Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O RADU: Propisano da se za zaposlenog koji je stupio na rad bez ugovora o radu smatra da je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. Poslodavac je u obavezi da sa tim zaposlenim zasnuje radni odnos u roku od tri dana od stupanja na rad. Međutim, ukoliko zaposleni ne ispunjava posebne uslove predviđene aktom o sistematizaciji, poslodavac je u obavezi da mu omogući jedno od prava predviđenih za one koji su proglašeni tehnološkim viškom, pa i isplatu otpremnine. Kao bitne novine propisuje se da ugovor o radu traje tri godine, te da se godišnji odmor ne može zamijeniti novčanom naknadom, jedino u slučaju prestanka radnog odnosa

26.09.2017.


Osnovni razlog za izradu Nacrta zakona o radu je, kako se navodi u obrazloženju Nacrta, usklađivanje radnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, koje su predviđene Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, kao i konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada (MOR).

Cilj donošenja novog zakona je suzbijanje sive ekonomije i pronalaženje instrumenata za to.

 Novim zakonom je, kroz odredbe koje se odnose na prava zaposlenih, proširena njihova zaštita za vrijeme korišćena usvojiteljskog odsustva i uvedena njegova obaveza da u roku od tri dana od promjene adrese stanovanja o navedenom obavijesti poslodavca, zbog lakše dostave zaposlenom.

"U zakon se ponovo uvodi postupak zasnivanja radnog odnosa kroz odredbe koje se odnose na prijavljivanje i javno oglašavanje. Poslodavac u skladu sa navedenim zasniva radni odnos sa zaposlenim na brz i efikasan način, bez ikakvih administrativnih barijera. Dovoljno je da radno mjesto prijavi Zavodu za zapošljavanje", dodaje se u obrazloženju.

Jedna od novina je da je prilikom zaključivanja ugovora o radu poslodavac dužan da primjerak ugovora uruči zaposlenom.

"U cilju suzbijanja sive ekonomije uvedena je odredba kojom je propisano da se za zaposlenog koji je stupio na rad bez ugovora o radu smatra da je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. Poslodavac je u obavezi da sa tim zaposlenim zasnuje radni odnos u roku od tri dana od stupanja na rad", objašnjeno je u tekstu Nacrta zakona.

Međutim, ukoliko zaposleni ne ispunjava posebne uslove predviđene aktom o sistematizaciji, poslodavac je u obavezi da mu omogući jedno od prava predviđenih za one koji su proglašeni tehnološkim viškom, pa i isplatu otpremnine.

Kao jedna od bitnih novina propisuje se da ugovor o radu traje tri godine u odnosu na sada važeće zakonsko rješenje prema kojem je trajao dvije godine. Navedeni period obuhvata i vrijeme kada je zaposleni bio angažovan kod poslodavca preko Agencije za ustupanje zaposlenih.

Jedna od bitnih novina je da se godišnji odmor ne može zamjeniti novčanom naknadom, jedino u slučaju prestanka radnog odnosa.

U važećem Zakonu o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon) propisano je da novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne zastarijevaju. Novim zakonom je predviđeno da ona zastarijevaju u roku od četiri godine.


IZVOR: Vebsajt Savez Sindikata Crne Gore, 22.09.2017.


Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija