Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: Uvođenje definicije djeteta u skladu sa definicijom sadržanom u Konvenciji o pravima djeteta, ukidanje instituta nepotpunog usvojenja, uvođenje principa nediskriminacije, a novina su i odredbe o zabrani fizičkog kažnjavanja djece


U Ministarstvu rada i socijalnog staranja 27.07.2015. godine održana je sjednica Savjeta za prava djeteta.

Prisutni su upoznati da se pristupilo radu na izmjenama i dopunama Porodičnog zakona ("Sl. list RCG", br. 1/2007) i da je u toku javna rasprava o Nnacrtu tog dokumenta.

Cilj izmjena je da se dijete uvede kao stranka u postupku, kao i da se princip najboljeg interesa djeteta ugradi u zakonski tekst, kao jedan od osnovnih principa u oblasti prava djece. Jedna od bitnih novina koju Nacrt zakona sadrži jeste i uvođenje definicije djeteta u skladu sa definicijom sadržanom u Konvenciji o pravima djeteta.

Nadalje, djetetu je priznato pravo da slobodno izrazi svoje mišljenje o svim pitanjima koja ga se tiču. Jedna od važnih novina ogleda se i u tome što je propisana dužnost svih, uključujući i roditelje, da prilikom odlučivanja o pitanjima koja se tiču djeteta moraju mišljenju djeteta posvetiti dužnu pažnju, u skladu sa godinama i zrelošću djeteta. Ključna novina u domenu usvojenja jeste ukidanje instituta nepotpunog usvojenja, za koji je ocinjeno da je u savremenim društvenim okolnostima prevaziđen.

Takođe je uveden princip nediskriminacije i ostvarivanja jednakih mogućnosti za svu djecu. Nadalje, djetetu je priznato pravo da slobodno izrazi svoje mišljenje o svim pitanjima koja ga se tiču. Predloženo je uspostavljanje stručnih službi pri sudovima čije će djelovanje omogućiti da sud dobije pomoć u ispunjavanju složenih i visokostručnih zadataka u postupcima u kojima učestvuje dijete. Novinu predstavljaju i odredbe koje se odnose na zabranu fizičkog kažnjavanje djece od strane roditelja, u cilju vaspitanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 27.07.2015.