Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTIMA - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTIMA

Član 1

U Zakonu o patentima ("Službeni list CG", broj 42/15) u članu 4 stav 5 i članu 93 stav 3 riječ "odbaciti" zamjenjuje se riječju "odbiti".

Član 2

U članu 14 stav 2 briše se.

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor."

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

Član 3

U članu 17 stav 4 riječ "Ministarstva" zamjenjuje se riječima: "organa državne uprave nadležnog za poslove industrijske svojine (u daljem tekstu: Ministarstvo)".

Član 4

U članu 18 stav 1 riječ "zaključkom" zamjenjuje se riječju "rješenjem".

Član 5

U članu 39 stav 2 riječ "zaključak" zamjenjuje se riječju "rješenje".

U stavu 3 riječ "odbačena" zamjenjuje se riječju "odbijena".

U stavu 4 riječ "zaključkom" zamjenjuje se riječju "rješenjem".

U stavu 5 riječi:"zaključkom odbacuje" zamjenjuju se riječima: "rješenjem odbija".

Član 6

U članu 41 stav 4 riječi: "zaključkom odbaciti" zamjenjuju se riječima: "rješenjem odbiti".

Član 7

U članu 48 stav 1 tačka 3 riječi: "proglašava ništavim" zamjenjuju se riječju "poništava".

Član 8

U članu 52 stav 3 riječi: "Konačno priznatim" zamjenjuju se riječju "Priznatim", a riječi:"ili u postupku povodom žalbe" brišu se.

Član 9

Član 79 mijenja se i glasi:

"Pokretanje upravnog spora

Član 79

Protiv upravnih akata iz čl. 57, 60, 62, 71, 72 i 77 ovog zakona može se pokrenuti upravni spor."

Član 10

U članu 85 stav 4 riječ "odbaciti" zamjenjuje se riječju "odbiti".

U stavu 6 tačka 6 briše se.

Dosadašnja tačka 7 postaje tačka 6.

Član 11

U članu 86 stav 4 tačka 4 briše se.

Dosadašnja tačka 5 postaje tačka 4.

Član 12

U članu 98 stav 1 riječi: "odbacivanju ili" brišu se.

Član 13

U nazivu poglavlja IX i u potpoglavlju 1 riječi:"oglašavanje ništavim" zamjenjuju se riječju "poništavanje".

Član 14

U nazivu člana 100 riječi:"oglašavanje ništavim" zamjenjuju se riječju "poništavanje".

U stavu 1 riječi:"oglašavanje patenta ništavim" zamjenjuju se riječima: "poništavanje patenta".

U stavu 2 u uvodnoj rečenici riječi: "oglasiće ništavim" zamjenjuju se riječju "poništiće".

U tački 5 riječi: "ništavim će se oglasiti" zamjenjuju se riječima: "poništiće se".

U stavu 3 riječ "ništavosti" zamjenjuje se riječima: " za poništaj", a riječi: "oglašen djelimično ništavim" zamjenjuju se riječima:"djelimično poništen".

U stavu 5 riječi:"oglašavanje patenta ništavim" zamjenjuju se riječima: "poništavanje patenta".

Član 15

U nazivu člana 101 riječi:"oglašavanje ništavim" zamjenjuju se riječju "poništavanje".

Stav 1 mijenja se i glasi:

"Zahtjev iz člana 100 stav 1 ovog zakona sadrži: podatke o podnosiocu zahtjeva i o nosiocu patenta, naznačenje da se traži poništavanje patenta sa obrazloženjem razloga za poništavanje, registarski broj patenta čije se poništavanje traži, potrebne dokaze, kao i dokaz o uplati administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka".

U stavu 2 riječi: "oglašavanje patenta ništavim" zamjenjuju se riječima: "poništavanje patenta".

U stavu 3 riječ "odbaciti" zamjenjuje se riječju "odbiti".

U stavu 6 riječi: "proglasiti ništavim" zamjenjuju se riječju "poništiti", a riječi:"oglašavanje patenta ništavim" zamjenjuju se riječima: "poništavanje patenta".

U stavu 7 riječi: "proglašenja ništavim" zamjenjuju se riječju "poništavanja".

U stavu 9 riječi: "oglašava ništavim" zamjenjuju se riječju:" poništava".

U stavu 10 riječi:"oglašavanju patenta ništavim" zamjenjuju se riječima: "poništavanju patenta".

Član 16

U nazivu potpoglavlja 2 i člana 102 riječi:"oglašavanje ništavim" zamjenjuju se riječju "poništavanje".

U stavu 1 u uvodnoj rečenici riječi: "oglasiće ništavim" zamjenjuju se riječju "poništiće".

U tački 3 riječi: "oglašen ništavim" zamjenjuju se riječju "poništen".

U stavu 3 riječi:"oglašavanje ništavim" zamjenjuju se riječju "poništavanje".

Član 17

U članu 146 stav 2 riječi:"oglašavanja ništavim" zamjenjuju se riječju "poništavanja".

Član 18

U članu 155 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: "koja su crnogorski državljani, sa prebivalištem na teritoriji Crne Gore," brišu se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

"U Registar zastupnika mogu se upisati pravna lica koja imaju zaposleno najmanje jedno lice koje ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana ili sa tim licem sarađuje na osnovu drugog ugovornog odnosa."

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15 i 40/16).

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 22.09.2016.