Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ODLUKE O DAVANJU STANOVA U ZAKUP LICIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE: Lica koja ostvaruju pravo na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu imaće pravo na rješavanje stambenih potreba davanjem stanova u zakup

28.12.2020.


Lica koja ostvaruju pravo na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu imaće pravo na rješavanje stambenih potreba davanjem stanova u zakup. To je precizirano novom odlukom o davanju stanova u zakup licima u stanju socijalne potrebe o kojoj će se odborici izjasniti na sjednici 28. decembra.

"Stupanjem na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020) nametnuta je obaveza da se donese nova odluka i uskladi sa zakonom. Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015, 47/2015, 56/2016, 66/2016, 1/2017, 31/2017 - odluka US, 42/2017 i 50/2017) ustanovljen je novi institut-pravo na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu, pa je Sekretarijat kroz praksu prepoznao potrebu da se i ovoj kategoriji korisnika omogući da učestvuju u postupku rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe", naznačeno je u skupštinskoj odluci.

U odluci je naznačeno da pored ovih lica pravo na rješavanje stambenih potreba imaju i lica koja ostvaruju pravo na ličnu invalidninu kao i lica koja ostvaruju prvo na materijalno obezbjeđenje.

Propisani su i kriterijumi za rješavanje stambenih potreba a to su postojeća stambena situacija, samohrani roditelj ili staratelj, broj članova porodičnog domaćinstva, dužina korišćenja prava na materijalno obezbjeđenje porodice, zatim dužina prebivališta na teritoriji grada kao i zdravstveno stanje podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

"Kriterijumi se izražavaju u bodovima, a zbir bodova određuje mjesto na rang-listi", naznačeno je u odluci.

Za rješavanje stambenih potreba gradonačelnik obrazuje komisiju za dvanje u zakup licima u stanju socijalne potrebe.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 22.12.2020.


Naslov: Redakcija