Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima, donijeta Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema i indikatorima za praćenje sprovođenja planskih dokumenata

27.11.2017.


Vlada Crne Gore je, na održanoj 51. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu od 40 miliona eura i dala saglasnost na Nacrt ugovora. Ovim Projektom planirana je rekonstrukcija dionice puta u dužini oko 20 km između Rožaja i Špiljana, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 16 km, između Tivta i plaže Jaz, kao i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 15.5 km, između Podgorice i Danilovgrada. Ukupna vrijednost Projekta je 52,05 miliona eura, od čega je iznos od 40 miliona eura obezbjeđen kreditnim aranžmanom sa EBRD-om, dok će preostala sredstva biti obezbjeđena iz donacije EBRD-a, u iznosu od 1,015 miliona i učešćem Vlade od 11,03 miliona eura.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima. Izmjenama se stvara pravni osnov za izradu podzakonskog akta kojim će se jasno i precizno utvrditi visina i način naplate naknade za postavljanje natpisa u zoni državnih puteva, u skladu sa Odlukom Ustavnog suda (S. l. CG 31/13), što će omogućiti ostvarivanje prihoda opredijeljenih za razvoj, izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i zaštitu državnih puteva. Zakon je dopunjen i odredbom kojom je definisana i brza saobraćajnica kao posebna kategorija državnih puteva. Takođe, dopunjene su i odredbe koje se odnose na naknade za energetsku i telekomunikacionu infrastrukturu, a unaprijeđena je postojeća regulacija vanrednog prevoza.

Vlada se upoznala sa Informacijom o unutrašnjoj reorganizaciji Ministarstva ekonomije i formiranju Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima. Ministarstvo ekonomije je, radi podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, a imajući u vidu da je sprovođenje pojedinačnih programa podsticanja u nadležnosti više direktorata, predložilo osnivanje novog Direktorata, čije bi aktivnosti predstavljale sinergiju pojedinačnih aktivnosti usmjerenih na jačanje privrede. Osnivanjem Direktorata koji bi predstavljao jedinstveni "one stop shop" za mala i srednja preduzeća i preduzetnike, omogućava se privrednim subjektima da na jednom mjestu dobiju informacije i inpute o svim programima podsticanja razvoja biznisa, mogućnostima za unapređenje poslovanja i povezivanje sa drugim resornim institucijama na državnom i lokalnom nivou, kao i informaciju o mogućnostima povezivanja sa drugim privrednim subjektima iz istih ili sličnih djelatnosti. Vlada je iskazala snažnu podršku inicijativi Ministarstva ekonomije i donijela zaključke neophodne za formiranje novog Direktorata.

Stvarajući uslove za kvalitetnu implementaciju novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017), Vlada je donijela Uredbu o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema i indikatorima za praćenje sprovođenja planskih dokumenata. U diskusiji je naglašeno da se novim rješenjima stvaraju uslovi za unapređenje kvaliteta i skraćenje rokova donošenja planskih dokumenata i obezbijeđuje efikasnost postupanja i propisanih procedura. Uvođenjem informacionog sistema, vođenjem sveobuhvatne dokumentacione osnove i indikatora o prostoru i povećanjem efikasnosti institucija stvaraju se preduslovi za priliv novih investicija i efikasnost poslovanja, u smislu skraćenja rokova i broja procedura u vezi dokumentacije iz te oblasti, što će uticati na smanjenje troškova za privredu i građane, kao i podizanje kvaliteta u radu javnih službi.

Vlada je prihvatila Informaciju o kreditnom zaduženju D.O.O. "Komunalno-Lim" Bijelo Polje u iznosu od 1.000.000,00 eura, kod Erste banke AD Podgorica. Ova finansijska sredstva će biti utrošena za refinansiranje kredita kod Atlas banke, čime će se omogućiti redovno izvršavanje tekućih obaveza preduzeća. Vlada je dala saglasnost na kreditni aranžman, imajući u vidu da "Komunalno-Lim" ispunjava uslove iz člana 64 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je definisano da otplata glavnice i kamate, plaćanja po osnovu ugovora o lizingu, otplata obaveza iz prethodnog perioda i svih drugih obaveza koje imaju karakter duga ne smije preći 10 odsto realizovanih tekućih prihoda, u godini koja prethodi godini zaduživanja.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu saobraćaja i pomorstva za izvođenje pripremnih radova za izgradnju II faze obilaznice Rožaje.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 23.112017.


Naslov: Redakcija