Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Ključno mjerilo za privremeno okončanje – zatvaranje pregovora u Poglavlju 6 – Privredno pravo je donošenje novog Zakona o privrednim društvima

28.10.2019.


Vlada je utvrdila Predlog zakona o privrednim društvima.

Dosadašnji Zakon o privrednim društvima("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon), kao dio pravnog sistema kojim se regulišu statusna pitanja privrednih subjekata, redovno je usaglašavan s većinom ključnih promjena u privrednom pravu Evropske unije. Ipak, kako zbog nekih koncepcijskih neprilagođenosti, tako i zbog pravno-tehničke sistematike značajno opterećene brojnim izmjenama i dopunama, stav većine stručnjaka u ovoj oblasti, bio je da je neophodno donijeti novi i sveobuhvatan Zakon o privrednim društvima. Na taj način je i stvorena potreba da se, ostavljajući na snazi i razrađujući standardna i u praksi potvrđena pravila kompanijskog prava, donese novi zakonski akt, sa novim konceptom i novom sistematikom.

Takođe jedan od razloga za utvrđivanje ovog zakona neposredno je vezan za proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Ključno mjerilo za privremeno okončanje – zatvaranje pregovora u poglavlju 6 – Privredno pravo je upravo donošenje novog Zakona o privrednim društvima.

Cilj je i obaveza da ovoj zakonski akt bude u cjelini usklađen sa tzv. "kompanijskim direktivama", koje predstavljaju ključne instrumente prava Evropske unije na planu harmonizacije nacionalnih kompanijskih prava i stvaranju uslova za adekvatan razvoj unutrašnjeg tržišta, kao ključnog mehanizma, ali i postignuća evropskih ekonomskih integracija.

Ovaj zakon je sistemski bitan za unaprjeđenje i razvoj poslovnog i investicionog ambijenta.

Materija odnosno pravna tekovina privrednih društava Evropske unije, obuhvata brojne direktive gdje su sadržana pravila o osnivanju, registraciji, podjeli akcionarskih društava, domaćim i prekograničnim spajanjima, preuzimanju akcionarskih društava, pravima akcionara, povezivanje registara, zahtjevima u pogledu kapitala i zahtjevima za transparentnošću poslovanja.

Riječ je o potrebi preciziranja i razrade i ključnih menadžera-direktora privrednih društava, čime se postiže i viši stepen odgovornosti u radu i ukupnom angažmanu lica imenovanih u ključne organe upravljanja kompanija.

Upravo se razradom opisanog sistema odgovornosti na dosljedan i uporediv način kreira kvalitetan koncept zaštite prava, ali i nesporno legitimnih vlasničkih interesa akcionara, posebno manjinskih. Takav, visok stepen zaštite, između ostalog, jedan je od ključnih kriterijuma prilikom procjene atraktivnosti investicionog ambijenta određene države.

U pripremi Zakona korišćena su komparativna iskustva zemalja u regionu, kao i iskustva razvijenih zemalja.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 25.10.2019.


Naslov: Redakcija