Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SAOPŠTENJE SA 95. SJEDNICE VLADE CRNE GORE

26.10.2018.


Vlada Crne Gore je održala 95. sjednicu kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović. Radi usklađivanja sa izmjenama Krivičnog zakonika, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i otklanjanja određenih nejasnoća uočenih u dosadašnjoj primjeni utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti. Predlogom je izvršeno i usaglašavanje sa novim Zakonom o državnoj upravi prema kome Zavod za izvršenje krivičnih sankcija kao samostalni organ uprave postaje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

U cilju sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada je usvojila Uredbu o tretiranju hrane jonizujućim zračenjem. Propisano je da se u Crnu Goru može uvoziti i stavljati na tržište samo hrana tretirana jonizujućim zračenjem koja potiče iz objekata koje je Evropska Komisija uvrstila na listu odobrenih objekata za tretiranje hrane jonizujućim zračenjem.

Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava. U diskusiji je istaknuto da je, imajući u vidu sve zahtjevniju fazu pregovaračkog procesa, kapacitet radne grupe ojačan predstavnikom civilnog sektora i Sudskog savjeta, te da je na zahtjev Vrhovnog suda zamijenjen predstavnik ovog organa.

Na predlog Saveta za privatizaciju i kapitalne projekte, Vlada je usvojila:

- Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta vojnoturističkog kompleksa “Mediteran”, Žabljak, s Predlogom odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta vojnoturističkog kompleksa “Mediteran”;

- Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija u skladu sa investicionim programom projekta “Portonovi” - Kumbor, Herceg Novi, za period od 08.02.2013. - 31.12.2016. godine;

- Informaciju o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju 74.9497% akcijskog kapitala društva društva “Jadran” AD Perast sa pripadajućim aneksima;

- Informaciju o ispunjenosti uslova za vraćanje prve bankarske garancije “Global Ports Holdingu” i

- Izvještaj o činjeničnom stanju u vezi sa unaprijed dogovorenim procedurama sprovedenim u vezi sa zahtjevom Države Crne Gore navedenim u Ugovoru o zakupu HTP “Ulcinjska rivijera” broj 07-381/02 za period od 25. septembra 2017 - 1. juna 2018.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključenju Ugovora o garanciji između Njemačke razvojne banke (KfW) i Crne Gore - Ministarstva finansija za Ugovor o kreditu između Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Njemačke razvojne banke (KfW) za realizaciju projekta “Crnogorsko primorje: Razvoj područja Luštice” i prihvatila tekst Ugovor o kreditu, kao i tekst Ugovora o garanciji između Njemačke razvojne banke (KfW) i Vlade Crne Gore. Nacrtom Ugovora o kreditu, predviđeno je da se sredstva kredita od 20 miliona eura koriste za ulaganje u energetsku efikasnost objekata i infrastrukture u sistemu prenosa. Izdavanje državne garancije za realizaciju ovog projekta predviđeno je Zakonom o budžetu za 2018. godinu.

Usvojena je i Informacija o Predlogu memoranduma o razumijevanju uzmeđu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Njemačke nevladine organizacije “Help-Hilfe zur Selbsthilfe” u NVO “Juventas” i prihvaćen tekst Memoranduma. U okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana” koji sprovode ove dvije nevladine organizacije odobreno je 83.300 eura za potrebe finansiranja širenja radnih aktivnosti za zatvorenike u okviru zatvorskog sistema, a koje uključuju modernizaciju i nabavku potrebne opreme za otvaranje i rekonstrukciju starih radionica, kao i proširenje proizvodnje u Zavodu.

Vlada je usvojila Informaciju o nedostajućim sredstvima za završetak radova na izgradnji Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna-Grabon. Kako bi se obezbijedilo optimalno funkcionisanje prelaza i dobile sve upotrebne dozvole, Vlada je ovim povodom zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj da izvrši plaćanje izvođaču za izvedene radove, iz sredstava Kapitalnog budžeta za 2018. godinu, do visine 150.000 eura.

Vlada se upoznala sa Internom procedurom za sprovođenje doznake stabala, prijema i prodaje drvnih sortimenata iz šuma u državnoj svojini u nacionalnim parkovima - za potrebe stanovništva u ruralnim područjima. Kroz ovu proceduru stanovništu u seoskim područjima će se obezbijediti snabdijevanje drvetom za ogrijev po nižim cijenama, a omogućava se i bolja evidencija koja je važna sa aspekta gazdovanja šumama.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga. Inoviranim odredbama uredba se usklađuje sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti preciznijim definisanjem postupka obezbjeđenja sredstava i plaćanja za sprovođenje objedinjenih javnih nabavki.Propisano je da se sredstava za sprovođenje javnih nabavki u godišnjem zakonu o budžetu planiraju shodno opredijeljenim iznosima za naručioce za čije se potrebe vrše javne nabavke, u okviru sredstava Uprave za imovinu, pri čemu je posebno definisan način plaćanja za realizaciju javnih nabavki koje se finansiraju iz donacija iz fondova Evropske unije i drugih donacija.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Babinopoljska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije. U tom kontekstu, Vlada je dala saglasnost za prenošenje 10 odsto udjela društva “Normal company” d.o.o, Podgorica u koncesionom preduzeću “Kronor” d.o.o., Podgorica na društvo “Gama Montenegro” d o o, Podgorica i prihvatila Ugovor o prenosu udjela.

Vlada je usvojila Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Merića vrelo u cilju izgradnje male hidroelektrane “Miolje polje” na dijelu vodovoda “Berane”, donijela Odluku o davanju koncesije privrednom društvu “Benegro" d.o.o, Berane i prihvatila tekst Ugovora o koncesiji.

Usvojena je Informacija o određivanju tematskog okvira Godišnjeg projektnog konkursa u 2018. godini, iz Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija”. Cilj konkursa je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni i naučno-istraživački sektor, a svojim kvalitetom obezbjeđuju razvoj kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori.

Vlada je usvojila Informaciju o pristupanju Crne Gore UNIDROIT Konvenciji o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima. UNIDROIT Konvencija se primjenjuje na zahtjeve koji se odnose na međunarodnu restituciju ukradenih kulturnih dobara i povraćaj kulturnih dobara odnesenih sa teritorije države ugovornice protivno njenom zakonodavstvu. Konvencijom se definišu rokovi u kojima je moguće podnijeti zahtjev za restituciju ukradenih kulturnih dobara, pravo naknade za posjednika kulturnog dobra, u slučaju kada nije znao da je ono ukradeno, kao i procedure povraćaja nezakonito iznesenih kulturnih dobara. Pristupanje. UNIDROIT Konvenciji značajno je sa aspekta usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske Unije u ovoj oblasti.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu rekonstrukcije Mosta na Đurđevića Tari sa prijedlogom pisma razmjene Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine, prihvatila tekst pisma i ovlastila mr Milutina Simovića, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem da u ime Vlade Crne Gore potpiše pismo. S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnom i složenom poslu, kako sveobuhvatne statičke i saobraćajne rekonstrukcije Mosta i prateće infrastrukture, tako i zaštite njegove izuzetne kulturnoistorijske i ambijentalne vrijednosti, Vlada je ocijenila da su i crnogorska i kineska strana preduzele sve neophodne aktivnosti za njegovu uspješnu realizaciju. Kineska strana je, pored ostalog, preuzela obavezu da izradi projekat rekonstrukcije i ojačanja Mosta, obezbjedi potrebne mašine, opremu i materijale za realizaciju, a troškove će pokriti iz sredstava bespovratne pomoći u okviru dva ugovora o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji potpisana između dviju vlada. Dodatna sredstva potrebna za projekat će se pokriti kroz sporazum o novoj bespovratnoj pomoći koju će Kina pružiti Crnoj Gori za 2018. godinu.

Na sjednici je razmotren i Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji su Skupštini Crne Gore predložili poslanici Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Nikola Rakočević i Jovanka Laličić. Vlada je Predlog zakona ocijenila prihvatljivim i zaključila da se Skupštini dostavi Mišljenje u tekstu koje je pripremilo Ministarstvo finansija.U raspravi je naglašeno da se predloženim izmjenama i dopunama otklanjaju određeni nedostaci, uočeni u dosadašnjoj primjeni Zakona, koji stvaraju biznis barijere, a odnose se, prevashodno, na neopravdano dugo trajanje postupka eksproprijacije i postupka određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti. Konstatovano je da su predloženim zakonskim rješenjem stvorene pretpostavke da utvrđena naknada bude pravična, objektivna i bazirana na tržišnim parametrima. Istovremeno, predviđeno je da komisija za njeno određivanje ima pet članova od kojih najmanje tri moraju biti sudski vještaci odgovarajuće struke, što će garantovati potpuno povjerenje stranaka u njen rad.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 25.10.2018.