Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Član 1

U Zakonu o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna ("Službeni list CG", br. 80/10 i 27/13) u članu 2 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

"Dejstvo u Crnoj Gori imaju i dizajni Zajednice registrovani kod Zavoda za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu".

Član 2

U članu 3 stav 3 poslije riječi: "Strano pravno i fizičko lice" dodaju se riječi:" koje nema sjedište, odnosno odobreno stalno nastanjenje ili privremeni boravak na teritoriji Crne Gore".

Član 3

U članu 6 stav 2 riječi: "autor dizajna (u daljem tekstu: dizajner)" zamjenjuju se riječju "dizajner".

Član 4

U članu 7 stav 4 riječ "autor" u različitom padežu, zamjenjuje se riječju "dizajner" u odgovarajućem padežu.

Član 5

U članu 11 poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

"8) ako je u sukobu s ranijim dizajnom koji je učinjen dostupnim javnosti nakon datuma podnošenja prijave ili ako je zatraženo pravo prvenstva, nakon datuma priznatog prvenstva i koji je od ranijeg datuma zaštićen registrovanim dizajnom Zajednice ili prijavom dizajna Zajednice."

Član 6

U članu 17 stav 1 riječi: "ako je zatraženo na području Crne Gore, u dobroj namjeri" zamjenjuju se riječima: "ako je zatraženo, na području Crne Gore u dobroj namjeri", a poslije riječi "zaštite" dodaju se riječi:"registrovanog dizajna".

Član 7

U članu 18 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Ako je nosilac prava na dizajn stavio u promet na području Evropske unije odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru proizvod koji sadrži zaštićeni dizajn, odnosno proizvod koji je oblikovan prema zaštićenom dizajnu ili ako je nosilac prava na dizajn ovlastio neko lice da takav proizvod stavi u promet, nema pravo da

zabrani drugim licima dalje raspolaganje tim proizvodom kupljenim u legalnim tokovima prometa."

Dosadašnji st. 2 i 3 brišu se.

Član 8

Član 19 mijenja se i glasi:

"Odnos prema drugim oblicima zaštite

Član 19

Odredbe ovog zakona ne utiču na primjenu propisa koji se odnose na prava na neregistrovanom dizajnu, žigove ili druge znake razlikovanja, patente i korisne modele, tipografske znake i propisa kojima se uređuje građanskopravna odgovornost ili nelojalna konkurencija."

Član 9

U članu 21 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Ugovor o licenci iz stava 1 ovog člana proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima nakon upisa u Registar."

Dosadašnji st. 3,4 i 5 postaju st. 4, 5 i 6.

Član 10

U članu 22 stav 3 riječi: "ima dejstvo prema drugim licima" zamjenjuju se riječima:"proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima".

Član 11

U članu 23 stav 5 mijenja se i glasi:

"Zaloga proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima nakon upisa u Registar."

Član 12

U članu 28 stav 1 riječi:"ili sličan" brišu se.

Član 13

U članu 32 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

"Ako podnosilac prijave ne podnese dokaze za priznanje prava prvenstva iz čl. 29 i 30 ovog zakona, nadležni ogan će odbaciti zahtjev za priznanje prava prvenstva."

Član 14

U članu 34 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

"Nadležni organ može izdati ispravu o dizajnu, na zahtjev nosioca prava, pod uslovom da je plaćena propisana administrativna taksa.

Bliži sadržaj isprave o dizajnu iz stava 5 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva."

Član 15

U članu 37 stav 1 tačka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "ako je usljed tog propuštanja došlo do gubitka prava.".

U stavu 3 riječi: "ako nije došlo do gubitka prava i" brišu se.

Član 16

U članu 38 stav 2 tačka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi:"a propuštena radnja mora biti izvršena u određenom roku".

Stav 6 mijenja se i glasi:

"Predlog za povraćaj u pređašnje stanje ne može se podnijeti po isteku roka iz st. 2 i 3 ovog člana."

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

"Odredbe st. 1 do 5 ovog člana ne primjenjuju se na rokove iz čl. 29,30 i člana 37 ovog zakona."

Član 17

U članu 40 stav 1 tačka 4 briše se.

Član 18

U članu 41 stav 5 mijenja se i glasi:

Izuzetno od člana 32a stav 3 ovog zakona, za nosioca međunarodne registracije industrijskog dizajna rok za izjašnjenje o razlozima za odbijanje registracije i dostavljanje dokaza o novim činjenicama koje bi mogle uticati na odluku nadležnog organa je četiri mjeseca od datuma izdavanja pisanog obavještenja nadležnog organa o odbijanju registracije."

Član 19

Poslije člana 41 dodaje se novo poglavlje i sedam novih članova koji glase:

"VII.A Dizajn Zajednice

Značenje izraza Član 41a

U smislu člana 2 stav 5, člana 11 tačka 8 i čl. 41b do 41g ovog zakona:

1) dizajn Zajednice je registrovani i neregistrovani dizajn na način kako je propisan u članu 1 Regulative Savjeta 6/2002/EZ od 12. decembra 2001. godine o dizajnu Zajednice i njenim izmjenama i dopunama (u daljem tekstu: Regulativa o dizajnu Zajednice);

2) prijava dizajna Zajednice je prijava za registraciju dizajna Zajednice koja je podnesena u skladu s odredbama Regulative o dizajnu Zajednice;

3) nacionalni dizajn je dizajn registrovan u postupku pred nadležnim organom u skladu sa odredbama ovog zakona;

4) nacionalna prijava dizajna je prijava za registraciju dizajna podnesena nadležnom organu u skladu s odredbama ovog zakona.

Proširenje dejstva dizajna Zajednice Član 41b

Prijave dizajna Zajednice podnesene prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i dizajni Zajednice stečeni prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, imaju dejstvo na teritoriji Crne Gore.

Dizajn zajednice i prijava dizajna Zajednice kao ranije pravo

Član 41c

U smislu čl. 5 do 7 i člana 11 tačka 4 ovog zakona prijava dizajna Zajednice i dizajn Zajednice smatraju se ranijim dizajnom u odnosu na podnesene nacionalne prijave dizajna i nacionalne dizajne koji su na osnovu tih prijava registrovani nakon dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Podnošenje prijave dizajna Zajednice

Član 41d

Prijava dizajna Zajednice može se podnijeti direktno Zavodu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu ili nadležnom organu.

Ako je prijava dizajna Zajednice podnijeta nadležnom organu u skladu sa članom 35 stav 2 Regulative o dizajnu Zajednice, nadležni organ upisuje datum podnošenja prijave i prosljeđuje je bez ispitivanja, Zavodu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu, u roku od dvije nedjelje od dana prijema, uz plaćanje propisane administrativne takse i naknade troškova za prosljeđivanje.

Zabrana korišćenja dizajna Zajednice

Član 41e

Ako je korišćenje dizajna Zajednice iz člana 41b ovog zakona suprotno korišćenju nacionalnog dizajna stečenog prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno stečenog na osnovu nacionalne prijave dizajna podnijete prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, nosilac tog nacionalnog dizajna može tužbom zahtijevati zabranu korišćenja u Crnoj Gori dizajna Zajednice pri čemu mora dokazati da je korišćenje dizajna Zajednice suprotno njegovom nacionalnom dizajnu.

Zaštita dizajna Zajednice od povrede

Član 41f

Na pravnu zaštitu u slučaju povrede dizajna Zajednice primjenjuju se odredbe o pravnoj zaštiti u slučaju povrede nacionalnog dizajna.

Nadležni sudovi za dizajn Zajednice

Član 41g

Privredni sud je nadležni sud za odlučivanje u prvom stepenu u sporovima povodom dizajna Zajednice iz člana 80 stav 1 Regulative o dizajnu Zajednice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova.

Apelacioni sud je nadležni sud za odlučivanje u drugom stepenu u sporovima povodom dizajna Zajednice iz člana 80 stav 1 Regulative o dizajnu Zajednice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova."

Član 20

Član 43 mijenja se i glasi:

"Poništaj dizajna

Član 43

U slučaju kada je izvršena registracija dizajna suprotno odredbama člana 11 ovog zakona, nadležni sud može poništiti registrovani dizajn, u cjelini ili djelimično.

Dizajn se može djelimično poništiti, ako ne ispunjava uslove iz čl. 4 do 7 ovog zakona, a u vezi sa članom 11 tačka 2 ovog zakona, kao i zbog postojanja razloga iz člana 11 tačka 1 i tač. 5 do 7 ovog zakona, ako u dijelu u kojem bi ostao da važi ispunjava uslove za registraciju i ako je zadržana istovjetnost dizajna.

Tužba za poništaj registrovanog dizajna može se podnijeti za svo vrijeme trajanja prava na dizajn, nakon isteka vremena trajanja prava i nakon odricanja od prava.

U slučajevima postojanja razloga iz:

1)člana 11 tač. 1 i 2 ovog zakona, tužbu može da podnese svako zainteresovano lice, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti;

2)člana 11 tačka 3 ovog zakona, tužbu može da podnese lice koje je u skladu sa ovim zakonom ovlašćeno za sticanje industrijskog dizajna;

3)člana 11 tač. 4 do 6 ovog zakona, tužbu može da podnese lice čije je pravo povrijeđeno, podnosilac prijave, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti;

4)člana 11 tačka 7 ovog zakona, tužbu može da podnese lice ili organ kojeg se nedopušteno korišćenje tiče, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti.

Sud je dužan da pravosnažnu presudu kojom je poništio dizajn u cjelini ili djelimično, dostavi nadležnom organu i strankama u postupku, bez odlaganja.

Proglašenje dizajna ništavim nadležni organ upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu."

Član 21

U članu 44 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

"Tužba iz stava 1 ovog člana podnosi se u roku od tri godine od dana objave registracije industrijskog dizajna u Službenom glasilu.

Ako tužilac dokaže da je tuženi postupao namjerno, tužba iz stava 1 ovog člana može se podnijeti za svo vrijeme trajanja zaštite industrijskog dizajna.

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

Član 22

Naziv člana 45 mijenja se i glasi:

"Zahtjev za naznačenje dizajnera".

Stav 1 mijenja se i glasi:

"Lice koje sebe smatra dizajnerom ili njegov pravni sljedbenik može tužbom zahtijevati od suda da utvrdi da je on dizajner dizajna koji je registrovan na ime tuženog suprotno odredbama člana 13 ovog zakona i da bude naveden kao dizajner u svim dokumentima, kao i u Registru."

Član 23

U članu 46 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Novčana kazna iz st. 2 i 3 ovog člana može se izreći pravnom licu u iznosu od 2.000 eura do 10.000 eura, preduzetniku od 500 eura do 3.000 eura, a fizičkom licu i odgovornom licu u pravnom licu u iznosu od 250 eura do 1.500 eura."

Dosadašnji st. 4 do 7 postaju st. 5 do 8."

Član 24

U članu 50a riječi: "čl. 46 do 50c" zamjenjuju se riječima: "čl. 46 i 46a".

Član 25

Poslije člana 50c dodaje se novi član koji glasi:

"Podnošenje tužbe za poništaj dizajna

Član 50d

Povodom postupaka pokrenutih u svrhu zaštite dizajna u skladu sa čl. 46 do 50c ovog zakona, tuženi može da podnese tužbu za poništaj dizajna iz člana 43 ovog zakona.

U slučaju podnošenja tužbe za poništaj dizajna, sud će, s obzirom na sve okolnosti slučaja i u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak, odrediti hoće li zastati s postupkom zaštite dizajna od povrede i pod kojim uslovima, odnosno da li će spojiti postupke radi zajedničkog raspravljanja."

Član 26

U članu 51 tačka 1 riječi: "koje ima crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori" i zarez brišu se.

U tački 3 riječi: "sa sjedištem u Crnoj Gori" brišu se.

Član 27

Poslije člana 53 dodaje se novo poglavlje i četiri nova člana koji glase:

"XA. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 53a

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora, preko tržišne inspekcije.

Postupak inspekcijskog nadzora

Član 53b

Na pitanja inspekcijskog nadzora koja ovim zakonom nijesu posebno uređena primjenjuje se odredbe zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Nosilac dizajna ili lice koje ima njegovo ovlašćenje na osnovu opštih pravila o zastupanju može podnijeti inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora (u daljem tekstu: inicijativa).

Inicijativa može biti pojedinačna, kada se odnosi na određenu vrstu i količinu robe ili opšta, kada se odnosi na sve količine određene robe za određeni vremenski period.

Inicijativa obavezno sadrži podatke na osnovu kojih se može identifikovati roba kojom se vrši povreda dizajna, kao i dokaz da je podnosilac inicijative nosilac dizajna, a ako se radi o opštoj inicijativi i vremenski period na koji se inicijativa odnosi.

Podnosilac inicijative može da dostavi i:

1) detalje na osnovu kojih se može identifikovati pošiljka ili pakovanje;

2) podatke o mjestu na kome se roba nalazi, odnosno predviđenom odredištu;

3) naziv proizvođača, uvoznika, vlasnika ili držaoca robe;

4) podatke o predviđenom datumu dopremanja ili otpremanja robe;

5) podatke o prevoznom sredstvu korišćenom za transport;

6) uzorak robe, fotografije i sl.

Nadležni inspektor je dužan da postupi po inicijativi i o izvršenom nadzoru i eventualno preduzetim mjerama obavijestiti podnosioca inicijative u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana podnošenja inicijative.

Ako se inicijativom predlaže hitno preduzimanje mjera i ako inicijativa sadrži dovoljno podataka o isporukama robe za koju se osnovano sumnja da se robom povređuje dizajn, nadležni inspektor je dužan da, u roku od tri dana od dana podnošenja inicijative, obavijesti podnosioca inicijative o izvršenom nadzoru i eventualno preduzetim mjerama.

Podnosilac inicijative je dužan da obavijesti nadležnog inspektora o prestanku prava na dizajn, ukoliko to pravo prestane u toku postupka po inicijativi.

Obezbjeđenje, troškovi postupka i naknada štete

Član 53c

Kada u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je u proizvodnji ili prometu robe povrijeđen dizajn, nadležni inspektor je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani proizvodnju, odnosno obavljanje djelatnosti;

2) privremeno oduzme robu.

U slučaju preduzimanja mjera iz stava 1 ovog člana, nadležni inspektor je dužan da odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana preduzimanja mjera, u pisanoj formi obavijesti nosioca dizajna, odnosno podnosioca inicijative, o obavezi pokretanja postupka za zaštitu dizajna pred nadležnim sudom.

Nosilac dizajna dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja iz stava 2 ovog člana, nadležnom inspektoru dostavi dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog suda ili određenoj privremenoj mjeri.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana sadrži podatke o nazivu ili imenu i sjedištu ili adresi lica od koga je roba oduzeta, a po mogućnosti i o imenu i adresi vlasnika, uvoznika i proizvođača predmetne robe, kao i podatke o količini i vrsti robe i dr.

Ako ocijeni da je s obzirom na okolnosti slučaja to opravdano, nadležni inspektor može, u postupku pokrenutom po inicijativi, određivanje mjera iz stava 1 ovog člana usloviti davanjem odgovarajućeg obezbjeđenja podnosioca inicijative u svrhu naknade troškova čuvanja privremeno oduzete robe ili štete koja nastane zbog propusta podnosioca inicijative ili neosnovanog oduzimanja predmeta.

Troškovi postupka pokrenutog po inicijativi nosioca prava koji se povoljno okončao po subjekat nadzora padaju na teret podnosioca inicijative, u suprotnom padaju na teret subjekta nadzora.

Nadležni inspektor nije odgovoran za naknadu štete koja nastane zbog neosnovanog privremenog oduzimanja robe po inicijativi nosioca prava.

Ukoliko se u postupku utvrdi da je roba po inicijativi nosioca prava oduzeta neosnovano, podnosilac inicijative dužan je da vlasniku robe, odnosno licu od kojeg je roba oduzeta nadoknadi štetu nastalu zbog privremenog oduzimanja robe.

Vraćanje i uništenje robe

Član 53d

Ako nosilac dizajna, odnosno lica koje ima njegovo ovlašćenje za podnošenje inicijative, u roku iz člana 53c stav 3 ovog zakona, ne dostavi nadležnom inspektoru dokaz o pokrenutom postupku pred nadležnim sudom ili određenoj privremenoj mjeri, privremeno oduzeta roba vraća se licu od koga je oduzeta.

U slučaju kada je postupak pokrenut pred nadležnim sudom, a sud nije odredio privremenu mjeru o zabrani proizvodnje i prometa robe, privremeno oduzeta roba vraća se licu kome je oduzeta.

Na zahtjev nosioca dizajna, lica koje ima njegovo ovlašćenje za podnošenje zahtjeva ili lica od koga je roba oduzeta, nadležni inspektor je dužan da omogući uzimanje uzoraka robe u količini koja je potrebna kao dokaz u postupku pred nadležnim sudom.

Nadležni inspektor privremeno oduzetu robu može uništiti, po nalogu suda ili po službenoj dužnosti.

Privremeno oduzetu robu nadležni inspektor može uništiti po službenoj dužnosti ako vlasnik, odnosno lice od koga je roba privremeno oduzeta, nije dostupan nadležnom inspektoru u roku od 30 dana od dana oduzimanja robe."

Član 28

Poslije člana 56a dodaje se novi član koji glasi: "Odložena primjena Član 56b

Odredbe člana 2 stav 5, člana 11 tačka 8, člana 18 stav 2 i čl. 41a do 41g ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji."

Član 29

Poslije člana 57 dodaje se novi član koji glasi: "Prestanak važenja Član 57a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe čl. 22 i 23 i član 26 stav 1 tač. 8 do 12 Zakona o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine ("Službeni list RCG", broj 45/05)."

Stupanje na snagu

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 27.08.2015.