Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o Carinskoj tarifi za 2019. godinu

28.01.2019.


Vlada Crne Gore je na održanoj 106. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2019-2021. godina, kao najvažniji dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom unijom. Program ekonomskih reformi (PER) predstavlja i strateški dokument za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje, koji sadrži i prateću agendu strukturnih reformi važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka za privredni rast i jačanje konkurentnosti. Strateški razvojni cilj Crne Gore definisan Programom je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života građana. Program je u potpunosti konzistentan sa godišnjim Zakonom o budžetu i srednjoročnim budžetskim okvirom, kao i strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore.

Usvojen je Agrobudžet za 2019. godinu koji iznosi 52,4 miliona eura i veći je za 31 odsto od prošlogodišnjeg.

Vlada je donijela Uredbu o Carinskoj tarifi za 2019. godinu kojom se utvrđuje visina carinskih stopa za ovu godinu, u skladu sa dinamikom utvrđenom Zakonom o potvrđivanju Protokola o pristupanju Crne Gore Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije. Osnovne izmjene u Carinskoj tarifi za 2019. godinu odnose se na smanjenje carinskih stopa i izmjenu nomenklature. Aneksom I Protokola o pristupanju Crne Gore STO za određeni broj proizvoda iz Carinske tarife (većinom se radi o poljoprivrednim proizvodima) utvrđeno je tzv. "krajnje gornje obavezujuće ograničenje", koje predstavlja carinsku stopu koju Crna Gora mora primjeniti do određenog datuma na uvoz tih proizvoda. Propisano je da će se smanjenje carinskih stopa implementirati godišnje u jednakim fazama, počev od dana pristupanja Crne Gore STO-u.

Donijet je Program gazdovanja šumama za 2019. godinu. Ovim dokumentom su definisane mjere za gazdovanje šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, kako bi se obezbijedilo održivo gazdovanje i upravljanje ovim resursom. Ciljevi koji se potižu ovim Programom su: unapređenje stanja u oblasti upravljanja šumama; realizacija aktivosti na poslovima uređivanja šuma, realizacija obaveza na uzgoju i zaštiti; unapređenje stanja šuma i stvaranja uslova za njihovo održivo korišćenje; unapređenje međunarodne saradnje i obezbjeđenje stručne pomoći i edukacija zaposlenih.

Radi usklađivanja sa evropskim i međunarodnim aktima, Vlada je donijela Izmjene i dopune Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

Vlada je donijela Akcioni plan za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o državnoj upravi ("Sl. list CG", br. 78/2018). Novim Zakonom o državnoj upravi, između ostalog, propisani su i kriterijumi za osnivanje organa državne uprave, državnih agencija i fondova, način planiranja rada i izvještavanja kroz praćenje ostvarenih rezultata u odnosu na zacrtane ciljeve, jasne linije odgovornosti na svim nivoima, kako bi se doprinijelo efikasnosti rada i djelovanja i obezbijedio visok nivo kvaliteta u pružanju usluga. Usklađivanjem posebnih zakona sa Zakonom o državnoj upravi ujednačiće se i unaprijediti organizaciona struktura, te organizacija državne uprave uskladiti sa evropskim standardima.

Usvojena je Informacija o zaključenju Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici" finansiranog iz kreditnog aranžmana zaključenog, 22. septembra 2017. godine, između Njemačke banke za razvoj (KfW) i Vlade Crne Gore, u iznosu od 35 miliona eura. Tim povodom,Vlada je dala saglasnost na zaduženje Glavnom gradu Podgorica za kreditna sredstva obezbijeđena iz aranžmana sa KfW bankom, i prihvatila Ugovor o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici". Predviđeno je da se Glavnom gradu prenesu sredstva kreditnog aranžmana od 35 miliona eura od kojih će iznos od 26 miliona eura biti prenijet bez obaveze vraćanja, dok će preostali iznos od 8.050.000 eura Glavni grad biti u obavezi da vrati Državi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 50,35 miliona eura i finansiraće se iz tri izvora: grant sredstava u iznosu od 10,15 miliona eura obezbijeđena od strane Investicionog okvira za zapadni Balkan- WBIF; zajma od KfW banke u iznosu od 35 miliona eura i sopstvenih izvora Glavnog grada u iznosu oko 5,2 miliona.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018). Akcioni plan razrađuje tri ključna područja primjene Rezolucije 1325, koja se odnose na povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima, zaštitu žena i djevojaka u konfliktnim zonama i integraciju rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovnim operacijama, i područja mehanizama za njenu i primjenu njoj pratećih rezolucija. Planom je utvrđeno 9 ciljeva i 41 aktivnost, od čega je realizovano 32 aktivnosti, 4 aktivnosti su djelimično realizovane, realizacija 1 aktivnosti je u toku, dok 4 aktivnosti nijesu realizovane.

Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore. Imajući u vidu da su predsjednik i jedan član komisije podnijeli ostavku, a u cilju stvaranja uslova za nesmetani rad, bilo je neophodno pristupiti promjeni personalnog sastava.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju sredstava za pokriće troškova za sprovođenje izbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Tuzi, koji će se održati u martu 2019. godine. U skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, usvojeni su zaključci kojima je Ministarstvo finansija zaduženo da obezbijedi sredstva u iznosu od 58.250,00 eura za pokriće troškova za sprovođenje izbora, kao i 2.992,00 eura za finansiranje troškova izborne kampanje podnosiocima izbornih lista u Opštini Tuzi.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 24.01.2019.


Naslov: Redakcija