Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 28. jula 2015. godine održane śednice Odbora za evropske integracije, Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport - razmatreno više predloga zakona


61. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Na 61. śednici održanoj 28. jula 2015. godine Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmotrio je Izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije za integraciju Roma i Akcionog plana Dekade inkluzije Roma u Crnoj Gori za 2012. i 2013. godinu.

Odbor je jednoglasno predložio Skupštini da usvoji Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, koji su podnijeli članovi Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Odbor je usvojio Izvještaj o pośeti delegacije Odbora za prosvjetu nauku, kulturu i sport SR Njemačkoj.

Osim članova Odbora śednici su prisustvovali: Fana Delija, predstavnica Centra za romske inicijative iz Nikšića i Edin Koljenović, koordinator programa dobrog upravljanja u Građanskoj alijansi.

56. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor nije razmotrio Predlog odluke o dopuni Etičkog kodeksa poslanika

Odbor za ljudska prava i slobode na 56. śednici održanoj 28. jula 2015. godine nije razmotrio Predlog odluke o dopuni Etičkog kodeksa poslanika, koji su podnijeli poslanici: Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, dr Radosav Nišavić, Danko Šarančić i Danijela Marković zbog odsustva predstavnika predlagača, shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list CG", br. 59/2013 - prečišćen tekst).

Imajući u vidu navedeno, Odbor nije razmotrio ni Amandman na Predlog odluke o dopuni Etičkog kodeksa poslanika, koji su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović i Obrad Gojković, iako je Dnevni red 56. śednice dopunjen Amandmanom i śednici prisustvovao predstavnik podnosilaca Amandmana.

Članovi Odbora su razmotrili i jednoglasno usvojili Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti Odbora za period januar-jul 2015. godine, uz ocjenu da je Odbor u izvještajnom periodu bio izuzetno aktivan i realizovao značajne aktivnosti utvrđene Planom rada.

 

Predśednik Odbora je podśetio da je Odbor na 48. śednici, održanoj 1. aprila 2015. godine, usvojio Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu, sačinjen na osnovu: Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine, Izvještaja o napretku Evropske komisije iz oktobra 2014. godine, Rezolucije 2030 (2015) PSSE, Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu, aktivnosti Skupštine Crne Gore i jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014. godinu.

Planom rada Odbora za 2015. godinu, utvrđene su aktivnosti u zakonodavnoj oblasti, kao i aktivnosti u funkciji kontrolne i nadzorne uloge. Takođe, utvrđene su aktivnosti na unapređenju kontinuirane saradnje sa NVO sektorom.

Planom za 2015. godinu je utvrđeno 29 aktivnosti, a od 15 aktivnosti utvrđenih za prva dva kvartala, realizovano je 12, pri čemu dvije aktivnosti nijesu mogle biti realizovane iz objektivnih razloga. Naime, Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti još uvijek nije utvrđen od strane Vlade Crne Gore i dostavljen Skupštini, dok je Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti usmjeren Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu kao nadležnom (matičnom) odboru.

Ukoliko se izuzmu aktivnosti koje nije bilo moguće realizovati iz objektivnih razloga, dolazi se do zaključka da je Odbor realizovao 14 od 15 aktivnosti planiranih za prva dva kvartala 2015. godine.

Pored Planom utvrđenih aktivnosti, Odbor je realizovao dvanaest drugih aktivnosti.

U periodu od januara do jula 2015. godine, održano je 12 śednica (dvije su imale po jedan nastavak). U izvještajnom periodu Odbor za ljudska prava i slobode razmotrio je dva predloga zakona, pet godišnjih izvještaja i pet izvještaja i informacija, u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine, u okviru kontrolne uloge Skupštine.

Realizovane su i tri preostale aktivnosti iz Plana aktivnosti za 2014. godinu, koje zbog povećanog obima posla i aktivnosti koje nijesu bile utvrđene Planom, objektivno nijesu mogle biti realizovane u prošloj godini.

Rad Odbora, kao i prethodnih godina, je veoma transparentan, a śednice Odbora izazivaju veliko interesovanje štampanih i elektronskih medija. Odbor objavljuje na sajtu Skupštine godišnji izvještaj o radu, a takođe i veoma sadržajne informacije, zapisnike i izvještaje o svim aktivnostima ovog radnog tijela.

Takođe, Odbor za ljudska prava i slobode na održanoj śednici izjasnio se o Izvještajima i Informacijama koji su razmotreni na 52. śednici Odbora, održanoj 20. jula 2015. godine, ali o kojima se tada nije glasalo usljed nedostatka kvoruma. S tim u vezi, Odbor je jednoglasno usvojio Zaključke povodom razmatranja Izvještaja "Postupanje policije sa djecom", koji je Odboru za ljudska prava i sloboda podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Informacija o aktivnostima i mjerama preduzetim u cilju poboljšanja položaja pripadnika LGBT populacije (Informacija Uprave policije u vezi sa napadima na članove i aktiviste LGBT zajednice i preduzimanju mjera u cilju zaštite njihove bezbjednosti i Informacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava o mjerama i radnjama u cilju promjene svijesti javnosti u vezi sa zabranom diskriminacije i osposobljavanju policije, tužilaca i sudija) i Izvještaja o sprovođenju strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016. u 2014. godini, s Akcionim planom za 2015. godinu. Odbor za ljudska prava i slobode dostaviće Zaključke Kolegijumu Predsjednika Skupštine na upoznavanje i nadležnim organima radi njihove realizacije.

Takođe, članovi Odbora su usvojili zapisnike sa 52. i 55. śednice, održanih u julu 2015. godine, čime je ažuriran rad Odbora.

39. śednica Odbora za evropske integracije

Članovi Odbora jednoglasno dali pozitivna mišljenja o izvještajima o pregovaračkim poglavljima 6, 7 i 32

Na śednici Odbora za evropske integracije, održanoj 28. jula 2015. godine, članovi Odbora jednoglasno su usvojili pozitivna mišljenja o Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 6 – Privredno pravo, Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine i Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijski nadzor.

Ambasador Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač za vođenje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, predstavio je glavne aspekte tri dokumenta, odnosno postignuti napredak u ispunjavanju obaveza, kao i predstojeće zadatke. Zatim je Vladimir Savković, član Pregovaračke grupe za poglavlja 6 i 7 dao osvrt na najvažnije aspekte ova dva poglavlja, dok je Ana Krsmanović, šefica Radne grupe za poglavlje 32, predstavila dinamiku rada u oblasti finansijskog nadzora.

Pored članova Odbora za evropske integracije, śednici su prisustvovali i članovi Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Uzimajući u obzir prirodu dokumenata koji su razmatrani, a koji su označeni kao interni, śednica je bila zatvorena za javnost.

59. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmotrena tri predloga zakona

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je 59. śednicu, na kojoj su jednoglasno podržani:

- Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o sprečavanju falsifikovanja novca;

- Predlog zakona o potvrđivanju 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice;

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o ekonomskoj saradnji.

Članovi Odbora su donijeli odluku o formiranju četiri nove grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore. Na osnovu dostavljenih predloga klubova poslanika za članstvo u grupama, formirane su grupe prijateljstva za saradnju sa parlamentima Italije, Bugarske, Gruzije i Kuvajta.

43. śednicu Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Na 43. śednici Odbora za bezbjednost i odbranu razmotreni su amandmani (6) na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tajnosti podataka koje su podnijeli poslanica Snežana Jonica (četiri amandmana), poslanici Srđan Perić i Goran Tuponja (jedan amandman) i poslanica Ljerka Dragićević (jedan amandman).

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika podnosilaca amandmana, iskazanog stava predstavnika predlagača zakona da ne prihvata amandmane i rasprave koje je uslijedila, amandman 4 koji je na Predlog zakona podnijela poslanica Snežana Jonica je većinom glasova podržan od strane članova Odbora dok amandmani 1, 2 i 3 nijesu dobili potrebnu većinu. Amandman koji su na Predlog zakona podnijeli Srđan Perić i Goran Tuponja većinom glasova je podržan od strane članova Odbora, dok amandman poslanice Ljerke Dragićević nije dobio potrebnu većinu.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 28.07.2015.