Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

USPOSTAVLJEN NOVI INSTITUCIONALNI MEHANIZAM ZA SPROVOĐENJE POLITIKE RODNE RAVNOPRAVNOSTI: Nacionalni Savjet za rodnu ravnopravnost je i zvanično uspostavljen 24. oktobra 2016. godine održavanjem konstitutivne sjednice Savjeta


Nacionalni Savjet za rodnu ravnopravnost je i zvanično uspostavljen 24. oktobra 2016. godine održavanjem konstitutivne sjednice Savjeta.

Savjet za rodnu ravnopravnost predstavlja novi institucionalni mehanizam za postizanje rodne ravnopravnosti. Kao stručno-savjetodavno tijelo, formirano je radi razmatranja pitanja sprovođenja politike rodne ravnopravnosti na nacionalnom i lokalnom nivou.

Rad Savjeta odnosiće se i na razmatranje i primjenu propisa koji se odnose na rodnu ravnopravnost i vrednovanje tih propisa na položaj žena i muškarca.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, izrazio je zadovoljstvo povodom konstituisanja nacionalnog savjeta iz ove oblasti, budući da je ostvarivanje politike jednakih mogućnosti u savremenom dobu sve veći izazov, pa i u našoj nacionalnoj politici.

On je, u svojstvu predsjedavajućeg Savjetom, upoznao članove i članice sa nadležnostima ovog radnog tijela i Poslovnikom o radu.

Za razmatranje pitanja u pojedinim oblastima od značaja za rodnu ravnopravnost u okviru Savjeta formirana su savjetodavna tijela, njih osam, koja će detaljnije pratiti ostvarivanje i unapređivanje politike jednakih mogućnosti u okviru svojih oblasti. Na sjednici imenovani su predsjednici/e pomenutih savjetodavnih tijela, odnosno odbora.

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović, u svojstvu članice Savjeta, informisala je prisutne o sprovođenju projekta "Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti IPA2014", u okviru kojeg je započet proces evaluacije aktuelnog Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, i priprema za izradu novog strateškog dokumenta za naredni četvorogodišnji period.

U skladu sa rezultatima pomenute evaluacije o rodnoj percepciji, senzibilizaciji, osviješćenosti, te analizom dosadašnjih zakonskih i strateških dokumenata, omogućiće se izrada novog Plana aktivnosti koji će biti fokusiran na setove konkretnih aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg unapređenja politike jednakih mogućnosti.

U Crnoj Gori, institucionalni mehanizmi za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz kontakt osobe iz svih relevantnih institucija, koje su u obavezi da obavljaju poslove u vezi sa postizanjem rodne ravnopravnosti, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Uloga žena u crnogorskom društvu značajno se mijenja, što potvrđuje i činjenica da je sve veći broj žena aktivan u političkom i javnom životu, ekonomiji, u sferi umjetnosti i kulture i kod nas u Crnoj Gori. Žene same sebi stvaraju pretpostavke za emancipaciju i podjednaku raspodjelu resursa i moći u svim segmentima života u Crnoj Gori. U cilju jačanja podrške unapređenju položaja žena i kvaliteta njihovog života u svim sferama i na svim nivoima, formiran je i ovaj institucionalni mehanizam.

Na kraju sjednice zaključeno je da je u procesu kreiranja svih politika potrebno uključiti i ostale relevantne institucije koje rade na uspostavljanju pune rodne ravnopravnosti. S tim u vezi, predloženo je da Savjet proširi sastav i uključi predstavnike/ce iz resora ekonomija, finansija, održivog razvoja i turizma.

Izvor: Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 24.10.2016.