Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

FORMIRATI FISKALNI SAVJET

29.03.2019.


Ministarstvo finansija, prema preporuci Evropske komisije (EK), radi na uspostavljanju Fiskalnog savjeta koji bi kao nezavisno tijelo ocjenjivao kredibilnost fiskalne politike, odnosno davao ocjene o makroekonomskim i fiskalnim planovima i projekcijama, kao i mišljenja na budžet i strateške dokumente u oblasti makroekonomske i fiskalne politike. To je zvanično rečeno u Ministarstvu finansija, kojim rukovodi ministar Darko Radunović.

EK je na ministarskom sastanku održanom 25. maja prošle godine u Briselu, povodom ocjene Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period od 2017. do 2019. godine dala preporuku da Crna Gora pripremi dokument o opcijama uspostavljanja nezavisnog tijela za fiskalni nadzor.

U Ministarstvu finansija su ukazali da sagledavaju optimalni model osnivanja Fiskalnog savjeta kao nezavisnog tijela za fiskalni nadzor, te da su se za obezbjeđivanje tehničke pomoći obratili EU.

"To u cilju da bi se omogućila ekspertska pomoć za pripremu dokumenta koji će na bazi sprovedenih analiza i uporednih rješenja, sadržati opcije za uspostavljanje nezavisnog tijela koje bi vršilo nadzor nad sprovođenjem fiskalne politike, uključujući i predloge modela uspostavljanja pravnog okvira njegovog funkcionisanja". Fiskalni savjet vršio bi ocjenu kredibilnosti fiskalne politike kroz nezavisnu ocjenu makroekonomskih i fiskalnih planova i projekcija, poštovanje fiskalnih pravila i davanje mišljenja na predloženi budžet i strateške dokumente u oblasti makroekonomske i fiskalne politike", kazali su u ministarstvu. U tom Vladinom resoru nijesu mogli da odgovore koliko bi članova imao Fiskalni savjet pošto su tek započeli proces za njegovo formiranje.

Kada je u martu 2014. godine na predlog Ministarstva finansija usvajan sistemski Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti predsjednik Senata Državne revizorske institucije(DRI) Milan Dabović i tadašnji prtedsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i aktuelni poslanik Aleksandar Damjanović predlagali su da se tim zakonom definiše formiranje nezavisnog Fiskalnog savjeta. Međutim, tada nije bilo političke volje da se fiskalni savjet formira. Ministar finansija je te godine bio sadašnji guverner CBCG, Radoje Žugić.

CBCG je po dolasku Žugića na mjesto guvernera u preporukama Vladi za vođenje ekonomske politike u 2017. godini navela da treba formirati Fiskalni savjet u čijem bi sastavu bili predstavnici DRI, CBCG, Ministarstva finansija i nezavisni eksperti. Stav Dabovića i Damjanovića u vezi te preporuke je bio da fiskalni savjet treba formirati na osnovu posebnog zakona, kao nezavisno tijelo u koje ne bi ulazili predstavnici drugih institucija.

Dabović je tada objasnio da je formiranje tog tijela neophodan uslov za eks-ante (prethodnu) korekciju makroekonomskih procjena na kojima se temelji procjena fiskalnog potencijala, a koja opredjeljuje visinu budžetske potrošnje.

"Nadležnost DRI u eks-ante procjenama može biti samo tehničke prirode u vezi s poštovanjem fiskalnih pravila. Ali, nikako se ne može odnositi na korigovanje makroekonomskih agregata, alokacije javnih resursa ili bilo kakvo njeno miješanje u politiku izvršne vlasti. Ako bi to radila, DRI bi došla u situaciju da revidira samu sebe u skladu sa obavezom u Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014, 56/2014, 70/2017, 4/2018 - odluka US i 55/2018) koja se odnosi na ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti", naglasio je Dabović.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 27.03.2019.


Naslov: Redakcija