Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O SISTEMIMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je 13. maja 2016. godine, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG br. 12/2012), dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o sistemima kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Javna rasprava je trajala 40 dan od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaključno sa 23. junom 2016. godine. U toku javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o sistemima kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda organizovana su i tri okrugla stola u Podgorici, Bijelom Polju i Baru.

Na održanim okruglim stolovima učestvovali su proizvođači poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, predstavnici udruženja poljoprivrednika, predstavnici opštinskih i regionalnih poljoprivrednih službi, predstavnici sertifikacionog i Akreditacionog tijela Crne Gore.

Ovlašćeni prestavnici Ministarstva koji su učestvovali u raspravi:

1) Merisa Čekić, samostalna savjetnica za šeme kvaliteta u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja;

2) Andrijana Rakočević, samostalna savjetnica za organsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U uvodnoj riječi na okrulim stolovima samostalna savjetnica Merisa Čekić dala je osvrt na Nactr zakona. Kao razloge za izradu novog Zakona istakla je potrebu daljeg unaprjeđivanja sistema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i usaglašavanja sa legislativom EU.

Tokom rasprave date su sljedeće primjedbe i sugestije:

1. U član 8 stav 6 podstav 3 kojim je predviđeno dostavljanje dokumenta o internim pravilima i procedurama unutar grupe, od strane grupe proizvođača istog poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda, predstavnici sertifikacionog tijela su dali prijedlog da u tekstu Nacrt bude uvršten stav kojim će udruženje proizvođača biti obavezano na vršenje unutrašnje kontrole.

Odgovor: Primjedba je prihvaćena, i u predloženi tekst zakona ugrađen stav.

2. Naslov člana 49 "Sertifikaciono tijelo/javni organ", usaglasiti sa tekstom člana 49 i 50 tj. predefinisati u "kontrolni autoritet/kontrolno tijelo".

Odgovor: Primjedba je prihvaćena.

3. U članu 49 stav 3 alineja 2, gdje je uvršten naziv i broj standard "ISO 17065:2012" korigovati, uskladiti sa nacionalnom oznakom i godinom preuzimanja.

Odgovor: Primjedba je prihvaćena. U članu 49 stav 3 alineja 2, naziv i broj standarda glasi MEST EN ISO/IEC 17065.

4. Predstavnici sertifikacionog i akreditacionog tijela dali su prijedlog da se u članu 50 uvrsti stav da plan kotrole (koji sačinjava kontrolni autoritet/kontrolno tijelo uz saglasnost grupe proizvođača na osnovu specifikacije proizvoda), odobrava Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Odgovor: Prijedlog se prihvata. U članu 50 stavu 6 predviđeno je detaljnije propisivanje uslova koje treba da ispuni kontrolni autoritet/kontrolno tijelo, kao i odnos između kontrolnog autoriteta/kontrolnog tijela i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

5. Da se u neobaveznu oznaku kvaliteta "sa moje farme" uvrste proizvodi akvakulture sa javnih površina (jezera, rijeka i sl.).

Odgovor: Prijedlog nije prihvaćen. Suština navedene neobavezne oznake je proizvodnja i prodaja sobstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na istoj farmi.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 28.06.2016.