Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijete Odluka o utvrđivanju minimalne zarade, Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

27.05.2019.


Vlada Crne Gore je na održanoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković donijela Odluku o utvrđivanju minimalne zarade. Na predlog Socijalnog savjeta, minimalna zarada povećana je na 222 eura, u neto iznosu.

Vlada je donijela Uredbu o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, kojom se od 01. juna ukida naknada za obnovljive izvore 1, koja je obračunavana svim domaćinstvima za potrošnju do 300 Kwh.

Utvrđen je Predlog priloga 5 Ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare br. 01-827/1 od 26.02.2014. - Trajno napajanje električnom energijom - Postavljanje kablovske kanalizacije na otvorenoj trasi i mostu Moračica. Tim povodom, ovlašćen je Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, da, u ime Vlade, sa kompanijom CRBC, izvođačem radova, potpiše Prilog 5 Ugovora, kojim je utvrđeno da će vrijednost naknadnih radova iznositi 4.830.000,00 eura (bez PDV-a), kao i da se taj iznos smatra dijelom Okvirne sume definisane Ugovorom, koja iznosi 10 odsto ugovorene cijene iz osnovnog Ugovora o projektovanju i izgradnji. Takođe, konstatovano je da ovi radovi nemaju uticaja na novi rok za završetak ukupnih radova, koji ostaje nepromijenjen – do 30. septembra 2020. godine.

Vlada je donijela Uredbu o viznom režimu. Novom Uredbom uvedene su novine u dijelu spiska zemalja, sa čijom važećom vizom ili dozvolom boravka u njima, državljani trećih zemalja mogu boraviti bez vize u Crnoj Gori do 30 dana, dodate su nove zemlje. Konstatovano je da Crna Gora, kao prepoznata turistička destinacija, treba da olakša dolazak što većeg broja stranih turista i potencijalnih investitora te da će se dopunom Uredbe, podstaći dolazak većeg broja stranih državljana. Imajući u vidu da se radi o zemljama koje, prilikom izdavanja vize ili dozvole za boravak strancima, preduzimaju posebne mjere provjera, ovom odredbom obuhvaćene su i Državna zajednice Australije, Japan, Kanada, Novi Zeland, kao i tri zemlje Evropske unije koje nisu članice Šengenskog sporazuma – Republika Hrvatska, Republika Bugarska i Rumunija. Takođe, prepoznata je potreba da se nosiocima važećih putnih isprava sa validnom APEC poslovnom putnom karticom omogući ulazak u Crnu Goru i dozvoli boravak do 30 dana, bez vize, s obzirom na to da su procedura i uslovi za dobijanje APEC poslovne putne kartice u skladu sa savremenim bezbjednosnim kriterijumima.

U cilju inteziviranja saradnje, naročito u oblasti ekonomije, turizma i kulture i unapređenja prijateljskih odnosa, Vlada je donijela odluke o otvaranju konzulata Crne Gore u: Viljnusu – Republika Litvanija, Gnjilanu – Republika Kosovo i Hrakovu – Ukrajina, na čelu sa počasnim konzulima.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020, za 2018. godinu. Prilikom predstavljanja Izvještaja konstatovano je da ispunjenost indikatora učinka ukazuje na pozitivan trend, kao i da je ostvarena većina projektovanih aktivnosti za 2018. godinu. U odnosu na 2017. godinu povećan je procenat realizovanih indikatora sa 46 na 54 odsto u 2018. godini, i smanjen procenat indikatora koji nijesu dospjeli na realizaciju sa 20 odsto na 10 odsto u prethodnoj godini.

Vlada je usvojila Informaciju o ispunjenosti uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno turističkog kompleksa "Mediteran" Žabljak i prihvatila Sporazum o primopredaji. Ugovor o zakupu zaključen je 21. novembra 2018. godine između Vlade Crne Gore kao Zakupodavca i Konzorcijuma "CG SKI" (koji čine privredno društvo: CG Ski d.o.o. i privredno društvo Batic International Trading LTD Estonija) u svojstvu Zakupca. Ugovorom je kao predmet zakupa definisano zemljište površine 13.951m², u svojini Crne Gore, a obaveza Zakupca je izgradnja ekskluzivnog, luksuznog ekološki održivog i ekonomski profitabilnog turističkog kompleksa kategorije najmanje četiri zvjezdice. Zakupac je obavezan da investira iznos od 5.006.660,00 eura, shodno Investicionom programu, koji je sastavni dio Ugovora, dok je period trajanja zakupa 30 godina od dana ispunjenja Ugovora.

Usvojen je Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma za 2018. godinu, u kome se konstatuje napredak na planu zaštite šuma. U skladu sa postavljenim prioritetima u cilju unapređenja gazdovanja šumama, očuvanja i održivog korišćenja šumskih resursa, tokom 2018. godine preduzeto je niz mjera i aktivnosti usmjerenih i na zaštitu šuma od biljnih bolesti i štetočina, zaštitu od šumskih požara i sprečavanje pojava bespravnih sječa i drugih bespravnih aktivnosti u šumama. U Izvještaju se navodi da, trenutno, najveću prijetnju po zdravstveno stanje naših šuma predstavlja proces sušenja šuma, koji je prisutan u cijelom svijetu. Na osnovu uzoraka uzetih sa ugroženih staništa i urađenih analiza je konstatovano da je prisutnost štetnika značajno redukovana i svedena na kontrolisanu brojnost, na cijeloj teritoriji Crne Gore. Ukazano je da će klimatske promjene biti ključni okidač za razvoj biljnih bolesti i štetočina na šumskim ekosistemima, a njihov uticaj je najuočljiviji u pojavama učestalih šumskih požara. Planom sanacije šuma u 2019. godini, usvojenim u martu, za sve ugrožene površine definisane su mjere sanacije u cilju jačanja vitalnosti i otpornosti naših šuma. Značajan problem za održivo gazdovanje šumama predstavljaju i bespravne sječe, što je posebno u fokusu nadležnih organa i međuresorskog Koordinacionog tima za borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu, čiji rad je tokom proteklih dva mjeseca dao značajne rezultate koji će biti evidentirani u narednom izvještaju.

Donijeta je Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Centar", Opština Plužine. Cilj izrade ovog dokumenta je da se kreiraju urbanistička rješenja koja će plansko područje tretirati kao opštinski centar sa kvalitetnim urbanim funkcijama opštinskog značaja i jačanje funkcije centra uslužne djelatnosti, zdravstva, obrazovanja, kulturnih, bankarskih i informatičkih djelatnosti.

Vlada je donijela Odluku o izradi Prostorno - urbanističkog plana Opštine Plav. Objašnjeno je da je potrebno izraditi novi Prostorno - urbanistički plan, jer postojeći obuhvata i teritoriju novoformirane Opštine Gusinje.

Donijeta je i Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac, kojom se stvaraju planski preduslovi za korišćenje obnovljivih izvora energije i izgradnju elektroenergetskih objekata koji će biti pokretači privrednog razvoja opštine Mojkovac.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi podnošenja zahtjeva Opštini Tivat za vraćanje prava raspolaganja u skladu sa članom 35 stav 1 Zakona o državnoj imovinu.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji u oblasti životne sredine između Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Sjeverne Makedonije s Predlogom sporazuma.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske u oblasti zdravstva i medicinskih nauka i prihvatila tekst Memoranduma.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 23.05.2019.


Naslov: Redakcija