrži halogene organske materije ili teške metale koji nastaju upotrebom proizvoda za zašitu drveta ili premaza i koji naročito uključuje drvni otpad koji potiče od građevinskog otpada ili otpada nastalog rušenjem;

3)    biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrane i drugi otpad koji nastaje u domaćinstvima, ugostiteljskim i maloprodajnim objektima i sličan otpad iz objekata namijenjenih za proizvodnju prehrambenih proizvoda;

4)    deponija je mjesto čija je primarna funkcija odlaganje otpada na površini ili ispod površine zemlje, uključujući: interna mjesta za odlaganje (deponija na kojoj proizvođač odlaže sopstveni otpad na mjestu nastanka) i stalna mjesta koja se koriste za privremeno skladištenje otpada, osim transfer stanica i mjesta za skladištenje otpada prije njegove obrade za period do tri godine ili skladištenje otpada prije odstranjivanja za period do jedne godine;

5)    distributer proizvoda je privredno društvo ili preduzetnik koje obezbjeđuje proizvode radi stavljanja u promet ili davanja na korišćenje krajnjem korisniku;

6)    energetska prerada otpada je korišćenje otpada kao goriva ili na drugi način za proizvodnju energije;

7)    građevinski otpad je otpad koji nastaje prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata;

8)    imalac otpada je proizvođač otpada ili pravno ili fizičko lice koje posjeduje otpad;

9)    industrijski otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji i zanatstvu, a razlikuje se od komunalnog otpada po svom sastavu i karakteristikama;

10) inertni otpad je neopasan otpad kod kojeg nije moguće izazvati značajnu fizičku, hemijsku ili biološku promjenu, ne rastvara se, ne sagorijeva, nije biorazgradiv, ne zagađuje životnu sredinu, ne ugrožava zdravlje ljudi i čije ocjedne vode u kontaktu sa drugim materijama ne izazivaju reakcije i ekotoksično ne ugrožavaju kvalitet površinske ili podzemne vode;

11) izvorni proizvođač otpada je svako lice čijom aktivnošću nastaje otpad;

12) kanalizacioni mulj je otpad koji nastaje prilikom tretmana komunalnih otpadnih voda u uređajima za prečišćavanje;

13) katalog otpada je popis otpada prema svojstvima i mjestu nastanka, razvrstan na grupe, podgrupe i vrste otpada sa djelatnostima čijim obavljanjem se proizvodi otpad;

14) komercijalna otpadna ambalaža je otpad od primarne, sekundarne i tercijalne ambalaže koji nastaje u procesu proizvodnje, maloprodaje, uslužnim i drugim djelatnostima, kao i obavljanjem poslova u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, saobraćaju i turizmu;

15) komunalna otpadna ambalaža je otpad od primarne i sekundarne ambalaže koji nastaje u domaćinstvima (kućni otpad), industriji, zanatskim i uslužnim djelatnostima, kao i drugim djelatnostima i javnom sektoru, a sličan je otpadu iz domaćinstava u pogledu prirode, mjesta nastanka i sastava;

16) komunalni otpad je otpad nastao u domaćinstvima ili prilikom obavljanja djelatnosti koji je po svojstvima sličan otpadu nastalom u domaćinstvima;

17) medicinski otpad je otpad koji nastaje pružanjem zdravstvenih usluga i vršenjem naučnih istraživanja i eksperimenata u oblasti medicine;

18) miješani komunalni otpad je otpad iz domaćinstva preostao nakon odvajanja pojedinih frakcija komunalnog otpada za koji je predviđena mogućnost selektivnog sakupljanja;

19) najbolje dostupne tehnike (BAT) su najdjelotvornije i najmodernije faze u razvoju aktivnosti i načinu njihovog obavljanja, koje omogućavaju pogodniju primjenu određenih tehnika za zadovoljavanje graničnih vrijednosti emisija, propisanih u cilju sprječavanja, odnosno smanjenja emisija i njihovog uticaja na životnu sredinu kao cjelinu, s tim što:

-       najbolje podrazumijeva najefikasniji učinak u postizanju visokog nivoa zaštite životne sredine,

-       dostupne podrazumijeva tehniku razvijenu do stepena koji omogućava primjenu u određenom sektoru industrije, pod ekonomski i tehnički prihvatljivim uslovima, uključujući troškove i koristi, ako je pod uobičajenim uslovima dostupna operateru,

-       tehnike podrazumijevaju način na koji je postrojenje projektovano, izgrađeno, održavano, na koji funkcioniše i stavlja se van pogona ili zatvara, uključujući i tehnologiju koja se koristi;

20) neopasni otpad je otpad koji po sastavu i svojstvima nema neku od karakteristika opasnog otpada;

21) obrada otpada je postupak prerade i/ili odstranjivanje otpada, uključujući pripremu prije prerade i/ili odstranjivanja;

22) odlaganje otpada je jedan od postupaka odstranjivanja;

23) odstranjivanje otpada je postupak obrade koji nije prerada, čak i u slučaju da se tim postupkom kao sekundarna posljedica dobija materija ili energija;

24) odvojeno sakupljanje otpada (selekcija) je sakupljanje otpada na način da se otpad u postupcima upravljanja otpadom drži odvojeno prema tipu i svojstvu kako bi se olakšala posebna obrada;

25) opasni otpad je otpad koji sadrži elemente ili jedinjenja koja imaju jedno ili više od sljedećih opasnih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, korozivnost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih gasova hemijskom ili biološkom reakcijom i osjetljivost/razdražljivost, kao i otpad iz kojeg, nakon odlaganja, može nastati druga materija koja ima neko od opasnih svojstava;

26) organsko recikliranje je postupak aerobne (kompostiranje) ili anaerobne prerade biološki razgradivog otpada;

27) otpad je svaka materija ili predmet koju je imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je dužan da odbaci u skladu sa zakonom;

28) otpad od električnih i elektronskih proizvoda su električni i elektronski proizvodi koji su otpad uključujući i sve sastavne djelove, komponente, podsklopove i potrošni materijal koji su dio proizvoda u vrijeme odbacivanja;

29) otpadna ambalaža je ambalaža ili ambalažni materijal koje su otpad, osim ostataka materijala koji nastaju prilikom izrade ambalaže;

30) otpadna ulja su mineralna i sintetička maziva ili industrijska ulja koja se ne mogu koristiti za prvobitnu namjenu, naročito ulja iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, ulja za mjenjač, ulja za turbine, ulja za hidrauliku i druga maziva i industrijska ulja;

31) otpadno vozilo je vozilo koje se smatra otpadom, napušteno vozilo ili vozilo koje se ne može koristiti za osnovnu namjenu;

32) otpadne baterije i akumulatori su odbačene, istrošene ili oštećene baterije i akumulatori koji se ne mogu koristiti;

33) otpadne gume, odnosno pneumatici su gume čiji je rok upotrebe istekao ili su istrošene ili odbačene zbog oštećenja ili drugih razloga;

34) PCB su polihlorovani bifenili (PCB), polihlorovani terfenili (PCT), monometiltetrahlorodifenilmetani, monometil-dihlorodifenilmetani, monometil-dibromodifenilmetani ili bilo koja smješa koja sadrži neku od ovih materija u koncentraciji većoj od 0,005% masenog udjela, uključujući uređaje, objekte, materijale ili tečnosti koje sadrže, sastoje se ili su kontaminirani PCB-om;

35) podzemno skladište je mjesto za odlaganje otpada u dubokoj geološkoj šupljini kao što su bivši rudnici soli ili kalijuma;

36) ponovna upotreba je postupak kojim se proizvodi ili djelovi proizvoda koji nijesu otpad ponovo upotrebljavaju za istu svrhu za koju su izvorno stvoreni;

37) posebne vrste otpada su: otpad od električnih i elektronskih proizvoda, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadna ambalaža, građevinski otpad, otpad koji sadrži azbest, PCB otpad, kanalizacioni mulj, medicinski i veterinarski otpad;

38) posrednik je privredno društvo ili preduzetnik koje organizuje preradu ili odstranjivanje otpada u tuđe ime, uključujući posrednike koji otpad ne preuzimaju u fizički posjed;

39) postrojenje je stacionarna ili mobilna tehnička jedinica, koje sa građevinskim dijelom čini tehnološku cjelinu za skladištenje, preradu ili odstranjivanje otpada;

40) prerada otpada je postupak za dobijanje materijala ili proizvoda koji se koristi kao sirovina ili postupak pripreme otpada za dobijanje tog materijala ili proizvoda u postrojenju za preradu ili širem proizvodnom smislu;

41) prevoznik je privredno društvo ili preduzetnik koji obavlja transport otpada;

42) priprema za ponovnu upotrebu otpada su postupci prerade, kao što su provjera, čišćenje ili popravke, kojima se proizvodi ili djelovi proizvoda, koji su postali otpad, pripremaju za ponovnu upotrebu bez sprovođenja nekog drugog prethodnog postupka;

43) privremeno skladištenje otpada je skladištenje otpada za najduže godinu dana na mjestima gdje je otpad proizveden ili skladištenje radi sakupljanja otpada ili transporta do mjesta obrade otpada;

44) proizvođač otpada je izvorni proizvođač otpada ili svako lice koje obavlja prethodnu obradu, miješanje ili druge postupke kojima se mijenja svojstvo ili sastav otpada;

45) prostorno-planski dokument je planski dokument kojim se određuje organizacija, korišćenje i namjena prostora, kao i mjere i smjernice za uređenje, zaštitu i unaprjeđenje prostora (prostorni plan Crne Gore, detaljni prostorni plan, državna studija lokacije, prostorno-urbanistički plan lokalne samouprave, detaljni urbanistički plan, urbanistički projekat i lokalna studija lokacije i druga planska dokumenta);

46) reciklažno dvorište je mjesto uređeno za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju;

47) reciklažni centar je mjesto uređeno za sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta, odnosno frakcija komunalnog otpada koje su odvojeno sakupljene i sakupljanje miješanog komunalnog otpada zbog sortiranja ili drugog načina obrade;

48) recikliranje je postupak prerade u cilju korišćenja otpada za zamjenu drugih materijala koji se upotrebljavaju za izvornu ili drugu namjenu;

49) regeneracija otpadnih ulja je postupak prerade otpadnih ulja kojim se, uklanjanjem nečistoće, oksida i aditiva, dobija osnovno ulje;

50) sakupljanje otpada je sakupljanje otpada od imaoca, uključujući prethodno razvrstavanje i privremeno skladištenje otpada, radi transporta do postrojenja za obradu otpada;

51) spaljivanje otpada je obrada otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju za termičku obradu otpada sa ili bez korišćenja toplotne energije putem spaljivanja, oksidacijom otpada ili drugim termičkim procesima kao što su: piroliza, gasifikacija ili postupak plazme kada je produkt ovih procesa namijenjen naknadnom spaljivanju;

52) sprječavanje nastanka ili stvaranja otpada su mjere koje se preduzimaju u cilju sprječavanja nastanka otpada ili mjere koje, prije nego je materija ili predmet postao otpad, smanjuju:

-       količinu otpada, uključujući ponovnu upotrebu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda,

-       negativne uticaje proizvedenog otpada na životnu sredinu i na zdravlje ljudi,

-       sadržaj štetnih materija u materijalima i proizvodima;

53) suspaljivanje je obrada otpada u postrojenju za proizvodnju energije ili materijalnih dobara koje koristi otpad kao glavno ili dodatno gorivo ili u kojem se otpad termički obrađuje radi njegovog odstranjivanja spaljivanjem ili nekim drugim procesom termičke obrade, kao što su piroliza, gasifikacija ili plazma postupak, ako se proizvodi procesa suspaljivanja naknadno spaljuju;

55) transfer (pretovarna) stanica je mjesto na koje se otpad doprema i privremeno skladišti radi selektiranja ili pretovara prije transporta do mjesta za preradu i odstranjivanje; transport otpada je prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar, prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada;

56) trgovac je privredno društvo ili preduzetnik koji je u nabavci i prodaji otpada, zastupnik proizvođača (principal), uključujući i posrednike koji otpad ne preuzimaju u fizički posjed;

57) veterinarski otpad je otpad koji nastaje pružanjem veterinarskih usluga, kao i prilikom naučnih ispitivanja i eksperimenata na životinjama.

II. UPRAVLJANJE OTPADOM

Obaveze izvornog proizvođača otpada

Član 10

(1)  Izvorni proizvođač otpada dužan je da primijeni tehnološki postupak, koristi sirovine i druge materijale, organizuje uslužne djelatnosti, odnosno postupa na način kojim se sprječava nastanak otpada ili proizvodi najmanja količina otpada.

(2)  Izvorni proizvođač otpada može obradu otpada da vrši samostalno ili da povjeri trgovcu otpada ili privrednom društvu, odnosno preduzetniku koje vrši sakupljanje ili obradu otpada, u skladu sa ovim zakonom.

(3)  Ako se otpad, osim komunalnog otpada, radi prethodne obrade transportuje od izvornog proizvođača otpada do lica koja vrše sakupljanje ili obradu otpada iz stava 2 ovog člana, ne prestaje odgovornost izvornog proizvođača otpada za sprovođenje postupka potpune prerade ili odstranjivanja.

Proširena odgovornost proizvođača

Član 11

(1)  Privredno društvo ili preduzetnik koje proizvodi ili unapređuje proizvod, obrađuje, prodaje ili uvozi proizvode iz kojih nastaju posebne vrste otpada ima proširenu odgovornost, koja obuhvata:

1)    vođenje, čuvanje evidencije i prijavljivanje količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni;

2)    obezbjeđivanje povrata proizvoda ili otpada koji ostane nakon upotrebe proizvoda;

3)    naknadno upravljanje otpadom i finansijsku odgovornost za te aktivnosti;

4)    obavezu pružanja javno dostupnih informacija u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje i obavezu identifikacije reciklirajućih komponenti proizvoda;

5)    označavanje proizvoda natpisom proizvođača i oznakom o obaveznom odvojenom sakupljanju otpada koji nastaje iz proizvoda;

6)    dizajniranje proizvoda na način da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu, smanji proizvodnja otpada i osigura da se prerada i odstranjivanje proizvoda koji je postao otpad sprovode na način prihvatljiv za životnu sredinu i zdravlje ljudi, sa preporukama za razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu upotrebu, tehnički trajni, a kad postanu otpad, budu pogodni za pravilnu i sigurnu preradu i odstranjivanje.

(2)  Odgovornost iz stava 1 ovog člana odnosi se na proizvode: baterije i akumulatore, električne i elektronske proizvode, motorna vozila, automobilske gume, ambalažu i motorna ulja.

Sakupljanje i prerada otpada

Član 13

(1)  Otpad se sakuplja odvojeno, ako je to praktično u tehničkom i ekonomskom smislu i sa stanovišta zaštite životne sredine opravdano, na način da se ne miješa sa drugim otpadom ili drugim materijalom koji imaju različita svojstva.

(2)  Papir, metal, plastika, staklo i biootpad sakupljaju se odvojeno, u skladu sa planom iz člana 19 ovog zakona.

(3)  Prerada otpada vrši se na način kojim se obezbjeđuje poštovanje principa iz čl. 4 i 5 ovog zakona.

(4)  Način na koji se vrši odvojeno sakupljanje i sakupljanje komunalnog otpada radi obrade utvrđuje se propisom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Ponovna upotreba i recikliranje

Član 14

Upravljanje otpadom vrši se na način da se:

-       najmanje 50% ukupne mase prikupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo iz domaćinstava i drugih izvora pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje;

-       najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje i druge načine prerade, kao što je korišćenje za zamjenu drugih materijala u postupku zatrpavanja isključujući materijale iz prirode.

Odstranjivanje otpada

Član 17

(1)  Odstranjivanje otpada vrši se na lokaciji koja je za tu namjenu određena prostorno planskim dokumentom, kao i u postrojenjima ili objektima koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom.

(2)  Odstranjivanje otpada vrši se u skladu sa ovim zakonom.

(3)  Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru.

III. PLANOVI I PROGRAMI UPRAVLJANJA OTPADOM

Vrste planova

Član 18

Upravljanje otpadom vrši se u skladu sa državnim planom upravljanja otpadom (u daljem tekstu: Državni plan) i lokalnim planovima upravljanja komunalnim otpadom (u daljem tekstu: lokalni plan).

Državni plan

Član 19

(1)  Državni plan upravljanja otpadom je osnovni dokument kojim se određuju dugoročni ciljevi upravljanja otpadom i utvrđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom u Crnoj Gori.

(2)  Državnim planom daje se prikaz postojećeg stanja upravljanja otpadom, sa mjerama koje treba preduzeti da bi se obezbijedili najbolji uslovi za pripremu otpada za ponovnu upotrebu, recikliranje i odstranjivanje, na način prihvatljiv za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi.

(3)  Državni plan sadrži:

1)    proizvedenu i očekivanu vrstu, količinu i porijeklo otpada na teritoriji Crne Gore;

2)    procentualni iznos ponovne upotrebe i recikliranja otpada po godinama, radi ostvarivanja procenata iz člana 14 ovog zakona, uključujući i način uspostavljanja i podrške mreže za ponovnu upotrebu i odvojeno sakupljanje i ekonomske instrumente;

3)    vrstu, količinu i porijeklo otpada koji će biti uvezen ili izvezen iz Crne Gore;

4)    pregled postojećeg stanja i organizovanja poslova sakupljanja otpada i većih postrojenja za preradu i odstranjivanje, uključujući posebne postupke za opasan otpad i posebne vrste otpada;

5)    procjenu potrebe za uspostavljanje dodatnih organizacionih struktura za sakupljanje otpada, zatvaranje postojećih postrojenja, uspostavljanje dodatnih kapaciteta za obradu otpada (poštujući princip blizine), kao i potrebna finansijska sredstva;

6)    kriterijume za određivanje lokacija i kapaciteta budućih postrojenja za odstranjivanje otpada i/ili većih postrojenja za preradu;

7)    opštu politiku upravljanja otpadom, uključujući planirane tehnologije i metode upravljanja otpadom ili politiku za otpad za koji postoje specifični problemi u primjeni uobičajenih postupaka upravljanja otpadom;

8)    organizacione aspekte upravljanja otpadom, uključujući pregled odgovornosti između javnih i privatnih subjekata koje se bave upravljanjem otpadom;

9)    procjenu korisnosti i primjenljivosti upotrebe ekonomskih i drugih instrumenata u rješavanju različitih problema vezanih za otpad, uzimajući u obzir potrebu da se održi nesmetano funkcionisanje tržišta;

10) način podizanja svijesti i pružanja informacija javnosti ili posebnim potrošačkim grupama o upravljanju otpadom i način sprovođenja te kampanje;

11) informacije o neuređenim odlagalištima otpada i mjere za njihovu sanaciju ili rehabilitaciju i način sprječavanja daljeg odlaganja otpada na tim lokacijama;

12) mjere za sprječavanje stvaranja otpadne ambalaže i smanjenje uticaja otpadne ambalaže na životnu sredinu, odgovornost proizvođača za smanjenje uticaja ambalažnog otpada na životnu sredinu i podsticanje upotrebe povratne ambalaže;

13) mjere za uspostavljanje integrisane i odgovarajuće mreže postrojenja koja omogućava adekvatno upravljanje otpadom, poštujući princip blizine i visok nivo zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, odnosno objekata za odstranjivanje otpada i postrojenja za preradu mješovitog komunalnog otpada prikupljenog iz domaćinstava, kao i otpada iz drugih izvora, uz primjenu najbolje dostupnih tehnika;

14) mjere za izdvajanje PCB i dekontaminaciju opreme i u njoj sadržanih PCB i rokove za izvođenje dekontaminacije ili odstranjivanje;

15) akcioni plan i dinamiku finansiranja i izvore finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju Državnog plana.

(4)  Ministarstvo obavještava javnost o izradi nacrta Državnog plana putem najmanje jednog elektronskog medija koji se emituje na teritoriji Crne Gore i štampanog medija koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

(5)  Državni plan, na predlog Ministarstva, donosi Vlada, za period koji nije kraći od pet godina.

(6)  Državni plan može da se mijenja i dopunjava po potrebi.

(7)  Državni plan objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Planovi upravljanja medicinskim i veterinarskim otpadom i kanalizacionim muljem

Član 22

(1)  Plan upravljanja medicinskim otpadom i plan upravljanja veterinarskim otpadom i komunalnim kanalizacionim muljem sastavni su dio Državnog plana.

(2)  Plan upravljanja medicinskim otpadom priprema organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja.

(3)  Plan upravljanja veterinarskim otpadom i kanalizacionim muljem priprema organ državne uprave nadležan za poslove veterinarstva i voda.

(4)  Plan iz st. 2 i 3 ovog člana sadrži naročito:

1)    proizvedenu i očekivanu vrstu, količinu i porijeklo medicinskog i veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacinog mulja na teritoriji Crne Gore;

2)    pregled postojećeg stanja i organizovanja poslova sakupljanja medicinskog i veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja i većih postrojenja za preradu i odstranjivanje, uključujući posebne postupke za medicinski i veterinarski otpad i komunalni kanalizacioni mulj;

3)    politiku upravljanja medicinskim i veterinarskim otpadom i komunalnim kanalizacionim muljem, uključujući planirane tehnologije i metode upravljanja medicinskim i veterinarskim otpadom i komunalnim kanalizacionim muljem ili politike za medicinski i veterinarski otpad i komunalni kanalizacioni mulj za koje postoje specifični problemi u primjeni uobičajenih postupaka upravljanja medicinskim i veterinarskim otpadom i komunalnim kanalizacionim muljem;

4)    procjenu potrebe za uspostavljanje dodatnih organizacionih struktura za sakupljanje medicinskog

i       veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja, zatvaranje postojećih postrojenja potrebnih u postupcima upravljanja otpadom, za uspostavljanje dodatnih kapaciteta za obradu medicinskog i veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja (poštujući princip blizine), kao i potrebna finansijska sredstva;

5)    kriterijume za određivanje lokacija i kapaciteta budućih postrojenja za odstranjivanje medicinskog

i       veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja i/ili većih postrojenja za preradu;

6)    akcioni plan i dinamiku finansiranja i izvore finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju ovih planova.

Lokalni planovi upravljanja komunalnim otpadom

Član 23

(1)  Lokalni plan donosi skupština jedinice lokalne samouprave, na period na koji je donijet Državni plan.

(2)  Lokalni plan može da se mijenja i dopunjuje po potrebi.

(3)  Lokalni plan mora biti usaglašen sa Državnim planom.

(4)  Lokalni plan se, radi ocjene usaglašenosti sa Državnim planom, dostavlja na saglasnost Ministarstvu.

(5)  Lokalni plan naročito sadrži:

1)    vrste, količine i mjesto nastanka komunalnog otpada;

2)    lokacije postojećih postrojenja i objekata za obradu komunalnog otpada, odnosno za jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađenu deponiju, u skladu sa zakonom, lokacije na kojima privremeno skladište otpad iz člana 78 ovog zakona;

3)    način odvojenog sakupljanja komunalnog otpada;

4)    opis aktivnosti koje se odvijaju u okviru reciklažnih dvorišta i transfer stanica i reciklažnih centara u cilju privremenog skladištenja komunalnog otpada, odnosno prerade;

5)    mjere za sprječavanje nastajanja ili smanjenje količina komunalnog otpada i negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, obezbjeđivanje pravilnog upravljanja komunalnim otpadom, uključujući i mjere za smanjenje količina biološki razgradivog otpada sadržanog u komunalnom otpadu koji se odlaže na deponijama, kao i ambalažnog otpada;

6)    program sakupljanja komunalnog otpada iz domaćinstava i od proizvođača koji ne podliježu obavezi donošenja plana upravljanja otpadom, uključujući i kabasti i drugi komunalni otpad koji nije moguće odložiti na mjestima predviđenim za odlaganje komunalnog otpada;

7)    dinamiku realizacije odabranih načina i postupaka upravljanja komunalnim otpadom;

8)    akcioni plan i dinamiku finansiranja i izvore finansijskih sredstava za realizaciju lokalnog plana;

9)    način jačanja javne svijesti o pravilnom postupanju sa komunalnim otpadom.

(6)  Nadležni organ lokalne uprave obavještava javnost o izradi nacrta lokalnog plana putem najmanje jednog elektronskog medija koji se emituje na teritoriji jedinice lokalne samouprave i štampanog medija koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

(7)  Za sprovođenje lokalnog plana odgovoran je izvršni organ jedinice lokalne samouprave.

Zajedničko upravljanje komunalnim otpadom

Član 24

Dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu zajednički obezbijediti upravljanje komunalnim otpadom, u skladu sa zakonom.

Izvještavanje o sprovođenju planova

Član 25

(1)  Godišnji izvještaj o sprovođenju Državnog plana Ministarstvo podnosi Vladi do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

(2)  Godišnji izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži i dostignuti stepen prerade i recikliranja otpada.

(3)  Sastavni dio izvještaja iz stava 1 ovog člana su i izvještaji o sprovođenju plana iz člana 22 st. 2 i 3 ovog zakona.

(4)  Izvještaje iz stava 3 ovog člana pripremaju organi državne uprave nadležni za poslove zdravlja, veterinarstva i voda i dostavljaju Ministarstvu, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

(5)  Godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

(6)  Bliži sadržaj izvještaja iz st. 1, 3 i 5 ovog člana i način podnošenja izvještaja utvrđuje se propisom Ministarstva.

Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada

Član 26

(1)  Proizvođač otpada koji na godišnjem nivou proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 20 tona neopasnog otpada dužan je da sačini plan upravljanja otpadom u skladu sa ovim zakonom.

(2)  Proizvođač otpada iz stava 1 ovog člana dužan je da sačini plan upravljanja otpadom u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad.

(3)  Odredbe ovog člana ne odnose se na komunalni otpad.

Sadržaj plana upravljanja otpadom proizvođača otpada

Član 27

(1)  Plan iz člana 26 ovog zakona naročito sadrži podatke o:

-       vrsti, količini i mjestu nastanka pojedinih vrsta otpada na godišnjem nivou, u skladu sa katalogom otpada;

-       periodu tokom kojeg će se obavljati postupak ili aktivnosti koje kao rezultat imaju proizvodnju otpada;

-       mjerama za sprječavanje proizvodnje otpada ili smanjenje količina otpada i njegovog negativnog uticaja na životnu sredinu;

-       načinu upravljanja otpadom, koji naročito obuhvata sakupljanje, privremeno skladištenje (lokacija), transport i obradu otpada.

(2)  Bliži sadržaj plana iz stava 1 ovog člana i način sačinjavanja utvrđuju se propisom Ministarstva.

Saglasnost na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada

Član 28

(1) Saglasnost na plan upravljanja opasnim otpadom za količine koje su na godišnjem nivou veće od 200 kg i na plan upravljanja neopasnim otpadom za količine koje su na godišnjem nivou veće od 200 tona daje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Agencija).

(2)  Proizvođač otpada dužan je da plan iz stava 1 ovog člana dostavi Agenciji na saglasnost, u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad.

(3)  Plan upravljanja otpadom iz stava 1 ovog člana Agencija prije davanja saglasnosti dostavlja na mišljenje nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji otpad proizvodi i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se odstranjuje otpad.

(4)  Mišljenje iz stava 3 ovog člana daje se u roku od 15 dana od dana prijema plana iz stava 1 ovog člana.

(5)  Agencija neće izdati saglasnost na plan upravljanja otpadom iz stava 1 ovog člana, ako:

-       predloženi način upravljanja otpadom može ugroziti životnu sredinu i zdravlje ljudi;

-       predloženi način upravljanja otpadom nije u skladu sa Državnim planom.

IV. DOZVOLE I REGISTRACIJE

Dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada

Član 31

(1)  Preradu i/ili odstranjivanje otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu otpada i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu, odnosno odstranjivanje otpada.

(2)  Za privredno društvo ili preduzetnika koje vrši preradu i/ili odstranjivanje otpada u postrojenju, odnosno mjestu koje ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje integrisano sprječavanje i kontrola zagađenja životne sredine, dozvola iz stava 1 ovog člana je uključena u integrisanoj dozvoli za postrojenja, u skladu sa zakonom.

(3)  Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti prerade i/ili odstranjivanja otpada utvrđuje i dozvolu iz stava 1 ovog člana izdaje Agencija.

(4)  Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na period do pet godina.

(5)  Dozvola iz stava 1 ovog člana može se produžiti za period koji nije duži od pet godina.

(6)  Agencija vodi registar izdatih dozvola iz stava 1 ovog člana.

(7)  Bliži uslovi iz stava 1 ovog člana i način vođenja registra iz stava 6 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

Sadržaj dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada

Član 32

(1)  Dozvola iz člana 31 ovog zakona naročito sadrži:

1)    podatke o lokaciji;

2)    količine i vrste otpada koji se mogu preraditi i/ili odstraniti;

3)    tehničke i druge uslove koji su značajni za postupak prerade i/ili odstranjivanja;

4)    sigurnosne i druge mjere predostrožnosti koje treba preduzeti, odnosno mjere zaštite od udesa i požara ;

5)    metode koje će se primjenjivati za svaki postupak prerade i/ili odstranjivanja;

6)    način nadzora postupaka prerade i/ili odstranjivanja i monitoringa životne sredine;

7)    uslove koji se odnose na zatvaranje, održavanje i praćenje stanja nakon zatvaranja deponije ili postrojenja.

(2)  Dozvola koja se izdaje za postrojenje za spaljivanje i/ili suspaljivanje uz korišćenje energije, pored podataka iz stava 1 ovog člana, mora da sadrži mjere za korišćenje energije kojima se zadovoljava visok nivo energetske efikasnosti.

Zahtjev za izdavanje dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada

Član 33

(1)  Dozvola iz člana 31 ovog zakona izdaje se na osnovu zahtjeva.

(2)  Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

1)    podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);

2)    podatke o postupku prerade i/ili odstranjivanja i lokaciji na kojoj će se vršiti obrada otpada;

3)    vrstu otpada, u skladu sa katalogom otpada, sa osnovnim hemijskim sastavom i karakteristikama otpada;

4)    planirane godišnje količine pojedinih vrsta otpada;

5)    način transporta otpada;

6)    planirani period za obavljanje prerade i/ili odstranjivanja otpada.

(3)  Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana podnosi se sljedeća dokumentacija:

1)    dokaz o registraciji podnosioca zahtjeva u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS);

2)    detaljan opis radnog procesa koji naročito sadrži:

-       opis lokacije i identifikaciju izvora rizika (način upravljanja otpadom, vrste otpada),

-       opremljenost lokacije postrojenja, odnosno deponije u pogledu sprječavanja i kontrole zagađivanja,

-       tehnološki postupak i opremljenost postrojenja, odnosno deponije;

3)    o lokaciji (list nepokretnosti ili ugovor o zakupu i kopije prethodno obezbijeđenih dozvola);

4)    program monitoringa i način izvještavanja o: sastavu otpada, emisiji gasova, kvalitetu otpadnih voda, kvalitetu podzemnih voda, kvalitetu površinskih voda, suspendovanim česticama, buci, neprijatnim mirisima, o broju i smanjenju broja štetočina i ptica i raznošenju otpada;

5)    plan zaštite od havarija (udesa, požara) i ovjeren elaborat zaštite od požara u skladu sa zakonom;

6)    predlog plana za zatvaranja i održavanja deponije odnosno postrojenja nakon zatvaranja;

7)    polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima, u skladu sa zakonom;

8)    druga dokumenta na zahtjev Agencije.

(4)  Polisa osiguranja iz stava 3 tačka 7 ovog člana dostavlja se godišnje Agenciji.

(5)  Način izračunavanja iznosa osiguranja iz stava 3 tačka 7 ovog člana utvrđuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

(6)  Bliži sadržaj opisa radnog procesa iz stava 3 tačka 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Sakupljanje, odnosno transport otpada

Član 36

(1)  Sakupljanje, odnosno transport otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima opremu za sakupljanje, odnosno transport otpada i potreban broj zaposlenih.

(2)  Sredstva i oprema kojima se sakuplja, odnosno transportuje otpad moraju da obezbjeđuju sprječavanje rasipanja ili prelivanja otpada i širenje prašine, buke i mirisa.

(3)  Sredstva i oprema kojima se sakuplja, odnosno transportuje opasni otpad moraju da ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojima je uređen prevoz opasnih materija.

Upis u registar za sakupljanje, odnosno transport otpada

Član 37

(1) Privredna društva i preduzetnici koja ispunjavaju uslove iz člana 36 stav 1 ovog zakona za obavljanje djelatnosti sakupljanja, odnosno transporta otpada upisuju se u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada.

(2)  Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija.

(3)  Registar iz stava 1 ovog člana vodi Agencija.

(4)  Način vođenja registra sakupljača, odnosno prevoznika otpada i bliži uslovi iz člana 36 stav 1 ovog zakona utvrđuju se propisom Ministarstva.

Zahtjev za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada

Član 38

(1)  Upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika vrši se na osnovu zahtjeva.

(2)  Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

1)    podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);

2)    specifikaciju vrsta otpada koje će se sakupljati ili transportovati, uključujući i osnovni hemijski sastav i karakteristike otpada;

3)    teritoriju na kojoj će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada;

4)    lokaciju i način skladištenja otpada

5)    način i vrstu transporta;

6)    tehničke i organizacione kapacitete.

(3)  Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana podnosi se i saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada.

Odbijanje zahtjeva za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika

Član 39

(1)  Zahtjev za upis u registar iz člana 38 stav 1 ovog zakona Agencija će odbiti, ako:

-       nijesu ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom;

-       postupak može predstavljati opasnost po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu;

-       postupak nije u skladu sa Državnim planom i lokalnim planovima.

(2)  Potvrdu o upisu u registar sakupljača, odnosno prevoznika, odnosno o odbijanju zahtjeva za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada Agencija izdaje podnosiocu zahtjeva u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Registracija trgovaca i posrednika

Član 40

(1)  U registar trgovaca i posrednika upisuje se privredno društvo ili preduzetnik koji je upisan u CRPS i ispunjava uslove u pogledu kadra i opreme.

(2)  Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija.

(3)  Upis u registar vrši se na osnovu zahtjeva.

(4)  Registar iz stava 1 ovog člana vodi Agencija.

(5)  Bliži uslovi i način vođenja registra iz stava 1 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

Upravljanje komunalnim otpadom

Član 42

(1)  Komunalni otpad se sakuplja, prerađuje i odstranjuje u skladu sa ovim zakonom.

(2)  Izvorni proizvođač komunalnog otpada dužan je da vrši odvojeno sakupljanje komunalnog otpada radi njegovog recikliranja, u skladu sa ovim zakonom.

(3)  Jedinice lokalne samouprave dužne su da selektivno sakupljanje otpada organizuju do 2015. godine.

Evidencija otpada

Član 44

(1)  Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada dužan je da vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada, u skladu sa katalogom otpada.

(2)  Izuzetno od stava 1 ovog člana, evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave vodi nadležni organ lokalne uprave.

(3)  Imalac otpada koji vrši obradu otpada, pored podataka iz stava 1 ovog člana, vodi evidenciju i o načinu upravljanja, porijeklu otpada i mjestu ili lokaciji za obradu otpada.

(4)  Privredno društvo ili preduzetnik koji koristi svoj otpad radi ponovne upotrebe i recikliranja nije dužan da vodi evidenciju o otpadu iz stava 1 ovog člana.

(5)  Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se u formi djelovodnika otpada u koji se upisuju podaci za svaku vrstu otpada odvojeno.

(6)  Formular o transportu otpada sastavni je dio evidencije iz stava 5 ovog člana.

(7)  Imalac otpada iz st. 1 i 3 ovog člana i nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 ovog člana, na osnovu podataka iz evidencije o količinama i vrsti otpada, pripremaju godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju Agenciji, a izvještaj o komunalnom otpadu i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

(8)  Evidencija opasnog otpada čuva se najmanje tri godine, a evidencija o transportu opasnog otpada čuva se najmanje godinu dana.

(9)  Način vođenja evidencije iz stava 5 ovog člana, sadržaj formulara o transportu otpada i način njegovog popunjavanja i način sačinjavanja godišnjih izvještaja o otpadu iz st. 6 i 7 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

V. POSEBNE VRSTE OTPADA

Otpad od električnih i elektronskih proizvoda

Član 46

(1)  Proizvođači električnih i elektronskih proizvoda i opreme dužni su da te proizvode i opremu proizvode, odnosno proizvodne postupke sprovode na način koji omogućava jednostavno rastavljanje i sklapanje opreme, a naročito ponovnu upotrebu i preradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda, njihovih komponenata i materijala, osim ako drukčija proizvodnja ili proizvodni postupci predstavljaju značajnu prednost za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi ili opštu bezbjednost proizvoda.

(2)  Zabranjeno je miješati otpad od električnih i elektronskih proizvoda sa drugim vrstama otpada.

(3)  Privredno društvo ili preduzetnik koji sakuplja otpad od električnih ili elektronskih proizvoda dužan je da obezbijedi pripremu otpada radi recikliranja komponenti.

(4)  Privredno društvo ili preduzetnik koji prerađuje otpad od električnih i elektronskih proizvoda za domaćinstva dužan je da obezbijedi prioritet ponovne upotrebe električnog i elektronskog proizvoda u obliku i za istu namjenu za koju su izvorno proizvedeni.

(5)  Otpadne tečnosti od električnih i elektronskih proizvoda moraju biti odvojene i obrađene na način iz člana 52 ovog zakona.

(6)  Privredno društvo ili preduzetnik koje sakuplja otpad od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da preduzme mjere radi obezbjeđivanja da se na godišnjem nivou sakupi prosječno 4 kg po stanovniku otpada od električnih i elektronskih proizvoda za domaćinstva.

(7)  Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da preduzme potrebne mjere radi obezbjeđivanja:

-       80% prerade i najmanje 75% ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzetog otpada od velikih kućnih aparata i automata;

-       najmanje 75% prerade i najmanje 65% ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzete otpadne opreme za informacionu tehnologiju (IT) i telekomunikaciju i opreme za zabavu;

-       najmanje 70% prerade i najmanje 50% ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzetog otpada od malih kućnih aparata, opreme za osvjetljenje, električnih i elektronskih alata, igračaka i opreme za slobodno vrijeme i sport i instrumenata za praćenje i nadzor.

(8)  Rokovi za sprovođenje mjera iz st. 6 i 7 ovog člana utvrđuju se Državnim planom.

Otpadna ulja

Član 52

(1)  Zabranjeno je ispuštanje otpadnih ulja u vode, na zemjište ili u zemljište.

(2)  Imalac otpadnog ulja dužan je da otpadna ulja:

-       sakuplja odvojeno, kad je to tehnički moguće;

-       ako je to tehnički i ekonomski održivo ne miješa otpadna ulja različitih karakteristika, odnosno otpadna ulja ne miješa s drugim vrstama otpada ili materijama, ako to miješanje sprječava njihovu obradu.

(3)  Proizvođač otpadnog ulja, ako je to tehnički i ekonomski održivo, obezbjeđuje regenerisanje otpadnog ulja u osnovno ulje prečišćavanjem, odnosno uklanjanjem nečistoća, oksidacionih produkata i dodataka koji su sadržani u tim uljima ili drugim načinima prečišćavanja.

(4)  Otpadna ulja koja nije moguće regenerisati spaljuju se u postrojenju za spaljivanje otpada koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.

(5)  Ako imalac otpadnih ulja nastalih tokom procesa proizvodnje nije u mogućnosti da ih obradi u skladu sa st. 2, 3 i 4 ovog člana dužan je da obradu otpadnih ulja povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji sakuplja otpadna ulja.

(6)  Zabranjeno je miješati otpadno ulje tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB.

(7)  Postupanje sa otpadnim uljima, u skladu sa tehničkim i tehnološkim uslovima obrade, utvrđuje se propisom Ministarstva.

Građevinski otpad

Član 54

(1)  Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal.

(2)  Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal.

(3)  Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta.

(4)  Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena.

(5)  Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na deponiju za inertni otpad.

(6)  Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta čija je zapremina zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2 000 m3 dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom.

(7)  Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.

(8)  Investitor je dužan da planom upravljanja građevinskim otpadom iz st. 6 i 7 ovog člana utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje recikliranje najmanje 70% mase iz građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.

(9)  Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada utvrđuju se propisom Ministarstva.

Komunalni kanalizacioni mulj

Član 58

(1)  Proizvođač komunalnog kanalizacionog mulja (u daljem tekst: mulj) dužan je da vodi evidenciju koja naročito sadrži:

1)    ime i adresu, odnosno naziv i sjedište proizvođača mulja;

2)    količinu mulja koja je proizvedena ili isporučena za dalju upotrebu;

3)    sastav i karakteristike isporučenog mulja;

4)    tehnološke karakteristike primijenjenog procesa;

5)    ime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi mulj;

6)    lokaciju korišćenja, odnosno obrade mulja.

(2)  Proizvođač mulja dužan je da nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji nastaje mulj dostavi podatke iz evidencije iz stava 1 ovog člana do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Dozvoljene namjene mulja

Član 59

(1)  Mulj se, u skladu sa zakonom, može upotrebljavati:

1)    u poljoprivredi;

2)    za zelene površine i parkove;

3)    za potrebe rekultivacije zemljišta;

4)    na deponijama kao završni prekrivni sloj;

5)    za potrebe dovođenja zemljišta za posebne namjene, a na osnovu planova o upravljanju otpadom i propisa o uređenju prostora.

(2)  Mulj se može upotrebljavati u skladu sa stavom 1 ovog člana pod uslovom da je sproveden postupak stabilizacije i odgovarajuće pripreme, primjenom bioloških, hemijskih, termičkih i drugih postupaka kojima se smanjuje njegova podložnost mineralizaciji i otklanja opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

(3)  Proizvođač mulja dužan je da korisniku mulja dostavi rezultate provjere i podatke koji se odnose na granične vrijednosti štetnih materija u mulju koji se može koristiti na različitim vrstama zemljišta.

(4)  Za upotrebu mulja u skladu sa stavom 1 ovog člana nije potrebna dozvola za obradu i vođenje evidencije o mulju.

(5)  Bliže uslove koje mulj treba da ispunjava, količine, obim, učestalost i metode analize mulja za dozvoljene namjene i uslove koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu upotrebu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, uz saglasnost Ministarstva.

Prerada i davanje mulja na upotrebu

Član 61

(1)  Preradu i davanje obrađenog mulja na upotrebu može da vrši privredno društvo ili preduzetnik na osnovu dozvole za preradu otpada.

(2)  Obrađivač mulja, uz zahtjev za izdavanje dozvole za preradu otpada, dužan je da dostavi

1)    podatke o kvalitetu mulja;

2)    podatke o lokacijama na kojoj će se koristiti mulj;

3)    izveštaj o izvršenoj analizi zemljišta;

4)    stručno mišljenje o mogućnosti korišćenja obrađenog mulja.

(3)  Stručno mišljenje iz stava 2 tačka 4 ovog člana daje naučnoistraživačka ustanova koja se bavi pitanjima zemljišta ili drugo pravno lice koje ima odgovarajući kadar, opremu i posjeduje naučnu i informacionu dokumentaciju i koje ovlasti organ državne uprave nadležan sa poslove poljoprivrede.

(4)  Ispunjenost uslova za pravna lica iz stava 3 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede.

(5)  Bliže uslove u pogledu kadra i opreme iz stava 3 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede.

Nadležnosti organa državne uprave za poslove zdravlja, veterinarstva i voda

Član 63

(1)  Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja obezbjeđuje uslove i stara se o sprovođenju plana upravljanja medicinskim otpadom.

(2)  Organ državne uprave nadležan za poslove veterinarstva i voda obezbjeđuje uslove i stara se o sprovođenju plana upravljanja veterinarskim otpadom i kanalizacionim muljem.

VII. DEPONOVANJE I SKLADIŠTENJE OTPADA

Miješani komunalni otpad

Član 73

(1)  Miješani komunalni otpad odlaže se na deponiju za neopasan otpad.

(2)  Prije odlaganja miješani komunalni otpad se fizički i biološki obrađuje radi ispunjavanja uslova iz člana 69 stav 3 ovog zakona.

(3)  Godišnja količina biološko razgradivih sastavnih djelova u miješanom komunalnom otpadu koji se odloži na deponiju mora biti manja od količine biološko razgradivog komunalnog otpada koja je za odlaganje određena programom iz člana 20 ovog zakona.

Obaveze rukovodioca deponije

Član 74

Rukovodilac deponije dužan je da:

1)    utvrdi količinu otpada prije njegovog prijema na deponiju;

2)    provjeri podudarnost primljenog otpada sa podacima sadržanim u formularima za transport otpada;

3)    odbije prijem otpada na deponiju ako utvrdi nepodudarnost otpada sa podacima sadržanim u formularu za transport otpada i odmah obavijesti Agenciju;

4)    obezbijedi selektivno odlaganje otpada radi sprječavanja reakcija elemenata različitih vrsta otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi i stvaranja uslova za obnavljanje i dalje korišćenje područja deponije;

5)    obezbijedi pravilan rad tehničkih uređaja kojima je deponija opremljena i primjenjuje sanitarne, higijenske, protivpožarne i propise o zaštiti na radu, u skladu sa zakonom;

6)    obavijesti organ koji je izdao dozvolu za rad deponije o prestanku rada deponije nakon završenog prekrivanja;

7)    nadgleda deponiju otpada prije, tokom i nakon prestanka rada, o čemu dostavlja godišnji izvještaj Agenciji do 31. marta tekuće za prethodnu godinu;

8)    bez odlaganja obavijesti Agenciju o uočenim promjenama na deponiji koji mogu uticati na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Skladištenje otpada

Član 77

(1)  Otpad se može skladištiti:

-       na privremenom skladištu u roku koji nije duži od godinu dana;

-       na skladištu obrađivača otpada na period do tri godine;

-       u podzemnom skladištu.

(2)  Skladištenje otpada se vrši na način i mjestu koje ispunjava uslove utvrđene u:

-       saglasnosti na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada;

-       dozvoli za preradu, odnosno odstranjivanje otpada.

(3)  Uslovi koje treba da ispunjava skladište iz stava 1 ovog člana, način i uslovi skladištenja utvrđuju se propisom Vlade.

Privremeno skladištenje komunalnog otpada

Član 78

(1)  Jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađenu deponiju u skladu sa zakonom mogu komunalni otpad:

-       predati privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i/ili odstranjivanje otpada;

-       privremeno skladištiti prije nego otpad predaju na obradu privrednom društvu ili preduzetniku iz alineje 1 ovog stava.

(2)  Privremeno skladištenje iz stava 1 alineja 2 ovog člana može se vršiti najduže godinu dana od dana prijema otpada.

(3)  Lokaciju na kojoj će se privremeno skladištiti komunalni otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave određuje skupština jedinice lokalne samouprave.

(4)  Lokacija iz stava 3 ovog člana mora da:

-       bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada;

-       bude opremljena vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti;

-       ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i održavanje privremenog skladišta;

-       ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da privremeno skladištenje ne doprinosi dodatnom ugrožavanju životne sredine i zdravlja ljudi.

(5)  Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi vođenje evidencije o prijemu otpada na lokaciji iz stava 3 ovog člana u skladu sa članom 44 stav 2 ovog zakona.

(6)  Evidenciju iz stava 5 ovog člana vodi subjekat koji upravlja privremenim skladištem komunalnog otpada.

(7)  Izuzetno od stava 2 ovog člana, otpad se može privremeno skladištiti na period duži od godinu dana, pod uslovom da se za komunalni otpad koji je uskladišten duže od godinu dana na lokaciji iz stava 3 ovog člana za svaku godinu plaća naknada u iznosu od 10 € po toni komunalnog otpada.

(8)  Sredstva od naknade iz stava 7 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore i mogu se koristiti samo za izgradnju postojenja za obradu otpada, nabavku opreme i vozila za sakupljanje i transport otpada i sanaciju i rehabilitaciju neuređenih odlagališta.

(9)  Način privremenog skladištenja otpada iz stava 1 alineja 2 ovog člana i uslove zaštite životne sredine i zdravlja ljudi propisuje jedinica lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.

IX. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM

Posebna naknada za upravljanje otpadom

Član 85

(1)  Za upravljanje otpadom plaća se posebna naknada.

(2)  Posebnu naknadu za upravljanje otpadom iz stava 1 ovog člana plaćaju: proizvođači i uvoznici baterija i akumulatora; svih ulja, osim ulja koja se koriste u prehrambene i kozmetičke svrhe; guma; ambalaže; električnih i elektronskih proizvoda i vozila.

(3)  Posebna naknada iz stava 1 ovog člana prihod je budžeta Crne Gore.

(4)  Sredstva iz stava 3 ovog člana uplaćuju se na poseban račun i koriste se za kofinansiranje troškova realizacije projekata iz oblasti upravljanja otpadom i troškova preuzimanja, sakupljanja i obrade posebnih vrsta otpada iz člana 64 ovog zakona.

(5)  Bliži kriterijumi, visina i način plaćanja posebne naknade utvrđuju se propisom Vlade.

X. NADZOR

Nadležni organ

Član 86

(1)  Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, Ministarstvo i nadležni organi lokalne uprave.

(2)  Poslove inspekcijskog nadzora za sve vrste otpada, osim komunalnog i građevinskog otpada, vrši ekološka inspekcija.

(3)  Poslove inspekcijskog nadzora za komunalni i građevinski otpad vrši komunalni inspektor.

(4)  Poslove inspekcijskog nadzora o postojanju oznake sa natpisom proizvođača i oznake o obaveznom odvojenom sakupljanju otpada koji nastaje iz proizvoda za koji je propisana produžena odgovornost proizvođača vrši tržišna inspekcija.

Ovlašćenja i obaveze komunalnog inspektora

Član 88

(1)  Pored ovlašćenja utvrđenim Zakonom o inspekcijskom nadzoru, komunalni inspektor ima ovlašćenja da:

1)    kontroliše tehnološki postupak, korišćene sirovine i druge materijale i organizovanje uslužne djelatnosti kojima se sprečava nastanak komunalnog otpada ili čijom primjenom se proizvodi najmanja količina komunalnog i građevinskog otpada;

2)    kontroliše da li imalac komunalnog otpada upravlja sa komunalnim otpadom u skladu sa ovim zakonom, planovima i programima upravljanja komunalnim otpadom i zahtjevima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi;

3)    prati sprovođenje lokalnog plana, uključujući i mjere za upravljanje biootpadom;

4)    kontroliše ispunjenost uslova i prati aktivnosti privrednog društva ili preduzetnika koje se bavi sakupljanjem, odnosno transportom komunalnog otpada;

5)    kontroliše ispunjenje obaveze proizvođača komunalnog otpada da vrši selekciju otpada radi recikliranja u skladu sa ovim zakonom;

6)    provjerava da li se postupci upravljanja komunalnim otpadom vrše u skladu sa izdatim dozvolama i saglasnostima;

7)    prati ispunjenje obaveza o vođenju evidencije o proizvodnji i upravljanju komunalnim otpadom.

(2)  Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti komunalni inspektor, pored ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, dužan je da subjektu nadzora:

1)    naredi zabranu sakupljanja i transporta komunalnog i građevinskog otpada u skladu sa zakonom;

2)    naredi otklanjanje nedostataka u sakupljanju i transportu u slučaju iz tačke 1 ovog stava.

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 90

(1)  Novčanom kaznom od 1.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1)    miješa različite vrste opasnog otpada i miješa opasni sa neopasnim otpadom (član 15 stav 1);

2)    vrši odstranjivanje otpada na lokaciji koja nije utvrđena propisima o uređenju prostora, kao i u postrojenjima ili objektima koji ne ispunjavaju uslove utvrđene zakonom (član 17 stav 1);

3)    obavlja djelatnost prerade, odnosno odstranjivanja otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu i potreban broj zaposlenih na osnovu dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada (član 31 stav 1);

4)    obavlja djelatnost sakupljanja, odnosno transporta otpada, a nije upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika (član 37 stav 1);

5)    ne vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada u skladu sa katalogom otpada (član 44 stav 1);

6)    miješa otpadno ulje tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB (član 52 stav 6);

7)    prerađuje PCB i ambalažu koja sadrži PCB (član 56 stav 1);

8)    vrši izdvajanje PCB iz opreme, obradu PCB i dekontaminaciju opreme bez odgovarajuće opreme, postrojenja za privremeno skladištenje PCB i potrebnog broja zaposlenih na osnovu dozvole za odstranjivanje opasnog otpada (član 56 stav 4);

9)    spaljuje PCB na palubama brodova (član 56 stav 7);

10) obavlja djelatnost prerade, odnosno odstranjivanja medicinskog i veterinarskog otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu i potreban broj zaposlenih na osnovu dozvole za preradu i/ili odstranjivanje medicinskog i veterinarskog otpada (član 62 stav 2);

11) opasni otpad odlaže na deponiji za neopasan otpad (član 71 stav 1);

12) subjekat koji upravlja privremenim skladištem komunalnog otpada ne vodi evidenciju iz člana 78 stav 5 ovog zakona (član 78 stav 6);

13) uvozi opasan otpad (član 80 stav 1).

(2)  Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

(3)  Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

(4)  Za prekršaj iz stava 1 tač. 2, 4, 6, 11 i 13 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Član 91

(1)  Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1)    ne vrši karakterizaciju otpada (član 7 stav 2);

2)    ne obezbijedi preradu otpada, a ukoliko je prerada nemoguća ili je ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, ne obezbijedi da se otpad odloži ili na drugi način odstrani u skladu sa ovim zakonom (član 12 stav 2);

3)    tokom prevoza opasnog otpada unutar države nema ispravu o prevozu opasne materije u skladu sa zakonom (član 16 stav 2);

4)    pali otpad na otvorenom prostoru (član 17 stav 3);

5)    ne izradi plan upravljanja otpadom u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad (član 26 stav 2);

6)    ne dostavi plan upravljanja otpadom iz člana 28 stav 1 ovog zakona Agenciji na saglasnost u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad (član 28 stav 2);

7)    ne obavijesti Agenciju da je došlo do promjena u količini i načinu upravljanja otpadom utvrđenim u aktu iz člana 29 stav 1 ovog zakona radi dobijanja saglasnosti u roku od šest mjeseci od nastanka promjene (član 29 stav 3);

8)    upravlja sa otpadom na način koji nije u skladu sa planovima upravljanja otpadom utvrđenim ovim zakonom (član 30);

9)    ne vrši odvojeno sakupljanje komunalnog otpada radi njegovog recikliranja u skladu sa ovim zakonom (član 42 stav 2);

10) ne čuva evidenciju opasnog otpada najmanje tri godine ili u slučaju transporta opasnog otpada najmanje 12 mjeseci (član 44 stav 8);

11) miješa otpad od električnih i elektronskih proizvoda sa drugim vrstama otpada (član 46 stav 2);

12) se proizvođač i uvoznik električnih i elektronskih proizvoda ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda (član 47 stav 3);

13) imalac otpadnog vozila ne preda otpadno vozilo pravnom licu ili preduzetniku koji ima dozvolu za obradu otpadnih vozila (član 48 stav 1);

14) ne vodi evidenciju o svim fazama obrade (član 48 stav 4 alineja 1);

15) ne obezbijedi odstranjivanje djelova iz otpadnih vozila koji se ne mogu preraditi (član 48 stav 4 alineja 2);

16) ne obezbijedi izdvajanje opasnih materijala i komponenti iz otpadnih vozila radi dalje obrade (član 48 stav 4 alineja 3);

17) se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila (član 48 stav 5);

18) uvozi otpadne gume bez odobrenja Agencije (član 49 st. 1 i 2);

19) miješa otpadne gume sa drugim otpadom (član 49 stav 3);

20) ne preda otpadnu gumu privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i odstranjivanje otpadnih guma (član 49 stav 4);

21) se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma (član 49 stav 5);

22) otpadne baterije i akumulatore koji, u skladu sa katalogom otpada, nijesu komunalni otpad ne preda privrednom društvu ili preduzetniku koji se bavi djelatnostima sakupljanja, prerade ili odstranjivanja posebnih vrsta otpada (član 50 stav 2);

23) otpadne baterije i akumulatore koji su, u skladu sa katalogom otpada, komunalni otpad ne preda na mjesta koji su predviđena za ovu vrstu otpada u okviru odvojenog sakupljanja komunalnog otpada ili na mjesta predviđena za sakupljanje ovih vrsta otpada kod distributera (član 50 stav 3);

24) odlaže ili spaljuje otpadne automobilske i industrijske baterije i akumulatore (član 50 stav 4);

25) se proizvođač i uvoznik beterija i akumulatora ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora (član 51 stav 1);

26) ispušta otpadna ulja u vode i/ili na zemjište ili u zemljište (član 52 stav 1);

27) obradu otpadnih ulja ne povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji sakuplja otpadna ulja, u slučaju da kroz proces proizvodnje nije u mogućnosti da obradi otpadna ulja u skladu sa ovim zakonom (član 52 stav 5);

28) odlaže građevinski otpad u vode ili na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal (član 54 stav 2);

29) prerađuje cement azbestnog građevinskog otpada (član 54 stav 4);

30) ne sačini plan upravljanja građevinskim otpadom ukoliko je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2 000 m3 (član 54 stav 6);

31) ne sačini plan upravljanja građevinskim otpadom bez obzira na zapreminu građevinskog otpada ukoliko građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama (član 54 stav 7);

32) ne primijeni mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u životnu sredinu (član 55 stav 2);

33) prerađuje otpad koji sadrži PCB bez izdvajanja PCB (član 56 stav 2);

34)             PCB spali izvan postrojenja za spaljivanje otpada koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom (član 56 stav 5);

35)             uvozi opremu koja sadrži PCB (član 56 stav 6);

36)             puni transformatore i druge zatvorene sisteme sa tečnostima koje sadrže PCB (član 56 stav 8);

37)             nema plan upravljanja opremom i otpadom koji sadrži PCB u skladu sa ovim zakonom (član 57 stav 1);

38)             ne vodi evedenciju o opremi i otpadnom PCB i količinama PCB i te podatke iz evidencije ne dostavi Agenciji (član 57 stav 2);

39)             plan upravljanja opremom iz člana 57 stav 1 ovog zakona ne dostavi Agenciji (član 57 stav 3);

40)             upotrebljava mulj na zemljištu na kojem postoji opasnost od ispiranja mulja u površinske vode i u zaštićenim proizvodnim dobrima (član 60 stav 1 tačka 1);

41)             upotrebljava mulj na zemljištu kraških polja, plitkom ili skeletnom zemljistu i šljunkovitom zemljištu (član 60 stav 1 tačka 2);

42)             upotrebljava mulj na zemljištu kod kojeg je pH vrijednost niža od 5,0 (član 60 stav 1 tačka 3);

43)             upotrebljava mulj na zemljištu sa salinitetom višim od 800 ms/cm, plavnim dolinama, djelimično potopljenim oblastima i močvarnim područjima (član 60 stav 1 tačka 4);

44)             upotrebljava mulj u zonama sanitarne zaštite izvorišta koja se koriste ili se mogu koristiti za snabdijevanje vodom za piće (član 60 stav 1 tačka 5);

45)             upotrebljava mulj na pašnjacima ili u proizvodnji biljaka za stočnu ishranu, ako je vrijeme između korišćenja obrađenog mulja i skupljanja ljetine biljaka za stočnu ishranu ili početka ispaše kraće od 21 dan (član 60 stav 1 tačka 6);

46)             upotrebljava mulj na površinama koje su namijenjene za proizvodnju voća i povrća koje je u direktnom kontaktu sa zemljištem i koje se može jesti sirovo, u periodu od 10 mjeseci prije početka berbe (član 60 stav 1 tačka 7);

47)             odlaže na deponiju otpad u tečnom stanju (član 69 stav 1 tačka 2);

48)             odlaže na deponiju otpad koji ima eksplozivna, oksidirajuća, veoma zapaljiva ili zapaljiva svojstva (član 69 stav 1 tačka 3);

49)             odlaže na deponiju otpad koji je neobrađeni medicinski ili veterinarski otpad (član 69 stav 1 tačka 4);

50)             odlaže na deponiju otpad koji čine otpadne automobilske i industrijske baterije i akumulatori (član 69 stav 1 tačka 5);

51)             odlaže na deponiju otpad ako je otpad cijela ili zdrobljena otpadna guma, osim gume od bicikla i gume sa spoljnim prečnikom većim od 400 mm (član 69 stav 1 tačka 6);

52)             odlaže na deponiju otpad koji je nastao kao rezultat naučnog istraživanja, čije svojstvo nije poznato ili je novo i njegova dejstva na ljude ili životnu sredinu nijesu poznata (član 69 stav 1 tačka 7);

53)             odlaže na deponiju otpad na području koji može imati uticaja na površinske i podzemne vode (član 69 stav 1 tačka 8);

54)             ne obavijesti Agenciju o značajnim negativnim uticajima na životnu sredinu i zdravlje ljudi koji su utvrđeni kontrolom iz člana 75 stav 3 ovog zakona (član75 stav 5);

55)             otpad skladišti na privremenom skladištu duže od godinu dana (član 77 stav 1 alineja 1);

56)             otpad skladišti na skladištu obrađivača otpada duže od tri godine (član 77 stav 1 alineja 2);

57)             uvozi neopasan otpad radi odstranjivanja ili za korišćenje kao gorivo ili na drugi način za proizvodnju energije (član 80 stav 2).

(2)  Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kao i za nedostavljanje lokalnog plana Ministarstvu (član 23 stav 4) kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno službeno lice u jedinici lokalne samouprave novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.

(3)  Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.

(4)  Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 4, 9, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96

(1)  Lokacija na kojoj će se privremeno skladištiti komunalni otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave urediće se u skladu sa članom 78 stav 4 ovog zakona do 30. juna 2012. godine.

(2)  Privremeno skladištenje komunalnog otpada iz člana 78 ovog zakona vršiće se najduže do 31. decembra 2016. godine.

Član 97

(1)  Ponovna upotreba i reciklaža papira, metala, plastike, stakla i neopasnog građevinskog otpada u procentima iz člana 14 ovog zakona mora se dostići do 2020. godine.

(2)  Radi dostizanja nivoa količina biološko razgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiju iz člana 20 stav 1 ovog zakona, procentualni nivo količina biološko razgradivog otpada u iznosu od:

-       75% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2017. godine;

-       50% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2020. godine;

-       35% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2025. godine.

Član 98

Nadležni organ lokalne uprave dužan je da, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvrši popis neuređenih odlagališta na svom području, sačini plan sanacije ovih odlagališta i uvrsti ga u lokalni plan iz člana 94 stav 3 ovog zakona.

Član 100

Postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do stupanju na snagu ovog zakona

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 28.09.2015.