Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki

29.06.2020.


Vlada Crne Gore je na 179. sjednici, kojom je u prvom dijelu predsjedavao premijer Duško Marković, a u drugom potpredsjednik za i politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin, najoštrije osudila nasilje i izgrede u više gradova i pozvala nadležne organe da odlučno i zakonito spriječe, suzbiju i sankcionišu svaki pokušaj podrivanja demokratije i ugrožavanja mira i sigurnosti naših građana.

Usvojena je Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta autoputa Bar-Boljare u kojoj je konstatovano da ukupan procenat izvedenih radova na izgradnji prioritetne dionice Smokovac – Mateševo u ovom trenutku iznosi oko 89 odsto.

Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi iznosi više od 90 odsto, a ukupan procenat završenosti radova na otvorenoj trasi iznosi oko 70 odsto.

Završen je proboj i urađena primarna podgrada na svih 16 tunela. U toku su radovi na izradi sekundarne obloge. Radovi na gornjem dijelu sekundarne obloge završeni su 99,5 odsto ili u dužini od 35,3 km.

Do sada je na mostovima, na pozicijama stubova i temelja završeno oko 99 odsto radova, dok je na gornjem stroju mostova završeno oko 96 odsto radova. Ukupan procenat radova na mostovima sa završnim radovima (hidroizolacija, zaštitne čelične ograde, instalacije…) iznosi 91 odsto.

Uporedo sa radovima na prioritetnoj dionici, intenziviraju se i aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak realizacije sljedeće dvije dionice (Mateševo – Andrijevica i Smokovac – Tološi – Farmaci), koje su Detaljnim prostornim planom autoputa Bar – Boljare definisane kao II faza. Zbog nivoa trenutne zaduženosti Crne Gore, i uvažavajući preporuke ključnih programskih dokumenata, planirano je da se naredna dionica autoputa realizuje po nekom od modaliteta privatno-javnog partnerstva, kako bi se smanjilo dodatno zaduživanje, pri čemu tek predstoji odluka o utvđivanju optimalnih uslova i načina realizacije. U skladu sa tim, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je u novembru 2018. godine apliciralo prema Investicionom okviru za Zapadni Balkan za dodijeljivanje 54,6 miliona eura za kofinansiranje izgradnje dionice Mateševo – Andrijevica, što predstavlja 20 odsto od procijenjenog kapitalnog izdatka za izgradnju ove dionice od 273 miliona eura (procjena na osnovu Idejnog rješenja). Dodatnih 20 odsto se namjerava obezbijediti putem kreditnog zaduživanja kod EBRD, a preostalih 60 odsto od zainteresovanih privatnih partnera.

Donijeta je Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki. U diskusiji je objašnjeno da je cilj nove Uredbe prevazilaženje problema u primjeni važećeg akta, postizanje većeg stepena efikasnosti u planiranju i sprovođenju postupaka centralizovanih javnih nabavki, kao i definisanje kaznenih normi.

U okviru harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o minimalnom skupu usluga koje obuhvata Univerzalni servis. Novim rješenjem regulisana je obaveza da Univerzalni imenik bude dostupan u elektronskom obliku, dok je štampana forma isključena iz minimalnog skupa usluga.

Radi obezbjeđenja primjene novog Zakona o bezbjednosti hrane i potpunog usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada je donijela Uredbu o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane, kao i Uredbu o izmjeni Uredbe o tretiranju hrane jonizujućim zračenjem.

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore, Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i dala saglasnost na Konkurs za upis u prvu godinu master studija na UCG.

U cilju obezbjeđenja početka rada i efikasnog funkcionisanja Eko fonda, čijim su osnivanjem stvoreni uslovi za obezbjeđenje stabilnog i stalnog izvora finansiranja aktivnosti u oblasti životne sredine,Vlada je donijela je Odluku o naknadi za predsjednika i članove Odbora direktora d.o.o. Fond za zaštitu životne sredine. Odlukom je propisano da se iznos mjesečne naknade za rad predsjednika Odbora direktora Društva utvrdi u visini od tri obračunske vrijednosti koeficijenta u Društvu, a za članove Odbora direktora u visini od dvije obračunske vrijednosti koeficijenta u Društvu.

Vlada je utvrdila Strategiju saradnje sa dijasporom – iseljenicima za period 2020-2023. godine, sa Akcionim planom realizacije za period 2020-2021. godine. Novom Strategijom, unapređuju se odnosi na relaciji matice i dijaspore i definišu mjere i aktivnosti na zaštiti položaja crnogorske nacionalne zajednice u zemljama regiona, što je potvrda da je dijaspora visoko pozicionirana na agendi političkih prioriteta državnih organa i nadležnih ustanova. Imajući u vidu izražen trend asimilacije kod jednog dijela našeg iseljeništva, ocijenjeno je da je potreban institucionalni odgovor na te izazove, kojim bi se uticalo na očuvanje nacionalnog i državnog identiteta naših zajednica u zemljama regiona, te sprovođenje drugih aktivnosti i mjera, u cilju zaustavljanja izuzetno izraženih trendova asimilacije. Prema Zakonu o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, za realizaciju Strategije, izdvaja se 0,7 odsto tekućeg budžeta, a za konkretne mjere i aktivnosti izdvajaće se najmanje 260.000 eura na godišnjem nivou

Strategijom su definisani prioritetni ciljevi, nosioci poslova i aktivnosti koje u sljedećem četvorogodišnjem periodu treba da stvore neophodne pretpostavke za sistemsko i kvalitetno unapređenje saradnje sa iseljenicima, koja će biti i podsticaj za iseljenike u traženju boljih formi organizovanja i komunikacija sa maticom, pokrenuti njen kraeativni potencijal na projektima od obostranog interesa, otvarati prostor iseljenicima da lakše artikulišu svoje potrebe i budu faktor unutrašnjeg razvoja Crne Gore i njene afirmacije na međunarodnom planu.

Usvojena je Informacija o aktivnostima i projektima koji se sprovode kroz sistem indirektnog upravljanja IPA fondovima. Informacija je koncipirana tako da predoči glavne aktivnosti koje su se dogodile u proteklom polugodišnjem periodu, posebno ističući ključne rizike u sistemu, koje je neophodno tretirati kako bi se unaprijedila efikasnost i dinamika korišćenja fondova pretpristupne podrške. Obuhvaćeni su značajni segmenti koji se odnose na institucionalno funkcionisanje uspostavljenih IPA struktura. Dodatno, prikazane su i informacije u vezi sa dinamikom poslovanja, nastale usljed vanredne situacije izazvane pandemijom COVID-19.

Nakon proglašenja epidemije COVID-19 i uz razumijevanje situacije u kojoj se našlo crnogorsko društvo u cjelini, Evropska unija je podržala Crnu Goru u borbi protiv širenja virusa i saniranju ekonomskih posljedica epidemije sa 53 miliona eura. Ova sredstva su već oprijedijeljena kroz programe IPA 2016, IPA 2018, IPA 2019 i IPA 2020, a dalje preusmjerena na saniranje posljedica izazvanih novim virusom. Od navedenog iznosa, 3 miliona eura u vidu hitne podrške je izdvojeno iz Instrumenta za evropsku integraciju, koji čini sastavni dio programa IPA 2018. Evropska komisija je ostatak podrške u iznosu od 50 miliona eura za dugoročnije saniranje posljedica epidemije opredijelila prenamjenom sredstava koja su već odobrena za programe IPA 2016, IPA 2018, IPA 2019 i IPA 2020.

U skladu sa sugestijama Evropske komisije, uzimajući u obzir spremnost dokumentacije projekata čija su sredstva preusmjerena i njihovu relevantnost za Crnu Goru, u planu je da isti budu predloženi za finansiranje kroz predstojeću finansijsku perspektivu IPA III za koju je već započeto programiranje. U vezi sa navedenim, Vlada je ocijenila izuzetno značajnim da se prilikom programiranja nove perspektive resorne institucije rukovode realnim potrebama i kandiduju projekte koji su djelimično ili u potpunosti zreli, kako bi se umanjio rizik njihovog neblagovremenog ugovaranja a zatim i skraćenja rokova implementacije.

Vlada je usvojila Program ostvarivanja principa "Otvorena nauka" u Crnoj Gori s Akcionim planom 2020 – 2022. Program je utemeljen na viziji Crne Gore da istraživačka djelatnost bude zasnovana na principima Otvorene nauke, što podrazumijeva da mora biti u službi cjelokupnog društva i da je neophodno javna sredstva usmjerena na finansiranje istraživačkih aktivnosti trošiti na efikasan i transparentan način. To je moguće postići kroz otvoreni pristup publikacijama, istraživačkim podacima i istraživačkoj infrastrukturi. Kako je jedno od problematičnih pitanja u Crnoj Gori nedostatak saradnje između akademskih institucija i privrede, očekuje se da će diseminacija rezultata istraživanja, na način predviđen politikom Otvorene nauke, doprinijeti motivisanju nacionalne privrede za ulaganje u istraživačke projekte, kao i višem stepenu saradnje i zajedničkom radu s crnogorskim naučnicima. Programom je predviđeno obezbjeđivanje otvorenog pristupa recenziranim naučnim radovima, nacionalnom akademskom izdavaštvu, istraživačkim podacima. Biće omogućena i dostupnost istraživačkih infrastruktura, ukoliko je njihova nabavka ili uspostavljanje finansirano javnim sredstvima, kao i interoperabilnost sa međunarodnim digitalnim istraživačkim infrastrukturama.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, za II kvartal 2020. godine.

U Informaciji je navedeno da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma ocijenilo da dva od predloženih projekta ispunjavaju uslove za kandidovanje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i to: 1) Projekat Izgradnje hotela "K16", Kolašin, po kondo modelu poslovanja, dostavljen od strane D.O.O. "SKI RESORT KOLAŠIN 1600" sa sjedištem u Kolašinu, koji je Vlada Crne Gore na sjednici od 23. aprila 2020. godine, na Predlog ovog Ministarstva, uvrstila na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U pitanju je projekat kojim je, između ostalog, planirana investicija u izgradnju hotela kategorije 4 zvjezdice u Kolašinu, kapaciteta 116 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 5.998.750 eura, a namjera investitora je da u okviru hotela otvori 58 novih radnih mjesta. 2) Projekat Izgradnje hotela "Boka Place", Tivat po mješovitom modelu poslovanja, dostavljen od firme D.O.O. "PM 4.1" kao kćerka firma preduzeća "Adriatic Marinas", Tivat, koji je Vlada Crne Gore, na sjednici od 11. juna 2020. godine, uvrstila na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U pitanju je novi projekat koji se realizuje u okviru hotelsko-turističkog kompleksa Porto Montenegro, gdje je planirana investicija u izgradnju hotela po mješovitom modelu poslovanja kategorije 5 zvjezdice, kapaciteta 240 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 43,67 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru kompleksa otvori 96 novih radnih mjesta.

U izvještajnom periodu jedna prijava je odbijena, jer je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u postupku ocjene dostavljene dokumentacije konstatovalo da ista ne ispunjava uslove za kandidovanje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

Premijer je informisao Vladu o rezultatima dijaloga vođenog sa brojnim društvenim akterima u okviru njegove inicijative Savez za Evropu kao i o planu daljih aktivnosti koje proizilaze iz dijaloga.

U okviru kadrovskih pitanja za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, imenovan je Aleksandar Zeković, a za generalnu direktnorku Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Danka Perović.

Vlada je predložila Skupštini akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora izabere: Nikolu Vukićevića, Edina Mulića, Dragana Popovića, Dženana Demića i Miroslava Bjelicu.

Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor predloženo je da, zbog isteka mandata članova odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora za predstavnike državnog kapitala izabere: Borislava Kašćelana, Mima Draškovića i Armina Mujevića.


IZVOR: Vebsajt Vlada, 25.06.2020.


Naslov: Redakcija