Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O MJERAMA PORESKE PODRŠKE - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O MJERAMA PORESKE PODRŠKE

I - OSNOVNE ODREDBE

Cilj zakona

Član 1

Cilj ovog zakona je otklanjanje posljedica ekonomske krize primjenom mjera kojima se želi postići:

1)         smanjenje postojećeg poreskog duga i povećanje budžetskih prihoda pružanjem poslednje mjere pomoći poreskom, odnosno carinskim dužniku (u daljem tekstu: poreski dužnik) u pogledu dospjelih neplaćenih poreskih i neporeskih potraživanja (u daljem tekstu: poreska potraživanja);

2)         smanjenje tekućih rashoda privrednih društava koja redovno izmiruju svoje poreske i neporeske obaveze (u daljem tekstu: poreske obaveze) putem mogućnosti ostvarivanja prava na jednokratni poreski kredit (u daljem tekstu: poreski kredit).

Predmet zakona

Član 2

Ovim zakonom uređuju se uslovi za reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika koji podrazumijeva odlaganje plaćanja poreskih potraživanja dospjelih za plaćanje zaključno sa danom objavljivanja javnog oglasa, ukoliko poreski dužnik jednokratno plati 10% glavnog poreskog duga, u najviše 60 jednakih mjesečnih rata, kao i otpis kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim potraživanjem.

Ovim zakonom se uređuju i uslovi za ostvarivanje prava na poreski kredit za poreske obveznike koji su izmirili sve poreske obaveze na dan objavljivanja javnog oglasa u iznosu od 5% plaćenih poreskih obaveza u prethodnoj budžetskoj godini.

Značenje pojedinih izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1)         "poresko potraživanje" podrazumijeva sva poreska i neporeska potraživanja poreskog dužnika nastala na osnovu poreskih oblika iz člana 8 ovog zakona dospjela za plaćanje zaključno danom objavljivanja javnog oglasa;

2)         "glavno poresko potraživanje" je dug po osnovu poreskih i neporeskih potraživanja u pogledu poreskih oblika iz čalna 8 ovog zakona, bez obračunate kamate i troškova postupka;

3)         "poreski dužnik" je svako fizičko ili pravno lice koje ima neplaćena poreska potraživanja dospjela za plaćanje zaključno sa danom objavljivanja javnog oglasa, osim jedinica lokalne samouprave;

4)         "tekuće poreske obaveze" su sva poreska i neporeska potraživanja koja priodično dospijevaju za plaćanje u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata od dana objavljivanja javnog oglasa;

5)         "jednokratna uplata" predstavlja 10% od iznosa glavnog poreskog potraživanja poreskog dužnika;

6)         "nadležni organ" za sprovođenje ovog zakona je Ministarstvo finansija.

Shodna primjena propisa

Član 4

Na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima je uređen poreski postupak i poreska administracija, kao i upravni postupak.

II - REPROGRAM PORESKIH POTRAŽIVANJA

Uslovi za reprogram poreskog potraživanja

Član 5

Reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika podrazumijeva:

1)         odlaganje plaćanja glavnog poreskog potraživanja u najviše 60 jednakih mjesečnih rata;

2)         mjesečna rata ne može biti manja od iznosa definisanog u članu 6 ovog zakona;

3)         otpis kamate i troškova postupka u vezi sa glavnim poreskim potraživanjem;

4)         jednokratnu uplatu od 10% od iznosa glavnog poreskog potraživanja.

Jednokratnu uplatu iz stava 1 tačka 4 ovog člana poreski dužnik mora platiti u roku od tri mjeseca od dana izvršnosti rješenja o reprogramu duga.

Pravo na reprogram poreskog potraživanja poreski obveznik stiče putem prijave na javni oglas koji raspisuje i sprovodi nadležni organ, a koji ne može trajati kraće od 30 dana.

Iznos mjesečnih rata

Član 6

Minimalni iznos mjesečne rate koja može biti predmet reprograma:

1)         fizička lica koja ne obavljaju privrednu djelatnost - 50 eura;

2)         preduzetnici koji plaćaju obaveze u paušalnom iznosu - 70 eura;

3)         preduzetnici koji plaćaju obaveze prema stvarnom dohotku - 100 eura;

4)         pravna lica koja imaju do 5 zaposlenih - 200 eura;

5)         pravna lica koja imaju od 5 do 50 zaposlenih - 500 eura;

6)         pravna lica koja imaju preko 50 zaposlenih - 1000 eura.

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja

Član 7

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja poreski dužnik može podnijeti samo jednom.

Odluku o reprogramu poreskog potraživanja donosi nadležni organ na osnovu zahtjeva poreskog dužnika.

Uz zahtjev nadležnom organu podnosi se:

1)         potvrda o iznosu poreskih i neporeskih potraživanja iskazanih pojedinačno po vrsti obaveza, ovjerena od organa uprave nadležnog za poslove poreza (u daljem tekstu: poreski organ), odnosno organa uprave nadležnog za poslove carina (u daljem tekstu: zarinski organ) sa stanjem na dan objavljivanja javnog oglasa;

2)         dokaz da su poreskom, odnosno carinskom organu podnijete poreske prijave, do dana objavljivanja javnog oglasa;

3)         potvrdu o broju zaposlenih ovjerenu od strane poreskog organa;

4)         predlog reprograma koji će sadržati broj i iznos mjesečnih rata i njihov iznos, u skladu sa članom 7 ovog zakona.

Poreski i neporeski oblici uključeni u reprogram

Član 8

Poreski i neporeski oblici na koje se odnose mjere iz člana 5 ovog zakona su:

1)         porez na dobit pravnih lica;

2)         porez na dohodak fizičkih lica;

3)         porez na dodatnu vrijednost;

4)         akcize;

5)         carine;

6)         doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

7)         doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

8)         doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

9)         koncesione naknade;

10)       porez na promet nepokretnosti.

Član 9

Redosljed izmirivanja obaveza

Iz uplata mjesečnih rata na osnovu reprograma poreskih potraživanja poreske obaveze se izmiruju po sledećim prioritetima:

1)         doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

2)         doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

3)         doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

4)         koncesione naknade;

5)         porez na promet nepokretnosti.

6)         ostali poreski oblici iz člana 8 ovog zakona.

Bliže kriterijume za raspodjelu prihoda iz stava 1 ovog člana propisuje nadležni organ podzakonskim aktom iz člana 19 stav 3 ovog zakona.

Posljedice odobrenog reprograma poreskog potraživanja

Član 10

Poreski obveznik kome je odobren reprogram poreskih potraživanja dužan je da redovno plaća tekuće obaveze i mjesečne rate na osnovu odluke o reprogramu od dana kada odluka o reprogramu postane izvršna.

Za vrijeme redovnog plaćanja mjesečnih rata na osnovu odluke o reprogramu, ne obračunava se kamata na glavno poresko potraživanje.

Poreskom obvezniku koji izmiri glavno poresko potraživanje u rokovima i na način predviđen rješenjem o reprogramu otpisuje se cjelokupna kamata i troškovi postupka u vezi sa glavnim poreskim potraživanjem.

Nadležni organ, nakon uplate glanog poreskog potraživanja u skladu sa stavom 3 ovog člana, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate i troškova postupka.

Posljedice neizmirivanja obaveza

Član 11

Ukoliko poreski obveznik zakasni sa plaćanjem jednokratne uplate, tri mjesečne rate, ili kasni tri mjeseca sa plaćanjem tekućih obaveza organ poreske administracije će Komisiji po službenoj dužnosti uputiti predlog za stavljanje van snage odluke o reprogramu poreskog potraživanja.

Posljedice stavljanja van snage odluke o reprogramu poreskog poraživanja:

1)         glavno poresko potraživanje u odnosu na koje je odobren reprogram se uvećava za pripadajuću kamatu od dana njegovog nastanka u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju;

2)         poreski obveznik je obavezan da plati troškove postupka u vezi sa glavnim poreskim potraživanjem u odnosu na koji je odobren reprogram;

3)         poreski, odnosno carinski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak prinudnog izvršenja u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju;

4)         nadležni organ upućuje predlog za pokretanje stečajnog postupka poreskog dužnika.

Iznos sredstava uplaćen od strane poreskog dužnika na osnovu odluke o reprogramu biće uzet u obzir prilikom novog utvrđivanja poreske obaveze nakon stavljanja van snage odluke o reprogramu poreskog potraživanja.

Stečaj

Član 12

Ukoliko je nadležni sud započeo postupak stečaja nad nekim privrednim društvom učešće u postupku reprograma poreskih potraživanja je moguće samo ukoliko nije doneseno rješenje o pokretanju stečajnog postupka.

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja u ime poreskog dužnika podnosi stečajni upravnik.

Ukoliko nakon odobrenog reprograma poreskog potraživanja dođe do pokretanja stečajnog postupka poreski dužnik gubi sva prava na osnovu odluke o reprogramu poreskog potraživanja.

Prekid zastarelosti

Član 13

Od trenutka izvršnosti odluke o reprogramu poreskog potraživanja do trenutka kada poreski dužnik izmiri sve obaveze na način predviđen odlukom o reprogramu, ili odluka o reprogramu bude stavljena van snage u skladu sa članom 9 ovog zakona, prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog potraživanja.

Za period trajanja reprograma poreskog potraživanja produžava se rok apsolutne zastarjelosti.

Posebne ili izmijenjene okolnosti

Član 14

Ako nadležni organ usvoji zahtjev za reprogram poreskih potraživanja u odnosu na poresko potraživanje za koje već postoji odluka o odlaganju plaćanja na osnovu Uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, nadležni organ će poništiti odluku o odlaganju plaćanja.

Ukoliko nakon okončanja poreskog ili nekog drugog postupka koji je bio u toku u trenutku donošenja odluke o reprogramu poreskog potraživanja dođe do izmjene okolnosti u vezi sa glavnim poreskim potraživanjem u korist poreskog dužnika, on može podnijeti novi zahtjev nadležnom organu na osnovu kojeg bi se odlučilo u skladu sa novonastalim okolnostima.

Ukoliko nakon okončanja poreskog ili nekog drugog postupka nakon donošenja odluke o reprogramu poreskog potraživanja dođe do izmjene okolnosti u vezi sa glavnim poreskim potraživanjem na štetu budžeta, poreski ili carinski organ će podnijeti zahtjev nadležnom organu na osnovu kojeg bi se odlučilo u skladu sa novonastalim okolnostima.

III - JEDNOKRATNI PORESKI KREDIT

Pravo na poreski kredit

Član 15

Pravo na poreski kredit ima poreski obveznik koji je:

1)         izmirio sve poreske obaveze na dan objavljivanja javnog oglasa;

2)         izmirio sve obaveze po osnovu zarada zaključno sa mjesecom koji predhodi mjesecu u kojem se raspisuje javni oglas;

3)         podnio sve poreske prijave na dan objavljivanja javnog oglasa.

Pravo na poreski kredit imaju privredna društva i drugi oblici obavljanja privrednih djelatnosti iz člana 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na poreski kredit imaju poreski obveznici u svim sektorima osim onih iz člana 1 Priloga 7 Pravilnika o Listi pravila državne pomoći ("Službeni list CG", broj 35/14, od 13.8.2014).

Pravo na poreski kredit poreski obveznik stiče putem javnog oglasa koji raspisuje i sprovodi nadležni organ, a koji ne može trajati kraće od 30 dana.

Uslovi poreskog kredita

Član 16

Poreski obveznik iz člana 15 ovog zakona ima pravo na poreski kredit u iznosu od 5% plaćenih poreskih obaveza u prethodnoj budžetskoj godini.

Poreski kredit ne može biti veći od 200.000 eura, odnosno 100.000 eura za poreske obveznike koji se bave prevozom tereta u drumskom saobraćaju, u skladu sa članom 3 stavovi 2 i 3 Priloga 7 Pravilnika o Listi pravila državne pomoći ("Službeni list CG", broj 35/14, od 13.8.2014).

Poreski kredit može biti korišćen u periodu od 5 godina od dana izvršnosti odluke kojom je odobren.

Poreski kredit ne može biti predmet povraćaja već ga poreski obveznik može koristiti isklujučivo za izmirenje svojih poreskih obaveza.

Ako je poreski obveznik u periodu iz stava 3 ovog člana korisnik državne pomoći, ukupan iznos poreskog kredita ne može biti veći od iznosa stava 1 tačka 2 ovog člana ukoliko se poreski dug odnosi na iste opravdane troškove.

Ako je poreski obveznik u periodu iz stava 3 ovog člana korisnik pomoći male vrijednosti, ukupan iznos poreskog kredita ne može biti veći od iznosa iz stava 1 tačka 2 ovog člana.

Zahtjev za odobravanje poreskog kredita

Član 17

Poreski kredit odobrava nadležni organ na zahtjev poreskog obveznika.

Uz zahtjev nadležnom organu podnosi se:

1)         potvrda o iznosu poreskih i neporeskih potraživanja iskazanih pojedinačno po vrsti obaveza, ovjerena od organa uprave nadležnog za poslove poreza (u daljem tekstu: poreski organ), odnosno organa uprave nadležnog za poslove carina (u daljem tekstu: zarinski organ) sa stanjem na dan objaviljivanja javnog oglasa;

2)         dokaz da je na dan raspisavnja javnog oglasa poreski obveznik izmirio sve obaveze po osnovu zarada;

3)         dokaz da su poreskom, odnosno carinskom organu podnijete poreske prijave, do dana objavljivanja javnog oglasa.

Poreski i neporeski oblici uključeni u poreski kredit

Član 18

Poreski i neporeski oblici na koje se odnose mjere iz članova 15 i 16 ovog zakona su:

1)         porez na dobit pravnih lica;

2)         porez na dohodak fizičkih lica;

3)         doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

4)         doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

5)         doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

IV - NADLEŽNOST ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Ovlašćenja nadležnog organa

Član 19

Ispunjenost uslova za reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika i dodjelu poreskog kredita utvrđuje komisija koju obrazuje nadležni organ, a čine je predstavnici Ministarstva finansija, poreskog organa i carinskog organa (u daljem tekstu: Komisija).

O zahtjevu za reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika i dodjelu poreskog kredita, na predlog Komisije, nadležni organ odlučuje rješenjem.

Nadležni organ će donijeti podzakonski akt kojim će se propisati dan kada će biti objavljen javni oglas, trajanje javnog oglasa, postupak ostvarivanja prava iz ovog zakona, oblik i sadržinu zahtjeva, sadržina potvrda, kao i druga pitanja u vezi sprovođenja ovog zakona.

Odluka Komisije

Član 20

Komisija o zahtjevu podnosioca odlučuje rješenjem u roku od 90 dana od dana isteka roka utvrđenog javnim oglasom.

U postupku odlučivanja po zahtjevu nadležni organ od podnosioca može tražiti sve raspoložive informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Rješenje o reprogramu poreskih potraživanja sadrži naročito:

1)         iznos poreskog potraživanja na dan objavljivanja javnog oglasa;

2)         iznos glavnog poreskog potraživanja na dan objavljivanja javnog oglasa;

3)         pojedinačne iznose kamate i troškova postupka u vezi sa glavnim poreskim potraživanjem;

4)         iznos jednokratne uplate;

5)         rok za uplatu jednokratne uplate;

6)         broj i iznos mjesečnih rata i njihovo dospjeće;

7)         posljedice nepridržavanja rokova za plaćanje iznosa glavnog poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem i izmirivanja tekućih obaveza.

Rješenje o odobravanju poreskog kredita sadrži naročito:

1)         iznos plaćenih poreskih i neporeskih obaveza u prethodnoj budžetskoj godini;

2)         iznos poreskog kredita na koji poreski obveznik ima pravo.

Pravni lijek

Član 21

Na sve odluke nadležnog organa u postupku odlučivanja o reprogramu poreskih potraživanja i odobravanja poreskog kredita moguće je izjaviti tužbu Upravnom sudu, u skladu sa zakonom kojim je uređen upravni spor.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje da važi Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list RCG", br. 33/2016". od 27.5.2016. god kao i Uredba o postupku nalate poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika ("Sl. list Crne Gore", br. 12/16 od 23.02.2016).

Član 23

Bliži propisi za izvršavanje ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivaće se od _________ 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 23.09.2016.